Úterý 31. října 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Richardu Mandelíkovi. Slovo má pan poslanec Antonín Hrazdíra a připraví se pan poslanec Josef Ullmann.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný, a proto navrhuji:

Z přílohy č. I řemeslné živnosti, skupina 113 stavebnictví, vyjmout kominictví a zařadit tuto činnost do živností vázaných, skupina 214 ostatní takto: obor kominictví kontrolní a revizní činnost, průkaz způsobilosti - vyučen v oboru se závěrečnou zkouškou a vykonanou tříletou praxí v oboru, dále s osvědčením o splnění dalších podmínek odborné způsobilosti, osvědčení o zkoušce kominického mistra pro výkon revizní a kontrolní činnosti, vydaný profesním živnostenským společenstvem, příslušným na vymezeném území, to je § 69 odst. 1 a 2 zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, a § 17 odst. 3 zákona ČNR č. 133/85 Sb., požární zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva vnitra ČSR č. 111/81 SB., o čištění a kontrole komínů.

Zdůvodnění: Nejedná se o typickou řemeslnou činnost, jak se domnívá navrhovatel novely zákona, to je mechanické práce, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nýbrž o kontrolní a revizní činnost ve smyslu ustanovení zvláštních předpisů. Mechanické práce jsou pouze jednou ze součástí provozované kominické živnosti. Kontrolní činnost kominické živnosti je zaměřena ve veřejném zájmu na technickou a funkční způsobilost komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv z požárního hlediska, z hlediska ochrany zdraví a života před otravnými kouřovými plyny, na bezpečnost práce, na bezpečnost technických zařízení a ochranu životního prostředí. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. Slovo má pan poslanec Josef Ullmann. Připraví se paní poslankyně Marta Hubová.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu skutečně velmi stručný. Můj pozměňovací návrh se vztahuje k tisku 650, příloha 2, skupina 213 stavebnictví. V prvním sloupci jsou nadepsány dva odstavce. První je nadepsán "projektová činnost ve výstavbě" a druhý "provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování".

Ve sloupci 2, který se vztahuje k těmto činnostem, je odkaz na zákon 360/90 Sb. ve znění zákona č. 164/93 Sb. Vzhledem k tomu, že vím, že tento zákon je znovu připravován k novelizaci a že tedy změní s největší pravděpodobností znovu své číslo a může tak učinit ještě několikrát, navrhuji víceméně technickou úpravu, aby se slova "ve znění zákona č. 164/93 Sb." nahradila slovy "v platném znění", protože pak nemusíme při každé změně normy 360 měnit zároveň živnostenský zákon. Týká se to obou odstavců, které jsem citoval.

Osobně se domnívám, že se jedná jen o technickou změnu a o legislativní vylepšení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ullmannovi. Slovo má paní poslankyně Marta Hubová. Připraví se pan poslanec Jan Navrátil.

Poslankyně Marta Hubová: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, v tomto případě jde o oblast tělovýchovy a sportu, která - jak víme - je specifickým projevem životního stylu a lidské kultury. Základním posláním této oblasti je zlepšování, rozvoj a stabilizace fyzických, duševních i morálních vlastností a schopností člověka.

K plnění takovéto funkce je třeba řada podmínek. Jednou z nich je i systém kvalifikací, který je součástí významné výchovné a vzdělávací činnosti. Bez tohoto systému nelze provádět odborný růst pracovníků v tělovýchově a sportu. Odbornost je důležitým momentem i pro provozování tělovýchovných a sportovních činností v rámci podnikatelských aktivit. V opačném případě se jedná o živelný vývoj a výše uvedené aktivity jsou provozovány na základě subjektivních kvalifikačních norem. V této situaci může docházet k častým neodborným a nekvalifikovaným zásahům, které se projevují jako negativní vliv na lidský organismus. Předpokládá se, že tímto způsobem může přibývat počet úrazů a dalších zdravotních poruch lidí, zejména kteří budou působit v podnikatelské sféře. Není záměrem vytvořit pevné zásady, které by měly nedotknutelný a administrativní charakter. Na druhé straně nelze připustit ani úplnou liberalizaci této činnosti.

Při současném a platném živnostenském zákonu č. 455/92 Sb. se snaha pracovníků v tělovýchově a sportu orientuje na zachování alespoň stávajícího stavu, to znamená stávajícího znění živnostenského zákona a dále na lepší formulaci tohoto stávajícího znění. Jedná se zejména o oblast ohlašovacích živností vázaných. Po zrušení zákona č. 68/56 Sb., o organizaci tělesné výchovy, zákonem č. 173/90 Sb., byl připravován návrh zásad zákona ČNR o tělesné výchově a sportu. V březnu 1991 vypracovala Legislativní rada vlády České republiky k uvedenému návrhu stanovisko s připomínkami. V současné době však tato oblast není právně ošetřena. Potřeby a požadavky tělesné výchovy a sportu se uplatňují při schvalování jednotlivých dílčích zákonů.

Moje pozměňující návrhy se vztahují k bodu 110., k příloze č. 2, vázané živnosti, skupina 214 ostatní:

1. Živnost - masérské, rekondiční a regenerační služby.

Podmínky:

a) Absolvování střední zdravotní školy, zakončené maturitní zkouškou v oboru rehabilitace, nebo

b) absolvování odborného kursu zakončeného zkouškou pořádaného institucí akreditovanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo

c) absolvování lékařské fakulty, nebo

d) absolvování vysoké školy tělovýchovného směru.

2. Živnost - provozování tělovýchovných služeb nebo činnost sportovních cvičitelů, trenérů a instruktorů nebo provozování veřejných tělovýchovných a sportovních škol, pořádání tělovýchovných kursů pro cvičitele, trenéry a instruktory.

Podmínky: Osvědčení o odborné způsobilosti vydané vzdělávacím zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Vodní záchranářská služba. Podmínky:

a) Osvědčení o odborné způsobilosti vydané vzdělávacím zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo

b) osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem Českého Červeného kříže.

Děkuji za pozornost a věřím, že podpoříte moje návrhy v zájmu bezpečného sportování. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Martě Hubové. Slovo má pan poslanec Jan Navrátil. Připraví se pan poslanec Vlastimil Vlček.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, paní a pánové, promiňte, že budu trochu udýchán, ale překvapila mě rychlost, se kterou jsem se dostal na řadu. Budu pamětliv, pane předsedo, vaší výzvy o stručnosti.

K vládnímu návrhu novely živnostenského zákona podle tisku 1650 ve znění společné zprávy - tisk 1962 - mám pouze jeden pozměňující návrh, a to v bodě 18, který mění ustanovení § 11 odst. 1: ve druhé větě upraveného textu nahradit slovo "kterému" slovem "která" a na konci odstavce vypustit slova "nestanoví-li zákon jinak".

Text § 11 odst 1 tedy zní: "Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů."

V důvodové zprávě k návrhu novely je u této změny uvedeno, že se jedná pouze o změnu upřesňující dosavadní text. Jsem ovšem přesvědčen, že tato změna má zásadní význam, pokud jde o kvalitu odpovědnosti odpovědného zástupce. Tento podle mého názoru nemůže být odpovědný za svoji činnost jen podnikateli. To není v rozporu se zásadní odpovědností podnikatele vůči třetím osobám. Mnou navrhovaná úprava je vlastně uvedení této normy do předchozího stavu, kdy odpovědný zástupce odpovídal za svoji činnost i státu, a ne jen podnikateli, jak předpokládá vládní návrh.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Navrátilovi. Omlouvám se mu dodatečně. Způsobil jsem nedorozumění svým špatným časovým odhadem, ale nemyslel jsem to zle, vypadalo to původně na velmi dlouhou dobu.

Teď je na řadě poslední přihlášený poslanec Vlastimil Vlček.

Poslanec Vlastimil Vlček: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, jako předseda komise pro cestovní ruch při hospodářském výboru nesouhlasím s vypuštěním živnosti provozování cestovní kanceláře z vládního návrhu. Toto se objevuje ve společné zprávě na straně 11 v bodu 111. příloha č. 3 skupina 314.

Navrhuji tedy vrátit postavení této živnosti do podoby vládního návrhu, což soudím, že je přiměřené a adekvátní významu tohoto odvětví.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Vlčkovi.

Uzavírám rozpravu, protože nemám žádnou další přihlášku. Hlásí se společný zpravodaj.

Poslanec Ivan Vrzal: Není to přihláška do rozpravy, spíš dva technické návrhy. Vzhledem k provedeným změnám jsou ve společné zprávě teď navíc dva body, takže navrhuji v rychlosti vypustit pozměňovací návrh k bodu 5. a za druhé vypustit k bodu 25. pod číslem 2. Jsou to pouze legislativní úpravy. A teď myslím, že je možné rozpravu definitivně uzavřít.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi, tím je rozprava definitivně uzavřena.

Teď prosím, abyste vyslechli ještě dvojí oznámení. Jednak opomenutím se stalo, že jsem neoznámil sněmovně, že se ve 14 hodin telefonicky omluvil pan poslanec Robert Dostál, a to pouze na dnešní den. Považuji za správné, aby tato omluva zazněla dodatečně.

Dále oznamuji, že zítra zahájíme jednání v 9.00 hodin a budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu sedmého, tj. tohoto bodu. Během noci vyhotoví pracovníci Kanceláře písemné zpracování pozměňovacích návrhů a doručí je ještě během noci na poslanecké lavice. Takto jsem byl informován, takže kdo přijdete dříve než v 9 hodin, najdete zpracované pozměňovací návrhy na svých lavicích. V 9.00 hodin budeme pokračovat.

Děkuji všem, kdo byli tak uznalí a solidární, že vydrželi až do této chvíle. Děkuji vám a přeji dobrý večer.

(Schůze přerušena v 19.47 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP