Středa 1. listopadu 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Dámy a pánové, protože docházejí další přihlášky do rozpravy a protože jednáme už téměř 2,5 hodiny, opustím nyní předsednické místo, a proto vám chci říci, že budeme pokračovat v 16.45 hodin. Po přestávce vystoupí pan poslanec Jan Černý.

(Schůze přerušena v 16.26 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: V tuto chvíli je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jan Černý. Dále se připraví pan poslanec Marek Benda. Všechny prosím, aby se posadili na svá místa. Slovo má předseda zemědělského výboru dr. Jan Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych v úvodu svého vystoupení říci několik poznámek k právě přijímanému textu. přijímáme zákon, ve kterém jako v jednom z mála zákonů je výrazně obsažen konflikt mezi zájmem soukromým, osobním a mezi zájmem veřejným.

Mnohými ustanoveními tohoto zákona dáváme vlastníkům lesních majetků určité povinnosti, určitá břemena, která musejí strpět bez ohledu na to, kolik jim stát za to zaplatí. Jsou to povinnosti volného vstupu do lesa, který je výrazným omezením vlastnického práva. Je to povinnost umožnit sběr lesních plodů pro potřebu každého občana, protože promítnete-li si tyto dvě povinnosti, které vyplývají z tohoto zákona, např. do zemědělské půdy nebo do zahrad, je to samozřejmě velmi výrazné omezení vlastnických práv.

Dáváme však vlastníkům i další povinnosti, které podle mého názoru již nejsou ve veřejném zájmu, ale jsou spíš v osobním zájmu určitých úřednických skupin, které se snaží získat kontrolu nad rezortem lesního hospodářství.

Myslím, že společná zpráva a zejména usnesení zemědělského výboru k tomuto zákonu odrazily určitý kompromis mezi zájmy soukromých vlastníků a zájmy veřejnými, které podle mého názoru by měly být plně kompenzovány každému vlastníkovi. Znamenalo by to tedy, že by stát, pokud tvrdí, že něco je ve veřejném zájmu, měl zároveň říci daňovým poplatníkům, že budou muset tento veřejný zájem zaplatit stejně, jako když se staví dálnice a vyvlastňují se soukromé pozemky.

To je jen úvod k několika pozměňovacím návrhům, které byly přijaty na jednání zemědělského výboru a které myslím, měly být zahrnuty do společné zprávy. Já se trochu podivuji nad tím, že ač zemědělský výbor projednávání tohoto zákona věnoval mnoho času, zabýval se jím na několika svých zasedáních, velká většina z jeho usnesení nakonec ve společné zprávě z rozhodnutí porady zpravodajů zahrnuta není a jsem rád, že to je jeden z posledních zákonů, který je projednáván podle starého jednacího řádu a že nový jednací řád tento institut z jednání parlamentu vypouští.

Dovolím si teď přednést těch několik pozměňovacích návrhů.

První je pozměňovací návrh k dosavadnímu § 23 vládního návrhu k odstavci 3, kde by dosavadní text, který ve vládním návrhu je, byl nahrazen zněním:

(3) Pro vlastníka lesa s výměrou větší než 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná a podíl melioračních zpevňujících dřevin při obnově porostů. Pro vlastníka lesa s výměrou do 3 ha, který má zájem využít osnovu hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná. Ustanovení § 22 odst. 2 se užije obdobně.

Chtěl bych na vysvětlení tohoto návrhu říci, že v roce 1994 vykázaly Lesy České republiky průměrný zisk na 1 ha, který spravovaly, 16 Kč. Jakýmkoli ustanovením o melioračních plodinách zvyšujeme náklady vlastníků (a tady musím doplnit, že bez kompenzace) minimálně o 20 000 Kč na ha. Ztráta je prostě obrovská a je proto alespoň těm nejmenším vlastníkům potřeba umožnit, aby nemuseli dodržovat procento melioračních plodin, jak je jinak uvedeno v zákoně.

Druhým pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh k § 30, odst. 10 vládního návrhu. Pozměňovací návrh zní: Vypustit slova "včetně podmínek používání chemických a biologických látek v lesním hospodářství." Jedná se o vypuštění části věty, která zmocňuje Ministerstvo zemědělství vydat vyhlášku, kterou by specifikovalo části, které vyplývají z tohoto zákona.

Zdůvodnění je opět jednoduché. Před nedávnem jsme projednávali zákon - a já doufám, že bude brzo projednáváno jeho paragrafované znění, ve kterém jsme se zabývali obecně používáním chemických prostředků. Já mám dojem, že specifikace používání chemických prostředků v lesním hospodářství by měla být zahrnuta i v tomto zákoně.

Další je pozměňovací návrh k § 33 odst. 1 vládního návrhu, kde bych druhou větu nahradil textem: "Meliorace a hrazení bystřin v lesích je povinností vlastníka pokud by jejich neprovedením byly ohroženy lesy ostatních vlastníků." Orgán státní správy má právo rozhodnout ve veřejném zájmu o provedení meliorací a hrazení bystřin na pozemcích vlastníka.

Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh k § 36 vládního návrhu. Nejsem tak radikální jako kolega Lobkowicz, který žádal vypuštění celého paragrafu. Pokusím se opět předložit kompromisní návrh, který byl přijat na zemědělském výboru a neobjevil se ve společné zprávě.

§ 36 vládního návrhu nahradit tímto zněním:

(1) Vlastník lesa je povinen vést lesní evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedených opatřeních k ochraně lesa.

(2) Souhrnné údaje uvedené v odst. 1 předá vlastník orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.

V rámci dohody bych se pokusil k tomuto svému pozměňovacímu návrhu přednést ještě alternativu. Alternativu proto, že někteří moji kolegové namítají, že chtějí znát tato ustanovení v jednotlivých porostech. V tom případě, pokud by nebyl přijat nový text § 36 tak jak jsem ho přednesl, žádal bych hlasovat o alternativě, která by zněla:

(1) Vlastník lesa je povinen vést lesní evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedených opatřeních k ochraně lesa v jednotlivých porostech.

Odstavec 2 by pak zůstal v této alternativě stejný jako v alternativě č. 1.

Dalším pozměňovacím návrhem, který si dovolím oproti usnesení zemědělského výboru přeformulovat, je pozměňovací návrh k § 42, odst. 5, kde se hovoří o pravidlech pro přidělování, resp. pro poskytování finančních příspěvků a způsobech kontroly jejich využití, tzn. příspěvcích pro lesní hospodářství ze státního rozpočtu. Domnívám se, že by Parlament měl v této velmi důležité funkci mít větší možnost kontroly, a proto navrhuji dosavadní text § 42 odst. 5 nahradit tímto zněním:

(5) Vláda připraví každoročně závazná pravidla poskytování finančních příspěvků a způsobu kontroly jejich využití, která jsou přílohou státního rozpočtu.

Dalším pozměňovacím návrhem, který jsem chtěl přednést, ale ke kterému se pouze připojím, je pozměňovací návrh k § 49, tak jak ho přednesl kolega Lobkowicz. To zdůvodnění je stejné. Jestliže jsme rozdělili pokuty podnikatelů, je logické, abychom stejně rozdělili pokuty u vlastníků lesa. Připojuji se tudíž k alternativě 2, kterou pan kolega Lobkowicz přednesl. To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému. Prosím, aby se ujal slova poslanec Marek Benda. Připraví se poslanec František Kačenka.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, váženy pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mnohé k lesnímu zákonu už zaznělo, čili nebudu opakovat kritiky na omezená práva vlastníků, které zde zazněly a pokusím se podat jenom několik pozměňovacích návrhů, vycházejících vesměs z usnesení ústavně právního výboru.

První návrh, který podávám, je k § 1 ve znění společné zprávy - vypustit nově vložená slova ve společné zprávě - jako národního bohatství. Ponechat tedy text vládního návrhu. Nedomnívám se, že je rozumné, abychom les definovali jako národní bohatství, neboť nevíme přesně, co to znamená a ty konsekvence, které by to mohlo mít, jsou velmi nešťastné a mohlo by to vést přesně k těm pohledům, které nám tady předvedli někteří opoziční poslanci - lesa jako něčeho, co musí byt nutně, pokud možno ve vlastnictví státu. Proto navrhuji tato slova vypustit.

Druhý návrh se týká § 7 odst. 3. Paragraf 7 pojednává o lese zvláštního určení, kde v odstavci 3 se předpokládá, že v některých případech může lesy zvláštního určení vyhlašovat orgán státní správy lesů z vlastního podnětu. Domnívám se, že toto není správné, už proto, jaká je úprava celého zákona, je správné, aby lesy zvláštního určení byly schvalovány orgánem státní správy, ale pouze na návrh vlastníka. Proto navrhuji z odstavce 3 vypustit slova - nebo z vlastního podnětu. Pokud by tento návrh nebyl akceptován, doporučuji a navrhuji alternativní návrh, kdy by se za konec odstavce 3 doplnila slova - se souhlasem vlastníka lesa. Aby orgán státní správy lesů mohl dát podnět k tomu, aby les byl zařazen do kategorie lesů zvláštního určení, ale aby k tomuto zařazení bylo zapotřebí souhlasu vlastníka konkrétního lesa, aby to nemohlo být uděláno proti jeho vůli.

Další návrh, který podám, se týká § 21, odstavec 1 a vychází z usnesení ústavně právního výboru. První věta říká: Oblastní plány rozvoje lesů jsou nástrojem státní lesnické politiky a upravují zásady hospodaření v lesích. Společná zpráva upravuje tuto větu podle návrhu zemědělského výboru v tom smyslu, že oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. Já navrhuji, aby ta druhá část věty - slova "a doporučuji zásady hospodaření v lesích" byla vypuštěna. Domnívám se, že už v textu vládního návrhu nebylo správně, aby oblastní plány rozvoje lesů upravovaly zásady hospodaření v lesích a pokud jdeme na dikci zemědělského výboru, potom doporučující charakter je podle mého názoru zcela zbytečné dávat do zákona. Komu se oblastní plán rozvoje lesa líbí, tak se samozřejmě podle něj řídit může, komu se nelíbí, tak se podle něj řídit nebude. Ale rozhodně si nemyslím, že by toto mělo být v zákoně. Proto tato slova navrhuji vypustit.

Další můj návrh se týká § 27, odst. 2. Opět vychází ze schváleného znění ústavně právního výboru, kde v odst. 2 v první větě navrhuji vypustit závěr věty, konkrétně slova "nebo z vlastního podnětu". Opět se jedná o to, ze uznané lesní porosty a uznané výběrové stromy mohou být do této kategorie zařazeny na návrh vlastníka. Ale v některých případech mohou být orgánem státní správy zařazeny i z vlastního podnětu orgánů státní správy. Nepokládám to za nezbytné a myslím si, že by v těchto případech měla být nezbytná součinnost vlastníka. Proto navrhuji slova "z vlastního podnětu" vypustit. Pokud by tato varianta neprošla, obdobně jako u § 7 navrhuji alternativní návrh k odst. 2 - na závěr doplnit slova "se souhlasem vlastníka lesa". Rozhodně se nedomnívám, že bychom speciálně v tomto případě uznaných lesních porostů a uznaných výběrových stromů měli jít přes hlavu vlastníka lesa, že by státní správa měla někomu nařizovat "ten strom je uznaný, bude se k němu chovat nějakým jiným způsobem, než je běžné chování".

Poslední návrh, který mám, je vypustit § 38 a 39, § 45, odst. 3 nové písmeno n) ze společné zprávy. To znamená všechna ustanovení, která se týkají lesní stráže. Domnívám se, že v té dikci, jak je lesní stráž navrhována, je velmi problematickým orgánem, kde není jasná celá řada jeho funkcí a fungování a nepokládám ji za nezbytnou. Proto ji navrhuji zcela vypustit. Vlastníci lesů mohou tento problém ochrany svého lesa řešit přes civilní bezpečnostní služby a pod. Domnívám se, že lesní stráž, tak jak je navrhována, není rozumná. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji Marku Bendovi. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec František Kačenka. Připraví se pan poslanec Pešek.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, dámy a pánové, z důvodové zprávy vyplývá, i pan ministr Lux o tom ve svém vystoupení hovořil, že navržená úprava projednávaného zákona sleduje jak dobro vlastníků, tak i společnosti, tedy veřejný zájem. Co je dobré ještě nemusí být spravedlivé. Dobro a spravedlnost by měly jít ruku v ruce. Bohužel v tomto případě tomu tak není. Obsahem vlastnického práva je věc držet, užívat, nakládat s ní třeba až do úplného zničení. Omezení vlastnického práva je obecně možné jen na základě zákona a za úhradu. Existují i výjimky odůvodnitelné veřejným zájmem. Vždy jsou však šetřeny zájmy vlastníků. Zákon v řadě případů vlastníka lesa omezuje nad obvyklou míru či zvyklosti, a to jak v užívání, tak i v nakládání, či dokonce mu ukládá povinnosti. Bohužel jaksi zapomíná na úhradu a to je nespravedlivé.

Omezení vlastnických práv k lesům má v naší zemi dlouholetou tradici. Přistoupil k němu již koncem 17. století císař, když v důsledku neuvážené těžby byly vykáceny téměř všechny listnaté lesy. Podle pana ministra Luxe likvidace lesů u nás nehrozí, proto nejsou důvody k tomu, aby stát nadměrně zasahoval do vlastnických práv soukromých majitelů. Stát je největším majitelem lesů, má jich více než jednu polovinu výměry. Měl by tedy nést největší tíhu a důsledky vyplývající z veřejného zájmu. Řečeno srozumitelně měl by vlastnit lesy ochranné, lesy ležící v národních parcích, krajinných chráněných oblastech, kterých se nejvíce dotýká omezení vlastnických práv. Nic tomu nebrání. Chce to jen, aby stát vyměnil hospodářské lesy, které má ve svém majetku, za lesy výše zmíněné. Jako vlastník si pak s těmito lesy může dělat co chce a nikoho nemusí, zejména soukromé majitele, zatěžovat. To všechno můžeme učinit tímto zákonem.

K částečnému omezení nespravedlností činěných tímto zákonem soukromým vlastníkům navrhuji, aby dosavadní znění odst. 2 v § 24 bylo nahrazeno tímto zněním: Náklady na zpracování plánů lesů hospodářských hradí vlastník lesa; náklady na zpracování plánu lesů ochranných, lesů zvláštního určení, jakož i osnov hradí stát. - Ústavně právní výbor tento můj návrh přijal, do společné zprávy však zařazen nebyl. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kačenkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Pešek. Připraví se pan poslanec Tlustý.

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, navrhuji v § 7, odst. 2 vypustit písmeno e), f) a g). Navrhuji hlasovat po písmenech. Odůvodnění: u písmena e) a f) považuji formulace za velmi obecné, za velmi těžko dokazovatelné a tudíž za absolutní bianco šek pro státního úředníka, který bude o kategorii lesů zvláštního určení rozhodovat a myslím, že to je velmi špatné.

U písm. g) v uznaných oborách a samostatných bažantnicích, protože obory a bažantnice považuji za komerční činnost a mám pocit, že v lesích zvláštního určení nemají co dělat už z konsekvencí, které z toho vyplývají. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Peškovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vlastimil Tlustý a do rozpravy se připravil pan poslanec Stanislav Kozák.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, nejen dnešní diskuse naznačuje, jak kontraverzní je předloha, kterou právě projednáváme, a zdá se, že i z množství předložených pozměňovacích návrhů zvolna krystalizují dva hlavní problémy.

Jeden je problém v zájmu vlastníka, který jakoby stojí proti zájmu veřejnému - alespoň tak je to většinou prezentováno. Domnívám se, že to tak většinou není a že zájem dobrého hospodáře je převážně identický se zájmem veřejným. Nicméně předkládané pozměňovací návrhy směřují buď k rozšiřování nebo omezování možnosti státní správy zasahovat do hospodaření v lesích. Jsem přesvědčen o tom, že tento spor by byl sporem mnohem méně dramatickým, kdyby v předloženém textu zákona byla důsledně respektována zásada, která tu již dnes mnohokrát byla citována, že totiž každé omezení, které se samozřejmě dotkne soukromého vlastníka a hospodáře, by mělo být kompenzováno. A mělo by být kompenzováno z těch kapes, v jejichž prospěch je zřizováno. Není to tak, že veřejným zájmem je vždy veřejný zájem všech obyvatel tohoto státu. Veřejný zájem má často podobu i zájmu určité obce, sousedních vlastníků, sousedních hospodářů atd. a lze ho často blíže specifikovat.

Chtěl bych se proto svým pozměňovacím návrhem pokusit trochu otupit ostří dosavadní diskuse o širokých nebo úzkých kompetencích státní správy vůči vlastníkům a nalézt východisko z tohoto problému formulací, která bude jasně deklarovat, že omezovat sice lze, a v poměrně rozsáhlém počtu případů, nicméně jedině v případě, že takovéto omezení je kompenzováno a jedině v případě, kdy je zřejmé, kdo takovou kompenzací je povinován.

Navrhuji proto do § 9 vložit nový odst, 3, který zní: "Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení rozhodl. Orgán státní správy může uložit úhradu této náhrady osobám, v jejichž zájmu o tomto omezení rozhodl."

Je jasné, že tato formulace je značně obecná a nemůže se pouštět do velkých podrobností, neb nemíří na jednotlivá konkrétní ustanovení zákona a bylo by nepochybně lepší, kdyby podobné a přesnější formulace byly přímo zapracovány do jednotlivých paragrafů. Domnívám se ale, že v tuto chvíli projednávání předloženého textu už nelze učinit nic jiného, než takovou obecnou deklaraci, která by takové právo založila. A samozřejmě ponechat na státní správě a vládě, případně dalších novelizacích její zpřesňování.

Druhým problémem, který se táhne jako společná nit mnoha dnešními vystoupeními, je problém vymezení kompetencí státní správy v lesním hospodářství, kdy je zcela nepochybné, že bude-li výkonem státní správy v lesích pověřeno Ministerstvo zemědělství tak, jak to vládní návrh navrhuje, dojde k obrovskému konfliktu zájmů u samotného Ministerstva zemědělství, kdy na jedné straně kompetence tohoto ministerstva vůči největšímu vlastníkovi lesů v této zemi, Lesům České republiky, ve kterých stát prostřednictvím této organizace hospodaří, se budou dostávat do konfliktu s dohledem nad státní správou v týchž lesích. A je jasné, že předkládaným návrhem je vytvářena konstrukce, kterou tu jeden z mých předřečníků podrobně popsal a která - stručně řečeno - znamená, že kontrolovat bude někdo sám sebe a že řídit bude tentýž, kdo bude kontrolovat.

Proti tomu stojící zdánlivě jednoduché řešení v podobě převodu státní správy v lesním hospodářství na Ministerstvo životního prostředí je ovšem spojeno se sice menším, nicméně podobným vnitřním konfliktem. Ministerstvo životního prostředí totiž vykonává státní dohled a řídí se ještě celou řadou dalších zákonů ekologického charakteru, které nejsou nekonfliktně slučitelné se zákonem o lesích, a je jasné, že bude-li těmito kompetencemi - myslím státní správu v lesním hospodářství pověřeno Ministerstvo životního prostředí, budou muset na jeho půdě mezi sebou svádět konflikt pojetí, řídící se striktně zájmem hospodářským a tudíž vycházejícím ze zákona o lesích, a zájmem ryze ekologickým, vycházejícím z platných zákonů, které ošetřují dohled nad životním prostředím.

Navrhl bych proto jakési nouzové východisko z této situace návrhem, který má zcela jiný charakter než předchozí dva, to je snaží se hledat k dané příčině přiměřené řešení. Tím řešením je dle mého názoru vyjmout z kompetencí - a ony nejsou příliš rozsáhlé - Ministerstva zemědělství řízení Lesů České republiky, to je věcně navrhuji, aby kompetence ve státní správě lesního hospodářství byly na Ministerstvu zemědělství, ale aby z kompetencí Ministerstva zemědělství byly vyjmuty ty, které směřují k ovlivňování státního podniku Lesů České republiky.

Toto řešení nelze ovšem provést přímo v projednávaném textu zákona, neboť má širší legislativní souvislosti, a proto bych si dovolil navrhnout doprovodné usnesení, kterým bychom se mohli pokusit tento problém vyřešit. Navrhovaný text je následující:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby v souvislosti se změnou kompetencí ve státní správě lesního hospodářství uskutečnil kroky nezbytné k převodu svých pravomocí vůči státnímu podniku Lesy České republiky tak, aby tyto kompetence byly převedeny na vládu České republiky do 30. 6. 1996.

Smyslem tohoto návrhu je tedy převést současné kompetence ministra zemědělství a tou hlavní kompetencí je jmenování generálního ředitele tohoto podniku na vládu České republiky.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Stanislav Kozák a jako poslední přihlášený do rozpravy se připraví poslanec Ivan Bečvář.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych více méně technicky přednesl tři pozměňovací návrhy, které jsou potřeba uvést do souladu s navrhovaným zákonem.

První pozměňovací návrh, který navrhuji, se týká § 52, a to pouze za předpokladu, že nebude přijat pozměňovací návrh pana poslance Bendy ohledně zrušení lesní stráže. Doufám, že tento návrh nebude přijat.

Navrhuji, aby za dosavadní odst. 11 byl vložen nový odst. 12 do § 52, který zní: "12) Lesní stráž, zřízená podle dosavadních předpisů, se považuje do 31. prosince 1996 za lesní stráž, zřízenou podle tohoto zákona." Konec pozměňovacího návrhu číslo jedna.

Druhý pozměňovací návrh se tyká taktéž § 52, kde navrhuji nový odst. 13, který zní: "Nestanoví-li tento zákon jinak, musí být právní vztahy, práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona pro orgány, právnické a fyzické osoby uvedeny do souladu s tímto zákonem nejpozději do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti.

O prodloužení této lhůty nejdéle však o jeden rok může ve zvlášť odůvodněných případech rozhodnout příslušný orgán státní správy lesů. Zdůvodnění je myslím jasné ze znění společné zprávy, kde jsme přijali terminologii, která zakluzuje (?) nájmy a podnájmy a ty vztahy, které byly nějakým způsobem uzavřeny, je Potřeba nějakým způsobem ukončit.

Můj třetí pozměňovací návrh se týká § 18 odst. 4 ve znění společné zprávy a zase jenom za předpokladu, že nebudou již přijaty některé návrhy, které byly před tím zde navrhovány v této oblasti, a to v tomto odst. 4 znění společné zprávy na straně 3 nahradit písmena a) až k) písmeny c) až e). Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Kozákovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ivan Bečvář.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP