Středa 1. listopadu 1995

2. den schůze (1. listopadu 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr hospodářství Karel Dyba, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip, ministr zdravotnictví Jan Stráský.

(Schůze opět zahájena v 10.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu. Pan zpravodaj k živnostenskému zákonu - a též některé kluby - požádal o přestávku tak, aby se mohli zabývat sumou pozměňovacích návrhů, která nám byla dnes ráno po včerejší ukončené rozpravě rozdána. Nyní se domnívám, že je vše připraveno k tomu, abychom mohli zahájit naše jednání. Chtěl bych vás poprosit, abyste zaujali svá místa. Pan poslanec Krámek má náhradní kartu č. 28, pan poslanec Vrzal má náhradní kartu č. 30. Prosím, abyste se zaregistrovali, protože mám dojem, že je nás tady daleko víc, než je zatím zaregistrovaných a evidovaných naším hlasovacím zařízením. Jak už jsem říkal, včera jsme ukončili rozpravu, byly nám rozdány všechny pozměňovací návrhy písemně a nyní můžeme přistoupit k závěrečnému slovu navrhovatele. Prosím pana ministra Karla Dybu, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno, především ve svém stručném, krátkém závěrečném vystoupení bych chtěl poděkovat za všechny připomínky a pozměňovací návrhy, které byly vzneseny.

Jak už to u tak složité právní normy, plné technických detailů, bývá, připomínky, které jsou vzneseny, bývají vedeny dobrou snahou, ale když je zanalyzujeme, ukážou se jako kontraproduktivní, případně problematické a někdy proti duchu navrhovaných změn. Z toho důvodu je pro mě řada z nich nepřijatelných v podobě, v jaké byly navrženy. Nicméně platí, jsou jako vždy výjimky, které vylepšují v některých případech předložený návrh zákona, ať už jsou legislativně technické - a tady jsme skutečně některé přijali - a některé jsou i věcně upřesňující. Jen namátkou se zmíním o řadě připomínek pana poslance Mandelíka; něco jsme přijali také z připomínek pana poslance Páva a další uvede pan zpravodaj.

Já ještě jedno u děkuji za předložené připomínky a omlouvám se všem za to, když ty připomínky opravdu nemohu přijmout a nemohu je doporučit z důvodů, které jsem uvedl na začátku svého vystoupení. Děkuji pěkně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dybovi a prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova. Ještě než toto slovo zahájí, dovolte mi jedno krátké sdělení. Pro ty poslance, kteří se přihlásili do meziparlamentní skupiny pro Slovinsko, informaci, že se sejdou hned po vyhlášení polední přestávky u klavíru. Toto oznámení je od pana poslance Andreje Gjuriče. Děkuji. Prosím, pane kolego.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dostali jste všichni na lavice soubory pozměňovacích návrhů tak, jak byly předneseny ve včerejší rozpravě. Byl jsem některými z vás upozorněn na nepřesnosti, které přitom vznikly. V první řadě bych chtěl opravit pozměňovací návrh pana poslance Vorlíčka, který mě upozornil, že znění, které přednášel (a ověřil jsem si to i ve stenozáznamu) a které dal písemně, je poněkud jiné, než to, které máte před sebou. Prosím, abyste si na straně 2 úplně nahoře v první větě vyškrtli "silniční motorová doprava nákladní". Tato slova byla škrtnuta jak v písemném pozměňovacím návrhu, tak ani nezazněla ve stenografickém záznamu.

Dále mě upozornil pan poslanec Hrazdíra, abyste si na str. 8 ve třetím řádku dali do závorky slova "kontrolní a revizní činnost". To znamená, že by byl obor kominictví a ta kontrolní a revizní činnost by byla pouze v závorkách.

Další upřesnění se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Mandelíka. Je to pozměňovací návrh na str. 6 pod č. 6 a má správně znít - v § 31, odst. 2, písm. a) se vypouští. Dvojtečka tam není a jsou tam slova "se vypouští". Takto ten návrh postrádal smysl.

Na str. 4 je pozměňovací návrh pana poslance Páva č. 2, který má znít na konci věty "ode dne vzniku změny".

To jsou všechna upřesnění, která byla potřeba provést. Já bych se teď vyjádřil k zásadnějším pozměňovacím návrhům, které zde byly uvedeny.

Zaprvé bych se chtěl zmínit o pozměňovacích návrzích pana poslance Vorlíčka. V prvním návrhu navrhuje, aby se průmyslovým způsobem nedala provozovat živnost poskytující služby. To znamená, že by se to týkalo i větších obchodních domů, takže při prodeji jednotlivých sortimentů zboží by velké obchodní domy musely mít živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona na všechny živnosti, u kterých je to zvlášť vyžadováno. Tento návrh já nepodporuji.

Dále bych se vyjádřil k návrhu pana poslance Vorlíčka, který se týká zaprvé poskytování služeb na veřejných prostranstvích, zadruhé zmocnění statutárních měst k úpravě poskytování taxislužby a silniční motorové dopravy osobní. S tímto návrhem také nesouhlasím. Zaprvé z toho důvodu, že obce už dnes mohou určitými mechanismy upravovat podnikání na veřejných prostranstvích, dále pokud je zde odkaz na zákon o místních poplatcích - zákon o místních poplatcích nespecifikuje, co to je veřejné prostranství, takže si nejsem zcela jist, zda by bylo možné toto definovat a zda by nedocházelo k tomu, že bude záležet pouze na výkladu jednotlivých úředníků. Co se týká taxikářů, tady dochází k poněkud paradoxní věci z toho důvodu, že pozměňovací návrh dovoluje statutárním městům upravit si provozování taxislužby, odkazuje se na zákon o obcích, ale bohužel Praha není statutárním městem...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Vorlíček se hlásí s upřesněním. Prosím.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Dámy a pánové, všem se vám omlouvám, ale tento bod 3 mého návrhu a odst. 2 se stal nějakým kamenem úrazu v zápisu.

Zaprvé bych řekl, že po slovech "zmocňují" má následovat slovo "upravit". Správné znění je: "zmocňují upravit podmínky".

Zadruhé nám vypadlo za slovy "statutární města" - "a hlavní město Praha". Je tam odkaz a právě "hlavní město Praha" tam chybí. To je omyl.

Když už mám slovo, poprosil bych pana zpravodaje, jestli by se mohlo k tomuto bodu 3. hlasovat odděleně o odstavcích 1 a 2 a u odst. 2 zvlášť ještě hlasovat o znění, ve kterém by byla jenom taxislužba a o znění, ve kterém by bylo "v oboru silniční motorová doprava osobní a taxislužba". Děkuji.

Poslanec Ivan Vrzal: Osobně se domnívám, že je možno hlasovat odděleně o obou pozměňovacích návrzích, ale nejsem si zcela jist, zda je možné ještě druhý pozměňovací návrh tímto způsobem rozdělit. Doporučoval bych, abychom hlasovali odděleně, protože návrhy jsou skutečně odlišné a mohou existovat samostatně, ale zdá se mi nekorektní připustit hlasování o částech jedné věty.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Návrh pana kolegy Vorlíčka na oddělené hlasování se týkal přesně které formulace?

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Hlasovat v bodě 3. mého návrhu odděleně o odstavcích 1 a 2. Pak jsem se pokusil ještě navrhnout, jestli v odst. 2 by se mohlo hlasovat zvlášť o tom, že by tam jednou bylo toto znění, které tam mám, a jednou jenom "taxislužba".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Obávám se, že toto by muselo zaznít včera v rozpravě jako dva případně alternativní návrhy. Pak by bylo možné oddělené hlasování. Jinak si myslím, že bychom teď tvořili novou formulaci a vzhledem k tomu, že je už po rozpravě, tak to nejde. Odděleně po odstavcích samozřejmě.

Poslanec Ivan Vrzal: Co se týká návrhu na doplnění "hlavního města Prahy". Sice to v rozpravě nezaznělo, ale z kontextu to téměř vyplývá, takže bych se skoro přimlouval, ale požádal bych o souhlas předsedajícího, zda je možné tam doplnit "a hlavního města Prahy".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že toto technické upřesnění můžeme akceptovat. Zaznělo na mikrofon. Pokud není ve sněmovně námitek, myslím, že je to logické, aby na str. 1 v posledním řádku se doplnilo za slova "statutární města" slova "a hlavní město Praha" a za slovo "zmocňují" slovo "upravit". Pak řádka má větší smysl. Nejsem si jist, zdaje to chybou přepisu, ale rozhodně je možno akceptovat upřesnění, které provede sám navrhovatel.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále bych se chtěl vyjádřit ještě k dalším pozměňovacím návrhům. Nebudu rozebírat jednotlivé živnosti, kdy dochází k přesunu z jedné skupiny do jiné skupiny. Je jich tam několik. Dotkl bych se pouze průvodců, kdy je návrh, aby průvodci byli koncesovanou živností, aby byli přezkušováni komisí Ministerstva hospodářství.

Tento návrh nedoporučuji z několika důvodů. Zaprvé z důvodu toho, že existují průvodci, kteří např. provádí v Adršpašských skalách nebo v Českém ráji. Podle tohoto návrhu by tito lidé museli být přezkušováni ze stavebních slohů, museli by být přezkušováni z historie, z Karlštejna a ze všech historických památek, což si myslím, že by rozhodně neprospělo průvodcovské činnosti jako takové.

Podporuji pozměňovací návrhy kolegy Mandelíka, zejména jeho návrh, který se týká zkoušek z českého jazyka. Tyto zkoušky jsou sice zakotveny ve společné zprávě, ale pan poslanec Mandelík to vyjádřil přesněji. Je to přesněji legislativně zpracováno, takže doporučuji, aby bylo přijato znění pana poslance Mandelíka.

Ještě jednu věc. K návrhu pana poslance Hrazdíry, který navrhuje, aby kominictví se stalo vázanou živností. Původně bylo kominictví koncesovanou živností a bylo přesunuto mezi živnosti řemeslné, kde je také vyžadována praxe a myslím, že do řemeslných živností patří. Pan poslanec Hrazdíra navrhuje, aby bylo zařazeno do živností vázaných, což se mi nejeví příliš vhodné, protože si myslím, že tam nepatří, je to řemeslo.

Myslím si, že i řemeslné živnosti upravují podmínky a kvalifikaci dostatečným způsobem. Myslím, že jsem v závěrečném slově vyčerpal vyjádření k podstatným pozměňovacím návrhům a myslím, že nyní můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Vorlíček se hlásí s poznámkou.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Strašně se omlouvám, že napínám vaši trpělivost, ale v inkriminovaném odst. 2 týkajícím se taxislužby, je ještě jeden lapsus, který by mohl způsobit, že by to bylo nehlasovatelné. Chybí tam totiž odkaz na to, že se tento fakt musí objevit i v příloze 3 skupiny 314 - ostatní, která by se musela doplnit: "podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy a statutárních měst dle § 35 odst. 2 tohoto zákona".

Poslanec Ivan Vrzal: Ještě jedna legislativní připomínka. Pan poslanec Vorlíček nám to tady trochu zamíchal. K jeho třetímu pozměňovacímu návrhu. Byl jsem upozorněn, že není možné hlasovat samostatně o odst. 1. Je možné pouze hlasovat o obou současně a když neprojdou oba současně, je možno hlasovat o návrhu č. 2. Ale není možné, aby tam byl samostatně pouze odst. č. 1 a odst. č. 2 aby tam nebyl. Pan poslanec Vorlíček souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Z hlediska platného zákona o jednacím řádu si nejsem jist, jak nyní naložit v tomto nepřehledném chaosu s návrhem na doplnění odkazu. Sice chápu, že to teprve s ním dává smysl, ale zároveň mi nezbývá než trvat na tom, že rozprava, kde to mělo zaznít, byla včera. To už není upřesnění a doplnění slova, které vypadlo.

Je to bez odkazu a s vyjádřením zpravodaje, které by tomu mělo odpovídat. Omlouvám se, ale není možno takto, den poté, co skončila rozprava, měnit texty pozměňovacích návrhů.

Poslanec Ivan Vrzal: Dobře. Budu postupovat po těch návrzích, jak byly předneseny. První byl návrh poslankyně Petry Buzkové, o kterém z legislativních důvodů hlasovat nelze, ale věcně je zahrnut v pozměňovacích návrzích pana poslance Vorlíčka. Paní poslankyně Buzková souhlasí s tím, že o tomto návrhu se hlasovat nebude.

Dále pan poslanec Vorlíček předložil několik návrhů. První návrh se týká již zmíněného provozování živností průmyslovým způsobem, u živností poskytujících služby. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zahajuji 33. hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 94 proti. Prosím, další návrh.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh se týká úpravy způsobu oznámení, kdy pan poslanec Vorlíček navrhuje, aby se živnostník oznamoval písemně. Předkladatel doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 34. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 157 pro, 2 proti.

Pane kolego, než předložíte další návrh k hlasování, velmi se omlouvám, ale už před těmito dvěma hlasováními jsem měl oznámit, že pan poslanec Tomáš Svoboda má náhradní kartu č. 25 a paní kolegyně Matoušková náhradní kartu č. 24. To se týkalo už hlasování, která proběhla. Prosím, další návrh.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále je pozměňovací návrh č. 3, který se skládá ze dvou částí. Nejdříve bychom hlasovali o tomto návrhu jako celku. V případě, že by nebyl schválen, tak bychom ještě hlasovali pouze o odst. 2 tohoto pozměňovacího návrhu. Já tento návrh nedoporučuji z důvodů, které zde byly řečeny i z důvodu toho, že nelze akceptovat změny v příloze 3. Předkladatel také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím si, že pozměňovací návrh, již tolik diskutovaný, budeme muset vyřešit tím jedním hlasováním. Jedině v případě, že by zazněl v rozpravě jako alternativní návrh, tak by bylo možno hlasovat tím způsobem, který navrhuje pan zpravodaj. Pokud zazněl jako celek, není možné poté, co bude jako celek odmítnut, hlasovat jenom o části toho návrhu. To prostě není možné. Bod 3 bude podle mého výkladu jednacího řádu podroben pouze jednomu hlasování.

Pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pane předsedající, dámy a pánové, já s tímto výkladem nesouhlasím. Já jsem ten návrh neuváděl jako komplexní. Mluvil jsem o dvou změnách. Myslím, že je možné hlasovat tak, jak navrhl pan zpravodaj, tj. o celku a potom alternativně ještě o druhé části.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, bylo by možno hlasovat o jedné části a pak o druhé části. S tím bych souhlasil, samozřejmě na váš návrh, vy na to máte právo. Není možno hlasovat o obou částech, a když to neprojde, tak pak ještě o jedné, kterou jsme odmítli. To prostě není možno podrobit dvojímu hlasování. Je mi to líto, nepřu se tady o věcnou podstatu toho návrhu, ale držím se zákona, podle kterého se musíme zachovat.

Poslanec Ivan Vrzal: V každém případě tedy hlasujeme o návrhu jako celku teď.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 35. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 60 pro, 89 proti. Prosím, další návrh.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh č. 4 se týká přeřazení, resp. úpravy služeb průvodců v tomto zákoně. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 36. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 60 pro, 91 proti. Prosím, další návrh.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh se týká přechodných ustanovení, který jiným způsobem, podle mého soudu, legislativně lepším, upravuje i pan poslanec Mandelík ve svém pozměňovacím návrhu. Takže nesouhlasím s návrhem pana poslance Vorlíčka s tím, že potom budu souhlasit s návrhem pana poslance Mandelíka. Z toho pochopitelně vyplývá, že kdybychom přijali teď návrh pana poslance Vorlíčka, nemůžeme už hlasovat o pozměňovacím návrhu, který podal pan poslanec Mandelík k přechodným ustanovením.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 37. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 99 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh pana poslance Vorlíčka se týká postavení živnostenských úřadů obvodů v Praze a potom živnostenského úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Myslím, že je to sice sporné, ale přesto si myslím, že rychlejší bude, když budeme o tomto návrhu hlasovat. Je tam také určitý rozpor v tom, že tak, jak je návrh formulován, tak by koncesované živnosti vydávaly jak obvodní úřady v Praze, tak Magistrát hlavního města Prahy; nebylo by jasné, zda podnikatel to musí mít u obou, nebo u jednoho. Myslím, že je to sporné, ale asi bude rychlejší nechat o tom hlasovat. Stanovisko je záporné, předkladatele i zpravodaje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať to dá najevo v hlasování č. 38. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 90 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále jsou tři pozměňovací návrhy pana poslance Páva.

První se týká rozhodování o překážkách v podnikání, kde živnostenský úřad o tom rozhoduje. Pan poslanec Páv navrhuje, aby si v pochybnostech živnostensky úřad mohl vyžádat stanoviska komory nebo společenstva. předkladatel nesouhlasí, zpravodaj také nesouhlasí z toho důvodu, že již ty možnosti má, a není přesně jasné, co to znamená v pochybnostech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 39. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 76 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh předkladatel doporučuje, zpravodaj má neutrální stanovisko.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 40. Kdo je proti?

Návrh byl přijat počtem hlasů 131 pro, 13 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh se týká toho, co bude uváděno na živnostenském oprávnění. Tento pozměňovací návrh přednesl v jiné formě pan poslanec Mandelík. Osobně se přikláním k tomu, jak to navrhl pan poslanec Mandelík. Z toho důvodu nesouhlasím s tím, co navrhl poslanec Páv. Předkladatel také nedoporučuje. Pochopitelně, kladným hlasováním o tomto návrhu bychom vyloučili hlasování o návrhu poslance Mandelíka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 41. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 20 pro, 109 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh pana poslance Vyvadila se týká vypuštění písm. p) - nabízení a poskytování sexuálních služeb. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje. Snad jednu připomínku - byl jsem upozorněn předsedou zahraničního výboru, že přijetí tohoto návrhu by bylo v rozporu se smlouvou, kterou podepsala Česká republika v roce 1958, a že by bylo potřeba nejprve vypovědět tuto smlouvu a potom toto zařadit do živnostenského zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 42. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 95 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále jsou dva návrhy pana poslance Kačenky, které by měly upravovat prodej v sobotu a v neděli a způsob nabízení zboží. U obou je stanovisko předkladatele i zpravodaje záporné. Nejdříve hlasujeme o návrhu č. 1.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 43. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 114 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Nyní hlasujeme o návrhu č. 2 pana poslance Kačenky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 44. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 93 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh pana poslance Gjuriče se týká postavení psychologického poradenství a diagnostiky. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 45. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 102 pro, 29 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále je návrh pana poslance Špačka. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují, protože již je upraveno zákonem na ochranu spotřebitele.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 46. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 79 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále je návrh pana poslance Koronthályho. Nejsem si zcela jist. Mám za to, že hlasování o tomto pozměňovacím návrhu jsme již vyloučili, když jsme neschválili pozměňovací návrh pana poslance Vorlíčka. Ale pokud pan poslanec s tím nesouhlasí, navrhuji pro urychlení, abychom o tomto návrhu také hlasovali ještě jednou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím si, že pokud návrh není úplně totožný, musíme ho podrobit dalšímu hlasování.

Poslanec Ivan Vrzal: Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 47. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 81 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále jsou tu pozměňovací návrhy kolegy Mandelíka. První legislativní návrh - předkladatel i zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 48. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 124 pro, 21 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Další návrh pana poslance Mandelíka. Předkladatel i zpravodaj také doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 49. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 150 pro, 4 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále je legislativně technický návrh, který upravuje znění společné zprávy při zkouškách z českého jazyka. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 50. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 152 pro, 3 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Další je legislativně technický návrh, který ale není zcela přesný a koliduje s návrhem, který jsem dal já na závěr rozpravy. Takže předkladatel ani zpravodaj nedoporučují tento návrh. Je to návrh č. 4.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 51. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 95 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh č. 5. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 52. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 139 pro, 11 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh č. 6 - předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 53. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 130 pro, 1 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh č. 8. Předkladatel i zpravodaj doporučují.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP