Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Raškovi. Pane poslanče, váš procedurální návrh registruji, nicméně souhlasíte-li, přímo z moci úřední bych to přímo takto pojal, aniž bychom o tom hlasovali. Má to svou naprosto nevyvratitelnou logiku a myslím, že bychom se toho měli držet.

Slovo má pan poslanec Martin Syka. Předtím ještě oznámím, že poslanec Jan Stráský má náhradní kartu č. 17.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, pane předsedo, aniž bychom byli domluveni s kolegou Raškou, přednesl podobné návrhy, které jsem měl v úmyslu předložit já a nakonec i v závěru svého vystoupení požádal o podobný přístup k projednání tohoto tisku.

Chtěl bych vyslovit politování, že aktivita kolegy Štambery i paní poslankyně Fischerové ve výboru nebyla zdaleka taková jako dnes tady. Tím spíše podporuji to, abychom dostali k projednání jejich návrhy písemně, abychom mohli po dobu přerušení prostudovat ještě tyto návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Sykovi. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Fischerová. Konstatuji, že poslanec Doubrava má náhradní kartu č. 11. Po paní poslankyni Fischerové vystoupí paní poslankyně Hana Lagová.

Poslankyně Eva Fischerová: S politováním musím konstatovat, že nesouhlasím s tím, co řekl předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec MUDr. Martin Syka. Pokud se týká pana poslance Štambery, má pravdu, protože jsem si všimla toho, že už ve výboru poslanec Štambera řekl, že pozměňovací návrhy nebude předkládat, ale že je bude předkládat na plénu. Nad tím se pan předseda výboru pozastavil. Potud pravda.

Pokud se týká mě, dovoluji si připomenout, že téměř všechny pozměňovací návrhy jsem předkládala zcela korektně na zasedání výboru, a proto prosím, aby mě pan předseda výboru neházel do jednoho pytle s panem poslancem Štamberou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Pan předseda výboru Syka nemá v úmyslu vás zřejmě házet do jednoho pytle, kýve hlavou, že má v úmyslu vás házet do jednoho pytle.

Teď má slovo paní poslankyně Hana Lagová a po ní vystoupí paní poslankyně Hana Orgoníková.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi v úvodu nejprve si neodpustit poznámku. Moje mínění je takové, že způsob dohadování o pořadí je nedůstojný této sněmovny a připadá mi spíše komický, protože pokud nám všem jde o obsah zákona a tudíž o občany, pak by mělo být pozitivně chápáno všemi, když někteří poslanci opakovaně budou předkládat pozměňovací návrhy a není důležité, kdy jsou podávány. Pro mne je zásadní otázkou, jak je bude sněmovna posuzovat, k čemu se přikloní, k těm pozměňovacím návrhům, které se četněji opakují a tudíž mají své výrazné opodstatnění, anebo k těm návrhům, kde klub jednoznačně pouze podmiňuje své celkové hlasování.

V úvodu mi dovolte, abych vyjádřila mínění našeho poslanecké klubu k celkové předloze zákona. Nejde hovořit z časových důvodů o všech aspektech. Byly tady mnohé podrobné zmiňovány. Fakt, že vládní návrh zákona se dostal na pořad jednání Poslanecké sněmovny převahou pouhých 4 hlasů, naprosto svědčí o jeho nedostatečnosti. Koncepční neujasněnost se projevila i v tom, že během roku zpracované paragrafované znění zákona se zásadně liší od schválených zásad.

Současně je příznačné, že je to už druhý stěžejní zákon sociální reformy, který projednáváme bez společné zprávy, za okolností, kdy výbory návrhy řádně neprojednaly, takže nebylo možné připravit společnou zprávu a dosáhnout dohody o pozměňovacích návrzích z výborů.

Ze strany předkladatelů se podle nás hraje o čas. V zájmu vnitrokoaličního konsenzu jsou s nelibostí přijímána dílčí řešení naprosto klíčových problémů, a tím zákony jako celek viditelně ztrácejí provázanost s ostatními zákony. V průběhu projednávání byly rozporovány v podstatě všechny nejdůležitější okruhy problémů, ať se to týkalo podmínek pro přiznání důchodu a jeho propočet, věku odchodu do důchodu, podmínek pro přiznání invalidního důchodu, minimálního důchodu, financování důchodového pojištění nebo jiných věcí.

Pro nás se jeví naprosto úhelným momentem střetu rozdílných názorů míra pohledu sociálního a ekonomického. Pohled vlády podle našeho soudu na sociální reformu je pohledem veskrze ekonomickým. Přihlíží převážně jen k obecným tendencím v praxi jiných zemí, ale málo či vůbec ne k tomu, jaká je možná míra přizpůsobivosti v našich podmínkách a také jaká je možná optimální rychlost přeměn, neboť žádný sociální systém nevzniká na zelené louce, ale vychází z existujících podmínek. Pokud je obecným trendem ve světě potřeba připravit se v příštím století na zvyšující se počet seniorů, na očekávaný pokles populační křivky hledáním nových zdrojů, úpravou systémů či výše dávek, pak se tak děje za podmínek zcela nesrovnatelných a s daleko větší citlivostí k občanům. Evropské státy přece mají zavedeny významnější dávky sociálního zabezpečení a pokud připravují nutná opatření, tak je to ve zcela optimálním časovém prostoru, aby nedošlo ke snížení životní úrovně seniorů. A také není žádná novina, že se i v těchto zemích vydává na starší občany dvaapůlkrát více než na ostatní skupiny obyvatel.

Co však ale nenajdeme nikde na světě, je to, ze základním kritériem je práh chudoby, to je u nás životní minimum, na jehož obsah není vláda ochotna dát odpověď, jak z této částky lze slušné žít. Ujištění Ministerstva práce a sociálních věcí, že se na rozboru obsahu životního minima pracuje a výsledky budou známy v listopadu tohoto roku, je odpověď neuspokojivá.

Náš poslanecký klub základní principy sociální reformy nezpochybňuje, občan ale musí dostat prostor a čas, má-li nést odpovědnost za svoji sociální situaci, čas se připravit, postarat se, připojistit atd. Současně chránit ty, kteří už nemohou mít vazbu na trh práce.

Poslanci našeho klubu se domnívají, že se ukazuje nesoulad v třípilířovém systému hlavně proto, že jak část systému dávek, tak některé druhy důchodů, se čím dále tím více přibližují formám sociální sítě.

Základní otázkou do budoucna zůstává, zda je možné novou konstrukcí důchodů zajistit alespoň stávající životní úroveň seniorů. Na přelomu let 1989 - 1990 činil důchod k hrubé mzdě 50 až 51% při tehdy dotovaných cenách základních životních potřeb, potravin, bydlení, energie atd. Od té doby podíl důchodů ke mzdě trvale klesá, nyní je kolem 45% hrubé mzdy. Vláda slibuje, že pro příští léta udrží tento stav, ale ze zákona to vůbec nevyplývá a je to zřejmě jen zbožné přání. Zaručená minimální výše důchodů bude činit asi 17% očekávané průměrné hrubé mzdy, což je asi polovina životního minima.

Už při projednávání zásad jsme oprávněně upozorňovali na citlivé otázky týkající se jmenovitých skupin občanů. Ve vztahu k občanům zdravotně postiženým má zákonná předloha velké nedostatky a mezery. Bylo tady o nich šířeji hovořeno. Skutečnost, že obsahově velmi důležitá norma - pokles schopnosti výdělečné činnosti - má mít podobu vyhlášky, je věc velmi sporná, tím spíše, že výborem svolaný seminář odborníků se konal až vlastně v průběhu projednávání zákona ve výborech. Jejich naprosto závažné připomínky a upozornění by bylo žádoucí vzít v úvahu už při přípravě samotného zákona. Týká se to jistě i dalších jmenovitých skupin občanů.

Např. v souvislosti se zrušením pracovních kategorií v roce 1992 vláda slibovala zavedení zaměstnaneckého penzijního připojištění. Tím by se umožnila částečná kompenzace občanů, kteří pracovali v rizikovém prostředí, vykonávali fyzicky namáhavou práci, ale také práci vysoce kvalifikovaně náročnou. Tuto formu připojištění, jak dobře víte, sněmovna zcela sveřepě odmítla.

Naprosto necitlivě, a to i z hlediska právního, je ve vládní předloze řešena likvidace důchodů za výsluhu let. I když se to týká početně malé skupiny občanů, nikdo by neměl být krácen na dávkách pravomocně přiznaných. Pro nás je vládní návrh takzvaného odbytného nepřijatelný, je lepší ho nekomentovat a návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je určitým způsobem kompromisní, lze ho přijmout, avšak termín do konce letošního roku je nepřiměřený.

Pokud se týká věku odchodu do důchodu a jeho prodlužování, je zejména bezohledný k ženám, především k ročníkům s datem narození asi do roku 1946. Obecně se asi nelze zásadně bránit prodlužování věku odchodu do důchodu. Otázkou je délka přechodného období tak, aby razantně nepostihla zejména ty ročníky žen, které kompenzace ve vztahu k mateřství nezastihly.

Stanovení důchodového věku u žen včetně překlenovacího období je konstruováno zcela nevýhodně i ve vztahu k mužům. V důvodové zprávě se zdůvodňuje jakési zrovnoprávnění s muži. Za takové zrovnoprávnění pěkně děkuji.

Jako příklad jiného přístupu uvádím, že jsou země, kde se výrazně prosazuje potřeba ocenit (a rozumějme tomu spočítat) hodnotu práce ženy v domácnosti, její péči o děti a zakomponovat ji do výdělkových zápočtových let.

Druhý příklad ve vztahu k přechodnému období. V USA se zvyšuje věk ze 65 let na 67 let s horizontem roku 2027, ale s velmi důležitou poznámkou, že tato změna byla oznámena již v roce 1983.

Několik málo slov k otázkám financování. Žádný z existujících systémů financování sociálního zabezpečení ve světě není ekonomicky bezpečný, ať kapitálový či průběžně financovaný. Avšak existuje i kombinace obou. To co se v průběhu zavedení sociálního pojištění odehrává u nás, je řešení podle momentální potřeby, nikoliv řešení koncepční. Lze se přít, jaká pojistná matematika je přijatelnější, ale nelze s prostředky nakládat svévolně.

Dovršení takového přístupu prožíváme nyní na této schůzi sněmovny. Mám na mysli i opatření v daňových zákonech. Jinými slovy řečeno: Chcete zvláštní účet či fond? Máte ho mít, ale přesuny a snížením pojistného nejenže nebudou přebytky ve výběru pojistného, ale časem budou prostředky i chybět. To není odpovědná politika vlády, to je hra s poslanci a především hra s voliči.

Co k tomu říci na závěr? Kdo z vás se probíral množstvím petic a dopisů občanů, tak musí uznat, že v mnoha z nich nenalezneme a priori odmítání, ale nalezneme tam především argumenty a výzvy k tomu, abychom více zvažovali kromě otázek ekonomických také souvislosti sociální, souvislosti psychologické i společenské a aby nebyly opomíjeny ani aspekty zdravotní.

O tomto návrhu zákona bylo hodně publikováno. Zdá se, že už v této době zájem o problematiku poklesl úměrně s pocitem marnosti o některých věcech diskutovat a hlavně je brát v úvahu.

Vzpomněla jsem si na slova předsedy sněmovny, která přednesl v době, když přijímal zástupce důchodcovských iniciativ. Tehdy řekl, že klíčem ve vztahu k společnosti je vztah k seniorům a není zdravá společnost, která se neumí postarat o staré spoluobčany.

Zřejmě v takovém případě při hlasování o tomto zákonu bude i konfrontace o těchto slovech a občan sám posoudí, jak sněmovna tato slova naplňuje.

V závěru chci říci, že pro takovýto návrh zákona poslanci klubu Levého bloku hlasovat nemohou. Nyní mi dovolte předložit několik pozměňovacích návrhů.

Za prvé v § 17 odst. 1, třetí řádek, text "který o dva roky" nahradit zněním "který o jeden rok". V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pak je nutné následně upravit též § 19, § 42 odst. 2 a § 48 odst. 1.

Dále v § 17 odst. 2 ve druhém řádku text "do 30. září" nahradit textem "do 30. března". Odst. 3 v předloženém znění vypustit a nahradit novým zněním: "Obdobím, ve kterém jsou pro výpočty důchodů rozhodující údaje o výši a vývoji mzdy za předchozí rok, je časový úsek od 1. dubna příštího roku do 30. března dalšího kalendářního roku."

Zdůvodnění je prosté. V podstatě jde o návrat k textu zásad zákona. Jinak by totiž nově přiznané důchody byly o řádově stovky korun měsíčně nižší.

V § 26 doporučuji stávající odstavec označit jako odstavec 1 a přidat odst. 2 v tomto znění: "Při posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se přihlíží kromě vlastního zdravotního postižení i k míře společenského znevýhodnění." Zdůvodnění jsem v podstatě uváděla ve stanovisku.

K § 34 odst. 1 ve třetím řádku číslovku 1,5% nahradit číslovkou 1,55%. Pokud tato změna by si vyžádala návazně upravit i další paragrafy, např. 41 odst. 2, tak je to logické.

Pokud by tento návrh byl přijat, jeví se i věcná souvislost s § 45 odst. 2, kde číslovka 0,75 se nahradí číslovkou 0,78%. Zdůvodnění je stručné, jeví se potřeba zachovat předpoklad pro relaci důchodů ke mzdě. To bylo k § 34.

Ještě k § 32 odst. 2. Opravit v pátém řádku číslovku 4 na číslovku 1. Věta bude znít: "ve kterém pojištěnec dosáhl této hranice se přičítají u mužů dva kalendářní měsíce a u žen jeden kalendářní měsíc za každý i započatý kalendářní rok". Ostatní zůstává nezměněno. Zdůvodnění je rovněž obsaženo v našem stanovisku, neboť jde o potřebu zmírnit tady diskriminaci žen.

K § 39 odst. 2 a 3. Za stávající odst. 2 vložit nový odst. 3 ve znění: "Při určení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z výsledku funkčních vyšetření a odborných posudků a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným funkčním, tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Návrh procentuálního snížení výdělečné schopnosti předkládá odborný lékař po konzultaci s odbornou skupinou." Stávající text odstavce 3 přečíslovat na odst. 4. To je k § 39.

Ještě k § 44 odst. 1 a 2. Navrhujeme nové znění. "Odstavec 1. Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 40%. Odstavec 2. Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z výsledků funkčních vyšetření a odborných posudků a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachování funkčních duševních a tělesných schopností. Návrh procentuálního snížení výdělečné činnosti předkládá odborný lékař po konzultaci s odbornou skupinou. Způsob posouzení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanoví prováděcí předpis." Tolik znění tohoto odstavce a pak samozřejmě přečíslovat odstavce 2 a 3 na odstavce 3 a 4.

Dále doporučuji za § 53 vložit nový § tohoto znění: Nadpis "Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu." Odstavec 1: Je-li starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte jediným zdrojem příjmu důchodce a součet výše jeho základní a procentní výměry nedosahuje platné částky životního minima stanoveného zákonem o životním minimu pro dospělého jednotlivce žijícího osaměle, zvyšuje se na tuto částku. Má-li důchodce též jiný důchod nebo příjem a úhrn důchodů a jiného příjmu nedosahuje této částky měsíčně, zvyšuje se důchod tak, aby tento úhrn činil tuto částku měsíčně.

Odstavec 2: Je-li na starobní nebo invalidní důchod uvedený v odstavci 1 odkázán též rodinný příslušník důchodce a tento důchod nedosahuje částky platného životního minima stanoveného zákonem o životním minimu pro případ, kdy v domácnosti žijí jen dvě dospělé osoby, zvyšuje se na tuto částku. Má-li důchodce nebo takový rodinný příslušník též jiný důchod nebo příjem a úhrn důchodů a jiných příjmů nedosahuje této částky měsíčně, zvyšuje se důchod tak, aby tento úhrn činil tuto částku měsíčně. Splňují-li podmínky pro zvýšení důchodu oba manželé, zvýší se důchod náležejíc manželovi, a to o rozdíl mezi touto částkou a úhrnem důchodů a jiných příjmů manželů.

Odstavec 3: Důchod se zvyšuje podle odstavce 1 a 2 jer tehdy, nemůže-li si důchodce, který není poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, pro stáří, zdravotní stav nebo jiné vážné důvody zvýšit životní úroveň vlastní prací. To platí obdobně i pro rodinného příslušníka důchodce.

Odstavec 4: Při zvýšení důchodu z důvodu jediného zdroje příjmu se nepřihlíží k příjmu z výdělečné činnosti důchodce staršího 70 let a jeho rodinného příslušníka staršího 70 let nebo z pracovní činnosti nepřesahující 60 pracovních dnů v kalendářním roce.

Odstavec 5: Zvýšení důchodu z důvodu jediného zdroje příjmu se nezapočítává do výše důchodu rozhodné pro výpočet jiných důchodů.

Odstavec 6: Za rodinné příslušníky důchodce se považují pokud žijí s důchodcem ve společné domácnosti a jsou na ně odkázáni výživou

a) manžel, manželka (manžel),

b) děti, vnuci a sourozenci za podmínek uvedených v § 20 odst. 3 a 4

c) rodiče, prarodiče, tchán a tchýně, zeť a snacha

d) sestra nebo dcera ovdovělého, rozvedeného nebo svobodného důchodce, která pečuje o jeho nezaopatřené dítě ve věku do skončení povinné školní docházky.

e) Družka (druh), pokud žije s důchodcem alespoň 3 měsíce, nemá důchod nebo jiný příjem.

Odstavec 7: Podmínka společné domácnosti podle předchozího odstavce se považuje za splněnou, pokud důchodce a jeho rodinný příslušník žijí v témže ústavním zařízení.

Odstavec 8: Prováděcí předpis stanoví, co se rozumí příjmem důchodce a jeho rodinného příslušníka.

V případě přijetí takovéhoto pozměňovacího návrhu se pak jeví potřebné § 92 vypustit.

Zdůvodnění: Myslíme si, že není rozumné z návrhu zákona vypustit kategorii důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, i když je jasné, že by tato platnost mohla být na určitou omezenou dobu. Jeví se nám, že právě nedostatkem pro to, abychom od tohoto záměru upustili, se jeví právě fakt, že současně s těmito dvěma zákony sociální reformy nebyl předložen třetí, abychom mohli obsahově navázat.

Poslední pozměňovací návrh se týká § 89. Pozměňovací návrh navazuje na návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jak je uveden ve zprávě, tedy tisku 1801 na straně 3, který podporuji a doplňuji zařadit za toto znění nový odstavec 4 v tomto znění: "Pojištěncům, kteří splnili podmínky potřebné doby zaměstnání pro nárok na důchod za výsluhu let podle dosavadních předpisů, se přizná částečný invalidní důchod podle odstavce 1 a 2, jestliže o jeho přiznání požádají do 31. 12. 2000.

Zdůvodnění: Jeví se žádoucí uvést do přiměřeného souladu s § 74 a 76 vládní předlohy, kde nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároků na důchod po odpracování stanovené doby zaměstnání v 1. či 2. kategorii zůstávají zachovány do roku 2016 a obdobné nároky některým horníkům zůstávají zachovány do roku 2000. Čili pojištěncům, kteří před účinností tohoto zákona nabyli zákonem stanovených podmínek, je třeba dát optimální lhůtu, aby svůj nárok mohli uplatnit jako ostatní zřetele vhodné skupiny a v nich především ti, kteří jsou starší 50 let. Tolik pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Lagové a prosím, aby se slova ujala poslankyně Hana Orgoníková a připravil se poslanec Josef Janeček.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, pozměňovací návrhy se týkají § 39 a 44 a směřují do oblasti invalidních důchodů.

První pozměňovací návrh. V § 39, odst. 1, číslo 80 nahradit číslem 66, alternativa 70%.

Druhý pozměňovací návrh. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu, doloženého výsledky funkčních vyšetření, a z jeho schopnosti vykonávat práci odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával před tím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání. zkušenostem a znalostem. Přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a možnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával. Návrh procentuálního snížení výdělečné schopnosti předkládá odborný lékař.

Třetí pozměňovací návrh. V § 44, odst. 1, číslo 50 nahradit číslem 40.

Čtvrtý pozměňovací návrh. V § 44, odstavec 1 se za větu první vkládá tato nová věta: "Ustanovení § 39, odstavec 3, platí zde obdobně."

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Nemusím je zdůvodňovat. Již to zde zaznělo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP