Úterý 31. října 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, prosím, jsou tu pochybnosti o tom, zda to, co uvádíte, směřuje k věci. Držte se, prosím, věci samé. Projednáváme živnostenský zákon, nikoliv žaloby na pokles mravů.

Poslankyně Gerta Mazalová: Já myslím, že směřuje. § 3 mluví naprosto jednoznačně, pane předsedo. 16. 10 byl v Brně svolán mezinárodní seminář k Mezinárodnímu roku tolerance. Řešil všechny tyto otázky a shodl se v jednom: Že se dále už nemůže dívat vláda netečně, že problém tu je a zatím se k němu nikdo nehodlá vyjádřit. Že je nutný nějaký střechový zákon, který se vyjadřuje k osobám fyzickým a právnickým. Podmínky dle svých specifik upravují jednotlivé obce, města a regiony.

Ve své květnové interpelaci jsem oslovila pana premiéra a příslušné ministry. S odpovědí jsem vyslovila nespokojenost, protože nic konkrétního mi nesdělila. A tato sněmovna projevila větší zodpovědnost, než příslušní činitelé: Odpověď pana premiéra nepřijala. Mám zato, že je to signál, který říká, že není řešením vytlačovat prostituci z jedné ulice do druhé formou šikany, jak si představuje pan premiér. Pouze úpravou zákona a podzákonných norem, pouze povinností vyšetření a léčení prostitutek a jejich partnerů a také alternativní finanční pomocí na překlenutí přechodného období, na financování činnosti depistážních, dermatovenerologických sester by se mohla situace alespoň prozatím v nějaké snesitelné formě udržet. Bez příslušné legislativy však nemá šanci.

Zatím však mám pocit, a tím končím pane předsedo, že se pohlavně přenosné choroby šíří rychleji, než hepatitida, nemoc špinavých rukou. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Kačenka, který oznamuje pozměňovací návrh, připraví se pan poslanec Andrej Gjurič.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedo, dámy a pánové, situace v živnostenském podnikání u nás je taková, jaká je: plná nedostatků, které kritizují nejen podnikatelé, ale i představitelé obecních samospráv a úředníci státních orgánů. Projednávaná novela živnostenského zákona přináší jen dílčí zlepšení. Některé problémy řeší polovičatě, jiné neřeší vůbec. Dokladem toho je i řada pozměňovacích návrhů, které zde byly předneseny. K pozitivům, která novela přináší, bezesporu patří zavedení institutu živností provozovaných průmyslovým způsobem, které podnikatelům z administrativního hlediska zjednoduší a usnadní přístup k podnikání v těch případech, kdy provozují živnost ve více činnostech. Lze očekávat, že dojde také k dílčímu zlepšení v oblasti podnikání cizinců, kteří se rozhodující měrou podílejí na stánkovém prodeji. I přes zpřísnění podmínek nutných pro vydání povolení potřebného k živnostenskému podnikání, i nadále zůstává úprava nejliberálnější v Evropě, která ve spojení s jejich přístupem k levnějšímu zboží z dovozu bude však nadále výrazně znevýhodňovat naše občany.

Mezi neřešené problémy pak patří nezavedení regulačních opatření obvyklých ve státech s vyspělou ekonomikou, po kterých podnikatelé a obce už dlouhou dobu volají. Jde např. o tržní řády či omezení prodeje a provozní doby o nedělích a svátcích.

Rozdílný názor mám i na postavení orgánů profesní samosprávy a profesních sdružení v živnostenském podnikání. Jejich postavení by mělo být výraznějši posíleno, zejména v povolovacím procesu. Tam, kde dobře působí veřejná správa, má stát snahu přenést některé své úkoly právě na tyto orgány, protože - obecně řečeno - odborná úroveň členů samosprávných orgánů je vyšší, než úroveň státních úředníků. Pochybení živnostenských úředníků, živnostenských úřadů jsou častější právě z důvodu nemožnosti předem odhadnout úskalí jednotlivých druhů živností, o kterých rozhodují ve správním řízení.

Svůj podíl na stávajícím nedobrém stavu v oblasti živnostenského podnikání má i ta skutečnost, že za dobu 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech nebyl zřízen Živnostenský úřad České republiky. Jeho působnost vykonává Ministerstvo hospodářství, které má v postavení správních úřadů mnohem důležitější úkoly. Zdá se, že tradice u nás má tak silné kořeny, že přetrvala i změnu politického systému. Za existence Československé socialistické republiky byl Ústavní soud zakotven v ústavě více než 20 roků a nebýt listopadu 1989, neexistoval by dodnes. Je naděje, že Živnostenský úřad České republiky budeme mít už za pouhých 14 roků.

Oblast živnostenského podnikání patří k těm, ve kterých nejčastěji dochází k daňovým únikům. Proto mu všude ve světě stát věnuje zvýšenou pozornost. U nás to jaksi neplatí. Podnikatelům dáváme příliš velkou volnost ve vedení evidence daní místo toho, aby jim byla stanovena jasná povinnost, jak evidenci vést.

Jde např. o používání elektrických registračních pokladen s pamětí při prodeji zboží nebo poskytování služeb. Tento způsob vedení evidence je všude ve světě uznáván a v minulém roce byl zaveden i na Slovensku. Není však samospasitelný. Ani nejlepší zákony nepovedou ke zlepšení, nebude-li existovat kontrolní systém schopný vyhledávat a postihovat podnikatele, kteří zákon nedodržují. To jsou jen některé problémy, které je podle nás nutné na úseku živnostenského podnikání urychleně řešit, některé z nich - pokud možno - ještě jako součást této novely.

Protože vím, že tento ctihodný sbor není ochoten naslouchat dlouhým vystoupením a ani přijímat takové pozměňovací návrhy, které podstatně zasahují do filozofie zákona nebo do schválené koncepce, přednesu a odůvodním jen dva pozměňovací návrhy. Vím, že v odborných kruzích mohou vzniknout spory o to, zda navržená právní úprava patří do tohoto zákona a na navržené místo, či do zákona jiného. Aktuálnost evidence právní úpravy v těchto oblastech je však vysoká, protože v řadě obcí již přistoupili k protiústavním řešením. Jsem přesvědčen o tom, že je lépe reagovat na poslední chvíli - a třeba i nesystémově - než dát průchod lidové tvořivosti či uznat protiústavní stav.

První návrh se týká § 67. Navrhuji vypustit nadpis Pracovně právní vztahy. Dále navrhuji stávající text označit jako odstavec 1 a doplnit odstavec 2 následujícího znění: "Odstavec 2 - Vláda České republiky svým nařízením stanoví podmínky a vymezí rozsah prodeje a poskytování služeb o nedělích a svátcích." Zdůvodnění:

Podíváme-li se např. k našim německým sousedům, zjistíme, že zákon neumožňuje podnikatelům - až na některé výjimky, jako např. provoz čerpacích stanic PHM, provoz kulturních a restauračních zařízení - prodávat zboží a poskytovat služby o nedělích a svátcích. Svým návrhem nesleduji zavést obdobnou úpravu u nás, ale nastolit určitý systém a řád obvyklý v demokraciích s tržním typem ekonomiky. Existují-li určitá omezení práce ve dnech nepřetržitého odpočinku u pracovníků v pracovněprávních vztazích, není důvod k tomu, aby obdobná omezení s výše uvedenými výjimkami neexistovala u živnostenského podnikání. Chceme-li do Evropské unie, neměla by se Česká republika podstatně lišit od svých sousedů.

Druhý pozměňovací návrh se týká rovněž § 67. Navrhuji vložit nový odstavec 3 následujícího znění: "Odstavec 3 - Obce mohou obecně závaznou vyhláškou vydat tržní řády, v nichž upraví podmínky nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovny." Zdůvodnění:

Zatímco prodejny a provozovny jsou častým objektem zájmu různých kontrolních orgánů a musí splňovat zákonem stanovené podmínky, podnikatelům prodávajícím zboží ve stánku nebo poskytujícím službu mimo provozovnu nelze s ohledem na znění článku 26 Listiny základních práv a svobod uložit žádnou povinnost. Citovaný článek říká, že povinnosti lze ukládat jen na základě zákona a náš právní řád institut tržních řádů nezná, ani nemá zmocnění pro některý orgán, aby je upravil. Tržní řády, které některé obce vydaly, nebo jejich používání přetrvává z doby před přijetím listiny, jsou neústavní.

Navržená úprava má tento stav odstranit. Přitom existence tržních řádů je aktuální nejen z hlediska ochrany spotřebitele, ale i nekalé soutěže, hygienických a jiných důvodů. Nedostatek tohoto mého návrhu je v tom, že obce budou moci vydávat tržní řády jen pro veřejná prostranství, nikoliv též pro soukromé pozemky, které řada majitelů - zejména v pohraničí - k těmto účelům pronajímá. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Františku Kačenkovi. Slovo má pan poslanec Andrej Gjurič, připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Vzhledem k tomu, že se připozdívá a rádi bychom rozpravu ukončili, prosím všechny vystupující kolegy o maximální stručnost. Děkuji za pochopení. Pan poslanec Andrej Gjurič.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedo, vážení pozůstalí kolegové a kolegyně, na straně 17 společné zprávy mezi návrhy do společné zprávy nezařazenými máte pozměňovací návrh týkající se psychologické činnosti. Protože - opakuji - je mezi pozměňovacími návrhy nezařazenými, zvedám jej s konkrétním upřesněním.

Můj pozměňovací návrh zní doslova takto: "V příloze č. 2 doplnit mezi živnosti vázané do skupiny 214 ostatní" - nyní je přesná dikce - "psychologické poradenství a diagnostika". Přičemž podmínkou pro udělení živnostenského oprávnění je

"a) řádně ukončené jednooborové studium psychologie na české vysoké škole univerzitního typu (event. zahraniční vysoké škole, které bylo státem uznáno za rovnocenné) a tři roky odborné praxe v příslušné specializaci

b) řádně ukončené studium psychologie v kombinaci s jiným oborem na české vysoké škole univerzitního typu a pět let praxe v příslušné specializaci. To je celý můj návrh."

Nyní mi dovolte odůvodnění. Psychologická činnost je v současné době živností, ovšem živností volnou, bez jakýchkoli dalších požadavků a bez jakýchkoli dalších nároků. Je prostě v živnostenském zákoně explicitně zmíněna a nic víc. Znamená to v praxi, že skutečně kdokoli požádá na živnostenském úřadě o registraci pro živnost psychologické poradenství, školské poradenství, diagnostika atd., musí mu být toto oprávnění vydáno. Říkám to proto, že o tom dokonce hovoří vedoucí živnostenských úřadů. Nemůže si dovolit jim ho nevydat, protože by to potom v soudním sporu při současné dikci živnostenského zákona vyhrála třeba - řekněme - babička Karásková, která uklízí domy a nebyla jí udělena živnost psychologického poradce.

Myslím, že tato situace je dostatečným odůvodněním toho, o co vás žádám. Nicméně přece jen asi dvě tři věty odůvodnění podrobnějšího. Psychologická činnost je činnost velice specifická, a to z několika důvodů:

1. pracuje přímo s člověkem nebo skupinou, s dítětem, s člověkem v krizi, s rodinou, se strojvůdcem stejně jako s vězněm, s těžce nemocnými - to je poradenství. Provádí výběr a rozmisťování pracovníků - to je diagnostika,

2. je profesí, kde právě proto pregraduální vzdělání, čili vysokoškolské vzdělání ještě příliš mnoho neznamená. Všichni psychologové, chtějí-li samostatně pracovat, musí projít poměrně náročným postgraduálním výcvikem a několika lety praxe pod supervizí,

3. ten, kdo tuto činnost využívá, je v našem případě klient nebo pacient, nikoliv spotřebitel, kupec nebo zákazník,

4. tento klient, o kterém se zmiňuji, má jen velmi málo klíčů k tomu, aby posoudil, jestli je služba, tedy psychologická činnost prováděna odborně, nebo zda dokonce není vážně on nebo jeho děti poškozen, resp. než na to přijde, může být pozdě. Není to živnost jako opravování karosérií, abych si vypůjčil příklad pana ministra Dyby.

Proto ještě několik slov, protože jsme o tom hovořili i s předkladatelem i se zpravodajem, k požadavku odborné praxe, který je tam vedle vysokoškolského vzdělání. Je to minimální požadavek, který supluje onu velmi složitou postgraduální přípravu, která by v tomto zákoně samozřejmě byla neústrojná, proto ty tři potažmo pět let odborné praxe.

Dámy a pánové, to, co zde předkládám, je skutečně minimální požadavek, který reaguje alespoň na současnou dikci živnostenského zákona. Předkládám ho jenom proto, že návrh školského výboru nebyl do zprávy zařazen. Děkuji vám za podporu a pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Žádám pana poslance Radima Špačka, připraví se pan poslance Vladimír Koronthály.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nejprve mi dovolte ocenit fakt, že předkládaná novela přináší určitou míru deregulace a liberalizace v oblasti podnikání a tím zvyšuje počet stupňů svobody a stupňů volnosti, které v této společnosti existují, a zároveň bych rád vyjádřil přesvědčení nebo víru, že podobná uvolnění budou brzy předložena i v dalších oblastech, kde dosud přetrvávají.

V trochu zdánlivém rozporu s tímto původním vyhlášením bych rád přednesl jeden pozměňovací návrh, který by nicméně jednu další regulaci zavedl. Je to regulace, která, alespoň doufám, by mohla přispět k omezení jednoho velmi neblahého jevu, který v této společnosti se rozmáhá už vlastně celou řadu let.

Ten jev, o kterém mluvím, je prohlubování propasti mezi různými etniky a národnostními skupinami, které na území této republiky žijí. Bohužel, k prohlubování této propasti přispívají i někteří podnikatelé tím, že odmítají poskytovat služby nebo zakazují vstup do svých provozoven lidem přináležejícím k etniku, které jim například není sympatické. Živnostenské úřady, úřady policie a další orgány státní správy se velmi často, nebo téměř vždy, možná vymlouvají nebo alespoň tvrdí to, že nemají žádné nástroje, jak proti tomuto jevu zasáhnout, že není dostatečná legislativa, jak omezit tento jev. Nejsem si tím úplně jist, ale nejsem takový znalec celého právního řádu, abych mohl toto úspěšně zpochybnit, a proto bych chtěl přednést určitý pozměňovací návrh, který by dal zcela jednoznačně do rukou orgánů státní správy takový nástroj, který by jim tyto jevy pomohl postihovat.

Chtěl bych ale zároveň upozornit na to, že samotný zákaz přímé rasové nebo národnostní diskriminace při poskytování služeb v podstatě nemusí stačit, protože takováto diskriminace by mohla být snadno provozována dále pod rouškou dvojích cen, kde podnikatel, který by i nadále chtěl rozlišovat podle rasy nebo národnosti, tak by prostě mohl použít rozlišení dvojí ceny a tím v podstatě dosáhnout téhož účinku, jako zákazu vstupu nebo odmítání poskytování služeb.

Dámy a pánové, já se domnívám, že ta situace, tento jev, který popisuji, je nanejvýš vážný, že v podstatě je to jev, který ohrožuje samu podstatu občanské společnosti, kterou se všichni, nebo alespoň většina, snaží v této zemi budovat.

Ještě před tím, než přednesu konkrétní znění pozměňovacího návrhu, tak bych chtěl odmítnout námitku, že to nepatří do tohoto zákona. Je to stejná námitka, která by mohla zaznít i v případě ustanovení, které již zákon obsahuje, např. povinnost označovat zboží cenami, a které v zákoně jsou zcela běžně obsaženy, stejně tak by mohlo být namítáno, že i takovéto ustanovení by mohlo být nebo mělo být například v zákoně na ochranu spotřebitele.

Domnívám se, že návrh, který mám připraven, může patřit do tohoto zákona, a není to nijak na štíru s právní čistotou.

Abych tedy vyhověl výzvě pana předsedy a byl stručný, přečtu konkrétní znění a předložím ho také předkladateli.

Navrhuji v § 29, který obecně ukládá povinnosti podnikatelům, doplnit nový odstavec 6. ve znění:

Podnikatel je povinen při poskytování služby nebo prodeji zboží a při stanovení jejich cen nerozlišovat zákazníky podle státní příslušnosti, rasy, barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

To je vše. Doufám, že to popřejete sluchu a podpoříte tento návrh. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Radimu Špačkovi. Zvu k řečništi pana poslance Vladimíra Koronthályho, připraví se pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, lidé se živí lecčíms, co není živností, ale to ještě neznamená, že bychom měli vyjmenováním nebo vypuštěním nebo tak legalizovat tu činnost, kterou v této zemi třeba jen trpíme. To na margo oněch připomínek na téma prostituce atd. Jestliže se nám nelíbí, že se nám tu rozmáhá prostituce, erotické salóny, jestliže se nám nelíbí, že se tu rozmáhají stánkaři - na to je jednoduchý recept: nechodit za prostitutkami a nekupovat ve stáncích. Ono to přejde.

Ale nebudu zdržovat tuto společnost takto pozdě večer a přejdu k meritu věci, kvůli čemu jsem se vlastně přihlásil.

Jedná se mi o to, že vládní návrh zákona, jakkoli je nesmírně liberální, v některých případech zachovává určitou rozumnou míru regulace, která přinejmenším v jednom případě ze společné zprávy vypadla a dost mi tam chybí. Jedná se mi o onu průvodcovskou činnost. O tom už tu byla jedna zmínka, jeden pozměňovací návrh, který doporučuje řešit průvodcovské zkoušky jakýmisi zkouškami u institucí akreditovaných na úrovni obcí. Toho bych se bál. U nás zpravidla všechny vzdělávací oblasti jsou akreditovány na rovině centrální, na rovině ministerstva, ať už je to školství nebo hospodářství. Ale velice bych se obával pustit činnost průvodcovskou úplně mimo a nechat ji pouze na jakousi čistou tržní regulaci. Proč?

Jde o to, že činnost průvodců je často nejvýznamnějším kontaktem a mnohdy prvním a posledním zejména cizích turistů s naší republikou. Mám pocit, že je v zájmu nás všech a nemělo by nám být lhostejno, kdo a na jaké informační úrovni seznamuje občany cizích států s historií, kulturou a památkami a současností naší země. Nejde tu samozřejmě o žádnou ideologii, jde o něco jiného: O základní sumu informací a o kvalitu této služby. Samozřejmě, běžné je, že je-li služba špatná, dopadne nesmlouvavá ruka trhu a zájem se přesune jinam. Jestliže úroveň této služby je špatná, nebude tím postižen onen nekvalitní průvodce, ona nekvalitní cestovka, bude tím postižena naše země, neboť riskujeme, že onen zklamaný turista a jeho přátelé a známí, ne že by příště vyhledali jiného průvodce, oni příště vyhledají jinou zemi. Ten tržní tlak na průvodce působí nepřímo a ta zkouška, která je ve vládním návrhu požadována, je právě převodní pákou onoho zmíněného tržního mechanismu působícího nepřímo.

Můj pozměňovací návrh míří k stránce 11 společné zprávy.

Navrhuji ze společné zprávy vypustit navrženou změnu č. 1 k článku I k bodu 110. - příloha č. 2 ke skupině 214 k živnosti průvodcovská činnost.

Snad abych ten bod přečetl, aby nedošlo k omylu, co se má vypustit. Vypustí se na straně 11 k bodu 110., bod číslo 1., skupina 214, živnost průvodcovská činnost se nahrazuje živností horský průvodce a sloupec 2 zní: osvědčení o odborné způsobilosti vydané Horskou službou příslušné oblasti. Toto by se vypustilo a navrhuji, abychom se vrátili ke znění vládního návrhu, čili by se zařadil na své původní místo původní text vládního návrhu, tak jak je uveden na straně 42, který zněl ve sloupci 1: průvodcovská činnost, ve sloupci 2:

a) pro obor průvodce osvědčení vydané na základě zkoušky odborné způsobilosti zařízením akreditovaným Ministerstvem hospodářství,

b) pro obor horský průvodce osvědčení o odborné způsobilosti vydané Horskou službou příslušné oblasti.

Ve sloupci 3 platí v rozsahu osvědčení. Doufám, že ačkoliv jsem to četl dlouze, změna je tak jednoduchá, že nemůže dojít k omylu, co se tím přesně myslí.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vladimíru Koronthálymu, slovo má pan poslanec Richard Mandelík. Připraví se pan poslanec Antonín Hrazdíra.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, přednesu celý soubor pozměňovacích návrhů. Budu se snažit být co nejrychlejší a nejstručnější. Pokud budu drmolit, prosím stenografickou službu, aby mi to prominula.

K bodu 5: navrhuji vypustit ze společné zprávy, k bodu 6., § 6 odst. 3 se vypouští slovo české, k bodu 18., § 11, odst. 2 zní: odst. 2.: odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 a § 7) a musí prokázat pohovorem před Živnostenským úřadem znalost českého jazyka, nejde-li o občana České republiky.

Znalost českého jazyka prokáže, jestliže a) je schopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života; b) umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku. Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na občana České republiky."

Tady krátké zdůvodnění. Protože existoval návrh z výborů, který řešil otázku jazykové znalosti u odpovědných zástupců, u živnostníků, kteří nejsou tuzemci, nepodařilo se v tom znění najít tu správnou polohu a po konzultacích s ministerstvem vnitra a po prozkoumání zákonů, které se týkají občanství a příslušných jazykových zkoušek jsme zvolili stejné znění, které obsahuje vyhláška, která upravuje tuto věc. Takže to znění je úplně stejné, jako se požaduje v jiných případech.

K bodu 25. - vypustit ze společné zprávy.

K bodu 38. § 31 odst. 1 zní: "Provozovna musí být zvenčí trvale a viditelně označena obchodním jménem a identifikačním číslem."

K bodu 38. V § 31 odst. 2 písm. a) se vypouští.

O těchto dvou návrzích k bodu 38 prosím hlasovat najednou, neboť řeší obdobnou problematiku. Jedná se o rozpoznávací znak, který má být uveřejněn ohledně živnostníka, který má provozovnu. Vládní návrh předpokládal, že se tam uvede sídlo, u právnické osoby i další údaje. Domnívám se, že u fyzické osoby není žádoucí, aby uváděla bydliště, které je vlastně jejím sídlem a pro identifikaci, pro případ stížnosti nebo nějakého sporu postačuje identifikační číslo.

K bodu 47. V § 45 odst. 3 písm. b) se za slova "údaje uvedené" vkládá text "v odst. 2". V písmenu c) téhož odstavce se za slova "údaje uvedené" rovněž vkládá text "v odstavci 2".

Tam, kde neuvádím komentář, se jedná o úpravy, které se blíží spíše legislativním a nemění nic na věci.

K bodu 50. V § 46 odst. 2 písm. a) se nahrazuje text "všech fyzických osob v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena a odpovědného zástupce, je-li ustanoven" textem "odpovědného zástupce nebo osoby plnící jeho funkci."

K bodu 55. § 47 odst. 4 písm. a) se mění takto: "a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popř. místo pobytu v České republice) jejího vedoucího".

K bodu 75. § 54 odst. 2 písm. a) se mění takto: "a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popř. místo pobytu v České republice) jejího vedoucího".

Zde musím udělat vysvětlení k posledním bodům, které jsem přednesl, k bodu 50., 55. a 75.. Jde tady o vazbu na ustanovení, které je již uvedeno ve společné zprávě a tato změna má uvést ustanovení § 46 odst. 2, 47 odst. 4 písm. a) a 54 odst. 2 písm. a) do souladu s tímto ustanovením. Podstata tkví v tom, že se ukázalo naprosto bezúčelné, aby se prokazování zachovalosti nebo bezúhonnosti týkalo statutárních orgánů, kde při změnách by nastal obrovský problém a celý problém se soustřeďuje na odpovědné zástupce.

K bodu 90. § 60 odst. 5 se mění takto: "Odst. 5) Na požádání lze z veřejné části rejstříku vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popř. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříku lze tak učinit, osvědčí-li žadatel právní zájem."

Je to zpřesnění ustanovení, které vláda navrhovala, kde se popisovalo, jak se zachází s částí neveřejnou v případě, že do něho chce zájemce nahlédnout a také se popisovalo, jak lze pořídit úřední opis, ale již se tam neříkalo, ve které části. Toto ustanovení znamená, že je to možné pořizovat z té části veřejné a navíc se tam dává, jak lze v případě, že se osvědčí právní zájem, nakládat s tou části neveřejnou.

Článek II zní: "II. Přechodná ustanovení. Odst. 4. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož vzniku bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona a jeho zánik se řídí tímto zákonem.

Odst. 2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených v odst. 7, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do 9 měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které podnikatel předložil řízení podle dosavadních předpisů anebo jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu odst. 6. Živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení splnění podmínek k provozování živnosti do 6 měsíců ode dne účinnosti zákona.

Odst. 3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou splněny, rozhodne o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti na živnost koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo rozhodnutí o změně vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu živnostenského úřadu nedoloží splnění podmínek k provozování živnosti, jedná se o závažné porušování tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek z dokladů předložených podnikatelem živnostenskému úřadu v předcházejících řízeních, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně, živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Odst. 4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není živností, zaniká uplynutím lhůty 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V téže lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Uplynutím této lhůty takto oprávnění zanikají a po této lhůtě lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění.

Odst. 5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové právní úpravy. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění, o pozastavení provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých nebylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle právní úpravy dosavadní, pokud není pro účastníka řízení právní úprava tohoto zákona příznivější.

Odst. 6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla živností volnou a která byla provozována na základě živnostenského listu, o jehož vydání bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se nepožaduje 6 let splnění zvláštních podmínek pro provozování živnosti podle tohoto zákona.

Odst. 7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která provozuje ode dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční osoby, může v podnikatelské činnosti, která je živností, pokračovat po dobu 1 roku ode dne účinnosti zákona na základě oprávnění, které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím lhůty zaniká.

Odst. 8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § 11 odst. 2 nejpozději do 1 roku ode dne účinnosti zákona."

Zde se musím zastavit, protože hlasování o odst. 7 má smysl jedině v případě, že bude přijata úprava, kterou jsem navrhoval k bodu 18.

V případě, že bude kladně hlasováno k bodu 18, pak má smysl hlasovat také o odstavci 8. V případě, že bude zamítnut tento návrh, odstavec 8, nechť je považováno, že není v článku II navrhován.

Odstavec 9 - úkony spojené s přechodnými ustanoveními tohoto zákona jsou osvobozeny od správních poplatků.

Velmi krátce k tomuto velmi dlouhému vystoupení. Vládní návrh se samozřejmě zabýval přechodnými ustanoveními, ale vzhledem k různým změnám, které vyplývají ze společné zprávy, a k dalšímu posouzení rázu legislativního došlo k dohodě, že bude lépe přechodná ustanovení přezkoumat a raději předložit znovu s ohledem na to, aby tam nenastala vada a nezpůsobila se újma živnostníkům.

Další návrh. K článku III - v § 4 odst. 1 se nahrazuje písmeno "f" písmenem "d". V § 5 odst. 5 se vypouští "písmeno b) a". V § 5 odst. 3 se vypouští "písmeno b) a". Po úvaze se ukázalo, že tuto úpravu, která na první pohled by mohla být legislativní, bude lépe podat jako pozměňovací návrh. Je to jen změna písmen. Některé změny ustanovení to mění tak, že písmena se musí jmenovat jinak. Je lépe to dát pozměňovacím návrhem. To je vše. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP