Středa 28. června 1995

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, z tohoto místa několikrát zazněla slova - pokud jde o obce - o povinnosti zajistit pořádek. Co se týká zákona o obecní policii, obecní policie vznikla právě jako nástroj, který mohou používat obce. Já si neumím představit, jak přispívá k pořádku v obci situace, když např. potkám vozidlo v jednosměrné ulici a jsou tam obecní strážníci, kteří mohou pouze zírat na to, jak vozidlo porušuje zákaz a klidně projíždí. Pravda, mohou zasáhnout v momentě, jakmile řidič zastaví.

Týká se to všech zákazů. Týká se to mj. i pěších zón.

Tato situace rozhodně nepřispívá ke klidu v žádné obci, která na základě svého rozpočtu a rozhodnutí zastupitelstva může zřídit obecní policii, ale nemusí. Je to otázka priorit, které to či ono zastupitelstvo musí řešit.

Návrh novely, který projednáváme, je mj. jediný, který získal souhlas vlády. Já jsem přesvědčen, že byl zpracován tak, aby byl vyvážený.

Chtěl bych se ještě vyjádřit k jiné věci. Pan poslanec Kužílek z tohoto místa řekl, že se sdružují představitelé obecní policie v České republice, což by mohlo být něco jako sdružování obcí či obecních úřadů. Na území České republiky existuje Svaz měst a obcí a projednává se tam i otázka bezpečnosti a působení obecní policie. Já si myslím, že to není nic nedemokratického a neumím si představit nikoho, kdo by měl představu, že se jedná o nedemokraticky fungující organizaci či sdružení. Možná, že došlo k nedorozumění, nicméně si myslím, že takovéto právo je naopak vizitkou demokraticky fungujícího státu.

Pokud jde o rozpočet, už jsem o tom hovořil, ale rozhodně není možné z rozpočtu obcí ukrajovat dále pro přesunutí financí do rozpočtu Policie České republiky. Je pravda, že tento zákon nebyl a není dokonalý. Je pravda, že mnoho strážníků obecní policie zřejmě nemůže být srovnáváno ve zkušenostech s policisty České republiky. Nicméně mezi mnohé prostředky, které lze v případě jakéhokoli excesu použít, patří to, že je možno se obracet na zastupitelstvo. Ani tam, kde obecní policie funguje, není řečeno, že musí fungovat dále. Prostě obec se rozhodnutím svého zastupitelstva může rozhodnout svou obecní policii zrušit.

Na závěr bych chtěl jen říci, že záměr předkladatelů je jednoznačný, tj., aby byl skutečně dodržován pořádek a bezpečnost v obcích. Úkolem obecní policie je zajistit pořádek. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud by obecní policie neměla rozšířenou pravomoc (v oblasti dopravních přestupků a zejména zákazů), tak o pořádku hovořit nemůžeme a naopak, dochází k paradoxnímu jevu, že sice máme strážníky, kteří mohou zakročit, ale jen někdy, a ne v tu dobu, kdy je to nutné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Prosím pana poslance Kužílka, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, mám jen faktickou poznámku, protože kolega Krámek se dotázal. Já mu děkuji, že mě upozornil, že jsem tu pasáž řekl nepřehledně. Myslím, že jsme v podstatě v souladu. Otazník, který jsem nakreslil, jsem mínil tak, že právě tím, že se sdružují obce jako subjekty (a to je v pořádku a řeší to např. problémy bezpečnosti), je zvláštní, že se vedle toho sdružuje i obecní policie, což je vlastně totéž, jako kdyby se vedle obcí sdružovaly ještě obecní úřady. Co je obecní policie jiného než jiný úřad svého typu, který má obec k dispozici? To mi na tom připadalo zvláštní. Děkuji za toto upozornění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mnohé bylo řečeno. Chci říci jen pár slov. Sám jsem působil v minulém volebním období jako radní a měl jsem na starosti určitý úhel pohledu na tehdy vznikající a působící Městskou policii v Hradci Králové. Musím říci jednu zkušenost, a to je, že tam, kde radnice dobře funguje - jak řekl kolega Bečvář - velice zodpovědně byli vybíráni jednotliví strážníci a velmi zodpovědně byla zřízena souhra a kooperace s republikovou nebo chcete-li státní policií. Byla zřízena bezpečnostní komise, která dbala o to, aby spolupráce byla velmi dokonalá.

Jedna poznámka, kterou považuji za nesmírně důležitou, je ta, že řada strážníků se později stala příslušníky státní neboli republikové policie a někteří příslušníci přešli z nejrůznějších důvodů do řad městské policie.

My jsme svým občanům v komunálních volbách (dělaly to všechny politické strany) kladli hlavní důraz na bezpečnostní situaci v dané obci a v daném městě. Občané pochopitelně bezpečnostní situaci vnímali velice citlivě.

Tam, kde městská policie dobře funguje, se občané s velkou důvěrou obracejí na městskou policii. Vyžadují pochopitelně vyřešení svého problému do konce.

Proto cítím, že je nesmírně důležité, aby tato městská policie měla rozšířené pravomoci tak, jak jsou navrhovány touto novelou a aby se v budoucnu tyto pravomoci téměř shodovaly s pravomocemi republikové policie.

Městská policie působí v hranicích obce, v hranicích města, nepůsobí mimo ně. Je plně zodpovědná jak občanům, tak pochopitelně svému zastupitelstvu a hlavním velitelem, nebo jak bych to řekl, je starosta nebo primátor obce. Myslím, že tam je ta kontrola této činnosti plně pokryta. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Macháček.

Poslanec Jiří Macháček: Dámy a pánové, tady zaznělo už mnoho slov pro i proti rozšiřování či stažení jakési kompetence a pravomoci obecních policií. V úvodním slově jsem jasně řekl, jaký je můj názor, respektive v jakém duchu vznikal zákon o obecní policii.

Dnes vlastně stojíme před rozhodnutím, jestli potvrdíme jakési navýšení kompetencí a pravomocí obecních policií z hlediska toho, aby tato policie mohla za peníze, které jsou do ní investovány, protože o efektivnosti nákladů vynakládaných na obecní policii se tady také hovořilo, fungovat a občanům něco přinášet. Nejsem žádný zástánce obecních policií ani nejsem jejich nepřítelem. Mé stanovisko je zcela pragmatické. Obecní policie tu jsou, nějaký ten týden či rok tady ještě budou. Předpokládám, že dojde ke sloučení obecních policií s Policií České republiky, s pořádkovou službou. Doufám, že to bude nejpozději do deseti let, tak jak to nastalo třeba v Německu, ale do té doby by tato policie, když už tady je, měla být funkční.

Mluvilo se tady o věcech a záležitostech veřejného pořádku, že to je to, proč byla tato policie ustavena. Ano, je to pravda. Kolega Krámek ostatně už o tom mluvil. Jestliže jezdí do zákazu vjezdu na pěší zóně auta a parkují tam, to jsou záležitosti pořádku, o které se obec má starat. Jestliže se strhne rvačka na ulici, jakmile se objeví obecní policie, ti dotčení utečou do restaurace, která je hned vedle a policie za nimi nesmí, tak je to směšné.

Proto si myslím, že takovéto body, které v té novele jsou navrženy - teď myslím z hlediska společné zprávy, poněvadž vypadl třeba bod 17 d), to je to připoutávání atd. - tak myslím, že by měly být tyto pravomoci policistům dány. Nebudu to dále zdůvodňovat, mohl bych tu ještě mluvit dalších 20 minut, ale většina z toho stejně padla a jen bych se opakoval. Ostatně svůj postoj vyjádřím potom jako společný zpravodaj. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Macháčkovi. Ještě jedna přihláška do rozpravy. Pan poslanec Čapek, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane místopředsedo, já po poradě podávám procedurální návrh, aby projednávání tohoto bodu, než uzavřete rozpravu, bylo přerušeno a abychom dostali písemně všechny pozměňovací návrhy tak, abychom o nich až je budeme mít před sebou na stole - mohli hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Myslím, že o tom procedurálním návrhu, který zazněl, nebudu ani dávat hlasovat. Pokud takováto prosba někdy zazněla od zástupce některého z klubů, stalo se dobrým zvykem jí vyhovět, i když si uvědomuji, že většina pozměňovacích návrhů, ať zněla z různých úst, je směrována k jednomu nebo dvěma bodům zákona. Nicméně chystám se přerušit projednávání tohoto bodu.

Pan poslanec Zemina si přeje jako zástupce navrhovatele vystoupit nyní po ukončení rozpravy. Myslím, že to není v rozporu s procedurální žádostí, která tady zazněla a které se chystám vyhovět. Prosím pana poslance Zeminu.

Poslanec Ondřej Zemina: Děkuji, pane místopředsedo. Rozprava k našemu návrhu byla opravdu velmi bohatá, a musím říci, že mnoho myšlenek, které zde zazněly, jsou velmi blízké názorům mým a rád bych se k některým vyjádřil.

Především je tady velmi často kritizován navržený § 17 b), který hovoří o oprávnění zastavovat vozidla. Často i od tak fundovaných poslanců, jako je bezesporu dr. Řezáč, zaznívá, že jde o kompetenční konflikt mezi obecní policií a Policií ČR. Domnívám se, že kolegové si nepřečetli zcela přesně důvodovou zprávu a především navrhovaný § 17 b). To oprávnění zastavovat vozidla se týká pouze přesně vymezených případů, které tento paragraf popisuje, to znamená případů, kdy řidič poruší zákazovou značku, vjede do zákazu vjezdu, vjede do pěší zóny, kde je zákaz vjezdu. Žádných obecných případů, kdy by mohli strážníci zastavovat vozidla, tak jak to uvádějí kolegové Trojan, Gross a tak dále, se to netýká. Myslím, že zcela správně tento paragraf vysvětlil pan poslanec Bečvář, který řekl, oč jde, a také pan zpravodaj.

Já bych velmi, velmi prosil. aby ti kolegové, kteří navrhovali vypuštění § 17 b) v bodě 6 novely ještě zvážili, zda skutečně jsou si vědomi toho, že se jedná o tyto případy a ne o obecné oprávnění dané strážníkům zastavovat jakákoli vozidla na normálně značených silnicích. To je věc jedna.

Velmi dlouze se zde hovořilo o excesech obecních strážníků, o rivalitě mezi obecní policií a Policií ČR, o kovbojských manýrech, o tom, jak se vybavují brokovnicemi atd. Přátelé, já se domnívám, že jsou to velmi silná slova. Zejména je mi líto, když zaznívají z úst místopředsedy branného a bezpečnostního výboru. Pan místopředseda Kužílek velmi dobře ví - a pokud ne, je mi to líto - že ve většině obcí České republiky, kde obecní policie je zřízena, je její spolupráce s Policií ČR hodnocena velmi pozitivně. O kovbojských manýrech a excesech obecních policistů podle mého názoru nejlépe hovoří jasná čísla, která doložil pan poslanec Klas. Rád bych jen řekl, že jako laik a ne psycholog z povolání se domnívám, že jak k Policii ČR, tak k obecním policiím chodí lidé, kterým nevadí ve výkonu povolání fyzický styk, to znamená jsou to lidé, kteří jdou do tohoto povolání s vědomím, že se něco takového může stát. Proto se domnívám, že při výkonu jejich činnosti dojde občas k něčemu, čemu se tady velmi silně říká exces. Je zajímavé, že nikdo neřekl, kolika trestných činů se dopouštějí policisté České republiky a věřím, že to není účel ani jejich, ani strážníků obecních policií.

Velmi dlouze zde pan poslanec Kužílek a pan poslanec Vik rozhovořili o kauze Brno. I já s kolegou poslancem Bendou, předsedou klubu KDS, jsme se velmi pečlivě zabývali touto kauzou, která se stala před několika týdny před Ha-divadlem. Jen pro vaši informaci. Do dnešního dne bylo obviněno 14 občanů z různých trestných činů, žádný strážník. V první fázi zásahu byli přivoláni na toto místo dva strážníci obecní policie a teprve když jeden z nich, který vyzval jednoho z občanů, aby ho následoval na stanici Policie ČR, neboť tento občan se jemu jako strážníkovi městské policie nechtěl legitimovat, napadl tohoto strážníka, tak byli přivolání postupně další dva a dva strážníci. V konečném počtu bylo na místě 6 strážníků zhruba proti padesáti občanům.

Rád bych řekl, že v této kauze, která je politováníhodná, zaznívají z úst vysokých ústavních činitelů výroky, které mě velmi děsí, a to zejména z toho důvodu, že v nich slyším, že svědectví herce má větší váhu než svědectví strážníka.

Chtěl bych připomenout, že tato doba, kdy svědectví určité skupiny občanů v této republice měla větší váhu než skupiny většinové, tedy nás, kteří jsme nebyli straníci nebo jiní prominenti bývalého režimu, už dávno je pryč a pevně věřím, že tito ústavní činitelé, kteří tyto výroky pronesli, jich litují.

Pokud jde o vypuštění § 17 c), domnívám se, jak navrhuje kolega Kužílek, že nejlépe bude v této chvíli, protože mnoho mých kolegů, kteří v rozpravě vystoupili, naopak toto oprávnění podpořili, když budu citovat velmi krátce, ze stanoviska vlády ČR ze dne 17. května 1995. Vláda považuje za správný směr sledovaný navrženým zákonem posílit ve stanoveném rozsahu pravomoci obecní policie. Zejména nově navrhovaná oprávnění strážníků k zastavování vozidel, ke vstupu do živnostenských provozoven a k omezení pohybů agresivních osob svým obsahem plně odpovídají postavení obecní policie, která je zákonem zmocněna zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působení obce. Z uvedených důvodů vláda vyslovila s předloženým návrhem novely zákona o obecní policii souhlas. Toť stanovisko ze 17. května, čj.: 3224/1995.

Nyní k některým jiným konkrétním pozměňovacím návrhům, které zazněly v rozpravě. Pan poslanec Klas navrhl tři pozměňovací návrhy. První v podstatě směruje do oblasti, která je námi navrhovaná k bodu 11. Já se domnívám, že je to alternativní způsob řešení dané problematiky, nicméně nemám na to nějaké silné stanovisko a svůj názor vyjádřím až v hlasování.

Naproti tomu u jeho druhého a třetího pozměňovacího návrhu, který hovoří o označení stejnokrojů a vozidel obecních a městských policií a o době účinnosti této novely, jednoznačně vyslovuji souhlas a domnívám se, že je to vylepšení novely a že i ten odklad účinnosti o tři měsíce má v souvislostech, které pan kolega Klas zmínil, jasnou logiku.

Myslím si, že obecně zcela správně vystihl situaci u obecních policií předseda Klubu sociální demokracie pan poslanec Gross a společný zpravodaj pan kolega Macháček. Oba řekli, že samozřejmě institut obecní policie vznikl v určité době, v době, která volala po určité pořádkové složce. A jaké jsou mé zkušenosti s obecní policií. Hovořil jsem s řadou starostů za různé politické strany, ať v tuto chvíli vládní či opoziční, kteří mají ve svých obcích zřízeny obecní policie a je jen velmi málo těch, kteří prosazují jejich zrušení.

Chtěl bych ještě říci k tomu, co zmiňoval kolega Kužílek, že bych velice podporoval tu pasáž, která se týká lustračního zákona a dopadu lustračního zákona na řídící pracovníky obecní policie. Myslím si, že to je naprosto logické a vřele to budu doporučovat. U jeho pozměňovacího návrhu, který hovoří o novele zákona o volbách obecních, se přiznám, že se k tomu nechci vyjadřovat, protože bych rád znal k tomuto pozměňovacímu návrhu stanovisko legislativního odboru Ministerstva vnitra, případně vlády. Myslím si, že je to zcela nový prvek, který je vnesen do této novely. Osobně bych si kolegovi Kužílkovi dovolil navrhnout, zda by nepočkal s touto otázkou na připravovanou novelu zákona o obcích, kam by to spíše směřovalo, nebo zda by nepodal krátkou novelu zákona o volbách do obcí, která by byla projednávána samostatně.

Zcela na závěr bych rád podotkl, že pan kolega Kužílek nám prezentoval názor svůj a klubu ODA, řekl bych spíše negativně. Řekl též, že branný a bezpečnostní výbor této sněmovny přijal řadu spíše nedoporučujících usnesení, která podporují to, aby obecní policii se nerozšiřovaly pravomoci, aby co nejdříve splynula s pořádkovou složkou Policie ČR. V této souvislosti bych si jen dovolil připomenout, že v branném a bezpečnostním výboru námi předložená novela byla hlasována tak, že 11 členů tohoto výboru bylo pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasováni. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Zeminovi. Pan společný zpravodaj se vyjádří, ujme se závěrečného slova až poté, co budou připraveny pozměňovací návrhy.

Dámy a pánové, je 11 hod. 34 min, já se pokouším nyní vymyslet způsob, jak racionálně využít času a chtěl bych vám předložit návrh dalšího postupu. Myslím si. že bychom mohli, pokud nebude námitek, přejít k bodu 31 - rezignace člena vyšetřovací komise - dále bychom mohli projednat nebo alespoň rozpravu ukončit u bodu Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sociální potřebnosti, a pak mám informaci, že je připravena volba členů a náhradníků. Týká se to Všeobecné zdravotní pojišťovny. Přestávku na volbu bychom mohli potom spojit s polední pauzou, abychom ztráceli co nejméně minut. Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu? Jestliže ne, dovolil bych si přejít k bodu 31, což je

XXV.

Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké

sněmovny k vyšetření okolností souvisejících

s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"

a případně obdobnými akcemi

Pokud jsem to explicitně neuvedl na mikrofon, tak se omlouvám, ale samozřejmě bod, který jsme právě projednávali, který se týká obecní policie, přerušujeme až do chvíle, kdy budou rozdány písemně zpracované pozměňovací návrhy.

Pan předseda obdržel dopis poslance Zbyška Stodůlky, se kterým vás seznámím.

Vážený pane předsedo, žádám, aby na pořad 31. schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen nový bod Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Důvodem pro tuto mou žádost je ta skutečnost, že do funkce člena vyšetřovací komise jsem byl zvolen Poslaneckou sněmovnou na návrh klubu HSD SMS, který ve sněmovně již neexistuje.

Vzhledem k ustanovení jednacího řádu, který na rozdíl od výboru požaduje ve vyšetřovací komisi poměrné zastoupení parlamentních klubů, nepovažuji po včerejším vystoupení zástupce ČMUS své členství v komisi za korektní a žádám, abych z členství v komisi byl Poslaneckou sněmovnou odvolán a umožnil tím poslaneckému klubu ČMUS se práce v této komisi účastnit. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen před bod Státní závěrečný účet. Děkuji za pochopení, dr. Zbyšek Stodůlka.

Tento dopis je z 24. 5. 1995. Nyní se chci zeptat pana poslance Stodůlky, zda si přeje ještě něco doplnit jako informaci. Ano, pan poslanec se ujme slova.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, požádal jsem o rezignaci, o uvolnění z komise ne z důvodu, že bych v komisi nechtěl pracovat, ale z důvodu, že po vystoupení dr. Kryčera, jako zástupce ČMUS, jsem jaksi nepovažoval své další členství v komisi, kam jsem byl zvolen na jejich návrh jako jejich nečlen, za korektní. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Hlásí se pan poslanec Fejfar. Je otevřena rozprava k tomuto bodu. Potom pan poslanec Krámek.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, považuji žádost pana poslance Stodůlky za těchto okolností za naprosto legitimní, nicméně nedoporučuji sněmovně, aby přijala jeho resignaci a domnívám se, že tím, že jeho resignaci nepřijme, jeho činnost v komisi nabyde nové legitimity. Vůlí sněmovny bude vlastně potvrzen, i když není členem klubu ČMUS, je nezávislým poslancem a tím pádem bude jakoby znovu zvolen. Dovolím si to odůvodnit.

Práce komise je naprosto specifická. Komise pracuje již dlouhou dobu a musím říci, že pan poslanec Stodůlka je velmi aktivním členem, což v této komisi není právě zvykem. Jeho práce je velkým přínosem pro komisi a měl by v ní pokračovat. Do voleb zbývá jeden rok. Komise se jistým způsobem blíží k závěru své práce a já bych velmi nedoporučoval, a zkušenosti s tím nejsou příliš dobré, aby se sestava komise měnila, a proto vědom si všech okolností - vám doporučuji, neodvolat pana poslance Stodůlku. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Fejfarovi a prosím pana poslance Krámka. Připraví se pan poslanec Gross.

Poslanec Jan Krámek: Nebudu dlouho hovořit, protože většinu tady řekl Tomáš Fejfar. Proto jenom krátce. připojuji se k tomu, co kolega Fejfar řekl jako tajemník této vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Kolega Stodůlka patří skutečně mezi lidi, kteří věnovali mnoho svého času nejen práci v komisi přímo, ale ke sbírání i podnětů a musím říci, že užívá paměť takovým způsobem, že si i pamatuje, kdy zasedá komise, na rozdíl od těch, kteří dostávají pozvánky opakovaně a nepřijdou ani na jednání. Práce v komisi je - dá se říci - nezáživná. Když byla sestavována, byli navrhováni zástupci. Mnohým svítily oči, co že to bude. Je to velmi tvrdá a nepříjemná práce. Je to totiž práce, zmapování minulosti, a to nedávné, ale myslím si, že se jedná o zmapování naprosto nutné, aby tato společnost věděla, jak sama se sebou na tom je.

Na závěr chci říci, že bych byl velice rád, kdyby alespoň 50 % dalších členů této komise pracovalo desetinou tak, jako pan poslanec Stodůlka, a proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby nepodpořila odvolání z této komise poslance Stodůlky. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Gross se ujme slova.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, pokusím se navrhnout jedno řešení, které by mohlo vyhovovat všem. Na jedné straně vcelku legitimnímu požadavku ČMUS a na druhé straně naprosto pochopitelnému požadavku vedení vyšetřovací komise pro vyšetření okolností kolem akcí Norbert, Vlna, Zásah. Nevím, jestli to bude možné udělat hned v tomto okamžiku, nebo bude zapotřebí poradit se ještě přes polední přestávku, ale patřím k těm poslancům, kteří jsou členy této komise. Od určitého okamžiku, kdy jsem byl zvolen předsedou poslaneckého klubu, tak moje účast na této komisi je skutečně poměrně mizivá a já sám cítím určité výčitky svědomí, že se této práce zúčastnit nemohu.

Navrhovali bychom a po konzultaci s mým klubem jsme se na tom shodli, jestli by nebylo možné pana kolegu Zbyška Stodůlku delegovat do této komise za poslanecký klub ČSSD. Navrhovali bychom ho, neboť by splnil podmínku proporcionálního zastoupení a na druhé straně by se tím uvolnilo jedno místo pro opoziční poslance a klub ČMUS by si tam mohl delegovat svého jistě aktivního člena, který by se práce komise zúčastnil.

Navrhl bych, jestli by bylo možné, tento bod přerušit, dohodli bychom se jak s ČMUS, tak i s kolegou Zbyškem Stodůlkou a pokud by to šlo udělat v této fázi a nebylo by zapotřebí se k tomu dohadovat, navrhoval bych, abych z této komise byl odvolán já a ČMUS by tím získala místo v této komisi pro zvolení jednoho člena.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že to je bouře ve sklenici vody naprosto zbytečná. Považujeme setrvání kolegy Stodůlky v této komisi za žádoucí. Myslím si, že jeho žádost na resignaci byla nepatřičná, protože se jednalo o mandátový a imunitní výbor, nikoliv o tuto komisi, jak si jistě vzpomínáte, a já si myslím, že jsme naprosto srozuměni s tím, když tam pan kolega Stodůlka zůstane.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Stodůlka se hlásí o slovo. Doufám, že krátce vyřeší celý problém.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážení kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jednání o mandátovém a imunitním výboru, resp. o mém členství v tomto výboru se nekonalo, že klub ČMUS bez toho, aniž by mě uvědomil, že nadále mé členství v MIV považuje za nepotřebné a že tam chce dát svého člena, jsem předpokládal, že nejde jen o mandátový a imunitní výbor, ale i o vyšetřovací komisi, že mají zájem o práci ve všech orgánech a nejenom v těch, kde to je zajímavé. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Chci se zeptat pana poslance Stodůlky, zda trvá na svém návrhu a nebo zda vyhodnotil výsledek rozpravy tak, že ho to povede k trochu jiným závěrům.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: V tom případě zřejmě přijímám návrh klubu ČSSD a stahuji svůj návrh na odvolání z komise a nadále budu v této komisi za ČSSD jako nezávislý.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Myslím, že tím jsme se vyrovnali s bodem 31 dokonce bez toho, že bychom museli o čemkoli hlasovat.

Dámy a pánové, jak jsme se před chvilkou dohodli, budeme pokračovat dalším bodem, což je

XXVI.

Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR

č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely nám byl rozdán jako tisk 1781. Společná zpráva potom jako tisk 1800. Děkuji. Pokud jsem se přeřekl, má pravdu pan kolega, jde o sněmovní tisky 17181800.

Nyní prosím zástupce navrhovatelů, paní poslankyni Kolářovou, o odůvodnění předloženého návrhu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP