Středa 1. listopadu 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovořil pan Čestmír Hofhanzel, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Drápela, připraví se pan poslanec Čechák.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl připomínky k vládnímu návrhu zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Zároveň mi dovolte, abych vám sdělil, že k projednávané tematice mám velmi blízko, neboť jsem profesí lesní inženýr a pracoval jsem mnoho let v Ústavu hospodářské úpravy lesů.

Nyní mi dovolte k samotným připomínkám.

§ 2, písmeno g) navrhuji změnit v následném znění: škodlivými organismy jsou rostlinní a živočišní původci chorob a škod na lesních porostech. Důvod: původní text nevystihuje souvislost, že původní choroby lesních porostů jsou v tomto případě škodlivé organismy, a to jak živočišné, tak rostlinné.

§ 2, vymezení pojmů: navrhuji doplnit o písmena t), u), v), y) z).

Písmeno t): Generel rekultivace: rámcová studie navazující na územní plán v oblasti aktivní plochy hornické činnosti. Vyjadřuje uspořádání krajiny v jisté časové etapě zahlazením škodlivých následků hornické činnosti. Rozhodující je hledisko využití půdního fondu a zlepšení životního prostředí narušeného hornickou činností.

Písmeno u): Rekultivace ploch po hornické činnosti: závěr hornické činnosti zaměřený na zpětné uvedení devastované nebo degradované plochy do kulturního stavu souborem opatření technické a biologické povahy; týká se to zejména ploch, jež devastací ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo vodohospodářského využití.

Písmeno v): Technická rekultivace po hornické činnosti: soubor opatření technické povahy předcházející rekultivaci biologickou sestává obvykle ze skrývek ornice a ostatních zemin schopných zúrodnění, terénních úprav devastované plochy, včetně návozu výplňového materiálu a zpětného rozprostření dříve skrytých zemin, hydromelioračních a hydrotechnických prací, výstavby příjezdních a hospodářských komunikací, protierozních a stabilizačních opatření, jakož i opatřeních tuto činnost podmiňujících, nezbytné přeložky apod.

Písmeno y): Lesnická rekultivace po hornické činnosti: Způsob biologické rekultivace, kdy povrch technicky rekultivované plochy se uvádí do kulturního stavu výsadbou lesního porostu, případně úpravou na parky, parkové lesy nebo zalesnění půdoochranného a klimaticky hygienického charakteru.

Písmeno z): Biologická rekultivace: Závěrečná etapa rekultivace, jíž se navrací půda nepříznivě dotčená, např. hornickou činností, zpět svému poslání; je zemědělská, lesnická, vodohospodářská, např. zarybnění.

§ 3, odst. 2, navrhuji změnit ve znění: školky a plantáže lesních dřevin založené na jiných než lesních pozemcích nejsou pozemky určené k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů po dohodě s vlastníkem pozemků nerozhodne jinak. Ustanovení zvláštních předpisů tím nejsou dotčena. Důvod: Stávající dikce není v souladu s charakteristikou a způsobem využití druhů pozemků pro účely katastru nemovitosti. Nedostatečné vymezení může být zdrojem značného počtu sporů.

Za § 5 navrhuji doplnit nový § 6 - ostatní následné paragrafy přečíslovat - s následujícím textem: Právo státu na přednostní koupi.

Odst 1: Vlastnicí lesů jsou povinni v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto lesy ke koupi právnické osobě uvedené v § 4, odst. 1 tohoto zákona.

Pokud tato právnická osoba neprojeví o koupi písemně závazný zájem do 30 dnů od obdržení nabídky, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit.

Odst 2: Povinnost podle odstavce 1 vlastníci lesů nemají, pokud má být kupujícím osoba blízká. Osobu blízkou určuje § 116 zákona číslo 140/1994 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11, odst. 3, písmeno c) navrhuji jeho znění upravit takto:

A to od slov "neprodleně provést rekultivaci dotčených pozemků podle generelu rekultivace".

§ 13. doplnit nově o odst. 4 ve znění: "Rozhodnutím příslušného orgánu o omezení využívání pozemků k plnění funkcí lesa vzniká povinnost pro osobu, v jejíž prospěch omezení vzniklo. Zajistit zápis, vznik tohoto věcného práva v pozemkových knihách."

Odůvodnění: l když v ustanovení § 151 odst. 1 občanského zákona je tato povinnost uložena, považuji za nezbytné tuto skutečnost zdůraznit v zákoně speciálním, protože praxe potvrzuje důležitost tohoto ustanovení, zejména při v současnosti prováděné rozsáhlé obnově, či změnách vlastnických práv, zejména fyzických osob.

§ 21. Navrhuji změnit text odst. 1 v následujícím znění: "Odst. 1. Oblastní plány rozvoje lesů jsou nástrojem státní politiky životního prostředí a státní lesnické politiky a upravují zásady hospodaření v lesích, zejména z hlediska vyváženosti produkčních a mimoprodukčních funkcí. Zpracování oblastních plánů rozvoje lesů zadává a návrhy oblastních plánů rozvoje lesů schvaluje ministerstvo životního prostředí."

Dále navrhuji změnit text odst. 4 v následujícím znění: "Odst. 4. Ministerstvo životního prostředí stanoví právním předpisem vymezení přírodních lesních oblastí a náležitostí oblastních plánů rozvoje lesů."

Dále navrhuji doplnit nový odst. 5 s následujícím textem: "Odst. 5. Ministerstvo stanoví právním předpisem rámcové vymezení hospodářských souborů a podrobností o hospodářských souborech."

§ 29 navrhuji změnit takto: "Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami, jež odpovídají svým druhem a zastoupením v druhové skladbě porostu přirozenému výskytu na lesním stanovišti. V místech, kde takový způsob obnovy není uskutečnitelný, stanoví druhovou skladbu dřevin na obnově lesní hospodářský plán. Přirozená druhová skladba vyplývá z jednotek typologického mapování. Při obnově porostu s vyšším zastoupením buku nebo jedle se přednostně použijí šetrné obnovní postupy založené na podrostní a výběrové seči, případně na skupinové (kotlíkové) holoseči. Dále je vlastník lesa povinen vychovávat lesní porosty včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav." A dál text pokračuje v původním znění.

§ 30 - Ochrana lesa. Odst. 4 navrhuji nahradit textem: "Uživatelé lesů a orgány státní správy lesního hospodářství jsou povinni dbát, aby stavy zvěře a chov zvěře v lesních honitbách byly v souladu se zásadami řádného hospodaření v lesích a se zásadami ochrany přírody."

§ 33 - Lesotechnické meliorace, hrazení bystřin - navrhuji nahradit textem: "Odst. 1. Lesotechnické meliorace s hrazením bystřin jsou lesnická, biologická, biotechnická, vodohospodářská a technická opatření k ochraně a zlepšování přírodního a životního prostředí krajiny."

V poznámce lze uvést, že se jedná o zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odst. 1 pokračuje: "Zabývají se zejména úpravami srážko-odtokového režimu drobných toků a bystřin, vodního režimu a bioklimatu krajiny, Předcházením nebezpečí eroze půdy, zvláště vzniku svahových sesuvů a strží a lavin, jakož i sanací již vzniklých poškození krajiny a odstranění následků živelných pohrom v povodích bystřin.

Odst. 2. Ustanovení o lesotechnických melioracích s hrazením bystřin se týkají i pozemků, které ve smyslu § 3 nebyly určeny k plnění funkcí lesů. Povinnosti vlastníků pozemků a oprávnění orgánů státní správy podle zvláštních předpisů (poznámka 1 a 23) nejsou tímto ustanovením dotčena.

Odst. 3. Preventivní opatření k ochraně prostředí krajiny i odstraňování škodlivých jevů a jejich následků lesotechnickými melioracemi s hrazením bystřin prováděnými ve veřejném zájmu organizuje a řídí orgán státní správy. Náklady hradí stát při spoluúčasti i fyzických subjektů, které mají prospěch z preventivních nebo sanačních opatření. Orgán státní správy po dohodě s nimi stanoví jejich podíl na úhradě nákladů.

Odst. 4. Opatření lesotechnických meliorací s hrazením bystřin prováděna na základe rozhodnutí orgánů státní správy ve veřejném zájmu je vlastník, popř. nájemce pozemku povinen strpět, včetně užití jeho pozemku v nezbytné míře pro přístup k přípravě, budování a údržbě zařízení lesotechnických meliorací s hrazením bystřin.

Vlastník pozemku, popř. nájemce má nárok na úhradu majetkové újmy, vzniklé mu v důsledku omezení užívání dotčeného pozemku.

Odst. 5. Orgán státní správy může vlastníku, popř. uživateli pozemku uložit provedení nutných opatření lesotechnických meliorací s hrazením bystřin nebo je nechat provést na jeho náklad, pokud potřeba takových opatření vznikla, a to v důsledku činnosti vlastníka nebo nájemce pozemku a jde-li o opatření ve veřejném zájmu.

Odst. 6. Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o činnosti a organizaci lesotechnických melioracích o postupech při přípravě a provádění opatření ve veřejném zájmu a při úhradě nákladů na ně i na náhradě majetkové újmy."

§ 35 navrhuji upravit následovně: "Odst. 1. Hospodaření v lesích zajišťuje odborný lesní hospodář, který odpovídá před zákonem a vlastníku lesa za dodržování ustanovení tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, za odbornou úroveň ochrany lesa a hospodaření v lesích podle poznatků lesnické vědy."

Odstavce 2, 3, 5 a 4 navrhuji ponechat. Odst. 6 navrhuji pozměnit v tomto znění: "V lesích, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy, vykonává funkci odborného lesního hospodáře pracovník právnické osoby, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích." Odst. 7 beze změny.

Dále navrhuji nový odst. 8 ve znění: "Vlastníci lesů do 500 ha, pokud se dohodnou, mohou pro své lesy ustavit odborného lesního hospodáře společného."

Další odst. 9: "Každý odborný lesní hospodář, který je v pracovním poměru k vlastníkovi lesa, je povinen oznámit orgánu státní správy lesů příkazy, které mu byly dány a které odporují ustanovením tohoto zákona."

Odstavec 10: "Pro plnění povinnosti uvedené v odst. 6 nesmí byt se žádným odborným lesním hospodářem zrušen pracovní poměr a nesmí být ani jinak postižen."

Odstavec 11 začíná slovy: "Ministerstvo stanoví" a text dále pokračuje v původním znění odst. 8 předlohy.

§ 37: Navrhuji v něm vypustit odst. 3

§ 38 - lesní stráž. V odst. 3 navrhuji přiřadit větu: "Lesní stráž plní úkoly a vykonává pravomoci orgánů státní správy lesů a za svoji činnost je odpovědna tomu orgánu státní správy lesů, který ji ustanovil. Tento orgán odpovídá za škodu, kterou lesní stráž při této činnosti utrpí."

Odůvodnění: Poznatky z dosavadní praxe svědčí o tom, že není jednoznačné a nesporné, zda je za svou činnost lesní stráž odpovědna tomu, kdo ji do funkce navrhl nebo kdo ji ustanovil. Rovněž není jednoznačnost v situacích, kdy při výkonu této činnosti dojde ke škodě na zdraví či věcech lesní stráže a kdo za ně odpovídá.

§ 39 - práva a povinnosti lesní stráže. V odst. 2 navrhuji doplnit písm. d) ve znění: "Lesní stráž je při výkonu práv a povinností spojených s touto činností veřejným činitelem".

Odůvodnění: Považuji za nezbytné, aby výkon lesní stráže nebyl zajištěn pouze formálně. Osoba lesní stráže by měla mít jistotu, že při správném výkonu činnosti je pod ochranou státu. Jinak v mezních situacích poslání funkce nebude v zájmu osobní bezpečnosti vykonáváno vůbec nebo ustanovení lesních stráží osobami bude odmítáno.

§ 43 odst. 1 - státní správu lesů vykonávají

a) okresní úřady

b) navrhuji změnu "Ministerstvo životního prostředí".

Odůvodnění: Nevidím jediný důvod, proč by státní správu lesů měl řídit resort ministerstva zemědělství. Věřím, že od zemědělského obhospodařovávání lesů systémem jednolitá kultura, jediné plodiny, najednou zasadit, najednou sklidit, bude upuštěno. Pro zařazení státní správy lesů do resortu ministerstva životního prostředí existuje celá řada racionálních důvodů. Lesy jsou jednou ze základních složek životního prostředí, vrcholným ekosystémem, stabilizačním prvkem v krajině apod. Zařazení pod ministerstvo zemědělství je tedy zcela nesystémové. Ministerstvo zemědělství, jak to zde již bylo řečeno, je zřizovatelem podniku Lesy České republiky, které hospodaří na 60% rozlohy našich lesů. Shromáždění složky výkonné, státní správy a dokonce vrchního státního dozoru pod jednou střechou je z hlediska objektivity kontrolních složek velmi rizikové.

§ 46 - dozor v lesním hospodářství. Odstavec 1 - 3 ponechat beze změn a doplnit o odstavce 4 - 7 ve znění:

(4) Neplní-li vlastník lesa při hospodaření v lese povinnosti uložené tímto zákonem, a to zejména v předcházení šíření hmyzích škůdců nebo živelních událostí, uloží mu orgán státní správy lesů provedení potřebných opatření a stanoví lhůtu pro jejich provedení. Současně jej upozorní, že nesplní-li ve lhůtě uvedená opatření, rozhodne o jejich provedení náhradním způsobem. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Opatření podle odst. 4 musí vycházet ze zákona a nesmí být neodůvodněně rozšiřováno.

(6) Neprovede-li vlastník opatření uložená podle odst. 1 ve stanoveném termínu, rozhodne o provedení těchto opatření orgán státní správy, a to prostřednictvím jiné způsobilé právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady vlastníka lesa. Vlastník lesa je povinen provedení těchto opatření strpět.

Odůvodnění: Návrh sleduje zejména ochranu vlastnictví, tedy stavu lesa drobných vlastníků. Dosavadní poznatky a zjištění orgánů odborné správy lesů konstatují, že narůstají stížnosti vlastníků, kteří přes svou péči o zdravotní stav lesa jsou nucení k dalším činnostem, které spočívají v zanedbání povinné péče o porosty sousedními vlastníky. Zejména hmyzí škůdci se šíří z těchto zanedbaných lokalit do zdravých nebo ošetřených porostů s nimi sousedících, takže nutně dochází k poškozování stavu lesa. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Drápelovi za jeho vystoupení a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vojtěch Čechák a připravil se pan poslanec Effenberger.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předložený návrh zákona o lesích již v době, kdy byl vydán a byl k dispozici, vyvolal vášnivé diskuse, od naprostého odmítnutí až po výrazně souhlasné stanovisko. K vyjasnění názorů v podstatě nedošlo ani na semináři, který byl pořádán zde ve Sněmovně s odbornou lesnickou veřejností. l zde bylo patrné, že existují silně rozdílné názorové skupiny, řekněme tomu lobby, které prosazují své vlastní názory a jsou je schopny kdykoli nějakým způsobem zdůvodnit. Z obdobných diskusí se rodila i společná zpráva, také pod tlakem různých názorových skupin a různých lobby. l stávající diskuse zde ve Sněmovně, která byla a která bude, asi svým způsobem bude rovněž třídit názory.

Já si osobně myslím, že společná zpráva tak jak je předložena, zlepšuje předložený vládní návrh a že je svým způsobem přínosem pro jeho schválení. Přesto společná porada zpravodajů podle mého názoru dostatečně nezvážila některé návrhy z jednotlivých výborů, a proto předkládám Sněmovně v podstatě tři pozměňovací návrhy.

Ve společné zprávě na straně 3 dole je úprava § 18 odst. 4. Z této úpravy vyplývá, že vlastník svým vlastním rozhodnutím by byl schopen kdykoliv změnit zákazy vydané zákonodárným sborem. Nepřipadá mi to nejrozumnější, a proto k tomu předkládám pozměňovací návrh, který by vypustil to, co je ve společné zprávě na straně 3 dole, a ponechal původní znění vládní předlohy.

Dále bych chtěl podpořit to, co zde padlo od některých předřečníků, aby zůstaly zachovány tři základní povinné ukazatele, to znamená, že rovněž podporuji, aby ze společné zprávy na straně 4, kde je úprava § 22 odst. 2 a hovoří se o vypuštění minimálního plošného rozsahu výchovných zásahů, tato věta byla vypuštěna, to znamená, že by zůstalo v podstatě původní znění.

Na straně 5 společné zprávy se hovoří o inventarizaci lesů. Já si myslím, že takto pojatá inventarizace, jak je navrhována, je v každém případě nákladnější než předpokládaná inventarizace podle vládního návrhu, a proto rovněž doporučuji, aby úprava § 26 ve společné zprávě byla vypuštěna a zůstalo původní znění ve vládní předloze. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čechákovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Effenberger a připravil se poslanec Pavel Seifer.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost ke dvěma tématům, která poněkud unikla obecnější pozornosti při projednávání tohoto zákona.

První z nich se týká dosavadního § 20, který by po přečíslování měl mít č. 22, a týká se bezpečnosti osob a majetku. Tady je nutno říci, že v dosud platném federálním zákonu č. 61/1977 Sb. je tento paragraf traktován ve velmi podobné slohové úpravě, avšak týká se celkem logicky činností osob na lesních pozemcích a ukládá jim povinnosti co se týká zajištění bezpečnosti. Nový návrh, který máte před sebou, toto výrazně pozměnil a tuto povinnost přenesl na vlastníky nebo osoby působící na pozemcích sousedních, což z právního hlediska je myšlenka velmi podivná. Takže po příslušných konzultacích s legislativními odborníky předkládám pozměňovací návrh na nové znění tohoto paragrafu.

Odst. 1: Vlastníci lesních pozemků a investoři staveb a zařízení jsou povinni na lesních pozemcích dotčených výstavbou provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými lesní pozemky, stavby a zařízení zabezpečí před škodami, jež by mohly být způsobeny zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z těchto pozemků. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, pokud není podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán státní správy.

Odst. 2: Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní správy lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku případnou újmu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.

Druhé téma se týká vrchního státního dozoru, a to kompetencí Ministerstva životního prostředí v souladu se zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., který tuto kompetenci připravuje v obecné podobě. Zde nabízím znění, které tuto myšlenku rozvádí pro účely tohoto zákona. Takže za dosavadní § 66, eventuálně po přečíslování § 50, navrhuji vložit nový § 51 v tomto znění:

Vrchní státní dozor

Odst. 1: Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního státního dozoru dozírá, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Ministerstvo životního prostředí je při výkonu vrchního státního dozoru oprávněno ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Odst. 2: Osoby vykonávající vrchní státní dozor jsou oprávněny při plnění svých úkolů vstupovat na lesní pozemky, do objektů a zařízení nacházejících se na těchto pozemcích, pokud k tomu není třeba oprávnění podle zvláštních předpisů, zjišťovat a ověřovat potřebné skutečnosti, vyžadovat potřebné údaje a vysvětlení a nahlížet do příslušných dokladů. Přitom jsou povinny zachovávat tajemství o skutečnostech, o kterých se dozvěděly při výkonu své činnosti a na požádání se prokázat příkazem orgánu, z jehož pověření tento dozor vykonávají.

Odst. 3: Orgány státní správy lesů při výkonu dozoru dle dosavadního § 64 písm. k), po přečíslování § 48, odst. 2 písm. l), a § 65 původního textu, nyní § 49, odst. 3, dříve písmeno n), nyní písmeno o), a Ministerstvo životního prostředí při výkonu vrchního státního dozoru vzájemně spolupracují a zejména se informují o opatřeních přijatých k odstranění zjištěných nedostatků.

Tolik tento paragraf. To je vše. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Effenbergrovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Seifer. Připraví se pan poslanec Jaroslav Palas.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já mám ulehčenou práci, protože řada podnětů, s kterými jsem chtěl vystoupit nebo s kterými vystoupím, zde už padla, ať ve stejném znění nebo podobném.

Na úvod bych chtěl říci, že si uvědomuji nutnost tohoto zákona, protože se změnily vlastnické vztahy a je potřeba upravit jednu třetinu našeho území tak, aby se dostala do právního řádu, který je logický. Přejdu k věcem, které jsou aktuální, to znamená k pozměňujícím návrhům.

První bych měl k § 25, odst. 5 - tento odstavec vypustit a ostatní přečíslovat.

V podstatě jde o účast veřejnosti při schvalování lesních hospodářských plánů. V odstavci 24 se dostala do společné zprávy tato účast při přípravě. Já si myslím, že by bylo vhodné a logické umožnit ji i při schvalování, protože námitka, která se ozvala na výboru, že by se jednalo o desítky, možná stovky osob, je nepravdivá, protože se jedná vždy pouze o jednu nebo dvě obce, zejména jde o dotčené obce, možná o některá občanská sdružení. V podstatě jde o tu možnost, která je dána v jedné věci a ve druhé věci není.

Další otázka se týká § 29, odst. 1. Tady bych se doslova připojil k návrhu kolegy Drápely, protože máme zřejmě podobné prameny. Nebudu zdržovat, takže to nebudu číst, ale připojuji se k tomuto návrhu. Předávám ho společnému zpravodaji.

Totéž se týká i § 35, který se týká hospodaření v lesích a odborného hospodáře. Chtěl bych připomenout, že tento návrh je v souladu s logikou společné zprávy, ta pouze to, co přijala jako zásadu, nedotáhla do § 35 a následujících paragrafů, zejména § 38. Zde budu pro jistotu citovat, protože mi na tom velice záleží. Odst. 1 - doplnit písmeno c), úspěšné vykonání státní zkoušky, odst. 2 doplnit na konec věty: a úspěšné vykonání státní zkoušky pro lesní hospodáře do 3 let od účinnosti tohoto zákona.

Odst. 3 zůstává v původním znění, odst. 4 doplnit na konec věty: a v obou případech úspěšné vykonání státní zkoušky pro odborné lesní hospodáře do 3 let od účinnosti zákona. Odstavec 5 nahradit textem: Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o průběhu a náplni státní zkoušky pro odborné lesní hospodáře.

Dále jde o § 40, který navrhuji upravit takto: Odst. 1 vypustit slova "Nebo právnická osoba, sídlo". Dále vypustit odst. 3 a ostatní přečíslovat.

Předposlední poznámku mám k § 43, odst. 1, kde doporučuji v souladu s návrhy, které zde padly, aby bylo uvedeno: Státní správu lesů vykonávají za prvé okresní úřady, za druhé Ministerstvo životního prostředí. Nebudu to zdůvodňovat, protože tato zdůvodnění už zde padla.

Mám ještě dva problémy, s kterými bych se chtěl vyrovnat. Prosím vás ještě o malinkou chvilku strpení. Nejsem si jist a trochu váhám pokud jde o problém malých vlastníků. To znamená vlastníků do 50 ha lesa. Chápu na jedné straně, že je pocit, že je potřeba těmto lidem pomoci, aby získali vztah k lesu, aby měli možnost třeba i formou dotací vylepšovat vlastní hospodaření. Na druhé straně se děsím, že se jim dává jakási příliš velká liberální vůle v tom, aby si mohli zřídit podle vlastního - bez ohledu na desetiletý lesní plán rozvoje. V zájmu spíše lesa než vlastníků navrhuji - tuším, že je to v § 23 odstavec 1 poprvé a dále v dalších paragrafech se o těchto malých vlastnících nehovořilo - aby zůstal pouze vlastník.

Myslím si, že by malí vlastníci mohli být řešeni formou ministerské vyhlášky, formou dotací, formou zvýhodnění. Je to otázka diskuse a bohužel na tu právě už není moc času.

Potom mám ještě druhou poznámku, navrhuji, aby ze zákona byla vyňata změna zákona č. 114/1992 Sb. Do tohoto zákona to prostě nepatří. Chápu předkladatele, že se chce vyrovnat s jistými problémy, které mu stočtrnáctka přináší. Týká se to vodních staveb, týká se to mostů atd. Ale myslím si, že do tohoto zákona to nepatří a jenom navěsit jako na vánoční stromeček další ozdobu, že to není čisté. Udělejme zvláštní novelu tohoto zákona a nedávejme to do tohoto zákona, kde si myslím, že je to na škodu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Seiferovi. prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroslav Palas a připraví se pan poslanec Šoler.

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, přijetím tohoto zákona se jistě naplní jeho účel, to jest naplnit právní předpoklady pro zachování lesů, pro zlepšení jejich stavu a pro jejich racionální využívání s ohledem na jeho další mimoprodukční vlastnosti a úkoly.

Myslím si, že duch společné zprávy se nese v zájmu dosažení souladu se zájmy vlastníků lesů a veřejnými zájmy a jednoznačně vymezuje působnost orgánů státní správy lesů. Dovolte mi však zpřesnit některé formulace společné zprávy. Navrhuji ve znění společné zprávy v § 18 odst. 4 ve větě "vlastník může povolit výjimku" za slovo "může" doplnit slova "se souhlasem orgánu státní správy". Pak následuje pokračování původní věty. Původní znění společné zprávy v tomto případě povyšuje práva vlastníka nad zákon.

Dále pak vypustit § 28 zákona ve znění společné zprávy a nahradit jej původním zněním § 28 vládní předlohy. Odůvodnění: Provádění inventarizace podle znění § 28, jak je formulováno ve společné zprávě, bude stát státní pokladnu desítky milionů korun. Domnívám se, že je rozumnější, pragmatičtější využívat sumarizace lesních údajů ze sumarizace lesních hospodářských plánů. Je to každopádně levnější a nezatíží to státní pokladnu.

Dále navrhuji § 54 vypustit ve znění společné zprávy a nechat původní návrh vládní předlohy jako preciznější formulaci.

§ 63 znění společné zprávy - zde navrhuji změnu. Na konci věty "termín 1. červenec 1996" nahradit termínem "1.1.1997". Domnívám se, že není systémové měnit pravidla hry k pololetí běžného roku.

Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP