Středa 1. listopadu 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Palasovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Šoler a připraví se pan poslanec Lobkowicz.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj pozměňovací návrh se netýká podstaty lesního zákona, pouze se tam snaží opravit jeden jeho vedlejší efekt. Léta jsem pracoval mimo jiné jako cvičitel organizované turistiky a proto požadavek zákona, aby jakékoliv organizování hromadné akce bylo hlášeno 30 dní předem se mi zdá naprosto nerozumný. V případě, že se vydá rodinka či skupinka pěti lidí do lesa jako soukromé osoby, nemusí samozřejmě žádné povolení žádat. V případě, že se tam dostaví skupinka pěti turistů s cvičitelem, tak by najednou neměl možnost tuto akci konat a musela by žádat povolení od státní správy 30 dnů předem. To mi připadá naprosto kuriozní. Neobávám se, že by to znamenalo zákaz provozování organizované turistiky, spíše by to vedlo k tomu, k čemu obvykle vedou špatné zákony. Prostě by se zákony notoricky překračovaly a vedlo by to k tomu, že by si turisté zvykali na to, že podle zákonů by se řídit neměli. To se mi zdá nežádoucí, proto navrhuji, aby v § 18 odst 5. tam je text "organizované nebo hromadné sportovní akce atd." bylo "organizované" vynecháno. Bylo by tam pouze "hromadné sportovní akce lze v lese konat jen na základě souhlasu atd.".

Tím by tento nedostatek zákona byl odstraněn. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Lobkowicz, připraví se pan poslanec Litomiský.

Poslanec Michal Lobkowicz: Váženy pane místopředsedo, váženy pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych k předkládanému lesnímu zákonu učinil několik obecných poznámek a vznesl několik pozměňovacích návrhů. V první řadě jsem povinen oznámit, že jsem spoluvlastníkem pozemku o rozloze 2 000 metrů čtverečních, který je veden jako les.

Dámy a pánové, v posledních několika letech došlo k zásadní změně vlastnické struktury v oblasti lesního hospodářství. Stát prostřednictvím podniku Lesy České republiky je majitelem a obhospodařuje více než polovinu lesní plochy České republiky. Druhá polovina je ve vlastnictví obcí, veřejnoprávních sdružení a soukromých vlastníků, zahrnující velký počet malých vlastníků a středních vlastníků. Jsem přesvědčen, že je ve veřejném zájmu, aby české lesy - bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem, plnily svoji produkční veřejnou i mimoprodukční funkci. Bohužel však musím konstatovat, že návrh zákona, jak byl předložen vládou, nereflektuje tuto změnu v oblasti vlastnictví. jak jsem o ní mluvil.

Nevychází ze základní filozofie transformace české společnosti, českého hospodářství, která podle mého názoru vycházela z představy, že nejlepším hospodářem je vlastník sám a že zásadní zásahy ze strany státu, ze strany státní správy jsou vhodné jen tehdy, když jsou nezbytně nutné.

Návrh zákona tak, jak byl předložen, naopak vychází podle mého náhledu z představy, že soukromý vlastník, nebo vlastník obecně, ať už jde o jakýkoliv druh vlastnictví, je potenciální nebo skutečný ohrožovatel veřejného zájmu a potenciální nebo skutečný špatný hospodář. Naopak zákon vůbec nereflektuje nutnost kontrolovat hospodaření ve státních lesích, které - jak jsem řekl - zahrnují více než 50% lesního fondu. Vládní návrh tak, jak byl formulován, velice silně zakotvuje povinnosti vlastníka a velice silně zakotvuje práva státní správy. Je zde teď paradoxní situace, kdy stát a potažmo Ministerstvo zemědělství je v několikeré roli v oblasti trhu v lesním hospodářství, jednak je v roli vlastníka, tím pádem v roli podnikatele, a současně je v roli garanta veřejného zájmu a potažmo v roli možného soudce v oblasti správního řízení. Má právo udělovat pokutu.

Rád bych konstatoval nicméně, že společná zpráva, jak byla zpracována jednotlivými výbory, zásadním způsobem tyto problémy, o kterých mluvím, posouvá a alespoň nejpalčivější problémy z vládního návrhu odstranila. Nicméně jsem přesvědčen, že stále ještě ve společné zprávě je třeba některé body změnit a jen v případě, že dojde k jejich změně, je možné hlasovat s klidným svědomím o tomto návrhu.

Rád bych teď přednesl několik pozměňovacích návrhů, které vycházejí z filozofie, kterou jsem se pokusil nastínit, nebo z představy, jak by měl lesní zákon vypadat.

První pozměňovací návrh - navrhuji § 21, který se týká oblastních plánů rozvoje lesů, vypustit. Považuji oblastní plány rozvoje lesů za nástroj nadbytečný, drahý, za nástroj, který bude daňové poplatníky stát několik desítek milionů korun v odhadu, a pro samé vlastníky, ale ani pro státní správu nebude žádným přínosem.

Druhý pozměňovací návrh - v § 22 odst. 2 navrhuji vypustit poslední část věty, která zní: "a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu ". Považuji administrativní stanovení minimálního podílu tohoto druhu dřevin za nevhodné. Jsem přesvědčen, že tato činnost je v bytostném zájmu samotného vlastníka a upozorňuje, že povinnost toto činit, je zakotvena také v § 30 odst. 5.

Tak, jak je to formulováno zde v § 22, není navíc žádná garance, že vlastník lesa bude využívat zpevňující dřeviny tak, aby skutečně ochránily daný les. Obávám se, že při této formulaci dojde pouze ke zbytečnému vynakládání velkého množství peněz vlastníků, kteří navíc v mnohých případech peníze ani nemají, z důvodů historie nabytí jejich majetku, dojde k velkému vynakládání peněz, aniž by byla garance, že to něco přinese.

Obdobně navrhuji vypustit z § 23 odst. 3. U odst. 3 tu samou větu, to znamená "a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů." Vysvětlení je totožné.

Navrhuji rovněž vypustit § 36, který se týká lesní hospodářské evidence, protože nepovažuji za nutné a účelné a ani vhodné, aby státní správa povinně obdržela a disponovala s údaji, které jsou zde vlastníkům lesa ukládány k odevzdávání. Navrhuji paragraf vypustit.

Potom upozorňuji na § 48 a § 49, přičemž § 48 se týká pokut, které může orgán státní správy lesů uložit podnikateli při výkonu podnikatelské činnosti.

§ 49 se týká pokut, které může orgán státní správy lesů uložit vlastníku lesů.

Upozorňuji, že při zpracovávání společné zprávy došlo k tomu, že bylo navrženo snížení výše pokut v případě podnikatelů, a to z 1 mil. korun na hranici 100 tis. korun. Totéž se nestalo v případě vlastníka lesa. Považuji za absurdní, aby orgán státní správy byl oprávněn uložit desateronásobně vyšší pokutu vlastníku lesa za činy, které jsou podle mého názoru srovnatelné, ne-li řádově méně škodlivé, než činnost, kterou může provádět podnikatel.

Věřím, že se při sestavování společné zprávy na to spíš zapomnělo, takže bych podal dva alternativní návrhy.

První návrh zní: § 49 nahradit textem, který teď přečtu a potom předám písemně.

"Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 tis. korun vlastníku lesa, který úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení, pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkce lesa, neoprávněně užívá pozemky lesa určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkce lesa."

To byl článek jedna.

Článek dvě: "Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 tis. korun vlastníku, který

a) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,

b) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé,

c) svévolně překročí schválenou deceniální výši těžby,

d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaných podle tohoto zákona."

Alternativní návrh je totožný, co se týká formulace, jenom v prvním bodě by místo 100 tis. bylo 1 mil. korun, protože může být argument, který jsem ochoten uznat, že výše nebezpečnosti je pro hospodaření v lesích a pro ochranu lesa v prvním odstavci výrazně vyšší než ve všech ostatních odstavcích, takže si dovedu představit, že má smysl, aby tady bylo jakési odstupňování. Nicméně opakuji, že považuji za krajně nevhodné, aby byl desateronásobný rozdíl u výše pokuty pro podnikatele a pro vlastníky.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, které jsem chtěl předložit.

Na závěr mi dovolte, abych znova zopakoval. že považuji za zásadní, aby byly přijaty tyto pozměňovací návrhy, příp. některé pozměňovací návrhy, které vzešly z jednání zemědělského výboru a které jsou modifikací toho, co jsem navrhl a považuji to za klíčové pro hlasování o celém návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji i já panu poslanci Lobkowiczovi. Prosím nyní, aby se slova ujal pan poslanec Litomiský a připraví se pan poslanec František Kozel.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů k předloženému návrhu zákona. především navrhuji nové znění § 25 odst. 8, a to toto znění:

"Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o náležitostech a obsahu, o způsobu odvození závazných ustanovení plánů, o způsobu schvalování plánů a o podmínkách povolování jejich změn. "

To znamená, že navrhuji vypustit způsob zpracování, způsob vymezení jednotek prostorového rozdělení lesa, hospodářský tvar a způsob hospodaření.

Důvodem je to, že se jedná o technické záležitosti obecně známé. Jejich použití a uspořádání si plánů by mělo být věcí vlastníka, pokud je pravdou, že lesní hospodářský plán by měl byt především nástrojem vlastníka lesa.

Dále v § 27 odst. 6 navrhuji vypustit slova "podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa".

Domnívám se, že není třeba právním předpisem nařizovat vlastníkům, jakým způsobem mají své lesy obnovovat a pěstovat. Povede to pouze k tomu, že místo lesnické invence nastoupí plnění formálních ukazatelů plánů tak, jak jsme to byli zvyklí dělat za socialismu.

Dále v § 29 dost. 5 navrhuji číslovku "7" nahradit číslovkou "10".

Vládou navrhované znění znemožňuje přirozenou obnovu lesa. Kulturu vzniklou přirozeným zmlazením nelze zajistit do sedmi let. Pojem "zajištění kultury" není nikde právně definován, záleží tedy na subjektivním posouzení úředníka a může to být zdrojem jednak zbytečných sporů, ale jednak také šikany v některých případech. Veřejný zájem je u tohoto ustanovení neprůkazný. Povede to jenom k tomu, že se bude vysazovat větší počet sazenic než je obvyklé třeba v sousedních státech a zejména to povede ke zvýšení administrativy, protože zajištění porostů do sedmi let je v mnoha případech nereálné, zejména tam, kde se používá přirozená obnova porostů. Povede to k tomu, že úřady budou zatěžovány neustále žádostmi o výjimky a vlastníci budou zatěžováni neustálým žádáním a dohadováním se s úřady.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec František Kozel a připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu sice hovořit také k § 18 odst. 5, ale na rozdíl od pana poslance Šolera nebudu navrhovat vypuštění ani slova "organizované" ani slova "hromadné sportovní akce", protože jsem přesvědčen, že řada rodin je schopna za půl dne způsobit v lese daleko větší škody než desítky nebo stovky sportovců při organizované a hromadné sportovní akci.

Navrhuji proto k dosavadnímu § 18 odst. 5 nahradit odst. 5 tímto zněním:

"Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně třicet dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odst. 1 písm. g) a j) a odst. 4 nejsou dotčena." Tolik můj pozměňovací návrh. Velice stručně zdůvodním. Tím, že je zde uvedeno, že ustanovení odst. 1 písm. g) a j) nejsou dotčena, je to tam sice podle mého názoru nadbytečně, ale přesto, je-li to výslovně zmíněno, tak to zabraňuje tomu, aby pouze se souhlasem vlastníka lesa mohla být v lese pořádána sportovní akce, při které účastníci používají motorová vozidla nejrůznějšího druhu, používají kola, lyže, saně apod. Takto se bude ustanovení § 18 odst. 5 vztahovat pouze na ty sportovní akce, organizované, hromadné, kde účastníci používají pouze své svaly a nic víc; bez jakýchkoli pomůcek, bez jakýchkoli zdrojů. Je tady oslabena funkce orgánů státní správy v tom smyslu, že může po oznámení pouze uložit doplňující podmínky, ale nemůže dosáhnout zákazu konání této akce. Souhlas vlastníka je samozřejmě nedotčen.

Sám jsem se o tom na vlastní oči přesvědčil, že skutečně i, dejme tomu, závod Světového poháru v orientačním běhu, nezanechá v lese žádné škody, které by mohly tento les ohrozit anebo nějakým způsobem omezit výkon vlastnických práv nebo zkrátka využívání lesa vlastníkem. Proto tedy věřím, že tato sněmovna bude natolik nakloněna, řekněme, určité preferenci těch, kteří v lese sportují bez jakýchkoli pomůcek, bez jakýchkoli dalších strojů a přístrojů, že tento můj pozměňovací návrh přijme. Již předem této sněmovně jménem tisíců orientačních a přespolních běžců srdečně děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Špaček, připraví se pan poslanec Černý.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, v úvodu bych se velmi vřele přihlásil k té části projevu pana ministra, v níž zdůrazňuje ekonomické role lesa v této zemi. Les nepochybně je původním a přirozeným ekosystémem našich krajů a složitost a komplexnost tohoto ekosystému stále ještě přesahuje stupeň poznání biologických věd, včetně té biologické disciplíny, která se studiem ekosystémů přímo zabývá, totiž ekologie samotné.

Lesní ekosystém je pro charakter přírody v našich krajích naprosto nezastupitelný, a to z řady důvodů, které zde již několikrát byly uvedeny. Z této řady bych chtěl obzvlášť zdůraznit dva aspekty. Jako biolog mám za nesmírně důležitý fakt, že les je útočištěm a přirozeným prostředím pro nevyčíslitelnou řadu rostlinných i živočišných druhů. Zároveň má les naprosto klíčový význam pro vodní režim v krajině. My sice nejsme v oblasti, kde by se kvůli vodě vedly války, přesto vody zde ubývá, nebo alespoň nejsme zatím v takové oblasti, a zdravé lesy jsou pro zadržování vody v krajině naprosto nezastupitelné. Je zřejmé, že tyto i další funkce lesa jsou důvodem, proč se již dlouhá desetiletí, ne-li staletí, má zato, že způsob hospodaření v lesích a obecné nakládání s nimi, je zapotřebí ve veřejném zájmu zákonně upravit. Zároveň bych se chtěl přihlásit i k projevu, s nímž zde vystoupil kolega Lobkowicz, protože také platí, že les je v mnoha případech majetkem konkrétních osob, které zcela logicky a legitimně chtějí využívat svůj majetek, a to pokud možno podle vlastních představ. (Předsedající: Prosím o klid.) Lesní zákon by tedy měl najít způsob, jak prosadit na co největší ploše lesních porostů onen veřejný zájem a zároveň přitom co nejvíce přitom šetřit vlastnických práv.

Prosazování veřejného zájmu ve veřejném vlastnictví je relativně jednoduché. Stát sice nemá ručičky a nožičky, aby mohl státní majetek spravovat sám, ale vždycky má někoho, koho touto správou majetku pověřuje. Není pochyb o tom, že pro správu svého majetku stát může, a já se domnívám, že přímo musí, stanovit podrobná a přesná pravidla.

Situaci by velmi pomohlo, kdyby existoval zákon o hospodaření s majetkem státu, jakož ostatně i pravidla o hospodaření s majetkem obcí, na něž by se pak mohl tento zvláštní zákon odkázat.

V situaci, kdy takový zákon není, přesto však předkládaný návrh zákona mohl. a podle mého mínění, měl stanovit podstatně podrobnější pravidla pro hospodaření ve státních lesích.

Základní problém předkládaného návrhu je obsažen v § 4, který staví organizace spravující státní lesy do stejné pozice, do stejné role jakou má suverénní vlastník, kterým však taková organizace není, a ve skutečnosti ani být nemůže.

Chtěl bych při této příležitosti odmítnout zcela falešnou argumentaci, kterou se odkazuje na Listinu základních práv a svobod a hovoří o rovnosti vlastnictví. Tady není meritem rozdílný přístup k vlastnictví, tady je meritem míra veřejnoprávní regulace u veřejného vlastnictví, které by se mělo v zásadě pohybovat výhradně v režimu veřejného práva.

Při prosazování takového veřejného zájmu v soukromé sféře má stát obecně dvě možnosti. Buďto se může vydat cestou příkazů, zákazů a povinností, tedy cestou veřejnoprávní regulace soukromého sektoru anebo může zvolit ekonomické nástroje, zejména pak dotace, subvence, případně daňové úlevy. Výsledné řešení v praxi samozřejmě bývá vždy kombinací těchto dvou přístupů. Důležité je, který z nich převáží.

Domnívám se, že stát, který důsledně ctí práva občanů včetně práva na svobodné nakládání s majetkem, by měl posunout těžiště v této kombinaci přístupů výrazně směrem k využití ekonomických nástrojů a omezit administrativní restrikce na nejnižší možnou míru.

To však není případ projednávané předlohy, která naneštěstí uvaluje stejnou míru této veřejnoprávní regulace jak na lesy soukromé, které by se měly pohybovat především v režimu soukromého práva, tak na lesy státní, pro něž by naopak by měl platit režim práva veřejného.

Výsledkem tohoto přístupu je mimo jiné i fakt, že ti občané, kteří mají tu smůlu, že jsou vlastníky lesa, budou vystaveni značné byrokratické zátěži.

Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit obecně platnou tezi. Omezování byrokratické zátěže občanů nelze dosáhnout spoléháním na dobré vlastnosti úředníků ani případnými personálními výměnami. Systémovým řešením je pouze omezování těch ustanovení, která byrokratickou zátěž vyvolávají.

Předložený návrh trpí jednou zásadní vadou. Projevuje totiž tendenci, která je v ODA označována jako byroliberalismus. O co jde? Jde o to, že zákon, který obsahuje veřejnoprávní regulaci samozřejmě musí dát nějakou kompetenci správnímu úřadu, aby mohl v určených případech mocensky zasáhnout. Avšak už stovky let patří do pojetí svobody podmínka, aby takové mocenské rozhodnutí nebylo libovolné.

Právě naopak, zákon musí stanovit zřetelné podmínky nebo kritéria pro takové rozhodnutí. Tento zákon je však v mnoha případech nestanoví. Kdybychom pokračovali v této tendenci, mohli bychom propustit ne 5, ale 90% státních úředníků, a přesto by centralizace státní moci pokračovala.

Dámy a pánové, zmínil jsem dva hlavní systémové nedostatky, kterými projednávaný návrh trpí. Tvrdím, že tyto nedostatky nebylo možno v Parlamentu odstranit. podařilo se je trochu zmírnit, alespoň tak, jak dopadlo znění společné zprávy.

Chtěl bych přednést ještě několik dalších návrhů, které se pokoušejí zmírnit právě ty dva zmíněné nedostatky a několik návrhů, které upravují drobné formulační nepřesnosti jak ve společné zprávě, tak v původní předloze.

První z těchto drobných návrhů se týká § 1 ve znění společné zprávy, kde došlo ke gramatické chybě, jak jste si, předpokládám, mnozí všimli. V sousloví zachování péči a obnovu lesa.

Zachování a obnova lesa se gramaticky pojí s druhým pádem, zatímco péče se pojí s předložkovou vazbou se čtvrtým pádem. Proto není možné je spojovat do jednoho. Pokud zůstane § 1, jak je navržen společnou zprávou, je nutné přeformulovat tento odstavec tak, aby zněl: "Pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství...".

Druhy pozměňovací návrh se tyká § 4, který zde byl již mnohokrát podroben různým jiným návrhům. Konkrétně odst. 1. V tomto případě navrhuji nové znění tohoto odstavce. Je zcela zřejmé, o co jde ze samotného znění, jak jej přednesu. Odst. 1 by tedy zněl: "Pokud jde o lesy ve vlastnictví státu (dále jen "Státní lesy"), vztahují se povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona na právnickou osobu, které je svěřeno nakládání s těmito lesy, pokud tento zákon nestanoví jinak. Práva vlastníka se na takovou právnickou osobu vztahují pouze tehdy, pokud tak zákon výslovně stanoví."

Další pozměňovací návrh se týká § 7 odst. 3. Tady jde o lesy zvláštního určení, které jsou - bohužel musím konstatovat velmi gumovou kategorií, zejména pak díky ustanovení písm. h) odst. 2 a znění tohoto paragrafu v podstatě umožňuje zařadit do lesů zvláštního určení zcela libovolný les, který si státní orgán vybere. Chtěl bych omezit tuto možnost tak, že by v odst. 3 za slovy "vlastníka lesa" byla vypuštěna slova "nebo z vlastního podnětu" a byl by doplněn nový text: "případně též z vlastního podnětu, jde-li o státní lesy nebo o lesy ve vlastnictví obce".

Další pozměňovací návrh se týká § 21 - oblastních lesních plánů, kde došlo ke kuriózní situaci, že zde je zcela nadbytečné ustanovení o tom, že ústřední orgán státní správy ochrany přírody se může vyjadřovat k zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin. Toto ustanovení je obsaženo již v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Proto zde vůbec nemusí být. Navíc se domnívám, že oblastní plány, které podle společné zprávy jsou metodickým a doporučujícím nástrojem, by právě měly obrážet mimoprodukční a zásadní ekologické vlastnosti lesa, a proto by měly být vypracovávány především orgány ochrany přírody.

Navrhuji v odst. 1 dvě varianty. První varianta: Ve druhé větě na konec věty doplnit za slovo "ministerstvo" slova "Ministerstvo životního prostředí" a další větu vypustit.

Varianta dvě: V druhé větě ukončit větu za slovy "státní správy ochrany přírody".

Přecházím k pozměňovacímu návrhu č. 5, který se týká hned následujícího § 22, konkrétně odst. 2, kde společná zpráva vypouští povinnost, nebo přesněji řečeno závazný ukazatel minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku. To nezpochybňuji. Chtěl bych ale navrhnout doplnění další věty v tomto odstavci na konci. Ta by zněla: "Pro Státní lesy a lesy ve vlastnictví obce je závazným ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku."

Další pozměňovací návrh se týká téhož odstavce a jeho čas by přišel pouze v případě, že by nebyl přijat můj pozměňovací návrh druhý, týkající se § 4. V případě, že by nebyl přeformulován první odstavec § 4, navrhuji, aby v § 22 byla na konci odst. 2 doplněna věta: "Toto právo se nevztahuje na právnickou osobu podle § 4 odst. 1." Jde o to, že společná zpráva přiznává vlastníkům lesa právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených se závaznými ukazateli. Domnívám se, že tato zvýšená náhrada by neměla být přiznána pro Státní lesy, neboť by se tím tak otevřel veliký otvor ve státním rozpočtu.

Další pozměňovací návrh je - domnívám se - pozměňovací návrh formulační a týká se § 23, kde navrhuji doplnit stejné znění, které je ve společné zprávě obsaženo v § 22 odst. 3 a mluví právě o právu na částečnou úhradu. Domnívám se, že by se tento režim měl vztahovat i na lesní inventarizační osnovy, a proto navrhuji, aby v § 23 odst. 3 byla doplněna věta ve stejném znění jako v předcházejícím paragrafu, totiž "Vlastník lesa má právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu. Pravidla podpory výstavby těchto dřevin upraví ministerstvo právním předpisem."

Pokud by nebylo přijato nové znění odst. 1 § 4, byla by doplněna věta: "Toto právo se nevztahuje na právnickou osobu podle § 4 odst. 1." Ačkoliv u rozloh pod 50 ha je i toto ustanovení možná nadbytečné.

§ 30 odst. 7. Vládní návrh se pokouší zajistit obecný vstup do lesa, což je pochopitelné a vcelku chvályhodné. Zároveň se však pokouší toto právo zajistit tím, že zakáže oplocování lesa z důvodů vlastnických. Sama tato formulace mi připadá poněkud ideologicky zabarvená. Podstatné ale je, jaké může mít důsledky znění, které je obsaženo ve vládním návrhu.

§ 7 umožňuje oplocení lesa za účelem ochrany lesních porostů před zvěří. Znamená to tedy, že pokud se vlastník lesa rozhodne oplotit řekněme 10 ha lesa, tak aby tam mohlo docházet k přirozenému zmlazení a aby zvěř nespásala semenáčky, tak díky dalším ustanovením, zejména díky ustanovení § 18, které zakazuje vstup do oplocených částí, tak dojde k daleko většímu omezení vstupu do lesa, než kdyby toto ustanovení bylo formulováno jinak, méně ideologicky.

Navrhuji, aby odst. 7 byl nahrazen tímto zněním: Pokud vlastník oplotí les nebo jeho část, je povinen ji zabezpečit vhodnými technickými opatřeními, aby nebylo zabráněno ve vstupu do lesa (§ 17, odst 1).

Tím se přesmyká režim tak, aby vlastník sice mohl oplotit les z různých důvodů, včetně například ochrany před zvěří, ale pokud tak učiní, aby byl donucen udělat tam například branky nebo další technická opatření, která by umožnila obecné veřejnosti vstupovat do lesa s minimálním omezením.

Pokud by byl přijat tento pozměňovací návrh, bylo by nutné vypustit právě zákaz vstupu do oplocených míst, tzn. v § 18 odst. 1, písmeno h) vypustit slova "oplocených nebo..." a samozřejmě také vypustit ustanovení o pokutách za tento přestupek, tzn. v § 47 odst. 1 písmeno g) by byl nových text: Vstoupí do míst označených zákazem vstupu.

Další pozměňovací návrh se týká střetu zájmů, který tento zákon předpokládá u magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města prahy je orgánem, který zřizuje nebo řídí Rada hlavního města Prahy, jmenuje tajemníka, vedoucí odborů, včetně vedoucího odboru lesního hospodářství, protože hlavní město Praha má svou organizaci, která spravuje lesy. Zároveň však tento návrh zákona předpokládá, že magistrát hlavního města Prahy bude též vykonávat státní správu lesů, tzn. na úrovni okresního úřadu. Znamená to, že bude tentýž orgán kontrolovat sám sebe.

Domnívám se, že toto řešení je nanejvýš nesystémové a nanejvýš nešťastné a řešení jsou v podstatě dvě: Bud,to by mohl magistrát zůstat okresním úřadem jako orgán státní správy lesů a zákon by mohl uložit hlavnímu městu Praze, aby převedla práva hospodaření k lesům na městské části, což je poněkud surový přístup, nebo řešení opačné, které by svěřilo výkon státní správy na úrovni okresních úřadů v Praze úřadům obvodním.

Navrhuji tedy, aby v § 43 byl odstavec 4 nahrazen novým textem: V hlavním městě Praze vykonávají působnost ve státní správě lesů obvodní úřady.

Poslední pozměňovací návrh se vztahuje ke společné zprávě a zároveň k některým návrhům, které zde padly, a týkají se ochrany vlastníků před jinými nehodnými sousedními vlastníky.

Dámy a pánové, tato snaha, které sice rozumím, ale vede k omezení práv a k omezení možností, které pro ochranu svého majetku vlastníci již teď mají, a to díky ustanovení občanského zákoníku, konkrétně paragrafů 415 a 417. Občanský zákoník přímo ukládá povinnost každému, aby předcházel škodám na svém majetku a navíc dává možnosti, aby přiměřeným způsobem předcházel hrozícím škodám. Jak § 55 ve společné zprávě, tak zejména návrhy na nucenou správu nebo nucený nájem, tak jak je přednášel například kolega Drápela, ve skutečnosti toto právo vlastníka omezují a převádějí tuto kompetenci, tuto možnost sebeobrany na úřad státní správy.

Domnívám se, že to je přístup nanejvýš nešťastný a že ustanovení občanského zákoníku jsou přinejmenším dostatečná pro to, aby každý mohl ochránit svůj majetek před škodami, které mu hrozí od nehodných sousedů.

Navrhuji vypustit ze společné zprávy nově vložený § 55.

Dámy a pánové, to je vše, děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP