Středa 28. června 1995

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych odůvodnila návrh novely zákona o sociální potřebnosti. Jedná se o krátkou, drobnou novelu, která není žádnou systémovou změnou. Dle mého názoru jde spíše o odstranění zbytečné administrativní bariéry.

V současném zákonu č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, se v § 7 hovoří o péči o osobu blízkou. Mimo jiné jde také o péči o dlouhodobě těžce postižené dítě. Osoby, které o takto postižené dítě pečují, mají nárok pobírat příspěvek, ale to pouze v případě, že se jedná o péči celodenní. Tato podmínka celodenní péče je splněna také v tom případě, jestliže dítě předškolního věku navštěvuje zařízení pro děti předškolního věku, maximálně na 4 hodiny denně, jestliže je to dítě školního věku, může plnit povinnou školní docházku.

Poněkud se pozapomnělo na ty případy, kdy je dítě školního věku, ale je osvobozeno od povinné školní docházky. Jsou to případy především mentálně postižených dětí, ale i velmi těžce postižených dětí, jimž škola zajišťuje vzdělání jiným způsobem.

Navrhujeme proto, aby i tyto děti osvobozené od povinné školní docházky mohly navštěvovat zařízení pro děti s tím, že by to bylo maximálně na 6 hodin denně, a to do doby 18 let. Domníváme se, že doba 6 hodin denně zhruba odpovídá školní docházce.

Chci říci, že i v případě mentálně postižených dětí, mají tyto děti možnost navštěvovat např. stacionáře různého typu. Nelze je definovat pouze jako nějaké odkladiště pro děti. Děti mají možnost se tam vlastně naučit některé dovednosti, které nám ostatním připadají možná jako banální, ale pro ně to může znamenat lepší možnost společenského uplatnění.

Tato novela není v rozporu se zásadami zákona o sociální pomoci, neboť v něm zůstává § 7 o sociální potřebnosti nezměněn.

Co se týče nákladů, vyžádá si tato novela pouze minimální náklady na státní rozpočet. Počítáme zhruba 15 mil. Kč. Vycházíme z předpokladu 2440 Kč měsíčně pro jednu osobu, pokud nemá vlastní příjem, jako příspěvek státu s tím, že se jedná řádově asi o stovky osob.

Pokud by tato novela možná malinko přispěla k tomu, že by děti mohly být více doma, než v ústavech, byly by samozřejmě náklady daleko nižší, ale nechci se pouštět do tohoto rozboru, protože se domnívám, že osoba, která pečuje o někoho blízkého a vzdá se tak vlastně své vlastní seberealizace, zřejmě nepočítá svou pomoc pouze na peníze.

Dovolím si ještě malé odbočení. Asi víte, že v rámci připravované sociální reformy, kterou nám předkládá vláda, neexistují pouze tři pilíře, ale má se připravovat i tzv. čtvrtý pilíř, což je, obecně řečeno, zákon o zdravotně postižených.

Vím o tom, že není ještě v parlamentu, že není ještě vlastně dohotoven. Domnívám se, že bychom se měli těmto otázkám věnovat. Teď řeknu trochu něco obecnějšího. Vím, že asi nikdo z nás, kdo tady sedíme, a téměř žádný soudný člověk není schopen říci nahlas, že se mu nějakým způsobem postižení nebo slabí lidé nelíbí. Jsme všichni tak trochu pokrytečtí, občas. Když se stane např., že naše dítě má chodit do školky s mentálně postiženým dítětem v rámci integrace; možná, že situace je potom trochu jiná. Myslím si, že i když dnes někteří lidé říkají, že mluvit o zdravotně postižených je móda, je to móda, ale musíme o tom mluvit stále, protože společnost před námi tady vytvořila bariéry, kdy vlastně ten zdravý člověk žil odděleně od věcí, jako byly nemoc, postižení a smrt. Myslím, že si musíme zvyknout na to, že jsou součástí našeho života, bohužel, a měli bychom je jako takové brát. Omlouvám se tedy za poněkud delší úvod k tomuto velmi krátkému zákonu.

Doporučuji schválit novelu. Ve společné zprávě zpravodajky jsou některá legislativní upřesnění, se kterými souhlasím. Vyjadřují legislativně lépe smysl novely. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové. Nyní prosím paní poslankyni Annu Váchalovou, aby se ujala slova a podala zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, projednáváme poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1718).

Tento návrh projednal garanční výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor rozpočtový. Vláda s návrhem vyslovila souhlas. Ve znění společné zprávy výborů pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru rozpočtového, bylo po provedení malých technických úprav vysloveno doporučení ke kladnému přijetí této novely.

Podotýkám, že vzhledem k tomu, že tato novela odstraňuje diskriminační situaci, do které se dostávaly rodiny, které odmítly dát své těžce zdravotně postižené děti do ústavu sociální péče, obětavě a s láskou je vychovávají doma, proto tedy vřele tuto úpravu § 7 zákona č. 482/1991 Sb. doporučuji také. Prosím o otevření diskuse.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí. Předpokládám, že v tomto okamžiku nebude chtít slovo ani zástupce navrhovatele ani paní zpravodajka. Prosím proto, abychom se připravili na to, že budeme hlasovat. Dovolím si vás všechny poprvé v tomto dni odhlásit a požádat vás o novou registraci.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1718, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1800.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 283. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 115 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, tedy jednomyslně. Děkuji vám.

Dámy a pánové, nyní bychom se mohli zabývat bodem

XXVII.

Návrh na volbu členů a náhradníků zástupců pojištěnců

do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

České republiky a do Správní rady Ústřední pojišťovny

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ve kterém je uveden návrh kandidátů. Polohou usnesení je návrh volebního řádu pro tajné hlasování.

Nyní žádám pověřeného zástupce výboru pana poslance Martina Syku, aby předložené návrhy odůvodnil.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, usnesením Poslanecké sněmovny č. 441 z 21. schůze ze dne 9. července 1994 byli zvoleni zástupci pojištěnců Správní rady a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Na základě schválené novely zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v § 18 odst. 1 nesplňují od účinnosti zákona, tj. od 1. 5. 1995, následující členové podmínku uvedenou v tomto paragrafu, neboť jsou v zaměstnaneckém či obdobném vztahu k subjektům, se kterými uzavřela Všeobecná zdravotní pojišťovna smlouvu o úhradě zdravotní péče.

V případě Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR se jedná o tyto členy: dr. Richard Hájek, dr. ing. Jan Slabý, dr. Dalibor Stejskal, prof. dr. Jindřich Šebor a dr. Roman Tytl.

V případě Dozorčí rady se jedná o člena Dozorčí rady dr. Ondřeje Škodu.

Je proto třeba přistoupit ke zvolení nových členů Správní rady a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Rovněž je třeba v obou případech zvolit náhradníka.

Jak již předeslal předsedající, bylo vám rozdáno usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 220/1995 ze dne 15. 6. 1995, kterým se předkládají kandidáti do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Do Správní rady je předloženo 10 kandidátů, které máte uvedeny v usnesení. Za zástupce pojišťovny jsou v Dozorčí radě předloženi tři kandidáti.

Součástí tohoto usnesení je i návrh volebního řádu pro tajnou volbu členů, zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Tak, jak bývá obvykle zvykem, prosím o rozpravu a schválení volebního řádu, abychom mohli přistoupit k volbě těchto členů a zhostit se tohoto bodu programu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Vzhledem k tomu, že je navrženo tajné hlasování, doporučuji, abychom nejdříve rozhodli o způsobu hlasování.

Kdo souhlasí, aby volba proběhla tajným hlasováním, ať zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko v hlasování č. 284. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 93 pro, 9 proti, 2 se zdrželi.

Nyní přistoupíme ke schválení volebního řádu. Otevírám rozpravu k návrhu volebního řádu.

Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Ptám se, kdo je pro schválení předloženého volebního řádu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 285. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 101 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Nyní se chci zeptat zástupce ověřovatelů, za kolik minut by bylo případně možno vydávat hlasovací lístky - Vše je připraveno, takže poté, co vystoupí pan poslanec Syka a dohodneme se na dalším pořadu, bude možno zvolna přistoupit k volbě.

S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, jen pro upřesnění chci uvést, že v usnesení máte kandidáta č. 1 do Správní rady uvedeného Františka Beera, s titulem doktora všeobecného lékařství. Poznačte si, prosím, že to je inženýr, nikoli lékař.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Je ještě nějaká poznámka?

Jestliže tomu tak není, dámy a pánové, chystám se vám oznámit, že do 12.25 hodin budou vydávány hlasovací lístky.

Některé kluby se chtějí sejít k právě přerušeným bodům, jak jsem informován, měli bychom pak vyhlásit přestávku na oběd a sešli bychom se zde k pokračování programu ve 14.00 hodin.

S faktickou poznámkou se ještě hlásí pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Velmi se omlouvám, ale teprve nyní jsem byl upozorněn kolegou Koháčkem na jednu záležitost, kterou bych rád uvedl na pravou míru.

Vzhledem k tomu, že kandidát č. 7, který je uveden jako kandidát do Správní rady, při představování ve výboru nabídl svoji kandidaturu do Dozorčí rady, prosím, abyste si tohoto kandidáta přeznačili do Dozorčí rady, kde tudíž kandidují čtyři kandidáti a škrtli si ho z kandidátky do Správní rady.

Velice se omlouvám za to, že jsem si této nepřesnosti všimnul až nyní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, jak tak vidím situaci, jde o další dokonale připravený materiál a podklad.

Nejsem si jist - ověřovatelé už odběhli -, ale domnívám se, že hlasovací lístky jsou připraveny ve smyslu tohoto usnesení, čili s několika chybami, které znemožňují přistoupit k volbě.

Vyhlašuji tedy přestávku do 13.30 hodin s tím, že se nám bohužel, díky nedokonale připraveným materiálům, nepodařilo využít polední přestávky k volbě.

(Jednání přerušeno ve 12.08 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 13.54 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil odpolední jednání 32. schůze. Nyní začneme projednávat přerušený bod 30, kterým je návrh na volbu členů a náhradníků zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Je to bod 30 podle schváleného programu.

Přerušili jsme projednávání tohoto bodu schválením volebního řádu a nyní jsem dostal zprávu, že jsou připraveny volby. Žádám tedy všechny ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby se ujali své funkce spojené se samotným aktem volby.

Hlasovací lístky budou vydávány ihned, jejich výdej potrvá 20 minut, to znamená do 14.20 hod. Vzhledem k tomu, že zjištění výsledků voleb bude trvat nejméně 40 minut, doporučuji, abychom po ukončeni výdeje hlasovacích lístků pokračovali v projednávání dalšího bodu. To by znamenalo, že příslušné jednání zahájíme ve 14.20 hod. Předpokládám ale, že to bude novela zákona o obecní policii, a to hlasování. Protože však některé kluby mne požádaly, abych jim dal možnost, aby o pozměňovacích návrzích jednaly, doufám, že bude rozumné, když prodloužíme po 14.20 hod. přestávku pro jednání klubů a sejdeme se k projednávání tohoto zákona v 15.00 hod. Děkuji vám. Volby jsou zahájeny.

(Schůze přerušena v 13.57 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.08 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil přerušené jednání.

Skončili jsme přerušením bodu 30 pro volby a prosím pověřeného ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby nás seznámil s výsledky tajného hlasování - pan kolega Robert Kolář se ujímá slova. Prosím o klid.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování.

Pokud jde o výsledky prvého hlasování, což bylo tajné hlasování volby zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Jednalo se o první volbu první kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 131 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 110 platných hlasovacích lístků, 11 neplatných lístků a 10 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

pro pana Josefa Dvořáka 4 platné hlasy, pro pana Jindřicha Nikla bylo odevzdáno 70 platných hlasů, pro pana Zdeňka Pernese bylo odevzdáno 12 platných hlasů a pro pana Karla Slezáka bylo odevzdáno 76 platných hlasů.

Za zástupce pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR byl zvolen pan Karel Slezák, náhradníkem byl zvolen pan Jindřich Nikl.

Nyní výsledek tajného hlasování při volbě zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Jednalo se také o první volbu první kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 131 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 109 platných lístků, 16 neplatných lístků a 6 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

pro pana Františka Beera bylo odevzdáno 86 platných hlasů, pro pana Rostislava Čevelu bylo odevzdáno 72 platných hlasů, pro pana Jaroslava Korába bylo odevzdáno 73 platných hlasů, pro pana Petra Levého bylo odevzdáno 14 platných hlasů, pro pana Lubomíra Mikše bylo odevzdáno 15 platných hlasů, pro pana Jindřicha Němčíka bylo odevzdáno 7 platných hlasů, pro pana Karla Tlustého bylo odevzdáno 69 platných hlasů, pro pana Jindřicha Váchu bylo odevzdáno 82 platných hlasů a pro pana Petra Vrška bylo odevzdáno 82 platných hlasů.

Za členy zástupce pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR byli zvoleni pánové Beer, Čevela, Koráb, Vácha a Vršek, náhradníkem byl zvolen pan Tlustý.

Jelikož jsme v obou dvou volbách v prvním kole zvolili všechny členy do těchto orgánů, včetně jejich náhradníků, tím tato volba končí. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Kolářovi. Tím jsme se vyrovnali s bodem 30.

Nyní se vracíme k přerušenému bodu 20. Prosím jenom, aby se dostavil do sněmovny společný zpravodaj kolega Macháček. Prosím, dámy a pánové, o trpělivost, kolega Macháček se připravuje na své vystoupení.

Pan kolega Macháček se dostavil, prosím, aby se jako společný zpravodaj výborů ujal slova.

XXIV.

Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR

č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona

c. 67/1993 Sb., a zákona c. 163/1993 Sb.

Poslanec Jiří Macháček: Dámy a pánové, omlouvám se za menší zdržení.

Doufám, že máte, jak bylo požadováno, před sebou pozměňovací návrhy k tisku 1658 ve znění společné zprávy 1799.

V rozpravě vystoupilo celkem 10 poslanců s tím, že jako první vystoupil pan poslanec Václav Frank.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosil bych o klid, pan společný zpravodaj vás oslovuje a vy ho neslyšíte, což je chyba.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Jako první tedy vystoupil pan kolega Václav Frank, který přednesl tři pozměňovací návrhy.

Bohužel musím konstatovat, že o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Franka nelze hlasovat, poněvadž tento bod - buď si nevšiml, anebo už si to uvědomil - není ve společné zprávě. Nelze tedy o něm hlasovat.

Jako druhý pozměňovací návrh - myslím, že to není nutné číst, máte to všichni před sebou, ty pozměňovací návrhy - je návrh doplnit hodnostní označení. Pan předkladatel nesouhlasí, já též nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Zahájil jsem 286. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 14, proti 99, zdrželo se 29 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Třetí návrh pana poslance Franka znamená doplnit do § 4 vlastně pracovněprávní vztahy. Myslím si, že tyto vztahy jsou řešeny jinými zákony, proto nesouhlasím a pan navrhovatel také nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 287. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 13, proti 97, zdrželo se 39 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Recman, který navrhl vypustit v § 17 bod b) omlouvám se, zpět, odvolávám. Pan Recman nenavrhl vypustit v § 17 bod b), ale navrhuje doplnit v § 17 - je to upřesnění znění zákona. Jako společný zpravodaj doporučuji. Předkladatel?

Poslanec Ondřej Zemina: Za navrhovatele nedoporučuji, protože by to rozšiřovalo okruh, který jsem přesně vysvětlil a specifikoval.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Znatelná stanoviska. Jedná se o 288. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 33, proti 71, zdrželo se 49 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Další, kdo vystoupil v rozpravě, byl pan poslanec Gross, který jménem klubu sociální demokracie navrhl vypustit § 17 b). Jedná se o jeden ze stěžejních paragrafů této novely, já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nedoporučuje ani předkladatel. Jedná se o 289.hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 53, proti 82, zdrželo se 19 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Děkuji, tímto se ulehčila dále moje úloha, protože obdobný návrh mělo několik dalších poslanců. Hned následující poslanec, který vystoupil v rozpravě, pan poslanec Vik, jako svůj návrh měl totéž, takže nemusíme hlasovat.

Druhý návrh pana poslance Vika máte před sebou. Je obsažen v návrhu předkladatele nebo skupiny poslanců v jiném znění. Kdyby byl přijat náhodou tento pozměňovací návrh, musel by se potom změnit odst. 1 v § 27. Tento návrh nedoporučuji.

Poslanec Ondřej Zemina: S myšlenkou souhlasím, nicméně navrhuji a budu podporovat návrh kolegy Klase, který o tom hovoří precizněji. Proto pouze z tohoto důvodu nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 290. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 15, proti 49, zdrželo se 96 poslanců.

Poslanec Jiří Macháček: Další návrh pana poslance Vika je vztažen k účinnosti zákona, zde je datum 1. ledna 1996. Dále v pozměňovacích návrzích je návrh pana poslance Klase, který účinnost zákona navrhuje od 1. listopadu s tím, že v původním návrhu bylo datum dřívější. Doporučuji návrh listopadový, proto tento návrh pana poslance Vika od 1. ledna 1996 nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předkladatel to samé. Jedná se o 291. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasováni?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 9, proti 87, zdrželo se 61 poslanců.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP