Středa 1. listopadu 1995

Poslanec Ivan Bečvář: Děkuji. Pane předsedající, páni kolegové, dovolil bych si také předložit pozměňující návrh, a to za § 45 vložit § 46. Ostatní přečíslovat.

§ 46 by zněl:

Odst. 1: "Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního státního dozoru dozírá, jak orgány státní správy, právnické a fyzické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Je oprávněno ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků."

Odst. 2: "Pracovníci vykonávající vrchní dozor jsou oprávněni při plnění svých úkolů vstupovat na pozemky, do objektů a zařízení, pokud k tomu není třeba oprávnění podle zvláštních předpisů, zjišťovat a ověřovat potřebné skutečnosti, požadovat potřebné údaje a vysvětlení a nahlížet do příslušných dokladů. Přitom jsou povinni zachovávat státní hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti a vykazovat se průkazem orgánu, z jehož pověření vykonávají státní dozor. Jsou oprávněni nosit služební stejnokroj."

Pod čarou § 19 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v platném znění. Za závorkou 15 zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech v platném znění.

Nyní v návaznosti na schválení společné zprávy je třeba ještě přijaté pozměňovací návrhy promítnout do některých dalších ustanovení vládního návrhu zákona o lesích. Jedná se o následující úpravy, které nelze provést podle mého názoru v rámci tzv. legislativně technických úprav a o nichž se musí hlasovat.

A) K dosavadnímu § 44 odst. 1. Za dosavadní písm. b) vložit nové písm. c), které zní:

"o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden hektar (§ 12 odst. 3)." Ostatní písmena přeznačit.

Odůvodnění: Do dosavadního § 10 má být doplněn podle společné zprávy nový odst. 3. Tuto úpravu je nutno promítnout i do dosavadního § 44 odst. 1.

Za dosavadní písm. s) po přeznačení písm. t) vložit nové písm. u), které zní:

"o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 55)."

Odůvodnění: V nově navrhovaném § 55 má být podle společné zprávy zakotveno oprávnění orgánů státní správy lesů rozhodovat o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nezbezpečí. Tuto úpravu je nutno promítnout i do dosavadního § 44 odst. 1.

B) K dosavadnímu § 44 odst. 2. Dosavadní písm. b) a c) přesunout do § 44 odst. 1 jako písm. c) a d) a ostatní přeznačit.

Odůvodnění: V dosavadním § 12 odst. 2 má být podle společné zprávy vypuštěna poslední věta. Tuto úpravu je nutno promítnout i do dosavadního § 44 odst. 1 a § 44 odst. 2. Dosavadní písm. g) vypustit a ostatní písmena přeznačit.

Odůvodnění: Podle společné zprávy má být vypuštěn z dosavadního § 25 odst. 7. Tuto úpravu je nutno promítnout i do dosavadního § 44 odst. 2.

C) K dosavadnímu § 45 odst. 2. Za dosavadní písm. c) vložit nové písm. d), které zní:

"o povolení sběru šišek z jehličnatých stromů i z poražených stromů neuznaných, ale kvalitních porostů (§ 29 odst. 7)." Ostatní písmena přeznačit.

Odůvodnění: V dosavadním § 27 po přečíslování § 29 má být podle společné zprávy doplněn nový odst. 7. Tuto úpravu je nutno promítnout i do dosavadního § 45 odst. 2.

D) K dosavadnímu § 45 odst. 3. Dosavadní písm. i) vypustit. Ostatní písmena přeznačit.

Odůvodnění: Podle společné zprávy má být z dosavadního § 22 odst. 4 vypuštěna druhá a třetí věta. Tuto úpravu je nutno promítnout i do dosavadního § 45 odst. 3.

Vedle toho Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby v nově navrhovaném § 63, tj. v původním § 58, byla slova "dnem 1. července 1996" nahrazena slovy "dnem 1. ledna 1997".

Odůvodnění: Podle vyjádření Ministerstva zemědělství se jedná o změnu finančních pravidel, která je v průběhu roku velmi problematická.

Za druhé - podle společné zprávy mají být doplněny do návrhu nové §§ 38 a 39 o lesní stráži s tím, že podle navrhovaného § 38 odst. 4 mají být v příloze č. 2 k tomuto zákonu uvedeny vzory služebního odznaku a průkazu lesní stráže. Vzhledem k tomu, že tato příloha není součástí navrhovaného zákona a nebyla dosud ani zařazena do společné zprávy, je nezbytné ze společné zprávy navrhovaného § 38 odst. 4 vypustit slova "jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu". Současně je třeba v témže ustanovení doplnit nový odst. 7, který zní:

"Vzor služebního odznaku a průkazu lesní stráže stanoví ministerstvo právním předpisem". To je pro případ, že by bylo vyhověno dikci předlohy, tzn. že by byla zřízena stráž.

Za třetí - k dosavadnímu § 57 z bodu 2 (zrušovací ustanovení) je třeba vypustit slova "s výjimkou § 36".

Odůvodnění: § 36 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství obsahuje novelu zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti a tato úprava byla v zákoně o myslivosti provedena a zůstane tudíž v platnosti poté, kdy bude zákon č. 96/1977 Sb. zrušen.

To je vše.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bečvářovi, a protože byl poslední přihlášený do rozpravy, rozpravu končím.

Dámy a pánové, zvolíme obvyklý způsob. Pozměňovacích návrhů byla celá řada. Dáme prostor pracovníkům Kanceláře i společnému zpravodaji, aby mohli připravit písemnou verzi pozměňovacích návrhů tak, aby tyto návrhy byly zhruba zítra v 8.00 hod. ráno rozdány na vaše poslanecké lavice, kdy budeme pokračovat v projednávání tohoto zákona. Zřejmě to nebude hned po ránu, ale bude vytvořen čas pro jednání klubů, příp. výborů, bude-li o to zájem.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane předsedající, o to jsem chtěl požádat, jestli by bylo možno předběžně uvažovat o tom, že k hlasování o tomto zákonu - předpokládám - bude asi doba zítra po obědě. Dřív asi velice těžko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto oznámení. Myslím, že budeme respektovat tento názor. Je pro to celá řada dobrých důvodů.

Paní a pánové, vidím, že se hlásí pan poslanec Robert Kolář s určitým návrhem. Dám mu proto příležitost. Pak chci ještě oznámit, že bychom na základě našeho včerejšího rozhodnutí měli projednat bod, který se nazývá Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákonu o platu a dalších náležitostech atd. Tímto bodem bychom skončili dnešní odpolední část schůze a nyní má slovo poslanec Robert Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení dvou nových bodů do pořadu této schůze.

Tím prvním by bylo "Odvolání člena dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR". Tím druhým "Volba nového člena dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR".

Tyto dva body bych navrhoval zařadit za stávající bod 14, který se také týká dovolby, a sice dovolby do komise pro veřejnou správu. Odůvodnění je následující. Na základě statutu této dozorčí komise nemůže být členem komise poslanec, který je ve stejné politické straně jako ministr vnitra, což se stalo v osobě pana kolegy Doubravy. Tento návrh tedy vyplývá ze statutu. První bod je samozřejmě možné projednávat ihned. K druhému bodu bych jenom upozornil, že volební komise doposud obdržela návrh pouze z jednoho poslaneckého klubu, takže upozorňuji zástupce poslaneckých klubů, pokud mají zájem dovolit svého člena, aby využili této šance a dodali volební komisi své návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Jedná se o návrh na zařazení dvou nových bodů za stávající bod 14.

V tuto chvíli jsem vás všechny odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali.

V hlasování č. 69 budeme prvně hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby novým bodem 15 byl návrh na odvolání (přesný název toho bodu řekl před chvilkou pan poslanec Robert Kolář; víme, oč se jedná). Zahájil jsem hlasování.

Ptám se, kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek: pro 87, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Jako nový bod 16 pan poslanec Robert Kolář navrhl bod volba člena onoho dozorčího orgánu (přesný název jsme před chvilkou slyšeli).

Zahájil jsem hlasování č. 70.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Roberta Koláře? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Výsledek: 59 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

Tím jsme se vypořádali se dvěma procedurálními návrhy pana poslance Roberta Koláře. Nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu, o kterém jsme se včera dohodli, že ho budeme projednávat dnes odpoledne. Jedná se o

VI.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny, stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů a některých státních orgánů a soudců (dále jen "zákon o platu a náležitostech") a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh poslance Richarda Mandelíka na usnesení Poslanecké sněmovny vám byl rozdán. Nyní prosím autora, aby předložený návrh odůvodnil.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna usnesla takto:

Usnesení poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (dále jen "zákon o platu a náležitostech") a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna

l. pověřuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, aby

1. stanovil podrobnosti k některým ustanovením zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to

a) pravidla pro způsob čerpání náhrady prokázaných výdajů na odborné a administrativní práce v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/1995 Sb.);

b) podmínky pro zřízení a užívání kanceláře poslance ve volebním kraji (§ 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/1995 Sb.);

c) způsob určování výše peněžité hodnoty naturálního plnění za přechodné ubytování poslance v místě sídla Poslanecké sněmovny (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 236/1995 Sb.);

d) rozsah úhrady za spotřebované pohonné hmoty v kalendářním roce pro stanovené funkcionáře Poslanecké sněmovny (§ 10 odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb.);

e) podrobnosti pro zajištění služeb asistentů poslanců v jejich volebním kraji, podle § 117 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

f) parametry pro vypsání výběrového řízení na nákup počítačů a faxu spojeného s tiskárnou určených pro vybavení kanceláří poslanců ve volebním kraji.

2. Trvale sledoval a vyhodnocoval aplikaci pravidel uvedených v bodu 1, prováděl nutné změny a o této své činnosti informoval Poslaneckou sněmovnu.

II. Ukládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, aby zajistil předání svých usnesení k bodu l. 1. poslancům.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám, zdviženou ruku nikde nevidím, takže rozpravu končím.

Návrh na usnesení jsme před chvilkou všichni slyšeli. Máme ho ostatně všichni před sebou v písemné formě, takže asi nic nebrání tomu, abych dal o návrhu usnesení hlasovat.

Zahájil jsem hlasování č. 71.

Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 120, nikdo proti. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Dámy a pánové, jednací řád mi ukládá, abych vám sdělil - a promiňte, když se budu dívat, jestli s tímto návrhem souhlasíte, nebo se rozhodneme pro jiný postup - že zítra bychom zahájili v 10 hodin. Usnesení Poslanecké sněmovny z minulých schůzí říká, že musíme začít odpověďmi na interpelace a následoval by bod - stručně řečeno - střet zájmů. Čili zítra v 10 hodin, aby byl vytvořen prostor pro jednání poslaneckých klubů, neboť materiály důležité pro hlasování o lesním zákoně budou na lavice rozdány v 8 hod. ráno.

Dámy a pánové, zdá se, že žádné námitky nejsou, takže končím odpolední část této schůze. Dávám prostor předsedům klubů pro jejich oznámení.

Připomínám, že organizační výbor se sejde v 18 hodin v místnosti č. 106.

(Schůze přerušena v 17.41 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP