Úterý 31. října 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem bral poznámku poslance Černého jako vysvětlení poměrů v zemědělském výboru a musím říci, že mně osobně toto vysvětlení velmi přispělo k pochopení situace při případném hlasování. Nemohu v tom směru dát za pravdu té námitce.

Já jsem toho mínění, že musíme hlasovat, protože jsme návrh na přerušení tohoto bodu odmítli a nemohu ho znovu předložit se stejným odůvodněním sněmovně. Já prosím pana poslance Koláře, aby se toho ujal. V tuto chvíli vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Já myslím, abychom připomněli návrh, o kterém se bude hlasovat, aby to učinil pan poslanec Kolář, a dám o tom hlasovat neprodleně.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, jako první jsme rozšířili počet členů zahraničního výboru o dva, přičemž volební komise obdržela celkem tři návrhy od poslaneckých klubů. Já si dovolím, abychom předešli zase nějakým diskusím, pokud s tím bude sněmovna souhlasit, že bych se snažil ta jména seřazovat abecedně a že bychom to vzali vždy jako princip, aby tady odpadla zbytečná diskuse. Druhá varianta je, že by se mohla ta jména skládat tak, jak je časově poslanecké kluby předkládaly. Já si myslím, že to abecední složení je akceptovatelnější. Pokud k tomu nejsou výhrady, budu předkládat navržené kandidáty tak, jak je navrhly jejich poslanecké kluby v abecedním pořadí. Čili jako první poslanec Brožík, ČSSD.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tu návrh na pana poslance Františka Brožíka z ČSSD. Ale já vás musím znovu odhlásit, protože se změnil počet přítomných v sále, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

24. hlasování rozhodne o návrhu, aby byl pan poslanec František Brožík zvolen do zahraničního výboru. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

24. hlasování skončilo. Ze 119 přítomných 28 pro, 34 proti, návrh nebyl přijat.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Robert Kolář: Druhý návrh - poslanec Tollner, KDU-ČSL.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Pavel Tollner, KDU-ČSL.

25. hlasování na této schůzi - kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

25. hlasování skončilo, ze 119 přítomných 77 pro, 19 proti, návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Robert Kolář: Třetí návrh: Poslanec Trojan, ODS.

Předseda PSP Milan Uhde: 26. hlasování na této schůzi. Návrh na pana poslance Václava Trojana.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

26. hlasování skončilo. Ze 118 přítomných 76 pro, 17 proti, návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Robert Kolář: Tím jsme vyčerpali změny v zahraničním výboru. Jako další jsme odsouhlasili rozšíření rozpočtového výboru o jednoho člena, přičemž je jediný návrh a to pan poslanec Ježek ODA.

Předseda PSP Milan Uhde: 27. hlasování rozhodne o návrhu, aby byl pan poslanec Josef Ježek zvolen do rozpočtového výboru.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

27. hlasování skončilo. Ze 123 přítomných 87 pro, 13 proti, návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Robert Kolář: Jako další jsme odsouhlasili rozšíření výboru pro sociální politiku a zdravotnictví o jednoho člena. Je jediný návrh - poslanec Rubáš, ODS.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Luděk Rubáš má být podle návrhu předloženého volební komisí zvolen do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. 28. hlasování o tom rozhodne.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

28. hlasování skončilo. Ze 127 přítomných 89 pro, 16 proti. Návrh byl přijat. Prosím.

Poslanec Robert Kolář: Jako poslední jsme odsouhlasili rozšíření výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu a tělovýchovu o jednoho člena. Od poslaneckých klubů jsme obdrželi dva návrhy. Podle abecedního pořadí jako první je poslanec Sochor KDS.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Antonín Sochor navržen do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 29. hlasování na této schůzi.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 29. hlasování skončilo. Ze 128 přítomných 86 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, domnívám se, že za této situace je bezpředmětné hlasovat o poslanci Trojanovi, kterého navrhoval poslanecký klub ČSSD. Tím jsme v podstatě vyčerpali tento bod. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, pane poslanče, chcete ještě něco k závěru říci, než vyvolám pana poslance Exnera?

Poslanec Robert Kolář: Jenom stahuji poslední větu, protože ještě bychom měli volit do organizačního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Volba do organizačního výboru. Prosím, pane poslanče, abyste předložil ještě zbývající návrhy.

Poslanec Robert Kolář: Jako další je avizovaný návrh na poslance Holuba do organizačního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: 30. hlasování na této schůzi: pan poslanec Josef Holub navržen za člena organizačního výboru.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

30. hlasování na této schůzi: ze 128 přítomných 92 pro, 15 poslanců proti. Tento návrh byl přijat.

Jak jsme na tom, pane poslanče? Všechny návrhy prošly hlasováním, všechny, které mohly projít hlasováním? Zvu tedy pana poslance Exnera k řečništi.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, zůstává podle mého názoru v tomto bezprecedentním postupu přece jenom k dokončení ještě jeden návrh, a ten se týká zařazení pana poslance Hájka, který dosud není zařazen do některého z výborů. Podle jednacího řádu, z něhož jsem citoval již jednou, má mu být nabídnuto místo ve výboru. Návrhová komise v tomto směru má přednést návrh. My jsme tedy dali určité návrhy na to, aby to volební komise projednala. Návrh byl projednán včas. Volební komise přednesla návrh číslo 1 a návrh číslo 2 v úvodním slovu a a tento případ se nevztahuje to ustanovení, že před tím musí být rozhodnuto o počtu členů, neboť tato situace je zvlášť ustavena v článku V, přílohy číslo 2, v bodě 6. Článek jsem už citoval. Žádám vás, abyste vedl jednání k dokončení hlasování o tomto bodu, a i v případě, že by nebylo o členství tohoto nezařazeného poslance rozhodnuto, stále platí bod 6., který říká, že poslanci, který nebyl zařazen do žádného výboru, se nabídne členství v některém výboru. Z logiky věci vyplývá, že jediný, kdo může členství nabídnout a předložit sněmovně ke schválení, je volební komise a je potřeba v duchu tohoto bodu celou záležitost doprojednat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Samozřejmě volební komise předložila, tak, jak jsem předeslal všechny návrhy, které se od jednotlivých poslaneckých klubů nashromáždily. Měl jsem zato, že pokud jsme nerozhodli o rozšíření hospodářského výboru, tak že je o tomto bezpředmětné hlasovat. pokud ovšem výklad jednacího řádu by byl jiný, samozřejmě, že je to první volba, učíme se to. Myslím, že je možno o tomto návrhu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem rovněž toho názoru, že jde o nezařazeného poslance a hlasovat se o něm má. Učiním to v 31. hlasování na této schůzi:

Kdo podporujete návrh na zařazení poslance Jiřího Hájka do hospodářského výboru, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

31. hlasování skončilo. Ze 125 přítomných 22 pro a 61 proti. Návrh nebyl přijat.

Je prosím ještě nějaký personální návrh, který neprošel hlasováním, měl-li jím projít, abychom mohli tento bod zakončit? Jestli tomu tak není, považuji tento bod za skončený a přistupuji k dalšímu bodu.

Je to

II.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu

místopředsedy Poslanecké sněmovny

Žádám, aby pan poslanec Robert Kolář pronesl úvodní slovo k tomuto bodu jako předseda volební komise Poslanecké sněmovny a informoval nás o přípravě voleb.

Poslanec Robert Kolář: Váženy pane předsedo, volební komise obdržela celkem čtyři návrhy na post místopředsedy Poslanecké sněmovny, a sice pan kolega Jan Litomiský, Jan Jegla, kolegyně Hana Lagová a kolega Oldřich Vrcha. Volební komise tyto návrhy projednala, je dodržen jednací řád, volba je připravena. Pokud bude vůle, může začít okamžitě s tím, že hlasovací lístky by byly vydávány po dobu 20 minut.

Předseda PSP Milan Uhde: Já však mám povinnost otevřít k tomuto bodu a k předneseným návrhům rozpravu. Kdo si žádá v ní vystoupit? Nemám žádnou písemnou přihlášku. Není přihláška z místa. Rozpravu proto uzavírám a konstatuji, že je čas na přípravu tajné volby. Táži se předsedy volební komise, zda může navrhnout nějakou dobu, po kterou je třeba jednání přerušit na provedení tajné volby.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, navrhoval jsem dobu výdeje hlasovacích lístků 20 minut. Poté je možné pokračovat v jednání.

Předseda PSP Milan Uhde: Konstatuji, že volba je připravena, může začít okamžitě. Přerušuji schůzi na 30 minut. Začneme v 16.32 h. Děkuji vám a prosím, abyste se připravili k volbě.

(Schůze přerušena v 16.02 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.40 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli je registrován o 49 "statečných". Prosím, abyste se zaregistrovali i vy další, kteří jste to neučinili, nejsme schopni usnášení.

Děkuji vám a žádám předsedu volební komise Poslanecké sněmovny poslance Roberta Koláře, aby sněmovnu informoval o výsledku hlasování prvního kola volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem první volby prvního kola volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Volba byla provedena tajným hlasováním. Vydáno bylo k volbě 160 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 153 platných i neplatných hlasovacích lístků, 7 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno. 120 hlasovacích lístků bylo odevzdáno pro navržené kandidáty takto:

pro pana poslance Jana Jeglu bylo odevzdáno 14 hlasů, pro pana poslance Jana Litomiského bylo odevzdáno 65 hlasů, pro paní poslankyni Hanu Lagovou bylo odevzdáno 31 hlasů a pro pana poslance Oldřicha Vrchu bylo odevzdáno 10 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo a do druhého kola postupují ti, kdo získali nejvyšší počet hlasů, tzn. Jan Litomiský a Hana Lagová.

Hlasovací lístky budou připraveny přibližně asi za 20 minut pro druhé kolo.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Jiří Honajzer. Má slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl využít čas racionálněji než jsme tak učinili doposud. Pokud bylo vyhlášeno druhé kolo voleb, žádám zároveň souběžně o půlhodinovou přestávku na jednání klubů a poprosím, pokud mi bude vyhověno, aby bylo jasno, pokud ta přestávka bude vyhlášena v 16:45, aby trvala do 17:15 a pak bylo možno volit.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyhovím žádosti klubu. Přestávka do 17:15 a zároveň 17:15 přesně začíná druhé kolo volby.

(Schůze přerušena v 16.43 hodin)

(Jednání opět zahájeno v 17.55 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste se dostavili do sálu. Odhlašuji všechny přítomné a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Jakmile budeme schopni usnášení, vyslechneme si zprávu volební komise a potom se poradíme, jak uzavřít toto zatím nepříliš pracovně plodné odpoledne.

Žádám předsedu volební komise poslance Roberta Koláře, aby nás informoval o výsledku hlasování druhého kola volby místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem druhého kola první volby místopředsedy Poslanecké sněmovny.

K volbě bylo vydáno 164 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 160 platných a neplatných hlasovacích lístků. Čtyři hlasovací lístky nebyly odevzdány.

110 platných hlasů bylo odevzdáno pro navržené kandidáty takto: pro paní poslankyni Hanu Lagovou bylo odevzdáno 37 platných hlasů, pro pana poslance Jana Litomiského bylo odevzdáno 73 platných hlasů.

Ani ve druhém kole nebyl zvolen místopředseda Poslanecké sněmovny a tím volba končí. Další volba je možná na základě nově sestavené kandidátní listiny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. S procedurálním návrhem se přihlásil pan místopředseda Jiří Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl tento procedurální návrh. My jsme na začátku schůze vyslechli informaci, která se týká živnostenského zákona a odsouhlasili jsme vlastně projednávání tohoto zákona ještě v průběhu dnešního podvečera. Dovolím si navrhnout, abychom přistoupili k projednávání tohoto bodu nyní. Myslím, že to není v rozporu s tím, o čem jsme rozhodli. Další body, tedy bod 3. a 4., bych navrhoval přesunout na zítřek s tím, že podle mě by bylo ideální, kdyby se nám podařilo dnes dokončit rozpravu, nechat vypracovat komplexní sumu pozměňovacích návrhů jako podklad pro další jednání klubů, příp. pro informaci jednotlivých poslanců. Myslím, že je rozumné respektovat jednací řád a říci si, že k 19. hodině už nebudeme o ničem hlasovat a bude na zvážení předsedajícího, pokud tady bude jedna přihláška do rozpravy, abychom tu hranici nebo náš usus toho jednání do 18,30 - 19,00 přetáhli o pět minut, ale tak, abychom podklad mohli mít připravený. To už je ale jen komentář.

V podstatě navrhuji to, abychom nyní přistoupili k projednávání novely živnostenského zákona. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám neprodleně hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Je to 32. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh, aby teď byla projednávána novela živnostenského zákona, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 32. hlasování skončilo.

Ze 136 přítomných bylo 98 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

Přistoupíme tedy k projednání

III.

Vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR

č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona

č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona

č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona

č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR

č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1650 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1962. Z pověření vlády předloženy návrh zákona odůvodní ministr hospodářství pan Karel Dyba. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych z pověření vlády stručně uvedl a odůvodnil vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje živnostenský zákon.

Připomínám, že živnostenský zákon byl schválen už v roce 1991 a byl jedním ze základních předpokladů pro rozvoj podnikání v naší republice. Rychlost tohoto rozvoje dobře dokumentují jak celkové počty podnikatelů podnikajících v režimu živnostenského zákona, tak počet těmto podnikatelům vydaných platných živnostenských oprávnění.

Počet registrovaných podnikatelů do současné doby vzrostl z cca 600 tis. v r. 1992 na více než 1,1 mil., z toho je asi 120 tis. právnických osob. Celkový počet platných živnostenských oprávnění vzrostl až na více než 1,6 mil., z toho více než 900 tis. oprávnění je na volné živnosti.

Zákon doznal v průběhu doby několik změn. Ty se však dotkly převážně jen kategorií a podmínek provozování jednotlivých činností v souladu s tím, jak tyto činnosti byly upraveny zvláštními předpisy.

Zkušenosti z dosavadní aplikace živnostenského zákona spolu se změnami, ke kterým v národním hospodářství došlo, však vyžadují přistoupit k nynější zásadnější novelizaci živnostenského zákona. Základem navrhované úpravy je i nadále chápání živnostenského zákona jako jedné ze základních právních norem tržního hospodářství. Návrh nově upravuje především podmínky vstupu do podnikání a cílem návrhu je co nejvíce ulehčit vstup do podnikání, což je v zájmu zvýšení míry konkurence a působí tak ve prospěch spotřebitele. Na druhé straně je také cílem navrhované změny, aby se snížilo dále zbytečné zasahování státu do činnosti podnikatelů.

V souladu s těmito cíli návrh zejména uvolňuje vstup do podnikání snížením počtu řemeslných, vázaných a koncesovaných živností z cca 150 na 108. V podstatě se předpokládá, že vstup do podnikání by měl být omezován resp. regulován pouze tam, kde jde o vybraná klasická řemesla nebo kde jej ve veřejném zájmu upravují příslušné zvláštní zákony.

Převážná část podnikatelských aktivit tak bude v podstatě pouze registrována a jejich kontrola bude upravena přesně vymezeným zákonným postupem. Podotýkám, že zvýšení počtu tzv. volných živností je v souladu se situací tak jak ji známe ve většině zemí Evropy.

U živností, u nichž je zachována regulace vstupu do podnikání, se snižují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost. To znamená, že se omezují zejména požadavky na prokazování předepsané odborné praxe. Uznává se ale i odborné vzdělání získané v příbuzném oboru, resp. umožňuje se náhrada chybějícího vzdělání dlouhodobou odbornou praxí.

Kdybych měl uvést příklad, tak např. živnost opravy karoserií lze získat na základě vyučení pro obor klempířství a praxe v oboru nebo v příbuzném oboru.

Návrh nově zavádí kategorii provozování živností průmyslovým způsobem. Tak se respektují specifické podmínky provozu velkých podniků a značně se zjednodušuje vydávání živnostenských oprávnění pro ně. Namísto řady živnostenských oprávnění na jednotlivé dílčí činnosti výrobního procesu se předpokládá vydání jediného oprávnění na finální produkt. Místo podávání několika desítek žádostí tak většímu průmyslovému podniku postačí jediná. Podstatně se také sníží i nutnost opakovaných změn živnostenských oprávnění.

Nově se upravují podmínky podnikání cizinců. Pro živnostenské podnikání fyzických osob návrh považuje za tuzemskou osobu pouze ty osoby, které budou mít trvalý pobyt na území republiky. Zatím bylo nutno za tuzemskou osobu považovat každou osobu s jakýmkoliv druhem pobytu na území republiky.

Za druhé návrh od cizinců současně vyžaduje i předkládání potřebných dokladů také ze země původu nebo posledního pobytu. Zdůrazňuji však, že navrhované změny se netýkají právnických osob.

Na druhé straně navrhované změny umožňují přesnější evidenci a rozlišení podnikání zahraničních fyzických osob, potřebné zejména pro případné řešení problematičtějších podnikatelských aktivit, např. stánkového prodeje apod.

Vládní návrh obsahuje řadu úprav zjednodušujících řízení před živnostenskými úřady a zlepšujících výkon státní správy v oblasti živnostenského podnikání. To je tedy ta dobrá zpráva pro podnikatelskou veřejnost. Pro podnikatele se tak např. zjednodušuje ohlašovací procedura a omezuje se nutnost změn živnostenských oprávnění. Omezují se ohlašované údaje, podstatně se snižuje počet údajů uváděných na živnostenských listech, resp. koncesních listinách apod.

Omezuje se také pravomoc živnostenských úřadů, například při schvalování provozoven apod. Umožňuje se i zveřejňování základních údajů ze živnostenského rejstříku.

Předložený návrh zákona prošel opakovaným obsáhlým připomínkovým řízením. V jeho průběhu byla zapracována řada připomínek všech dotčených institucí, které byly v souladu s celkovou koncepcí a duchem navrhované úpravy. Na druhé straně bylo nutno odmítnout řadu návrhů na zpřísnění podmínek podnikání. Výsledný návrh v žádném případě nepředpokládá plošnou přeregistraci živnostenských oprávnění ani žádné s tím spojené dodatečné výdaje pro podnikatele.

Vládní návrh novely zákona byl pochopitelně projednán ve všech výborech sněmovny, které doporučily některé změny a upřesnění textu. Musím zdůraznit, že stanovisko obsažené ve společné zprávě výborů sněmovny v podstatě odpovídá záměrům vlády. K určitému jinému názoru dochází jen u požadavku na prokazování bezúhonnosti u statutárních zástupců právnických osob. Výbory však doporučily řešení tohoto problému cestou novelizace obchodního zákoníku a myslím, že to vyhovuje. Se zněním společné zprávy tak v zásadě souhlasím.

Dámy a pánové, považuji novelizaci živnostenského zákona za včasnou a potřebnou. Lze oprávněně předpokládat, že schválení návrhu bude impulsem pro další rozvoj podnikatelských aktivit, pro zvýšení míry zdravé soutěživosti na trhu a tím i ve prospěch spotřebitelské veřejnosti. Doporučuji proto, aby vládní návrh novely živnostenského zákona byl přijat ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru hospodářství Karlu Dybovi a žádám, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan Ivan Vrzal a podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že tento zákon je v Parlamentě velice dlouhou dobu a byl projednáván všemi výbory, věřím, že o to kratší dobu zabere jeho projednávání tady ve sněmovně.

Chtěl bych říci - abych byl příkladem stručnosti a vzhledem k pozdní době i rychlosti projednávání, že tento zákon projednaly výbory ústavně právní, rozpočtový, hospodářsky, zemědělský, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tyto výbory se dohodly na společné zprávě, takže doporučuji sněmovně, aby schválila vládní návrh novely živnostenského zákona ve znění společné zprávy.

Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Ivanu Vrzalovi a otvírám rozpravu.

Do rozpravy se v tuto chvílí hlásí písemně osm poslankyň a poslanců. Přečtu je v pořadí, v jakém je budu zvát k řečništi. Jako první paní poslankyně Petra Buzková, pan poslanec Zdeněk Vorlíček, pan poslanec Tomáš Páv, pan poslanec Jiří Vyvadil jako čtvrtý, pátá paní poslankyně Gerta Mazalová, šestý pan poslanec František Kačenka, sedmý pan poslanec Petr Koháček a osmý pan poslanec Andrej Gjurič.

Zvu tedy paní poslankyni Petru Buzkovou, připraví se pan poslanec Zdeněk Vorlíček.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP