Čtvrtek 29. června 1995

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, předkládaný návrh zákona představuje jistě významný návrh změn, kterými by důchodové pojištění mělo projít. Je proto jistě závažnou chybou, že zde neproběhla hlubší diskuse, která by se mohla všemi okruhy problémů zabývat.

Předkládaný návrh totiž nenaplňuje ani to, co má ve svém názvu. Nejedná se totiž o pojištění, ale o jistý druh daně. Tato daň je sice spravována jako pojistné, ale způsob použití je stejný jako u jiných položek státního rozpočtu. Je zde sice zachován princip mezigenerační solidarity, který je nutně obsažen v každém průběžně financovaném systému, ale i tento princip je postupně oslabován. Neřeší se, co se stane s přebytky, nebo naopak, v případě, co se stane, když bude výběr pojistného nízký.

Pokud bychom tedy chtěli financovat důchody ze státního rozpočtu přímo, což je samozřejmě možné a i ve světě je tato možnost používána, pak je otázkou, proč byly budovány správy sociálního zabezpečení jako speciální výběrčí místa, je otázkou, zda by pak skutečně nebylo správnější budovat jedno výběrčí místo a zároveň hledat cesty ke sbližování vyměřovacích základů tak, aby se celá procedura výběru, ale i kontroly daní, co nejvíce zjednodušila. Domnívám se, že o těchto záležitostech mělo být rozhodnuto a jasno před předložením tohoto návrhu. V mnohém se totiž liší i vnímání jednotlivých dalších dokumentů různými politickými subjekty. Jestliže se totiž ve vládním prohlášení jednoznačně hovoří o vzniku fondů, pak je pro mě překvapení, že je třeba uzavírat nějaké další smlouvy k tomu, že se vládní prohlášení bude dodržovat. Osobně bych totiž spíše rozuměl obrácenému postupu, tedy té situaci, kdy by bylo třeba jasně deklarovat, že vládní prohlášení z toho či onoho důvodu není možné naplnit, a jasně by se řeklo, proč. Nic z toho se však nestalo.

Nyní k některým konkrétním otázkám. Jedním z nejčastěji diskutovaných problémů je posunutí věkové hranice pro odchod do důchodu. Zde jsou nejčastěji používány zhruba tři druhy argumentů.

Prvním je nepříznivá demografická situace, druhým je přesvědčení, že práce není trest a že by se tedy do důchodu mělo odcházet v době, kdy takříkajíc není jiná možnost, a třetím je malý počet nově narozených dětí.

K oné demografické situaci je třeba říci, a já bych velice rád obrátil vaši pozornost k tabulce, která je označena jako příloha číslo 3/1 vládního návrhu, a ke grafu, který je označen jako příloha 3/2 vládního návrhu zákona, že se tato situace bude dle materiálu předkladatele až do roku 2000 zlepšovat, a to bez ohledu na to, zda navrhovaný zákon přijmeme či nikoliv. Pokud ke změně přistoupíme od roku 1996, pak bude situace mnohem výhodnější než v současné době, jak je ostatně dokladováno v téže tabulce.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že přijetí zákona v této podobě má jednoznačné důsledky šetřící a nikoliv preventivní, jak se často zcela nesprávně tvrdí. O ekonomických důsledcích pak jednoznačně hovoří tabulka v příloze č. 5 předkládaného návrhu. Je zřejmé, že předkládaná norma snižuje výdaje na důchody proti současnému stavu. Tyto výdaje jsou snižovány za situace, kdy představují přibližně 9% hrubého domácího produktu, což je nejméně o 4% body méně než v zemích Evropské unie. Demografická situace samozřejmě souvisí i s porodností. Je totiž zřejmé, že dnes nikdo nedokáže říci, zda pokles porodnosti je způsoben tím, že mladí lidé nechtějí mít děti, nebo tím, že je chtějí mít v pozdějším věku než ve věku, který byl typický pro předcházející ročníky.

Z uvedeného vyplývá, že situace není ani zdaleka tak jednoznačná, jak by se mohlo podle některých vyjádření zdát, resp. časový tlak není takový, aby se nad zákonem nemohlo dále diskutovat. Nicméně pokud má předkladatel zato, že je nezbytné tuto situaci v zákoně řešit, mělo by to být řešení k oněm skupinám, kterých se to týká, korektní.

Jednou z příčin zhoršování demografické situace je prodlužování doby dožití našich občanů. Dovolte, abych upozornil na určitou ošidnost tohoto údaje ve vztahu k důchodům, jak se často zcela nesprávně používá. Prodlužování věku totiž ještě nutně nemusí znamenat a zřejmě také neznamená, že se o stejnou dobu prodlouží i práceschopnost daného občana. Jinými slovy, jestliže se nám podaří prodloužit věk ze 70 na 72 let, znamená to spíš zlepšení životních podmínek občanů než to, že jsou schopni podávat plný pracovní výkon o dva roky déle.

Chci ještě jednou zdůraznit a upozornit na skutečnost, že zahraniční údaje o věkové hranici o odchodu do důchodu vůbec neznamenají, že se v tomto věku do důchodu skutečně odchází, nýbrž znamenají vznik zákonného nároku na plný starobní důchod, což jsou ale dva naprosto rozdílné pojmy. Údaje, které by srovnávaly zákonem stanovený věk pro nárok na starobní důchod a dobu skutečného odchodu do důchodu, bohužel předkládaný materiál neobsahuje. Z dostupných údajů je znám snad pouze případ Německa, kde se v průměru odchází do důchodu před dosažením 60. roku věku, ačkoliv zákonem stanovený věk je 65 let.

Dalším aspektem tohoto problému je časový prostor pro adaptaci těch, kterých se navrhovaný zákon týká. Nemohu v této souvislosti nepřipomenout, kolik času v tomto parlamentě bylo věnováno obhajobě práv výrobců tabákových výrobků. Dokonce i pan prezident jeden ze zákonů vrátil, přičemž jedním z hlavních argumentů bylo, že je nezbytné poskytnout výrobcům určitý časový prostor pro to, aby se mohli přizpůsobit novým podmínkám. Problém je v tom, že prostor pro adaptaci potřebují nejen velmi schopné a často velmi bohaté firmy, ale takový prostor potřebují i lidé předdůchodového věku. Domnívám se proto, že je korektní, aby v zákoně bylo, že prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu začíná s určitým zpožděním, které umožňuje i těm, kteří toto prodloužení neočekávali, resp. na něj nejsou připraveni, aby tak učinili.

Domnívám se, že odložení začátku posunování věkové hranice pro odchod do důchodu o 4 roky vytváří dostatečný prostor k tomu, aby každý svou situaci řešil. Jeho řešení se pak již nebude opírat o spekulace, ale o platnou právní normu. Zároveň se tím vytvoří prostor pro větší vysvětlovací kampaň.

Problém starších lidí je často totiž nejen v tom informace získat, ale také se podle nich zařídit, což se týká hlavně těch profesí, v kterých se s novými informacemi pracuje málo. Z hlediska argumentace je třeba říci, že takováto úprava nebude m t šetřící charakter, jak navrhuje vládní zákon, ale bude mít funkci preventivní, tzn. tu funkci, o které se hovoří jako o funkci nejdůležitější, tedy tu funkci, o které se běžně tvrdí, že je oním nejhlubším smyslem návrhu zákona a která má zabránit nepříznivému demografickému vývoji.

Tato úprava bude znamenat, že podíl počtu osob v poproduktivním věku na počtu osob v produktivním věku bude mnohem stabilnější a i v roce 2010 bude tento poměr příhodnější než v tomto roce.

Proto podávám tyto pozměňovací návrhy.

V § 32 odst. 1 vypustit číslovku 1995 a nahradit číslovkou 1999.

V § 32 odst. 2 číslovku 1996 nahradit číslovkou 2000, číslovku 2006 nahradit číslovkou 2010, číslovku 1995 nahradit číslovkou 1999.

V § 32 odst. 3 nahradit číslovku 2006 číslovkou 2010.

Budu trochu reflektovat na vystoupení pana ministra Vodičky, který hovořil o poměru mzdy a důchodu a navrhuji v § 67 odst. 2 vypustit slova "zvýšení dosáhlo nejméně jedné třetiny průměru indexu růstu reálné mzdy za tyto kalendářní roky" a nahradit textem "nezůstal poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě pod úrovní 56%".

Jinak bych doporučoval, aby ti, kteří jsou autory tohoto návrhu zákona, lépe používali údaje, které tento návrh obsahuje. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Pros m, aby se ujal slova pan poslanec Jaroslav Štrait a připraví se poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, obsáhlý návrh zákona o důchodovém pojištění zdaleka nesplňuje očekávání. Radikální změny důchodového systému se dotýkají každého občana. Připomenu klasická slova exministra ing. Horálka: "Každý bude starý a bude mít smůlu, když bude ještě starý a nemocný."

Škoda, ze současná vládní koalice nebere v úvahu skoro 650 000 podpisů na peticích a na požadavky vznesené na shromážděních zcela nedbá. Není pochyb o tom, že hranice pro odchod do důchodu v České republice jsou nepřijatelné pro Evropskou unii a je to dokonce i jedna z podmínek pro integraci. Málo se však hovoří, že jednotlivé státy Evropské unie jen velmi pomalu a nerady sahají na důchody svých občanů. To, co se nám předkládá v důvodové zprávě a v přehledech, je nepřesné. Není tam také nic uvedeno o tom, že na základě ostrých protestů vlády úpravu důchodového zabezpečení mnohde zastavili. Např. v příloze č. 7 jde většinou o cílové stavy a ne současný věk odchodu do důchodu.

Dovolte mi některé údaje, které na důvodovou zprávu vrhají jiné světlo. Třeba ve Francii se jen velmi opatrně prodloužila odpracovaná doba pro získání nároku na důchod z původních 37,5 na 40 let. Ve Velké Británii vláda hodlá až v roce 2010 zvýšit věkovou hranici u žen, v Německu se uvažuje zvýšit hranici k získání plné penze ze 60 na 63 a 65 roků. Mohl bych pokračovat, ale některé věci už tady zazněly.

Skutečností je, že do důchodu tam lidé chodí dřív než je zákonný nárok, využívají leckde i připojištění, které je u nás v plenkách. Zatímco u nás budou příští důchody nižší, nikde se neříká, že ve Španělsku a Portugalsku jde důchodce do penze s více než 90% průměrného výdělku, v Itálii a Francii jen něco málo pod 90% průměrné mzdy, v Německu a Lucembursku s 80%, v Řecku se stejným výdělkem jako byl průměrný plat.

Nepochybuji o tom, že důchodové připojištění, ale to už bylo předmětem jednání v loňském únoru, může tak do 10 let zhruba přinést významný pokrok u důchodového pojištění. Ale i v bohatých zemích jsou skupiny lidí, a nemalé, které na připojištění mít nebudou.

Proto není lhostejné, kolik činí základní výměra penze. Dovolte mi britský příklad. Tam sáhla britská vláda na důchody v roce 1986 a pokusila se o změnu stávajícího penzijního systému. Ta spočívala v tom, že se tam musel člověk povinně přihlásit k zaměstnaneckému nebo soukromému penzijnímu fondu. Výsledkem je systém, kde stát ručí jen za základní, relativně nízký důchod, zhruba na úrovni minimálního příjmu. Pokud vyplácený důchod ze soukromého penzijního fondu nedosáhne úrovně minimálního příjmu, stát přispěje na jeho zvýšení. Výhodou tohoto systému jsou nižší veřejné výdaje, a tomu odpovídající nižší daně. Obyvatelé mají volbu mezi soukromými penzijními fondy a celková úroveň úspor se zvýšila, což se odrazilo ve zvýšení investiční aktivity. Hlavním nedostatkem tohoto systému je poměrně nízká úroveň důchodů pro ty, kteří nemají možnost soukromně se připojistit, a to jsou především nezaměstnaní a ženy v domácnosti.

Ještě o třech aspektech, než předložím pozměňovací návrhy, se chci zmínit; u nás se také o nich cudně mlčí.

V zemích Evropské unie je 18 mil. nezaměstnaných. Přispívají ze svých podpor do sociálních fondů minimum, a to ještě za ně většinou platí stát. V celé řadě zemí je také hluboká ekonomická recese.

A to přece není náš případ! Nezaměstnanost je u nás mizivá a ekonomická situace skvělá.

Otázky porodnosti v Evropské unii jsou také kritické. Neustále klesá. U nás na tento společensky negativní jev dávno upozorňujeme, a výsledek žádný. Stárnutí, resp. vymírání státu, je zcela nežádoucí. Výrazně se snižuje v posledních dvou letech i tzv. statečnost. Použiji příklady z východních Čech. U nás je to o 13,5%.

Pokračuje dlouhodobý proces snižování porodnosti ve všech východočeských okresech a zvyšuje se počet nemanželských dětí.

Je také čas si podrobněji všímat ekonomiky startujících připojišťovacích fondů, kterých je podle pana ministra Vodičky u nás už 42.

Byl by velmi nepříjemné, aby ti, co se nechali připojistit, splakali nad výdělkem. To už u nás za první republiky také bylo.

Dovolte mi příklad ze Spojených států; mám i z dalších zemí.

Jedna z velkých bolestí připojišťovacích fondů je bolest, kterou jsme u nás zaznamenali již u zdravotních pojišťoven. Tak třeba ve Spojených státech provozní výdaje životních pojišťoven, které nabízejí svým klientům zajištění proti riziku ztráty výdělku v případě smrti, invalidity nebo odchodu do důchodu, činí asi 12,2% z celkových výdajů; z toho výdaje na provoz jsou 7,2% a poplatky vyplacené agentům zhruba 5%. Myslím, že to nebude u nás jiné.

Dovolte mi, abych přešel k pozměňovacím návrhům.

První. V § 5 písm. n) se vypouští slova "po dobu, po kterou jim náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání".

Druhý návrh. V § 6 odst. 1 se vypouští text pod písm. a).

Návrh třetí. V § 12 odst. 1 se v první větě nahrazuje písm. o) písm. n).

Teď poruším pořadí, přednesu návrh pátý, protože k tomuto bude jednotné zdůvodnění.

Pozměňovací návrh č. 5. V § 16 odst. 4 písm. g) se vypouští slova "po dobu, po kterou mu náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání".

K tomu společné zdůvodnění; a pro hlasování to bude v podstatě jeden návrh. Již v současnosti jsou doba a výše podpor v nezaměstnanosti jedny z nejhorších v Evropě. Maximální hranice podpory 3300 Kč měsíčně diskriminuje téměř polovinu nezaměstnaných, kteří by měli pobírat o 700 až 1500 Kč více. Rodiny s více dětmi tak žijí pod úrovní životního minima. Předpokládaný růst mezd i nezaměstnanosti situaci dále zhorší.

Za těchto podmínek je navrhované dobrovolné připojištění u dlouhodobě nezaměstnaných finančně neuskutečnitelné.

Pozměňovací návrh sleduje zachovat současný stav a dobu nezaměstnanosti započítat do náhradních dob a důchodového pojištění.

Vrátím se k pozměňovacímu návrhu č. 4.

Týká se § 15, který zní: "Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ (§ 16), pokud nepřevyšuje částku 6000 Kč. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 6000 Kč, stanoví se výpočtový základ tak, aby částka 6000 Kč se počítala v plné výši; z částky osobního vyměřovacího základu na 6000 Kč do 14 000 Kč se počítá 30%; z částky osobního vyměřovacího základu nad 14 400 do 24 000 Kč se počítá 10% a k částce nad 24 000 Kč se nepřihlíží.

Zdůvodnění. Navrhuje se ponechat současnou konstrukci redukce průměrného měsíčního příjmu, idexovanou o nárůst průměrné mzdy let 1995/89.

Spravedlivé respektování mzdového vývoje posledních šesti let v konstrukci výpočtu důchodu umožňuje vypustit složitý mechanismus dorovnávání redukčních koeficientů navržených v § 107. Nepřehlednost zákona pro výpočet budoucích důchodů, a tím i pro rozhodování o důchodovém připojištění, se zásadně změní.

Nyní pozměňovací návrh č. 6.

V § 29 písm. b) se číslo "15" nahrazuje číslem "10".

Zdůvodnění. Navrhuje se zachovat současný stav. Sedmý návrh. V § 30 písm. c) se slovo "dva" nahrazuje slovem "čtyři". Osmý návrh.

V § 31 písm. b) se slovo "tři" nahrazuje slovem "šest".

Zdůvodnění. Navrhované zvýšení věkové hranice odchodu do starobního důchodu a zpřísnění podmínek invalidity působí kontroverzně.

Při nepříznivém zdravotním stavu populace jde o přímé ohrožení základního lidského práva na život.

K zabezpečení Ústavy navrhuji zachovat současné časové relace a přiměřené podmínky dřívějšího odchodu do starobního důchodu, které se na trhu práce České republiky plně osvědčily.

Devátý návrh.

V § 32 odst. 1 se vypouští poslední věta: "Pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. prosince 1995". Dále se vypouští odst. 2 a odst. 3. Odst. 4 se přečíslovává na odst. 5.

Zdůvodnění. Základním argumentem vlády pro prodloužení věkové hranice odchodu do starobního důchodu je údajné prodlužování důchodového věku v České republice. Výpočty Českého statistického úřadu jsou založeny na časové řadě tří let, kdy v období 1990 až 1993 vzrostla doba dožití ze 14,55 na 15,06 roků u mužů a z 19,43 na 20,02 roků u žen. Zakládat hypotézu o podstatném růstu střední délky života v daleké budoucnosti na vývoji pouhých tří let není důvěryhodné.

Naopak, střední délka života mužské populace a celkový zdravotní stav národa, výrazně zaostává za vyspělými státy. Navíc, míra neuropsychické a fyziologické zátěže podstatně vzrostla a nemůže nemít dopady na zdraví lidí.

Již dnes jsme svědky zvýšené nemocnosti a invalidity.

Nová opatření Ministerstva zdravotnictví přístup široké veřejnosti k ochraně svého zdraví podstatně ztíží.

Naznačená fakta působí protichůdně a vypovídací hodnotu hypotézy o budoucím prodlužování důchodového věku výrazně zpochybňují.

Zdaleka nejde o vyčerpávající výčet. Rozhodnout o způsobu života několika generací, na základě nedokonalých podkladů, je minimálně neodpovědné.

Již v červenci 1993 experti našeho odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska propočítali, že pro zachování současné věkové hranice odchodu do starobního důchodu postačuje od roku 1994 kapitalizovat zhruba 35 mld. z Fondu národního majetku také odhadem 20% úrokem. Připočítáme-li k tomu zhruba 30 mld. ušetřených z důchodového pojištění v letech 1993 - 1995, byl by problém vyřešen.

Řádové rozdíly v participaci občanů na privatizaci národního majetku založily významný duch státu k většině obyvatelstva. Přijetí navrhovaného řešení je vhodnou příležitostí alespoň k částečné nápravě. Domnívám se, že nejvyšší zákonodárný sbor ve státě je za spravedlivé dělení národního majetku odpovědný. Česká republika má dnes historicky jedinečnou příležitost řešit evropský problém stárnutí populace originálním způsobem.

Návrh č. 10. § 37 se vypouští. K tomu toto zdůvodnění: Uplatněn zásady důchod nebo mzda rozporuje pojistný princip důchodového pojištění. Nelze navíc diskriminalizovat pouze některé sociální skupiny populace.

Návrh č. 11 - § 50 zní:

"1, Vdovský důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela.

2. Po uplynutí doby uvedené v odst. 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě

b) pečuje o nezletilé, dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné

c) pečuje o převážně nebo úplně bezmocného rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let

d) je plné invalidní

e) vychovala alespoň 3 děti

f) dosáhla věku 45 let a vychovala 2 děti

g) dosáhla věku alespoň 50 let

h) dosáhla věku alespoň 40 let ke dni úmrtí manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění provozních úkolů v zaměstnání zařazeném před 1. lednem do první pracovní kategorie za okolností uvedených v § 21 odst. 1, nebo který zemřel při výkonu služby v ozbrojených silách

3. dítětem podle odst. 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy, nebo bylo-li by dítě alespoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů

4. nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odst. 2 do 5 let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod

5. nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Zanikne-li nárok na vdovský důchod podle předchozí věty, náleží vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod. Tato částka se vyplatí nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku nároku na vdovský důchod

6. nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu

7. ustanovení předchozích odstavců kromě odstavce druhého písm. e) až h) platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod."

Zdůvodnění: Je žádoucí zachovat nároky vdov, které vychovaly více dětí, a také těch, které již dosáhly 50 let, protože možnosti jejich přizpůsobení novým ekonomickým podmínkám jsou minimální a mimořádně tvrdší. Nárok na vdovský důchod podle písm. h) odůvodňuje společensky nejzáslužnější a rizikové práce zemřelého manžela.

Pozměňovací návrh č. 12 - § 51 zní: "Výše vdovského a vdoveckého důchodu činí 60% starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti, nebo 60% výše částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínky nároku na starobní důchod nebo plně invalidní důchod."

Zdůvodnění: Navrhuje se v podstatě zachovat současný stav při rovnosti vdovských a vdoveckých důchodů.

Pozměňovací návrh č. 13 - nově se vkládá § 54 a následné se přečíslovávají. "Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu:

odst. 1 - je-li starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte jediným zdrojem příjmu důchodce a nedosahuje částky životního minima, zvyšuje se na tuto částku, má-li důchodce též jiný důchod nebo příjem a úhrn důchodu a jiného příjmu nedosahuje částky životního minima, zvyšuje se důchod tak, aby tento úhrn činil hodnotu životního minima osamělé osoby;

odst. 2 - je-li na starobní nebo invalidní důchod, který nedosahuje částky životního minima, odkázán též rodinný příslušník důchodce, zvyšuje se na tuto částku. Má-li důchodce nebo takový rodinný příslušník též jiný důchod nebo příjem a úhrn důchodů a jiných příjmů nedosahuje částky životního minima, zvyšuje se důchod tak, aby tento úhrn činil hodnotu životního minima dvoučlenné rodiny. Splňují-li podmínky pro zvýšení důchodu oba manželé, zvýší se jen důchod náležející manželovi, a to o rozdíl mezi částkou životního minima a úhrnem důchodů a jiných příjmů manželů;

odst. 3 - důchod se zvyšuje podle odst. 1 a 2 jen tehdy, nemůže-li si důchodce, který není poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, pro stáří, zdravotní stav nebo jiné vážné důvody zvýšit životní úroveň vlastní prací. To platí obdobně i pro rodinného příslušníka důchodce;

odst. 4 - při zvýšení důchodu z důvodu jediného zdroje příjmu se nepřihlíží k příjmu z výdělečné činnosti důchodce staršího 70 let a jeho rodinného příslušníka staršího 70 let, nebo z pracovní činnosti nepřesahující 60 pracovních dnů v kalendářním roce;

odst. 5 - zvýšení důchodu z důvodu jediného zdroje příjmu se nezapočítává do výše důchodu rozhodné pro výpočet jiných důchodů;

odst. 6 - za rodinné příslušníky důchodce se považují, pokud žijí s důchodcem ve společné domácnosti a jsou na něj odkázáni výživou,

a) manželka (manžel)

b) děti, vnuci, sourozenci za podmínek uvedených v § 20 až 24

c) rodiče, prarodiče, tchán a tchýně, zeť a snacha

d) sestra nebo dcera ovdovělého, rozvedeného nebo svobodného důchodce, která pečuje o jeho nezaopatřené dítě ve věku do skončení povinné školní docházky

e) družka (druh), pokud žije s důchodcem alespoň 3 měsíce a nemá důchod ani jiný příjem;

odst. 7 - podmínka společné domácnosti podle předchozího odstavce se považuje za splněnou, pokud důchodce a jeho rodinný příslušník žiji v témže ústavním zařízení;

odst. 8 - prováděcí předpis stanoví, co se rozumí příjmem důchodce a jeho rodinného příslušníka."

Zdůvodnění: Ponechat současný institut minimálního důchodu nejméně na úrovni životního minima. Testování příjmové situace a majetkových poměrů důchodce je neetické, morálně neodůvodnitelné a s ohledem na věk a zdravotní stav žadatele často neuskutečnitelné.

Pozměňovací návrh č. 14: Přečíslovaný § 68 zní:

"Odst. 1 - vyplácené důchody se zvýší o růst úhrnného indexu spotřebitelských cen nebo průměrné reálné mzdy. Pro zvýšení je rozhodná vyšší hodnota růstu.

2. Růst úhrnného indexu spotřebitelských cen a průměrné reálné mzdy se zjišťují podle údajů Českého statistického úřadu.

3. Zvýšení důchodů stanoví vláda nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen nebo průměrné reálné mzdy vzroste od předchozího zvýšení o 5%.

Zdůvodnění: Navržený mechanismus valorizace zakonzervovává cca 18% znehodnocení důchodů proti lednu 1989 až do roku 2000. Reálné mzdy mají v tomto období dosáhnout přibližně 7% růst proti předtransformační úrovni. Z uvedeného je zřejmé, že rozevírání nůžek mezi reálnými důchody a reálnými mzdami se nejen neodstraní, ale naopak dále urychlí. Míra sociální oběti u důchodců je v současnosti o jedenáct procentních bodů vyšší než míra sociální oběti produktivní části populace. Tento stav považujeme pro Českou republiku za zcela neudržitelný. Pozměňovací návrh předpokládá uplatnit princip automatické indexace důchodů v závislosti na vývoji spotřebitelských cen a reálných mezd.

A konečně 15. pozměňovací návrh: V přečíslovaném § 108 se vypouští odst. 2, odst. 3 a 4 se přečíslovávají.

Zdůvodnění: Při plném vykrytí růstu reálných mezd za období 1989 - 1995 jsou doplňující mechanismy zvyšování hranic redukce výdělků rozhodných pro výpočet důchodů zbytečné. Navíc nastavení míry sociální solidarity je zásadním principem důchodového zabezpečení, a proto záležitostí parlamentu, nikoliv vlády České republiky.

Pokud bych mohl v závěru říci několik slov o ekonomickém dopadu, odhadujeme, že navrhované změny zatíží systém důchodového zabezpečení do roku 2000 částkou zhruba 5 - 13 mld. ročně. K zabezpečení solventnosti systému po roce 2000 se navrhuje kapitalizovat 65 mld. Kč z Fondu národního majetku. To ovšem bude předmětem jiného jednání.

Dovolte mi ještě na závěr konstatování. Návrhy klubu KSČM ještě podporují dále Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, dále Jednotný svaz soukromých zaměstnanců, za třetí Koordinační výbor organizací důchodců, kterému se také krátce říká česky KVOD, za čtvrté České národní hnutí, za páté Křesťansko-sociální hnutí, za šesté Levicové kluby žen. S návrhy se také ztotožnil Odborový svaz vydavatelství, nakladatelství a knižního obchodu Čech, Moravy a byl jsem pověřen toto také tlumočit.

Děkuji vám za trpělivost, návrhy předám.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP