Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Nejprve děkuji panu společnému zpravodaji za to, že za mne provedl již jedno technické upřesnění a chtěl bych využít znovu otevřené debaty k tomu, abych stáhl jeden ze svých pozměňovacích návrhů. Je uveden v sumáři s tabulkami, na straně 8 a je označen jako sedmý pozměňovací návrh. Je to návrh, který věcně navrhoval určité zvýhodnění hypotekárních úvěrů tím, že by bylo možné je zahrnout do základu daně.

Po konzultaci s panem ministrem Kočárníkem jsme došli k tomu, že návrh je legislativně trochu riskantní a že by bylo lépe ho ještě dopracovat. S panem ministrem Kočárníkem jsme se dohodli, že někdy z raného podzimu by mohl být předložen návrh, který by byl již zformulován zcela přesně.

Je to tak, pane ministře? Pan vicepremiér souhlasí.

Za druhé mi dovolte upozornit na to, že pozměňovací návrhy, které jsou označeny bodem 3, 4 a 5, jsou pozměňovacím návrhem jedním, o němž je nutno hlasovat najednou. Věcně jde o sjednocení sazby u výnosů z vkladů a z cenných papírů.

Dovolil bych si navrhnout k tomuto návrhu jednu alternativu pro případ, že by nebyl přijat. Věcně by spočíval návrh ve sjednocení sazby pouze pro fyzické osoby. Znění by bylo takové, že v § 36 v odstavci 2 v písmenu c) v bodě 1 by se na závěr doplnil text: "Z úrokového či dividendového příjmu akcií, zatímních listů, užitkových listů, podílových listů, dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roven postavených, kuponů a investičních kuponů".

Pokud by byl přijat tento návrh, tak by tím nebyla snížena sazba pro daň z těchto výnosů pro právnické osoby, ale pouze pro osoby fyzické.

Na závěr bych chtěl avizovat určitou dohodu, kterou jsme učinili s panem poslancem Marytem, který navrhoval jiné znění tabulky sazby daně pro fyzické osoby v § 16. Dohoda spočívá v tom, že tabulka ve znění, jak jsem ji navrhoval, jak ji máte pod bodem 8 na straně 9, je zásadnějšího významu a že by z logiky věci vyplývalo, kdyby nejprve se hlasovalo o návrhu tak, jak jsem ho přednesl a teprve kdyby nebyl přijat, tak o návrhu pana poslance Maryta. Pokud s tím bude sněmovna souhlasit, poprosím pana společného zpravodaje, aby hlasování řídil tímto směrem. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Chtěl jsem se zeptat jenom pana poslance Maryta, jestli s takovou úpravou souhlasí? (Ano.) Děkuji. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Vrzal.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si vznést pozměňovací návrh, který se týká uplatnění 10% odpočtu od základu daně při pořízení majetku v některých odpisových skupinách i při finančním pronájmu. Bohužel společná zpráva v tomto bodě má několik nedostatků, zejména ty, že ustanovení, která jsou v novém paragrafu, nejsou promítnuta do paragrafů souvisejících v platném zákoně, takže bych se pokusil tento nedostatek opravit a tato doplnění bych učinil.

Za prvé nové znění bodu 92 a) společné zprávy se mění takto. V § 34 odstavec 3 se na konci písm. c) tečka nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno d), které zní: Částky stanovené v písmenu a) až c) jsou-li prvními nájemci podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku za podmínky, že pronajímatel byl prvním vlastníkem pronajatého majetku a neuplatnil odpočet podle písm. a) až c).

Na konci odstavce 3 se druhá věta vypouští.

Za bod 92 a) se vloží bod 92 b), který zní:

92 b), v § 34 odst. 4 se na konci první věty připojují slova "nebo přenechán nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání (24 odstavec 4)".

Za bod 93 vládního návrhu se vloží bod 93 a), který zní.

93 a) § 34 odst. 6 zní:

Nárok na odpočet podle odstavce 3 písm. a) až c) zaniká, pokud došlo do tří let následujících po roce, kdy byly odpočet nebo jeho část uplatněny, k vyřazení majetku s výjimkou vyřazení v důsledku škody, způsobené živelní pohromou, § 24 odst. 2 písm. l), nebo k pronájmu tohoto majetku. Při zániku nároku na odpočet je poplatník povinen zvýšit hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o uplatněný odpočet podle odst. 3 nebo jeho uplatněnou část podle odst. 7 v tom zdaňovacím období, kdy tento nárok zanikl. Obdobně postupuje nájemce, který uplatnil odpočet podle odst. 3 písm. d) pokud dojde k ukončení finančního pronájmu bez následné koupě najatého hmotného majetku s výjimkou ukončení finančního pronájmu v důsledku škody, způsobené živelní pohromou, podle § 24 odst. 2 písm. l).

Za bod 93 a) se vloží nový bod 93 b), který zní.

V § 34 odst. 7 se slova "za evidování hmotného majetku" nahrazují slovy ".., kdy nárok na odpočet vznikl."

Pro lepší přehlednost jste obdrželi na lavice sněmovní tisk, který obsahuje, jak bude znít společná zpráva již se zakomponovaným tímto pozměňovacím návrhem, takže si to tam můžete zkontrolovat. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. Dále se přihlásil do rozpravy pan poslanec Křížek.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych vás pouze poprosit, abyste si na straně 11 poslední verze v mém pozměňovacím návrhu na konci druhé věty opravili toto. Místo slova "podepisovat" patří slovo "odepisovat". Zřejmě při přepisu mojí rukou psaného návrhu došlo k záměně slov.

Návrh zní takto. Navrhuji doplnit bod 80 § 28 odst. 2 o tuto větu:

Pronajatý hmotný a nehmotný majetek sloužící k zemědělské výrobě může na základě písemné smlouvy s vlastníkem odepisovat nájemce po dobu trvání nájemní smlouvy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Jako další se přihlásil pan poslanec Vlastimil Vlček.

Poslanec Vlastimil Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, rovněž upozorňuji společného zpravodaje na chybný přepis, a sice v mém pozměňovacím návrhu na straně 8 dole má být místo "doplnit v § 15" "doplnit v § 19". Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Brožík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Potom pan poslanec Recman.

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, i já se musím ohradit ke zpracování písemných pozměňovacích návrhů, přesto, že si je společný zpravodaj vyžádal písemně, a já jsem na to již upozorňoval při ukončení projednávání zákona o dani z příjmu. Přesto byl do těchto pozměňovacích návrhů zřejmě pouze vzat výsledek stenografického záznamu, přestože se tam v této nové verzi objevily již zmíněné tabulky, o kterých pan poslanec Kolář hovořil, přesto jsou tam i nadále změny.

Na straně 3 u mých pozměňovacích návrhů pod bodem 3 z vládního návrhu vypustit pozměňovací návrh číslo 19, týkající se § 6 odst. 9 písmeno p). "P" jako Pavel. Pořád je tam psáno písmeno b), přestože i v písemném předání bylo písmeno "p".

Jinak bych chtěl ještě první dva také změnit. Do § 6 odst. 9 vložit: písmeno v), (část příspěvků atd.).

U druhého pozměňovacího návrhu také do § 24 odst. 2 vložit: písmeno zc) (část příspěvků).

Říkám to zde proto, ze se zde určitě bude vyjadřovat pan ministr k těmto pozměňovacím návrhům a byl bych nerad, aby potom označil některý tento pozměňovací návrh, kde dochází k záměnám písmen, za nekvalifikovaný nebo za nesmyslný. Proto jsem byl nucen i v této rozpravě to oznámit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Recmana.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, mám rovněž upřesnění, které se týká mého pozměňovacího návrhu. Je to na straně 2 bod 3. Text: Za bod 21 vložit nový bod. Správně má být za bod 33.

Ještě jedno upřesnění. Pak to pokračuje: V § 15 vložit nový bod k) ve znění... atd. Správně má být: V § 15 odst. 1 vložit nový bod h) jako Hana.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za upřesnění. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Ano. Napřed jsem viděl pana poslance Štraita, potom pan poslanec Čundrle.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám něco podobného. Na str. 6, návrh č. 3 místo otazníku udělat tečku. Ve své dobrotě jsem tomu, a zbytečně, dodal - zachovat současný stav, § 7, odst. 1 atd. atd. To už je prostě nadbytečné. Místo otazníku - tečku. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Čundrleho.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, také jenom malé upřesnění. Na str. 7 u mého návrhu se vkládá - včetně navazujících standardních nájemních služeb (na základě smlouvy) a pokračuje to potom normálně; tam by byla uvozovka nahoře; to - zaměstnavatelem je už v tom návrhu, který byl.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, podobné zpřesnění, v pozměňovacím návrhu, který jsem přednesl na str. 11, jsem omylem uvedl písm. 1; má to být písm. o). Takže druhá věta zní: a připojuje se písm. o), které zní o) atd. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nevidím nikoho. Rozpravu tedy definitivně uzavírám a končím.

Ptám se pana místopředsedy vlády, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi říci několik slov k rozpravě, která proběhla k novele zákona o daních z příjmů.

Především bych vám všem chtěl poděkovat za pozornost, kterou jste projednávání tohoto zákona věnovali.

Současně si však nemohu odpustit postesk, s jakou lehkostí zde padaly návrhy na další snižování daní proti vládnímu návrhu, který v řádu téměř 20 miliard snižuje daně. Když by se vzaly všechny pozměňovací návrhy, je to téměř dalších 34 miliard, o které by se měly dále snížit daně u nás.

Chci věřit tomu, že se stejnou lehkostí bude sněmovna přistupovat k přísnosti při výdajích v rozpočtu, až bude rozpočet sněmovny projednáván.

Nyní mí dovolte, abych se vyjádřil k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Vystoupilo zhruba více než 23 poslanců a pozměňovacích návrhů je celá řada. Nezaujímal bych stanovisko ke všem, pouze k některým, které pokládám z hlediska novely daně z příjmů za významné, ať již obecně či z hlediska dopadů do rozpočtových příjmů.

S určitým zjednodušením lze říci, že zde zazněly následující návrhy, řekl bych - dopadové. Především zvýšení odečitatelné položky na dítě o 1200 Kč ročně, dále prodloužení pásem u fyzických osob, restruktualizace sazeb pojistného, nezdaňování pojištění vkladů, zkrácení leasingu na dva roky, nezdaňování obcí a osvobození jejich úrokových výnosů z komunálních obligací, snížení zvláštní sazby 25% z kapitálových výnosů na 15% z úrokových a dividendových příjmů a osvobození investičních a podílových fondů, pokud vyplatí více než 90% vytvořeného zisku.

Pokud jde o návrhy, které zde zazněly, proti vládnímu návrhu, na určitou rebalanci sazeb pojistného příspěvku na sociální zabezpečení, chci říci jednu důležitou věc.

Od příštího roku zavedeme zvláštní účet pro důchody, pro příjmy, které budou plynout z příspěvků a pro výplatu důchodů. Jestliže toto učiníme, pak je namístě objektivizovat při vstupu do režimu, nového, sazbu, která bude na toto používána. Tuto rebalanci jsme udělali. Dali jsme tam určitou rezervu, aby tento účel neskončil schodkem v prvním roce. Čili ta sazba, která je vládou navržena, vytváří i určitý přebytek, mírný přebytek na tomto účtu.

Nevidím vůbec žádný důvod pro to, abychom na jedné straně v momentu, kdy začneme svazovat určité druhy příjmů s určitým druhem výdajů s tím, že na nic jiného tyto příjmy nebudou použity, abychom vytvářeli na jednom z účtů nějaký výrazný přebytek a aby zbytek rozpočtu byl schodkový, protože celkový návrh změn, který vláda předložila ke schválení sněmovně, pokud jde o celkové snížení daní, byl zbalancován na celkové rozpočtové příjmy a celkové rozpočtové výdaje.

V tomto případě nemohu souhlasit v žádném případě s žádnou z těchto změn, protože by vedla ke schodku rozpočtu v těch ostatních částech, jak to bylo uvedeno.

Druhý návrh, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je návrh na sjednocení sazeb z kapitálových výnosů - 25 a 15%. Nemohu s tímto návrhem vyslovit souhlas, a to z několika důvodů. Především vzdaluje tuto sazbu zdanění příjmů od obecné sazby, kterou máme; pokud jde o daň z příjmu právnických osob, pokud tak sněmovna rozhodne, bude to od příštího roku 39%. Dnes jsou kapitálové výnosy zdaněny 25%. Dále bychom vzdálili od této obecné sazby 15%, kdyby to bylo.

Připadá mi poněkud nelogické, abychom zdaňovali příjmy z operací s cennými papíry 15% a vedle toho zdaňovali příjmy z činnosti výrobní 39%. Nevidím v tom vůbec žádnou logiku. Pokládám to za absolutně špatný návrh.

Tento návrh by umožňoval i velké spekulace typu, že by se ve firmách vyplácely minimální mzdy, které by byly zdaňovány po škále stupnice daně z příjmů, zbytek by se jim dorovnával formou podílu na zisku a bylo by to zdaňováno 15%. Jistě uznáte, že toto není návrh dobrý, který by mohl něčemu prospět. To už nehovořím o tom, že už bychom v životě nedojednali s žádnou zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění, abychom mohli dojednat s nimi reciproční podmínky, protože okamžitě by každý chtěl po nás minimální zdanění na bázi našeho základního zdanění 15%.

Návrh, který pan poslanec Špaček dal, v teď znovu otevřené rozpravě a který zdánlivě toto všechno vylepšuje tím, že to dává pouze na fyzické osoby, je návrhem rovněž chybným, protože když někdo přijde k "šaltru", přinese cenný papír, může to být klidně právnická osoba, která ho dá do ruky fyzické osobě. Je to nedomyšlený návrh. Nedoporučuji.

Dalším z návrhů, které zde zazněly a které bych si rovněž sněmovně dovolil nedoporučit, je zkrácení doby leasingu ze tří na dva roky. Především jde o to, že tento návrh upřednostňuje pořízení majetku formou leasingu. Je všeobecně známo, že leasing je jedním z největších motorů cenového růstu.

Dále bych chtěl říci, že bylo voláno včera v této sněmovně po jistém zbalancování dovozů a vývozů. Nepochybně další zkrácení na 2 roky by bylo dalším mohutným stimulem pro růst dovozů.

Konečně třetím důvodem, který mne vede k tomu, abych se k tomuto návrhu vyjádřil negativně, je jeho rozpočtový dopad. Podle našich odhadů by představoval více než 700 mil. korun. Předpoklad, který nám představitelé leasingových lobistů dávají, že bychom to dobrali na dani z přidané hodnoty, platí pouze za předpokladu, že by se razantně zvýšila poptávka tohoto typu, o které nejsem zcela přesvědčen. Čili ani tento návrh nedoporučuji sněmovně.

Zazněl zde návrh od pana poslance Špačka nezdaňovat obce a osvobodit úrokové výnosy z komunálních obligací. Přiznám se, že tomuto návrhu poněkud nerozumím, protože přijetí navrženého ustanovení nemá pro obce žádný finanční efekt, neboť výnos daně z příjmu právnických osob - pokud je poplatníkem obec - je příjmem rozpočtu obce. Naopak pro řadu obcí by znamenalo značnou nevýhodu, neboť příjmy, které nejsou předmětem daně, nejsou zároveň zdanitelným plněním z hlediska daně z přidané hodnoty a krátí tak nárok na odpočet u daně z přidané hodnoty. Takže ustanovení pro obce by bylo vlastně ve svém konečném efektu nevýhodné.

Nemohu souhlasit ani s obecným zdůvodněním tohoto návrhu. Obce nejsou stát, obce jsou subjektem práva jako kterýkoli jiný daňový poplatník. Z hlediska podmínek, které jsme dali do vínku naší daňové soustavě, tzn. že by měla především sledovat daňovou neutralitu, daňovou spravedlnost a princip spravovatelnosti daní, tento návrh by znamenal výrazný zásah.

Stejně tak osvobození úroků z komunálních dluhopisů rovněž nedoporučuji.

Zazněl zde návrh na osvobození investičních a podílových fondů, pokud vyplatí více než 90% vytvořeného zisku. Tento návrh by v zásadě založil možnost legálních daňových úniků v podobě nižšího daňového zatížení právnických osob investujících prostřednictvím fondů. Zastávám názor, že návrh, který je obsažen ve společné zprávě, zvýhodňuje určitým způsobem investiční fondy. Myslím si, že je to návrh správný. Všechny tyto další návrhy, které zde zazněly ve prospěch investičních fondů, jsou návrhy, které spíše celou problematiku zdanění fondů zatemňují, vytvářejí nejistoty kolem daňových základů a vedly by určitě k celé řadě problémů.

Řekl-li jsem, že nebudu s většinou pozměňovacích návrhů ze známých důvodů, které jsem uvedl, souhlasit, chtěl bych říci, že budu souhlasit s návrhy, které zde zazněly v rámci rozpravy, které upřesnily předmět daně, upřesnily některé odpočitatelné položky. Budu souhlasit i se změnou celkové tabulky, která se týká daně z příjmů fyzických osob.

Ještě jednou vám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali projednávání tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl následující postup. V rozpravě vystoupilo původně 23 poslanců, v nově otevřené rozpravě vystoupilo 8 poslanců, přičemž valná většina z nich se vyjadřovala k legislativně technickým úpravám svých pozměňovacích návrhů, čili samozřejmě budeme o nich hlasovat v tom znění, jak je upravili. Někteří z nich ještě přednesli alternativy svých návrhů. Doporučoval bych, abychom - když budeme u pozměňujícího návrhu, který přednesl poslanec v první části rozpravy, a potom dal alternativu ve druhé části - hlasovali zrovna o tom, když to budeme mít zažité.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že je s tím obecný souhlas. Všechny jsem vás odhlásil a prosím o novou prezentaci.

Můžeme začít hlasovat. Prosím o stanoviska jak předkladatele, tak společného zpravodaje.

Poslanec Robert Kolář: Jako první vystoupil v rozpravě pan poslanec Maryt, který přednesl celkem pět pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Promiňte, pane společný zpravodaji, pan kolega Váca má nějaké potíže s hlasovacím zařízením. Znovu vás všechny odhlásím a prosím, abyste to zkusili znovu. Omlouvám se za tento postup, ale zdá se mi nejjednodušší.

Pan poslanec Kalus má náhradní kartu č. 18.

Prosím zprávu o tom, zda je všechno v pořádku. Vypadá to, že ano. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o pozměňujících návrzích v pořadí, jak byly podány.

Poslanec Robert Kolář: Čili, ještě jednou - pozměňující návrh pana kolegy Maryta č. 1. Pan ministr souhlasí, společný zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Maryta v hlasování 349.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 149 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo hlasování. Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: Pozměňovací návrh č. 2. Pan ministr nesouhlasí. Společný zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat v hlasování č. 350.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 62 proti, 37 se zdrželo hlasování. Další prosím.

Poslanec Robert Kolář: Návrh č. 3. Pan ministr nesouhlasí. Společný zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Návrh č. 3 pana poslance Maryta. Hlasování č. 351.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 poslanec pro, 86 proti, 11 se zdrželo hlasování. Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Následuje čtvrtý pozměňovací návrh kolegy Maryta, ale v nově otevřené rozpravě tady avizoval kolega Špaček dohodu mezi oběma poslanci, že bude lépe hlasovat nejprve o návrhu pana kolegy Špačka, který máme na straně 9. Čili teď bychom měli hlasovat o tabulce, kterou přednesl kolega Špaček a máte ji na straně 9. Pan ministr souhlasí, společný zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Špačka ze strany 9 v hlasování č. 352.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 132 pro, 4 proti, 22 se zdrželo hlasování. Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Současně s tím, že jsme přijali tento pozměňovací návrh, je samozřejmě potřebné změny v tabulce promítnout do tabulky, kterou přednesl pan kolega Špaček, je to horní tabulka na str. 11, první varianta. Domnívám se, že není potřebné hlasovat, je to automatické, pokud s tím sněmovna souhlasí. Pouze na to upozorňuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: (Hovořil z místa.) Myslím, že hlasovat musíme, je to jiný návrh, jiná tabulka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP