Úterý 31. října 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda řekl, že se nestaví proti hlasování oddělenému. To znamená, že připouští obojí možnost. Nikdo nic nenamítá proti hlasování pohromadě, ale pan poslanec Zdeněk Trojan má nějaký návrh.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedo, domnívám se, že v tomto případě by mělo být řečeno u každého výboru, jaké návrhy padly od těch, kteří zde ty návrhy předkládali. Pro každý výbor říci, že padl návrh rozšířit o jednoho, o dva, nebo nerozšiřovat vůbec.

Předseda PSP Milan Uhde: Procedurální poznámka pana místopředsedy Vlacha. Doporučuji, aby ji pronesl z místa.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vzhledem k tomu, že se objevily některé návrhy jiné a mým vystoupením rozprava neskončila, považuji za čistší a logičtější hlasovat o každém návrhu zvláště. Souhlasím s tím, aby zpravodaj připomněl, které všechny návrhy se týkají toho kterého výboru. Souhlasím s panem poslancem Trojanem.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi za vstřícnost a doporučuji, aby pan poslanec Robert Kolář dal k hlasování první návrh pana místopředsedy Vlacha, to je o rozšíření zahraničního výboru, a připomněl jména poslankyň a poslanců, která přicházejí v úvahu pro pozdější volbu, jestli jsou tam alternativní návrhy.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, pan poslanec Vlach navrhl rozšířit zahraniční výbor proti stávajícímu počtu o dva členy. Pokud jsem si to správně poznamenal, žádný z dalších diskutujících se k zahraničnímu výboru nevyjadřoval. Návrhy přišly celkem tři.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tedy možné o tomto návrhu hlasovat. Doporučuji, abyste souhlasili s tím, že vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Hned potom přistoupíme k 16. hlasování.

Pan poslanec Exner má ještě připomínku technickou nebo námitku.

Poslanec Václav Exner: Skoro se omlouvám, ze obtěžuji. Chtěl bych jen vyjasnit před hlasováním. Návrh volební komise na rozšíření v daném případě o tři je základním návrhem a návrh pana místopředsedy Vlacha pozměňovacím návrhem? Nebo návrh komise žádný nepředložila a je jediný návrh, který přednesl pan poslanec Vlach? Prostě aby o této věci po hlasování nebyla nějaká pochybnost, prosil bych to vyjasnit.

Protože jinak jsem tomu rozuměl tak, že tam, kde nebyly návrhy jiné, platí návrhy komise. I kdyby tomu tak bylo, potom by byly dva návrhy a podle § 72, jestliže jde o různé počty, je tam upravena procedura hlasování o počtech jiným způsobem, než jak jsme k tomu právě přistoupili. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kolář vysvětlí.

Poslanec Robert Kolář: Osobně si tento problém vykládám tak, že volební komise sněmovně předkládá seznam všech požadavků jednotlivých klubů, které v zákonné lhůtě shromáždila. Je potom věcí sněmovny, aby svými návrhy v diskusi vyjádřila, jak hodlá těmto požadavkům vyhovět. Prvním krokem je hlasování o změně počtu členů jednotlivých výborů, čili beru tento problém tak, že komise nepředkládá návrh. To, o čem budeme hlasovat, jsou návrhy jednotlivých poslanců.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Tomáš Štěrba.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolím si navrhnout ještě rozšíření zahraničního výboru o jednoho člena, pokud to jde, a to je pan Raška.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, musím vás velmi zklamat, protože jste přišel - jak se říká - s křížkem po funuse, jestli vás tento příměr neurazí.

Doporučuji, abychom přistoupili k hlasování o návrhu místopředsedy Vlacha rozšířit zahraniční výbor z dosavadních 15 o dva na 17.

Technická poznámka pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, je mi líto, že vás musím zdržovat, ale mám pocit, že by se nám vymstilo, kdybychom účelově vykládali jednací řád. Jednou se to totiž hodí tak a podruhé jinak. A teď se to hodí tak - sbíraly se návrhy jednotlivých klubů, které byly jako návrhy vzaty. Volební komise je měla jako návrhy předložit a mělo se o nich hlasovat. Podruhé až se to stane, tak už nebude možno nikdy vzít návrhy, které byly předloženy jako návrhy, protože to, co se stalo dnes, by bylo precedens.

Mám pocit, ze pan Kolář vykládá své povinnosti poněkud extenzívně.

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím, že stejně musíme přistoupit k hlasování, protože pan poslanec Wagner nic nenavrhl - procedurálně ani jinak. Pouze nás varoval před vytvářením precedentů, tak jsem rozuměl jeho příspěvku.

Poslanec Jozef Wagner: Dovolíte-li, pane předsedo, to explicitně bylo řečeno, ale implicitně to obsahuje návrh, aby pan Kolář přednesl návrhy, které volební komise shromáždila, a jako první v pořadí se hlasovalo o nich.

Předseda PSP Milan Uhde: Je třeba se znovu o proceduře začít dohadovat.

Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, situaci chápu asi takto. Sněmovna určuje počty členů výborů. Je v jednacím řádu upraveno také to, jakým způsobem se podávají návrhy, tzn. písemně v určitém časovém předstihu. Volební komise se jimi zabývá a potom informuje o tom, co jednotlivé kluby nebo jednotliví poslanci navrhovali.

Domnívám se, že i do budoucna teoreticky, když si vezmeme výbor zahrádkářský a dejme tomu, že má 15 členů, přijde 37 návrhů na jeho rozšíření, tak je zcela rozumné, aby sněmovna byla seznámena s těmi 37 návrhy, pak se rozhodla, že pro fungování sněmovny a jejích orgánů je rozumné rozšířit z 15 na 17 nebo 19, že přece jenom 40 nebo 50 je trochu moc, a potom volbou rozhodla, kdo bude novým členem výboru. Považuji to za rozumné a za takové systematičtější. Teď nehovořím o situaci, ve které jsme dnes. Tam si myslím, že to odpovídá schématu.

Ale abychom předešli nějakým rozporům, možná, že bude rozumné, abychom ve smyslu ustanovení jednacího řádu rozhodli, že budeme respektovat tuto proceduru, že nejprve rozhodneme o počtu členů výboru ve smyslu § 50 písm. q) a potom přistoupíme k volbě z jednotlivých návrhů. Tak si myslím, že to nebude odporovat jednacímu řádu a sněmovna se rozhodne, jak bude dál postupovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásil se pan poslanec Čundrle, pak pan poslanec Kolář Robert.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, doporučuji přerušit jednání o tomto bodu a doporučuji volební komisi, aby si přečetla jednací řád, který je zákonem. A poté předložila podle jednacího řádu volební řád a jednání pokračovalo potom dále.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kolář se hlásil.

Poslanec Robert Kolář: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych ještě vzpomněl skutečnosti, kdy jsme vlastně tento bod při minulém jednání přerušili. Přerušili jsme ho na návrh volební komise z toho titulu, že volební komise se usnesla při svém jednaní na tom, že si nečiní ambice být politickým orgánem v tom smyslu, aby ona redukovala jednotlivé návrhy, aby určovala, kolik má být poslanců v jednotlivých výborech. Právě toto chtěla delegovat na politická jednání, na jednání grémia. A to byl hlavní důvod, proč jsme tento bod přerušili a dali na tuto schůzi. Nedomnívám se, že by volební komise měla sehrávat roli politickou v této sněmovně. Volební komise by měla shromáždit podle jednacího řádu všechny návrhy, které se v této sněmovně urodily. A pokud splňují všechny podmínky pro to, aby mohly být předloženy sněmovně k hlasování, tak se domnívám, že volební komise by měla přijmout ten princip, že vždy vše, co jí bylo předloženo, sněmovně k hlasování předloží. A nikoli že bude sehrávat roli nějakého filtru.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásil se pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, dámy a pánové, vrátím se teď ke svému návrhu, který jsem říkal asi před půl hodinou - jestli by nebylo možné v tuto chvíli přerušit projednávání tohoto bodu a vrátit se k němu i v tom duchu, jak o tom hovořil pan předseda volební komise, na jednání politického grémia, kde bychom si dohodli bližší postup při tomto hlasování, při této volbě.

Berte to jako žádost tří předsedů poslaneckých klubů o to, aby se tento bod vrátil na jednání politického grémia. Opravil bych se, abych mluvil v duchu jednacího řádu - do porady předsedy sněmovny s předsedy poslaneckých klubů a místopředsedy sněmovny. Vím, ze to není v jednacím řádu, ale tento uzus tady je, tak ho neporušujme.

Předseda PSP Milan Uhde: Procedurální návrh padl. Dám ještě slovo panu poslanci Vyvadilovi a panu poslanci Robertu Kolářovi a pak budu muset dát o procedurálním návrhu hlasovat, což učiním.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji, samozřejmě, že vždycky platí, ze to, na čem se Poslanecká sněmovna nebo parlament usnese, platí. V sousedním Slovensku cely ústavně právní výbor z jedné strany, vždycky platí to, co je přehlasováno. Já jsem vyšel z toho a to je moje úvaha a padla z úst pana zpravodaje. Přiznávám, že jsem byl také jedním z těch, kdo připravoval tento návrh zákona a domníval se, že v určitém úvodu vznikne jakási politická úvaha - ano, tam nastane u těchto výborů nárůst na tento a tento počet. To je úvaha politická a musí být politicky projednáno - ano, my akceptujeme i třeba od sociální demokracie Brožíka anebo naopak, my vám ho nevezmeme. Takto se přece věci dělaly, když se tyto věci zde ustavovaly a mne mate, že tímto způsobem, pouze jakýmsi převálcováním to chcete řešit. To je věc politická. Respektujte tady přání předsedů politických skupin.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Robert Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, když dovolíte, reagoval bych krátce na oba předřečníky. K panu kolegovi Grossovi: Právě z toho důvodu, aby byl prostor pro určitá jednání, jsme tento bod přeložili z předchozí schůze na tuto. Považuji další odkládání za bezpředmětné, protože jsme takto už učinili.

Co se týká posledního příspěvku, spíše bych považoval za válcování, kdyby se právě ve volební komisi neumožnilo některým návrhům se vůbec dostat na toto plénum. To bych považoval za daleko větši válcování, než to, že naopak volební komise je pouze určitým procedurálním orgánem a vše, co je v této sněmovně navrženo a splňuje podmínky zákona, tak předloží k hlasování. To nepovažuji za válcování.

Předseda PSP Milan Uhde: Byly vzneseny procedurální návrhy. Byly - tuším - dva a oba zněly: přerušit projednávání tohoto bodu kvůli dosažení politické domluvy na jejich obsahu. Tak jsem to alespoň pochopil a takto to předkládám vašemu hlasování. Jde o 16. hlasování na této schůzi. Je tu 155 přítomných.

Kdo podporujete procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 16. hlasování skončilo.

Ze 164 přítomných bylo 63 pro, 66 proti. Návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu. Nebyl přijat.

Pan poslanec Exner se hlásí.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, je třeba, abych v této chvíli připomněl, že když jsme se za platnosti nového jednacího řádu poprvé sešli na poradě u pana předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, byla přijata dohoda, kterou navrhl pan předseda Poslanecké sněmovny, že i dále budeme pokračovat v jednání této porady podobným způsobem jako tomu bylo za platnosti starého jednacího řádu a že bude respektován požadavek na svolání této porady kdykoliv takový požadavek vznesou dva poslanecké kluby. Protože v této chvíli došlo k té situaci a tři poslanecké kluby vznesly takový požadavek, prosím pana předsedu, aby uvážil, zda může být z jeho rozhodnutí nyní tato porada svolána a celá záležitost projednána.

Předseda PSP Milan Uhde: Samozřejmě nemohu zabránit nikomu, aby si pamatoval to, co si pamatuje. Já si pamatuji, že jsem slíbil, že budou schůze probíhat pravidelně v úterý, v jaká probíhaly, ale na to, abychom na základě přímluvy dvou tří klubů svolávali tyto schůzky ad hoc, domnívám se, musí být vždycky znovu dohoda uzavřena, nebyl to předběžný slib. Doporučoval bych, abychom hledali teď východisko ze situace, která vznikla odmítnutím procedurálního návrhu. Jsem přesvědčen, ze máme hlasovat.

Hlásí se pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, dámy a pánové, mám za to, že věc je prostá. Jsem asi víc vinen než jiní, protože jsem v komisi pro tvorbu jednacího řádu seděl či neseděl a cítím se proto více vinen, protože neupravuje jednací řád tuto situaci zvláště, upravuje ji pouze v článku 5 přílohy jako volbu a ustavení komisí, ale dedukujeme-li i z tohoto, pak je to skutečně prostinké. Ale ne tak, jak si to myslí pan Kolář. Skutečně není ani valcíř ani řidič parního válce, aby takto cokoliv válcoval. Je předsedou komise, která má plnit své povinnosti a dokonce o ničem jiném nelze jmenovitě hlasovat, jen o návrzích, které jmenovitě komise obdržela 24 hodin předem. Všechny personální návrhy předložené zde, už bohužel mohou přijít k hlasování až jindy a ne nyní, neboť jednací řád praví: návrhy na členy výborů předkládají volební komisi poslanecké kluby. V návrhu uvedou kandidáty pro jednotlivé výbory komise v pořadí, které je závazné. Žádný jiný způsob navrhování, tedy ani ve sněmovně, není zákonem o jednacím řádu a jeho přílohou připuštěn. Postup je po mém soudu prostý. Odhlasovat počet členů jednotlivých výborů, v těch případech, kdy se odhlasuje zvýšení, předložit k hlasování jména. Toť vše. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Domnívám se, že je schůdné a správné, aby se pan poslanec Kolář ujal předkládání návrhů v tom smyslu, jak pan poslanec Wagner vysvětlil.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, první návrh pana kolegy Vlacha jsem již řekl. Myslím, že je možné o něm hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozšířit zahraniční výbor o dva poslance a poslankyně. 17. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 17. hlasování skončilo.

Ze 170 přítomných 101 pro, 29 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Druhý pozměňovací návrh kolegy Vlacha: rozpočtový výbor rozšířit o jednoho člena.

Předseda PSP Milan Uhde: 18. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasováni skončilo.

Ze 173 přítomných 100 pro, 40 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Třetí pozměňující návrh kolegy Vlacha: výbor pro sociální politiku a zdravotnictví rozšířit o jednoho člena. Žádný jiný pozměňující návrh nepadl.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo podporujete tento návrh, dejte to v 19. hlasování najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 173 přítomných 100 pro, 37 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Čtvrtý návrh kolegy Vlacha: výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu rozšířit o jednoho člena. Ke stejnému výboru vznášel pozměňující návrh kolega Gross, který navrhoval rozšířit o dva členy. My hlasujeme tak, jak kolegové vystupovali, čili nejprve o pozměňujícím návrhu kolegy Vlacha.

Předseda PSP Milan Uhde: 20. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných 100 pro, 39 proti.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy kolegy Vlacha.

Jako další vystoupil v rozpravě s pozměňujícími návrhy kolega Gross. Navrhl rozšířit zemědělský výbor o jednoho člena. Další pozměňující návrh k tomuto výboru nepadl.

Předseda PSP Milan Uhde: 21. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Grosse, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 172 přítomných 43 pro, 82 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslanec Robert Kolář: Druhý pozměňující návrh kolegy Grosse je k výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a sice rozšířit stávající počet o dva poslance. Již předtím jsme hlasovali o rozšíření o jednoho poslance, jak navrhoval kolega Vlach; jeho pozměňující návrh byl přijat.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím další návrhy.

Poslanec Robert Kolář: Jako třetí, a poslední, vystoupil s pozměňujícími návrhy pan kolega Frank, který navrhl rozšířit hospodářský výbor o jednoho.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to 22. hlasování. Týká se návrhu pana poslance Václava Franka.

Kdo podporujete jeho návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 172 přítomných 35 pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Poslední pozměňující návrh. Kolega Frank: výbor branný a bezpečnostní rozšířit o dva členy.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozšíření o dva na celkový počet 21 členů.

23. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Franka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných 37 pro, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane poslanče, abyste přikročil k jmenovitým návrhům, jež dostala volební komise.

Pan poslanec Hurta se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, teď, když jsme zvolili počty členů výborů, tak bychom se měli řídit zásadou poměrného zastoupení, která je ve volebním řádu pro ustanovování výborů podrobně popsána v našem jednacím řádu.

Pokud to neuděláme, tak porušujeme to, co jsme si dříve přijali. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Koláře, aby se ujal své povinnosti.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady v podstatě již na tuto námitku reagoval, když se o ní zmiňovala paní kolegyně Stiborová. Já ji v krátkosti zopakuji. Tento můj názor se shoduje i s názorem legislativy.

Tím, že tento jednací řád vstupuje v platnost uprostřed volebního období, je samozřejmě nemožné, aby se veškeré činnosti od začátku odvíjely dle něho. Čili musíme se smířit s určitou nedokonalostí na zbývajících šest měsíců, že nebudou všechny výbory zvoleny přesně podle poměrného zastoupení, protože pak bychom museli převolovat všechny výbory.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Navrátil, poté pan poslanec Wagner.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, paní a pánové, už více než hodinu se tady bavíme o výkladu jednotlivých ustanovení jednacího řádu v souvislosti s těmito volbami.

Je ovšem jednoznačné, že vládní koalice se víceméně dohodla, že si své nezařazané členy dovolí do výborů, a návrhy koalice odmítne. Nedělá to ani takovým elegantním způsobem, jak je mnohdy vyčítáno slovenskému parlamentu v našich sdělovacích prostředcích. To, co tu předvedl kolega Kolář při vystoupení předchozím, to jenom dokumentuje.

Domnívám se, že není možné provádět výklad tím způsobem, že se odvolává na výklad legislativy, protože pochopitelně tento orgán není kompetentním k vykladu. Je to technická připomínka k tomu, co zde předvedl kolega Kolář.

Když dovolíte, v přechodných ustanoveních tohoto zákona se nic nehovoří o tom, že by legislativa nebo jednotliví poslanci mohli provádět výklad tohoto zákona podle toho, jak se jim to momentálně hodí.

Jestliže tento zákon neobsahuje to, co se vám zrovna hodí, tak si laskavě proveďte novelu jednacího řádu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, paní a pánové, mám zato, že je to pouze faktická poznámka, protože rozprava, myslím, není.

Dovoluji si poznamenat pouze toto. Tento zákon zcela jednoznačně stanoví povinnost ustavovat výbory v rozsahu poměrného zastoupení. Tato povinnost platí i pro naše hrátky, které jsou vznešeně zvány politickou vůli. Jestliže někdo zneužije této politické vůle k prosazení něčeho, co upírá jinému právo, které je dáno zákonem, postupuje proti zákonu. To se stalo.

Doporučoval bych proto, aby tento bod byl přerušen, a postupováno dále podle návrhu, který předložil předseda našeho poslaneckého klubu, tj. neformálně, poradou předsedy sněmovny s jeho místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů.

Abych si to dovolil trochu odlehčit, závěrem sděluji, že ČSSD nemá nikoho v zemědělském výboru, protože se to tak stalo, že není tedy respektován tento zákon o poměrném zastoupení, ale na základě téhož zákona může každý poslanec pracovat v každém výboru, jako kdyby byl jeho členem; s jediným rozdílem, že nemůže hlasovat.

Nebude-li tam zvolen žádný sociální demokrat, nezbyde mi, než předvést, ze i takto se dá dělat opoziční politika. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Já bych jenom technicky k panu kolegovi Wagnerovi. Ten bod, který projednáváme, se nejmenuje ustavení výborů, ale my dovolujeme některé členy samozřejmě pro ustavení nových výborů, které budou voleny v nově zvolené Poslanecké sněmovně. Zcela urcitě musí platit tento jednací řád, ale již jsem zdůvodňoval důvody, které vedou k tomu, že v tom přechodném období, kdy platí tento jednací řád, uprostřed rozběhnutého volebního období nedostojíme přesně jeho litery.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Wagner, pan poslanec Hurta.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tady přestává jít o legraci. Mnozí kritizujeme v sousedních zemích, nejmenujme raději, jak se postupuje nedemokraticky. Chovejme se demokraticky. Pane Koláři, vaše argumentace je špatná. Platil starý jednací řád, dával tu samotnou šanci, platí nový jednací řád, dává tu samotnou šanci. Omlouvám se, neměl jsem jmenovat, podle nového zákona o jednacím řádu. Ten problém je prostý. Nehledejme východiska, která neexistují. Zpravodaj se pokusil zdůvodnit svůj postup něčím, co prostě nelze. Můžete prokázat, protože máte většinu, že prosadíte své řešení, ale to ještě neznamená, ze to řešení je ústavní, zákonné a demokratické, je přesně obrácené. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Hurta.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, podle mého názoru, tak jak jsem studoval jednací řád, máme ve volebním řádu pro volby do Poslanecké sněmovny v příloze č. 2 pod článkem 22. a 23. řešení, ve kterém se teď nacházíme. Tady se hovoří o uvolnění ve volebním období místa ve výboru a říká se tady: "Zvolí sněmovna nového člena výboru většinovým způsobem. Jediným navrhovatelem je volební komise, řídí se přitom principy poměrného zastoupení."

Mně o nic jiného nejde, než aby v rámci stanovených počtů členů výborů se postupovalo tak, aby tam bylo dosaženo poměrného zastoupení, jak nám to ukládá jednací řád. To je všechno.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Já již potřetí, prosím vás, zmiňuji, že se nacházíme v situaci, kdy jsme uprostřed volebního období a kdy podle jednacího řádu platí složení výborů tak, jak byly zvoleny. Ten jednací řád to přímo říká, že v tomto období, kdy začíná platit volební řád, se složení výborů bere jako by bylo poměrné, protože tímto způsobem byly zvoleny. Já nevím už, jak dál to vysvětlovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, faktickou poznámku - v zemědělském výboru je poměr poslanců koalice k poměru poslanců opozice 10:9. Čili myslím si, že poměrné zastoupení v tomto směru dodrženo je. Nemohu za to ani jako předseda, ani jako člen koalice, že sociální demokracie provozuje takovou politiku, že se spíš naplňuje bývalými komunisty a nekomunističtí poslanci přecházejí do řad Českomoravské unie středu nebo do řad koalice.

Předseda PSP Milan Uhde: Já dám samozřejmě slovo panu poslanci Stanislavu Grossovi a apeluji na vás, prosím vás, buďme věcní, neprotahujme tu přestřelku, nepovede zřejmě k ničemu. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já jsem si vědom, že to asi k ničemu nepovede, že kolegu Černého nepřemluvíme, a já bych ho ani nepřemlouval, aby šel do sociální demokracie. Ale faktem je, že by se pane předsedo, pane předsedající, že by se měl dodržovat zákon, který také hovoří o tom, ze by se nemělo odbíhat od tématu. A myslím si, že tím co tady předvedl kolega Černý, jednoznačně z té tematické řady, o které zde dnes hovoříme, v tuto chvíli vybočil a nechci tedy dál ty repliky vést, protože když to bude pokračovat, tak se můžeme dostat k úplně jinému tématu a myslím si, že věcně je to úplně jinak.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP