Středa 28. června 1995

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Předkládám pozměňovací návrh tykající se článku VI předloženého vládního návrhu, který samozřejmě následně odůvodním, ale ten text by zněl takto:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. záři 1995 s výjimkou bodů nebo jejich části měnících a doplňujících ustanovení paragrafů 27, 45, 45 a) a 78 trestního zákona, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996."

Tato materie je poměrně nová, to, co zavádíme touto novelou. Podle společné zprávy výboru je navržená účinnost nyní projednávaného vládního návrhu stanovena na den 1. ledna 1996.

Důvodem takového řešení je zřejmě skutečnost, že dosud nebyl předložen a projednán návrh zákona na novelizaci trestního zákona a trestního řádu úzce navazující, který se týká některých otázek výkonu obecně prospěšných prací.

V ostatních částech projednávaného návrhu novelizace ovšem nic nebrání tomu, aby byla stanovena bližší účinnost zákona, zejména když se v něm řeší natolik aktuální otázky, jako je nová úprava postupu při ochraně utajovaného svědka, rozhodování o přeřazování odsouzených během výkonu trestu odnětí svobody nebo rozhodování o prodlužování vazeb, tedy otázky, které dnes nejsou upraveny způsobem, který předpokládají nálezy Ústavního soudu České republiky č. 214 z loňského roku a číslo 8 z letošního roku. Požadavek stanovení bližší účinnosti zákona je odůvodněn, je aktuálností přijetí právní úpravy tykající se postupu proti organizovanému zločinu nebo zpřísnění postihu projevů rasové a národnostní nesnášenlivosti. Z těchto důvodů navrhuji účinnost zákona stanovit, jak již bylo řečeno, dnem 1. září 1995 s výjimkou těch ustanovení trestního zákona, která se dotýkají nového druhu trestu obecně prospěšných prací. Navržená účinnost dle mého názoru je dostatečně přiměřená k tomu, aby se veřejnost a především ti, kterých se to dotýká, tzn. orgány činné v trestním řízení, mohly v předstihu s přijatými změnami seznámit a připravit se na ně. To je podstata mého prvního pozměňovacího návrhu.

Druhý pozměňovací návrh se týká především otázky nasazování agentů. Je to téma, které určitě vyvolává v současné době dost diskusí, vyvolalo i u nás na výboru. Tento pozměňovací návrh směřuje k článku l, k stávajícímu bodu 13, kde se ve společné zprávě navrhuje dosavadní ustanovení § 163 c) doplnit novým odstavcem tohoto znění:

"Beztrestným se nestává agent, který zločinné spolčení založil nebo zosnoval." Navrhuji uvedené ustanovení vypustit a § 163 navrhovaným odstavcem 2 nedoplňovat - důvod, proč předkládám tento návrh ustanovení § 163 c) trestního zákona navrhovaný odst. 2 vypustit, spočívá v tom, že doplnění uvedené ve společné zprávě výboru je zbytečné a nepřesné. Chápu, že návrh na doplnění byl veden snahou v zákoně vyjádřit zákaz provokace trestné činnosti ze strany agenta.

Co to znamená ve skutečnosti? Jaké jsou důsledky toho? Služební postavení neznamená, že policista nemusí dodržovat povinnosti, které pro něho vyplývají obecně jako pro každého z našeho právního řádu. K respektování a ochraně ústavy, zákonů a dalších právních předpisů se policista dokonce ve své služební přísaze skládané ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, k tomuto výslovně zavazuje.

Širší oprávněni než jaká přísluší jinému občanovi, může policista uplatnit pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon, a to v souladu s úkoly a povinnostmi policie. Trestní ani jiný zákon ani jiná zákonná norma neobsahuje oprávnění policisty provokovat trestnou činnost, tedy kromě jiného zakládat nebo osnovat zločinné spolčení. Pokud by se policista takového jednání dopustil, posuzovalo by se to jako u kohokoliv jiného jako trestná činnost.

Pokud tedy vládni návrh v čl. I bodu 13 zakotvuje beztrestnost agenta, který se účastní činnosti zločinného spolčení nebo zločinné spolčení podporuje, sleduje se tím jen jeho ochrana před vyzrazením, neboť pokud má agent úspěšně proniknout do zločinného spolčení, zpravidla se na jeho činnosti musí nějakým způsobem podílet. Tuto účast na činnosti nebo jinou podporu v žádném případě nelze vykládat tak, že by spočívala v zakládání zločinných spolčení, ale vždy jen jako podíl na činnosti již existujícího zločinného spolčení. Domnívám se, že jiný výklad text předloženého vládního návrhu nepřipouští, zejména když v ustanovení § 163 a) se rozlišuje mezi založením zločinného spolčení, účastí na jeho činnosti a jeho podporou.

Z tohoto důvodu je doplnění uvedené ve společné zprávě nadbytečné. Navržené doplnění ustanovení § 163 c(je ovšem i zavádějící, neboť vyvolává pochybnosti o tom, jak je to s trestností agenta za jiné, zde neuvedené, jednání, které by jinak bylo možné rovněž podřadit pod provokaci trestné činnosti. Zde je možno např. uvést přesvědčování členů zločinného spolčení k potřebě jeho další existence a vyvíjení další činnosti, pokračování v činnosti, navádění k jejímu dalšímu rozšiřování apod.

Z těchto důvodů navrhuji ustanovení § 163 vládního návrhu novelizace trestního zákona způsobem uvedeným ve společné zprávě nedoplňovat.

Poslední, velmi stručný a krátký, pozměňovací návrh, se týká ustanovení § 72 odst. 2 trestního řádu, kdy ve větě druhé navrhuji doplnit na konec věty místo tečky čárku a dále doplnit text "o tom zašle vyrozumění obviněnému." Ostatní text v tomto odstavci tohoto ustanovení by nebyl změněn. Důvodem je rozšíření povinnosti státního zástupce v případech rozhodování žádosti obviněného o propuštění z vazby tak, aby tomuto byla uložena povinnost informovat o postoupení věci soudu nejen soud, ale i samotného obviněného. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Novák, připraví se kolega Výborný.

Poslanec Libor Novák (1962): Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl komplexní pozměňující návrh, kterým se do navrhované novely trestního zákona promítne nález Ústavního soudu publikovaný pod číslem 8/1995 Sb., jímž byly zrušeny § 9 a 9 a(zákona o výkonu trestu odnětí svobody, podle nichž o přeřazení odsouzeného v průběhu výkonu trestu odnětí svobody z jednoho typu věznice do jiného, rozhodoval ředitel věznice, nyní má o něm rozhodovat soud. Tato změna již byla promítnuta ve společné zprávě, ovšem nikoliv důsledně a zůstal zde nedostatek, který se týká přeřazování mladistvých odsouzených.

Můj komplexní pozměňovací návrh, který by se promítl do několika částí tohoto zákona, by zněl takto:

V článku 1 vládního návrhu novelizace trestního zákona za bod 9 vložit nový bod 10 s tímto textem. Za § 8.I se vkládá nový § 81 a), který zní: Odstavec 1: Dovrší-li mladistvý ve výkonu trestu 18. rok věku, může soud rozhodnout, že odsouzený se přeřadí do věznice pro ostatní odsouzené. Při rozhodování přihlédne zejména k dosaženému stupni jeho převýchovy a k délce zbytku trestu. Přeřadí-li soud odsouzeného do věznice pro ostatní odsouzené, může zároveň rozhodnout, že odsouzený bude nadále trest vykonávat v jiném typu věznice, který se od věznice, v níž dosud trest vykonával, může lišit o 1 stupeň.

Odstavec 2: Rozhodnutí o přeřazení odsouzeného do věznice pro ostatní odsouzené se vždy považuje za rozhodnutí o přeřazení do věznice s přísnějším režimem.

Dále by se tento návrh promítl do článku 2. bodu 36 společné zprávy, který se týká § 324 trestního řádu, kdy do znění uvedeného ve společné zprávě výborů by se vložila za slova "nebo ředitele věznice" slova "a nejde-li o rozhodování o přeřazení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené též."

Celý § 324 odst. 1 by tedy zněl:

O změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody rozhoduje ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice a nejde-li o rozhodování o přeřazení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené též na žádost odsouzeného nebo i bez takovéhoto podnětu okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.

Dále navrhuji stávající články 5 a 6 vládního návrhu označit jako články 6 a 7 a nový článek 5 formulovat takto.

Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č. 173/1968 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 47/1973 Sb., zákona č. 179/1990 Sb., zákona č. 293/1993 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb. se mění takto:

§ 53 se vypouští.

Poslední část tohoto pozměňovacího návrhu v důsledku naposledy uvedené změny navrhuji změnit i název zákona tak, že spojka "a" před slovy "zákon č. 189/1994 Sb." se nahrazuje čárkou a na konci se připojují slova "a zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů".

Stručné odůvodnění. Nález Ústavního soudu, o kterém jsem se již zmiňoval, nalezl odraz ve společné zprávě výborů, v níž se navrhuje trestní zákon doplnit o nový § 39 b(a trestní řád doplnit novou formulací § 324. Ačkoliv uvedená ustanovení zákona o výkonu trestu odnětí svobody byla zrušena a o přeřazování dospělých od souzených by podle návrhu obsaženém ve společné zprávě v souladu s požadavkem Ústavního soudu rozhodoval vždy soud, je třeba upozornit na to, že stejnou konstrukci, kterou Ústavní soud shledal v rozporu s ústavním zákonem, obsahuje zákon o výkonu trestu odnětí svobody ještě i v § 53, a to v části věnované výkonu trestu odnětí svobody na mladistvých. Podle něj o přeřazení odsouzeného mladistvého i nadále rozhoduje ředitel věznice. Je to nelogické, aby o přeřazování dospělých odsouzených rozhodoval soud a ohledně mladistvých by stejné řízení prováděl ředitel věznice.

Proto se navrhuje v obou případech tuto agendu svěřit soudu a zrušením § 53 zákona o výkonu trestu odnětí svobody se bude i na přeřazování mladistvých odsouzených vztahovat § 39 b) trestního zákona, a proto v hlavě obecné části trestního zákona zbývá upravit pouze zvláštnost řízení o mladistvých, to je rozhodování o tom, v jakém typu věznice má odsouzený trest vykonávat poté, co dosáhne zletilosti. Tento postup upravuje navrhované znění § 81 a(trestního zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan poslanec Výborný, připraví se paní kolegyně Marvanová.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, mé 2 návrhy jsou povíce technického rázu. Nemění nijak smysl zákona, leč je zapotřebí je přednést, neboť je nelze zapracovat do tisku jako pouhou úpravu znění.

V článku 3 u bodu 5 tisku 1675 ve znění společné zprávy je třeba za slovo "nadpisu", to je v návětí bodu, vložit ještě slova "a poznámky č. 16 a)" a nakonec tohoto bodu tuto poznámku citovat, a to tak, že jde o poznámku 16 a), např. zákon č. 135/1982 Sb. To je první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh. V tisku 1675 v čl. III bod 6 v § 36 odst. 11 zřejmým omylem, chybou tisku, se objevuje číslice 6. Navrhuji nahradit číslicí 5. To je návrh č. 2. Znovu zdůrazňuji, že se jedná o návrhy spíše technického rázu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme paní poslankyně Marvanová. Připraví se pan kolega Jaroš.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ráda bych přednesla pozměňovací návrh k čl. III, bodu 5 společné zprávy.

V tomto bodu ve společné zprávě byl změněn vládní návrh, a to v tom směru, že o povolení použití agenta by měl rozhodovat soudce Vrchního soudu, nikoli, jako podle vládního návrhu, státní zástupce na příslušné úrovni.

Domnívám se, že by však bylo správné, pokud chceme, aby o povolení použití agenta rozhodoval soud, aby to byl soud na stejné úrovni, jak o tom bude rozhodovat Státní zastupitelství.

Proto navrhuji, aby tím soudem byl soud krajský.

Můj konkrétní návrh zní tak, že v odst. 4 ve společné zprávě, v § 34 b(se místo slov "soudce Vrchního soudu" vkládají slova "soudce krajského soudu".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane přesedající, dámy a pánové, domnívám se sám, že nejpřísnější trest je trest odnětí svobody. Všechny ostatní alternativní tresty jsou tresty zmírňující. Pokud se jedná o obecně prospěšnou práci, byly zde už podány návrhy, které se snaží snížit tuto hranici na 5 let.

Já bych spíše viděl toto dělení, a to na trestné činy úmyslné a trestné činy nedbalostní.

Proto bych si dovolil podat pozměňující návrh, a to, aby v § 45, v odst. 1, ve druhém řádku, bylo před slovy "trestný čin" dán přívlastek "nedbalostní"; tzn. "za nedbalostní trestný čin" a nechal původní výši trestu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu vznášet žádný pozměňovací návrh, pouze se pokusím ovlivnit vaše rozhodování ve věci návrhu, který před chvílí přednesla paní kolegyně Marvanová. Myslím, že pan kolega, předseda Šuman, ji právě přesvědčuje o témže, o čem se pokusím přesvědčit i vás.

Jde o to, jestli agenta má povolovat krajský soud nebo Vrchní soud. Důvod velké rozpravy o této věci na branném a bezpečnostním výboru, která dospěla k závěru, že navrhneme, aby to byl soudce Vrchního soudu, je prostý a jednoduchý.

Půjde-li o Vrchní soud, půjde zatím o jednoho, vbrzku již o dva soudce na území této republiky, kteří to budou dělat, kdežto v případě krajských soudů půjde, myslím, o osm míst, kde budou tato povolení vydávána.

Jde o to, aby bylo dosaženo co největšího utajení osobních údajů těchto agentů, aby byla ochráněna jejich bezpečnost při tom, co dělají. Nutno říci, že při každém zmnožování míst, kde jsou údaje o těchto agentech, nutně roste pravděpodobnost nějakého prozrazení.

Tudíž jsme dospěli k názoru, že to má být Vrchní soud. Prosím vás o podporu toho, jak je tato věc uvedena ve společné zprávě. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám. Táži se, zda se chce na závěr vyjádřit pan ministr spravedlnosti anebo jakou dobu potřebuje on a společný zpravodaj ke zpracování.

Přerušuji projednávání tohoto bodu do zítřejšího dne, kdy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím, pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, to je možné, ale myslím si, že by mělo být vyjasněno, zda si sněmovna žádá, aby přednesené pozměňující návrhy byly rozdány poslancům v písemné formě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Mnoho hlav kývajících znamená, že si žádá. Děkuji.

Přerušili jsme projednávání tohoto bodu.

Navrhuji vám, abychom se věnovali dalšímu bodu, kterým je "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků"

S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, žádám vás o udělení slova k procedurální poznámce týkající se průběhu 32. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pokud je mi známo, během schůze nebyl po schválení pořadí bodů programu z vůle sněmovny sled bodů programu změněn.

Již druhý den jednání smělou improvizací předsedající mění pořad bodů programu schůze. Změny, pane předsedající, pokorně činíte, v závislosti na tom, kdy se ten či onen pan ministr vynoří. Tento způsob jednání tříští pozornost a soustředění poslanců a je zcela iracionální. Iracionální nejen z hlediska časového, ale i ekonomického.

Dovolím si podotknout, vážení přítomní, že např. dnes od 9.00 hodin v předsálí stojí v pozoru úředníci Ministerstva práce a sociálních věcí a čekají na projednávání bodů programu č. 21, 22. Ano, státní úředníci, a daňový poplatník je platí jenom proto, že řídící orgán parlamentu není schopen předložit sněmovně zbytkový návrh programu schůze tak, aby byla racionální, bez prostojů a soustředěná.

Žádám vás proto, vážený pane předsedající, abyste laskavě předložil pořadí zbývajících bodů programu k vyjádření sněmovně a ke schválení. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Na každý bod, který jsem zařadil, jsem se ptal sněmovny. Paní kolegyně, jste první, která vznáší tento návrh. Já to rád udělám.

Předkládám, a navrhuji vám, abychom se řídili dnes tímto programem:

Projednali bod 27.

Projednali bod 34.

Projednali bod 18 podle schváleného pořadu.

Ostatní body programu nemůžeme projednávat, protože zde někdo z předkladatelů nebo společných zpravodajů chybí, nebo nejsou podklady k projednávání.

Podotýkám, že jsem byl požádán, abych řekl věcně, oč se jedná.

První bod je "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480 o hmotném zabezpečení vojáků a žáků středních škol ozbrojených sil".

Druhý bod "Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny".

Třetí bod "Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1995":

S faktickou paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Dovolte, pane předsedající, abych vám za tuto specifikaci poděkovala. Současně si vás dovolím požádat, abyste laskavě předložil i zítřejší pořad. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pokusím se. Pouze mohu navrhnout sněmovně, aby se zítra řídila tím to programem:

První bod bych doporučil, abychom hlasovali tak, jak jsme si nyní potvrdili, o přerušeném vládním návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon.

Posléze navrhuji, abychom se zítra věnovali těmto bodům:

Bod 21 "Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění". Dále abychom se věnovali "Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění". Čtvrtým bodem by byly přerušené body 15 a 17 čili "Vládní návrh zákona o spotřebních daních a o daních z příjmů".

Posléze bod 36 - návrh poslance Oty Fejfara na novelu zákona o rozpočtových pravidlech a jako poslední bod zprávu o činnosti organizačního výboru. Předpokládám, že bychom se mohli řídit tímto programem. Říkám slovo předpokládám jenom proto, že si myslím, že zítra už vláda nezasedá a nebude tudíž příliš zábran k tomu, abychom se řídili tímto dohodnutým programem.

Navrhuji vám tedy, abychom přikročili k bodu, kterým je

XXXIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků

škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu,

ve znění zákona c. 308/1993 Sb.

Předtím však si vás dovolím odhlásit, poprosím vás, abyste se zaregistrovali.

Ve smyslu faktické připomínky paní kolegyně Fischerové se vás zeptám, kdo ve 312. hlasování souhlasí s tím, abychom se řídili programem, který jsem si dovolil navrhnout dnes i zítra. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 79, nikdo proti, zdrželo se 11 poslanců. Děkuji.

Přistoupíme tedy k bodu, který jsem již citoval - návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1652 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1807. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr obrany pan Vilém Holáň. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr obrany ČR Vilém Holáň: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, reaguje na poslední novelizaci zákoníku práce, ve které bylo vypuštěno zmocnění opravňující Ministerstvo obrany stanovit právním předpisem v oboru své působnosti potřebné odchylky, mimo jiné při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Jednorázové mimořádné odškodnění a finanční příspěvek byly v minulosti založeny na základě zmíněného zmocnění v zákoníku práce a jsou vojákům v činné službě, popř. žákům škol, přiznávány podle právního předpisu o vyšetřování a odškodňování úrazů. Jednorázovým mimořádným odškodněním bylo zajištěno odškodění v těch případech, kdy došlo k újmě na zdraví v důsledku výkonu služební povinnosti, při níž vojákům v činné službě stále hrozí nebezpečí úrazu s těžkými možnými následky nebo smrt. Jedná se především o příslušníky dočasně zařazené do mírových sil OSN, do pyrotechniky v asanačních oblastech, piloty, příslušníky jednotek rychlého nasazení, které nelze pojistit z rozpočtových prostředků.

Obdobný způsob odškodnění je znám i u jiných armád, jejichž příslušníci jsou zařazeni do mírových jednotek OSN v zahraničí.

Finanční příspěvek je určen pro případy, kdy Vojenská správa nenese odpovědnost za škodu na zdraví nebo odpovídá za ni jen z části. Má v podstatě povahu institutu odstraňování tvrdosti zákona a je využíván ojediněle, zejména u vojáků v základní službě, u nichž dojde ke zranění v průběhu služby, popř. k úmrtí následkem takového zranění.

Při přiznávání finančního příspěvku jsou zvažovány společenské dopady těchto mimořádných událostí na rodinu, ale i na civilní uplatnění postiženého vojáka. Finanční příspěvek slouží ke zmírnění škody vzniklé poškozením zdraví, zejména u mladých nezkušených vojáků, kteří ve snaze co nejlépe splnit úkol výcviku poruší bezpečnostní předpis a v důsledku toho poškozený vlastně nemá právní nárok na odškodnění podle zákoníku práce.

Z důvodu zabezpečení rovného postavení vojáků z povolání s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí se zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí je nezbytné doplnit do předkládaného zákona též ustanovení nároku na stejné náhrady podle nařízení vlády č. 62/1992 Sb. Bez této právní úpravy by nebylo možné poskytnout vojákům z povolání vykonávajícím službu v zahraničí zvýšené vybavovací výdaje, náhrad u zvýšených životních nákladů, náhradu výdajů spojených s přepravou osobních věcí apod.

Pokud jde o maximální částky jednorázového mimořádného odškodění do výše 400 tis., které bude poskytováno pouze příslušníkům mírových sil v zahraničí, nebo pozůstalým po nich, v tom případě je to do 200 tis., bude vyplácené odškodnění České republice refundováno podle podmínek, které stanoví Memorandum pro vlády vysílající jednotky do ochranných sil Spojených národů, popř. další v budoucnosti přijaté dokumenty příslušných mezinárodních organizací. Základní podmínkou uvedenou v Memorandu je, aby odškodnění bylo založeno národní legislativou. I pro ten případ potřebujeme naléhavě dokončit práce na této normě. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministru. Nyní prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka výborů Poslanecké sněmovny paní poslankyně Hana Tomanová a informovala nás o projednávání návrhu ve výborech.

Poslankyně Hana Tomanová: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, kolegyně a kolegové, pan ministr dostatečně vysvětlil literu zákona, proto se omezím pouze na konstatování, že návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu ve znění zákona č. 308/1993 Sb., projednaly dva výbory, a to branný a bezpečnostní a rozpočtový výbor. Oba výbory doporučují, abyste s vládním návrhem zákona vyslovili souhlas v předloženém znění.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi vás upozornit, že v uvedeném návrhu je třeba provést několik legislativně technických úprav, které návrh legislativně zpřesňují, ale věcně nemění. Dovolte mi, abych vás s nimi seznámila a zároveň vám navrhla hlasovat o nich jako o jednom návrhu.

Zaprvé - k čl. I bodu 2: návětí upravit takto: "V § 1 písm. b) se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a připojují se nová písm. c) a d), která znějí:".

Zadruhé - v čl. I bod 7 v návětí slova "pod čarou" nahradit slovy "č. 8 a)".

Zatřetí - v čl. I bodu 10 v návětí slova "pod čarou" nahradit slovy "č. 8 b) a 8 c)". Poznámku pod čarou 8 b) formulovat fakto: "8 b) § 193 a násl. zákoníku práce (úplné znění č. 126/1994 Sb.)". Poznámkou pod čarou 8 c) (formulovat takto: "8 c) § 197 a násl. zákoníku práce". Poznámky pod čarou č. 8 b) a 8 c) přesunout za § 10 b(odst. 3.

4. K čl. I bodu 13: Za slova "§ 13" vložit slova "včetně poznámky č. 9)".

5. K čl. III: Text formulovat v souladu s dikcí obsazenou ve Sbírce zákonů takto: "Zrušuje se předpis federálního ministerstva národní obrany "Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání", evid. zn. Všeob-P-21 (práv.(, registrovaný v částce 11/1980 Sb.".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Ptám se sněmovny, zda souhlasí s tím, aby tyto legislativně technické úpravy se staly automaticky součástí společné zprávy? Je zde souhlas? Není nikdo proti? (Nikdo se nehlásil.)

Děkuji. Takže teprve teď otevírám rozpravu.

Nikdo se do ní nehlásí, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda-li se chce ještě vyjádřit. - Není tomu tak. Ptám se také paní společné zpravodajky, zda-li chce ještě něco dodat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP