Středa 28. června 1995

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, oznamuji sněmovně pro upřesnění, že jsem se v předchozím hlasování o pozměňovacím návrhu dopustil omylu a hlasoval jsem jinak než jsem hlasovat chtěl. Hlasoval jsem pro, chtěl jsem hlasovat proti.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu, což je

XXIV.

Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR

č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona

č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1685 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1799.

Nyní prosím zástupce navrhovatelů, pana poslance Ondřeje Zeminu, aby předložený návrh odůvodnil.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, když v roce 1991 přijímala tehdejší Česká národní rada zákon o Policii České republiky, velmi krátce nato projednala a schválila zákon o obecní policii, který zavedl -

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego. Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím ty, kteří mají něco k projednání, aby se odebrali do prostor pro tato jednání vhodnějších. Vás ostatní, kteří chcete věnovat pozornost úvodnímu slovu zástupce navrhovatelů, prosím o klid. Zdá se, že prosím dost marně.

Poslanec Ondřej Zemina: Zákon o obecní policii zavedl do našeho právního řádu nový institut, institut pořádkové složky, která na úrovni obcí a měst České republiky měla přispívat k dodržování pořádku na našich ulicích.

Během let se institut obecní policie podle jednotlivých míst tu osvědčil, tu neosvědčil, především vzhledem k tomu, jakou váhu dávaly radnice, zastupitelé, volení členové zastupitelstev této instituci. Tam, kde vybíraly velmi pečlivě ze svých řad uchazeče o obecní strážníky, tam většinou nedocházelo a nedochází k excesům ze strany těchto strážníků a občané jsou s jejich službou spokojeni velmi.

Nemalou úlohu samozřejmě při utváření obecní policie sehrává Ministerstvo vnitra, které je zodpovědné za proškolování a odborný výcvik těchto strážníků a je to právě Ministerstvo vnitra, které vystavuje licence, v tuto chvíli podle stávajícího zákona na pět let, k tomu, aby občan mohl vykonávat funkci strážníka obecní či městské policie.

Během doby, která od přijetí zákona proběhla, se však ukázalo, že zákon trpí některými nedostatky doby, ve které vznikal, doby, kdy jsme všichni měli velmi negativní zkušenosti se všemi represívními složkami dřívějšího režimu a tak nejen v zákoně o Policii České republiky chybí řada ustanovení, která by posilovala pravomoce Policie ČR a dodávala nám občanům pocit bezpečnosti, ale také v zákoně o obecní policii chybí některá ustanovení, která by podle našeho názoru zde být měla a která by přispěla k lepšímu chodu a fungování obecní policie.

Naše krátká novela se snaží některé tyto nedostatky odčinit, odstranit, a to zejména ve dvou oblastech. Především v oblasti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Podle stávající právní praxe, podle stávajího zákona nemůže strážník obecní policie zastavit vozidlo, jehož řidič prokazatelně porušil zákazovou nebo jinou značku, která směřuje k místní úpravě silničního provozu, a je pouze na libovůli řidiče, zda zastaví či ne. Pokud pokračuje v jízdě i pěší zónou dále, strážník musí jen přihlížet a věřte, působí to velmi kontraproduktivně na nás všechny, kteří jsme toho svědky.

Druhé oprávnění, které naše novela chce do zákona dostat, je oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven. Toto oprávnění nás vede k tomu, aby strážníci mohli být právě ze zákona o obecní policii při zákrocích v živnostenských provozovnách, kde dochází k drobným přestupkům, někdy i k drobné trestné činnosti, chráněni jako veřejní činitelé. Nemáme přitom na mysli jen situace, kdy dochází k fyzickému napadení mezi jednotlivými hosty takovýchto zařízení, ale především když dochází ze strany živnostníků k porušování právního řádu této země, kdy alkoholické nápoje a cigarety jsou prodávány mladistvým osobám nebo kdy se nalévají alkoholické nápoje podnapilým osobám.

Dalším bodem, o kterém bych se rád zmínil velmi krátce, je bod novely č. 11, který zpřísňuje určitým způsobem pravidla hry pro strážníky. Říká, že během toho pětiletého období, na které strážník získává licenci, nejméně jednou za tři roky musí být proškolen, a to odborníky s tím, že pravidla tohoto proškolování by stanovilo Ministerstvo vnitra a v součinnosti s obcemi a okresními úřady by tato proškolování probíhala.

V neposlední řadě bych rád zmínil bod 12 novely, který stanoví povinnost pro Ministerstvo vnitra, aby vyhláškou sjednotilo určité prvky stejnokroje a motorových vozidel, které používají obecní policie, protože se domníváme, že by mělo být naprosto zřetelné a od počátku jasné pro všechny občany, kteří se strážníky obecních policií přicházejí do styku na ulicích, zda se jedná o strážníky nebo policisty České republiky, nebo členy bezpečnostních soukromých agentur.

Dámy a pánové, vážení kolegové, uvedený návrh projednala též vláda a vyslovila s ním souhlas. Na závěr své řeči bych si dovolil vás požádat o podporu tohoto zákona. Věřte, že nás, kteří jsme se více než rok této problematice věnovali, nevedla snaha o posílení pravomocí obecních strážníků za každou cenu. Naopak, jde nám o zachování pořádkového charakteru obecních policií a jde nám především o to, abychom se my občané cítili na ulicích bezpečněji neboť víme, že Policie České republiky do chvíle, než dojde k rekodifikaci trestního zákona a trestního řádu, musí plnit řadu úkolů, které vlastně vedou k úřednické prácí policie místo toho, aby policie mohla svými pořádkovými složkami dostatečným způsobem se účastnit života na našich ulicích.

Zároveň mi dovolte, abych vás upozornil na drobnou změnu, která se stala přepisem, a to v bodě 11 tisku 1685, kdy v § 25, odst. 3) v textu, kde se říká "nejdéle po uplynutí tří let od doby" má být "nejdéle do uplynutí tří let od doby". Prosím, abyste tuto drobnou změnu vzali na vědomí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, prosím, abyste to zopakoval. Nestihl jsem to zachytit.

Poslanec Ondřej Zemina: Jedná se, pane místopředsedo, o tisk 1685 bod 11 novely směřující do § 25. V odstavci 3 ve třetí řádce je text "zdokonalovací školení provádět vždy nejdéle po uplynutí tří let od doby". Má tam být "nejdéle do uplynutí tří let od doby". Je to chyba. která se stala přepisem.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu tohoto návrhu a děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji zástupci navrhovatele panu poslanci Zeminovi a nyní prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Jiřího Macháčka, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedající, dámy a pánové, kolega Zemina už tady zdůvodnil potřebu novely zákona o obecní policii. Tento zákon byl projednán výborem branným a bezpečnostním, výborem petičním, pro lidská práva a národnosti, výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a samozřejmě výborem ústavně právním. Sami můžete posoudit, které návrhy z předložené novely zákona se dostaly do společné zpráy.

Chci konstatovat, že zákon o obecní policii, když byl předložen poprvé v roce 1991 v tehdejší České národní radě, víceméně reagoval na situaci, která vznikla v porevolučním období v roce 1990, respektive v roce 1991. Tenkrát Česká národní rada musela zákon přijmout, aby de facto legislativně pokryla stav, který už nastal, to jest že vznikly obecní a městské policie v různých městech. Proto také asi tento zákon od té doby je nejčastěji novelizovaným zákonem, pomineme-li zákony daňové. Je to již čtvrtá novela od roku 1991.

Faktem je, že obecní policie dnes fungují v mnoha městech a obcích více či méně úspěšně, jak už zde bylo řečeno. Faktem je to, že takto vynakládané peníze daňových poplatníků té či oné obce jsou vynakládány na něco, co by měl víceméně dle mého názoru garantovat stát.

Bohužel, situace je taková, jaká je, obecní policie tady jsou, jsou potřebné, fungují a navržená novela zákona jim zvyšuje některé pravomoce a kompetence, které by, když už to stojí takové peníze, měly mít. To je na úvodní slovo asi tak vše. očekávám, že k tomu bude širší diskuse a prosil bych všechny řečníky, aby své návrhy, pokud nějaké budou mít, předložili v písemné formě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Frank, kterého prosím, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Recman, potom Gross, Vik, Klas a Václav Trojan.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, přiznávám, že mám určitou řadu výhrad vůbec k obecní policii, nicméně zákon je zde, obecní policie nám fungují, někde dobře, někde hůře, nicméně se domnívám, že návrh novely zákona o obecní policii a v návaznosti na pravomoc strážníků se především snaží přiblížit ustanovením zákona o obcích a v něm samostatné působnosti obcí v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. Právě proto je v novele návrhu zákona projevena nejenom snaha o posílení pravomoci obecní policie, i když, dle mého názoru, v některých oblastech dost veliká, ale také i o jejím řízení voleným orgánem obce, čímž se předpokládá zamezení tomu, aby nedocházelo k odtržení obecních policií od činnosti orgánů obce.

Jak již řekli předkladatelé, nově navrhovaný postup při přípravě a proškolování strážníků ze strany obcí coby zřizovatelů, to lze podpořit. Lze totiž očekávat, že navrhované ustanovení snad odbourá stávající stav přípravy dosud ponechaný ve volně vyložitelných metodických pokynech Ministerstva vnitra na soukromých agenturách.

l to jsou myšlenky, které mě vedou k některým pozměňovacím návrhům k předložené novele zákona. Tu první mi dovolte předložit k odst. 6 u nově navrhovaného § 17 písm. d, odst. 1. Doporučuji, aby na konci odstavce byla vypuštěna slova "připoutáním k vhodnému předmětu" a byla nahrazena slovy "vhodným způsobem". Domnívám se totiž, že když v rejstříku státní policie tato citace je a vím, že mnohdy se provinilci chovají hůře než lidé, přesto se domnívám, že tato citace tam nesedí.

Druhý pozměňovací návrh je pro odst. 12, bod 2. Doporučuji na konci věty, kde se hovoří o stejnokrojích, místo tečky udělat čárku a pokračovat slovy "včetně hodnostního a funkčního označení." Toto odůvodňuji tím, že dosud nejsou stanoveny podmínky a formy označení a mimo problematiky stejnokrojů i zde dochází často k záměně s bezpečnostními službami, nebo často i pro neznalost občanů k záměně s orgány veřejných bezpečnostních složek.

Třetí pozměňovací návrh je nad rámec předložené novely zákona a společné zprávy. Předkládám tedy doplňující návrh ke stávajícímu zákonu ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb.. spočívající ve vložení nové věty za text. Jedná se o § 4, odst. 2, kde doporučuji toto znění:

"Obec upraví vyhláškou práva a povinnosti strážníků, vyplývající z pracovního poměru". Jako odůvodnění chci říci tolik, že dosud z hlediska vlastního provozu obecních policií by měla být speciálně upravena i oblast pracovně právních vztahů v oblasti, zejména pokud se týče pracovní doby, protože víme dobře, že jde o směnný cyklus, ale také i v oblasti nárokových složek, tj. náhrady mzdy, a konečně i způsob případné zodpovědnosti za škodu, která může při výkonu služby druhé straně vzniknout. Tolik k mým pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Frankovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Recman, připraví se pan poslanec Gross.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno, mé vystoupení se omezí jen na jeden pozměňovací návrh. Týká se to sněmovního tisku 1685, bod 6, § 17 b), který opravňuje strážníky zastavovat vozidla. Tam bych doporučoval za text: "jehož řidič spáchal přestupek" doplnit nový text: "nebo je podezřelý ze spáchání přestupku". Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že znění tohoto §, že strážník je oprávněn zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, opravňuje strážníka zastavit vozidlo pouze spáchal-li občan přestupek. Takže např. v případě pěších zón, kde je vydána spousta výjimek a povolení, bude docházet k zastavování vozidel, jejichž řidiči toto povolení mají. Zastavení řidiči budou vždy pouze podezřelí ze spáchání přestupku a až projednání prokáže, zda přestupek spáchali, či nikoliv. Pokud by zůstalo navrhované znění, řidiči, kteří se prokáží povolením, si mohou potom oprávněně stěžovat na porušení zákona ze strany strážníků.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, prosím pana poslance Grosse, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Vik.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, v úvodu chci říci, že budu hovořit trochu obecně a poté podám jeden pozměňovací návrh.

Je asi ode mne seriózní v této fázi říci, že nejsem příznivcem obecních policií a domnívám se, že jejich činnost na území České republiky by prostě do budoucna měla být určitým způsobem utlumena.

Na druhé straně ale je faktem, že v současné době obecní policie, tak jak fungují, přispívají ke zlepšení bezpečnosti občanů. Zásadní výhrada, kterou mám já i náš poslanecký klub, spočívá spíše v tom, že se domníváme, že prostředky vynakládané na zajištění bezpečnosti občanů prostřednictvím obecních policií nejsou nejefektivnějším způsobem vynaloženy. Jsme přesvědčeni, že daleko efektivnější zúročení prostředků vkládaných do zajištění bezpečnosti občanů by bylo, kdyby byly využity prostřednictvím Policie ČR. Nicméně by to samozřejmě znamenalo, aby byly směřovány přímo do míst, kde má být zajišťována bezpečnost občanů, aby to nešlo přes celý byrokratický aparát policejního prezídia, popř. krajských správ, a to samozřejmě souvisí i se změnou poměrů uvnitř Policie ČR. To velice úzce souvisí s novou policejní doktrínou a doufám, že v nejbližší době, nebo alespoň příští vláda, se přistoupí k těmto koncepčním změnám uvnitř Policie ČR tak, aby bylo možné směrovat finanční prostředky přímo od obcí směrem, řekněme k okresním ředitelstvím Policie a nebo možná ještě o něco níže.

Faktem také je, že současné fungování obecních policií je určitým provizoriem, protože tak, jak byl zákon o obecních policiích obecně koncipován a v odborné veřejnosti přijímán, tak byl takovýmto způsobem vnímán, že je to jakési zalepení díry v bezpečnostním systému a doufalo se, že do budoucna dojde prostě k nějakému koncepčnějšímu řešení, že se buď řekne, že půjdeme tímto systémem a budeme i s výhledem do větší budoucnosti budovat obecní policie, anebo že budeme směřovat k nějakému centralizovanému modelu zajišťování bezpečnosti.

Faktem také je, že takovýto základní krok s výhledem na 5 - 10 let mělo dát Ministerstvo vnitra, které je i z kompetenčního zákona garantem za tuto oblast. Faktem také je, že Ministerstvo vnitra nedokázalo do dnešního dne říci, kterým směrem by si představovalo jít v této oblasti využití nástrojů k zajišťování bezpečnosti občanů. Domnívám se, že i při debatách, které byly na branném a bezpečnostním výboru, bylo patrné, že Ministerstvo vnitra bohužel takovouto představu nemá.

Jak už jsem tady řekl, pokud budeme mít možnost do těchto věcí hovořit, náš poslanecký klub bude prosazovat postupné utlumování činností obecních policií a směřování prostředků vynakládaných tímto směrem spíše na Policii České republiky. V současné situaci se ale domníváme, že když je stav takový, jaký je, je zapotřebí vytvořit alespoň nějaký rámec pro fungování obecních policií po zhodnocení zkušeností, které se za pár let nabyly a myslíme si, že v některých momentech je zapotřebí v této fázi maličko rozšířit kompetenci obecních policií, ale v zásadě bychom byli proti tomu, aby rozšiřování bylo nějaké masové a dramatické.

Chci také zdůraznit to, že mám pocit, že v této fázi zacelujeme určitou mezeru a zacelování této mezery nebo iniciace tohoto by mělo vzejít odjinud, tj. od orgánu státní správy, který je za tuto oblast zodpovědným.

Klub poslanců ČSSD bude hlasovat pro přijetí této novely, bude hlasovat pro krátké nebo malé zvýšení kompetencí Obecní policie. Pouze dáváme jeden pozměňovací návrh po debatách v klubu, aby byl vypuštěn § 17 b), což se týká oprávnění zastavování vozidel. Domníváme se, že v této fázi by přijetí tohoto pozměňovacího návrhu mohlo způsobit obrovské komplikace a i ze strany Policie České republiky by to bylo do určité míry vnímáno jako další chaotický prvek do našeho bezpečnostního systému. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grossovi, prosím pana poslance Vika, aby se ujal slova, připraví se pan kolega Klas.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych obšírněji vyjádřil stanovisko poslaneckého klubu SPR-RSC k návrhu poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o obecní policii.

Jsme toho názoru, že problematika obecní policie má podstatný vliv na bezpečnostní situaci v zemi, ať již v negativním či pozitivním slova smyslu. V zásadě se nedomníváme, že je to právě úsek bezpečnosti, na kterém by měla existovat konkurence dvou bezpečnostních složek. Rozhodně nemáme v úmyslu plošně kritizovat a odmítnout činnost Obecní policie jako celku. Je jistě celá řada obcí, kde je obecní policie přínosem a strážníci jsou pro místní občany zárukou ochrany a jistoty. Je však na druhé straně celá řada obcí a informace, které máme, hovoří o většině, kde obecní policie očekávání přinejmenším nesplnila a stala se v mnoha případech spíše ozbrojenou mafií, která prakticky nekontrolovatelně ovládá obec či město. Značné množství trestných činů obecních strážníků svědčí o morálních kvalitách mnohde živelně nabíraných hospodských rváčů a osob pochybné pověsti. Jsme toho názoru, že dnes rozhodně není doba pro zvyšování pravomocí obecní policie.

Nechci být falešným prorokem. ale domnívám se, že bychom se díky jejímu personálnímu obsazení mohli dočkat nepříjemných událostí, kdy obecní strážníci v tom lepším případě nezvládnou situaci a v horším případě zintenzivní svoji zločineckou činnost. Příkladů bych mohl uvádět mnoho, ale snad postačí jen dva z poslední doby, které svým způsobem vypovídají o činnosti obecních policií.

Za prvé zmíním 28. říjen 1994, kdy pražští městští strážníci bezdůvodně napadli předsedu SPR-RSČ dr. Miroslava Sládka, který jen a pouze pokládal kytici květů k soše sv. Václava u příležitosti státního svátku založení Československé republiky. O tom, co tito Koukalovi a Blažkovi pochopové prováděli s mojí osobou, pomlčím, neboť se mi příčí hovořit o sobě. Zajímavé je srovnání s jinou nedávnou událostí v Brně před jakýmsi potulným divadélkem, kde rovněž zasahovala městská policie. Je příznačné, že hodnocení této akce se ujali i nejvyšší ústavní činitelé, a to předseda Poslanecké sněmovny, který se vyjádřil cituji - že je proti odrazování policie od přísného a spravedlivého jednání s provinilci, ale excesy trpět nemůže ani vůči hercům, ani vůči jiným občanům. Konec citátu.

V této souvislosti si dovolím otázku, proč se stejně vehementně nezastal poslance orgánu, kterému sám předsedá. Stejně tak předseda vlády se vyjádřil, že asi nebyla v Brně zvládnuta situace. Podle premiéra musí mít policie schopnost odhadnout situaci a vědět, co je pouze pošťuchování pár příliš rozverných občanů a co je skutečně zaútočení na integritu našeho policejního sboru. Znamená to tedy, že položení květin u sochy sv. Václava předsedou parlamentní politické strany je zaútočení na integritu policejního sboru?

Tolik snad jen na ukázku, jak je možné účelově vykládat činnost obecních policií.

Dalším problémem obecních policií je ve většině naprostá nekvalifikovanost strážníků a jejich politická propojenost ba přímo politická angažovanost. Důkazem budiž jen jedna z nejzápornějších postav obecní policie, a to pražský ředitel Rudolf Blažek, který sám sebe hodnotí v odpovědi na interpelaci člena pražského zastupitelstva za naši stranu pana Krampery. Pan Blažek svoji kvalifikaci opírá o to, že má i potřebnou praxi - a teď pozor - neboť v čele městské policie stojí již od jejího založení. Dále ředitel Blažek uvádí. Cituji: Trvat na tom, aby v cele městských policií stáli bezpartijní, považujeme za diskriminující požadavek, neboť podle našeho mínění by preferoval určitou skupinu a zcela bezdůvodně vylučoval všechny ty, kteří jsou členy některé politické strany bez ohledu na jejich odborné předpoklady a schopnosti. Vskutku odzbrojující logika pana Blažka, člena ODS.

Skutečnost, že je ředitel Blažek zároveň členem Zastupitelstva hl. m. Prahy, je všeobecně známá, ale jistě stojí za připomenutí. S vesměs nedostatečnou kvalifikací obecních strážníků souvisí i další záležitost související s loňským 28. říjnem, kdy je vidět, že městská policie měří dvojím metrem.

Ředitel Blažek totiž ve své odpovědi na interpelaci uvádí, že městská policie se zaměřuje i na ochranu takových památkových objektů, jakými jsou sochy a pomníky. Zabraňuje zejména jejich znečišťování a poškozování. Šplhání na tyto umělecké výtvory, při němž k poškozování a znečišťování nejčasněji dochází, je přestupkem, a poviností strážníka je proti každému přestupku zasáhnout. Doporučuji všem, aby se čas od času podívali na sochu sv. Václava, jak je doslova a do písmene obsypána vesměs zahraničními turisty a různými individui, kteří přímo na pomníku stojí a posilňují se alkoholickými nápoji za nečinné asistence městských strážníků. Jaký to kontrast s jejich brutalitou vůči představitelům SPR-RSČ. Obecní policie v rukou takových expertů, jako je ředitel Blažek, zcela evidentně podléhá politickému vlivu a je přímo ozbrojenou složkou, novými Lidovými milicemi dnešních radnic, a je přinejmenším v mnoha případech zneužívána vůči politickým odpůrcům dnešní vládnoucí garnitury. Jejich neprofesionalita ve srovnání se státní policií, která má jistě stále své nedostatky, je očividná. Jenom např. jejich asistence při veřejných shromážděních naší politické strany, zejména v Praze, je do očí bijící. Klidný a vesměs nestranný přístup státní policie je narušován ve většině psychicky labilními strážníky, kteří neumí nic jiného než mlátit kolem sebe obušky.

Záměrem předloženého návrhu zákona je zvýšit pravomoce obecních strážníků o ty, které dosud spadaly do kompetence státní policie. Přitom připravenost a kvalifikační předpoklady kladené na obecní strážníky, jsou nepoměrně menší než na příslušníky Policie ČR. Obávám se, že naprostá většina obecních strážníků, kteří mají mít podle návrhu pravomoci policie státní, by při současných výběrových kritériích nemohla být nikdy přijata do Policie ČR.

Z důvodů výše uvedených navrhuji vypustit § 17 b) o oprávnění zastavovat vozidla. Dále bych se chtěl zmínit o problematice stejnokrojů obecních policií, které vyvolávají přinejmenším zmatek mezi občany.

Ve znění společné zprávy je navrženo, aby § 27 odst. 2 zněl: "Ministerstvo stanoví vyhláškou výrazné shodné prvky stejnokroje a motorových vozidel obecní policie, závazné pro všechny obce, které zřídily obecní policii".

Domnívám se, že toto nestačí. Navrhuji nové znění: "Ministerstvo stanoví vyhláškou stejnokroje a barevné označení motorových vozidel obecní policie, závazné pro všechny obce, které zřídily obecní policii".

S tím souvisí i další pozměňovací návrh, a to ten, že: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Na závěr bych se chtěl obrátit na Poslaneckou sněmovnu, aby pečlivě zvážila předložený návrh na rozšíření pravomocí obecní policie, neboť nejde o nic méně, než o bezpečnost našich občanů a klid v našich obcích a městech. Nemyslím si, že právě předložený návrh poslance Zeminy a dalších tuto bezpečnost zajistí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vikovi. Prosím pana kolegu Klase, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Trojan Václav.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych předložil sněmovně ke zvážení 3 pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh je ucelený, který se skládá ze čtyř dílčích úprav.

Zaprvé. Vložit nový bod 3 v tomto znění: "V § 4 odst. 6 se slovo "pěti" nahrazuje slovem "tří". Dále bod 11 vypustit. Dále ostatní body přečíslovat.

A konečně vložit nový bod 13 v tomto znění: "Za § 28 se vkládá nový § 28 a), který zní: "§ 28 a), omezení platnosti osvědčení. Platnost osvědčení podle § 4 odst. 4 vydaného přede dnem 1. listopadu 1995 zaniká nejpozději dnem 30. června 1977". Krátké zdůvodnění. Zkrácením doby platnosti osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů z pěti let na tři roky se sleduje především potřeba zvýšit požadavky na odborné předpoklady strážníků a jejich pravidelné ověřování.

Úpravou lze nahradit složitý a právně problematický způsob obsazený v bodě 11 poslaneckého návrhu novely.

Úpravou se sleduje s ohledem na rozšířená oprávnění strážníků plošné ověření zvládnutí nových odborných požadavků jednotlivými strážníky, tedy zabezpečení aplikace novelizovaného zákona o obecní policii.

Druhý pozměňovací návrh. Nahradit znění dosavadního bodu 12 tímto zněním: "Dosavadní text § 27 se označuje jako odst. 2 a doplňuje se novým odst. 1, který zní: Stejnokroje strážníků a označení motorových vozidel obecní policie musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vyhláškou". Odůvodnění. Jde o přesnější legislativně technické vyjádření záměru.

Konečně třetí pozměňovací návrh. V čl. II navrhuji změnu termínu účinnosti a to takto: "Čl. II. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1995". Odůvodnění. Zejména k zabezpečení doškolení strážníků, zpracování a přijetí prováděcí vyhlášky, přípravy postupu obecní policie při předávání, blokovém řízení nevyřízených dopravních přestupků Policii České republiky, je potřebné posunout účinnost novely alespoň k 1. listopadu 1995.

Závěrem mi dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové, malou technickou po známku co se týká trestné činnosti strážníků obecních policií.

Myslím si, že bez dlouhých řečí je třeba si říci jasná fakta, a to jsou čísla. Za poslední tři roky, tzn. léta 1992, 1993 až 1994 je statistika následující:

V roce 1992 bylo obviněno 38 strážníků za 31 trestných činů. V roce 1993 bylo obviněno 137 obecních strážníků za 128 trestných činů. Konečně v loňském roce bylo obviněno 91 strážníků za 105 trestných činů.

Samozřejmě, že celkový počet strážníků stoupá geometrickou řadou za poslední roky. Tzn., v loňském roce byl celkový počet strážníků 6651, kdy výchozí rok 1992 byl celkový počet strážníků 1487.

Sami z těchto čísel vidíte, že kulminační bod trestné činnosti obecních strážníků byl v roce 1993, stejně tak jako u policistů České republiky byl loňský rok, tzn. 1994, zlomovým rokem, který vykazuje zcela jasný trend poklesu trestné činnosti, jak policistů České republiky, tak obecních a městských strážníků.

Proto si myslím, že předloženou novelu nelze chápat jako záměrné zvyšování pravomocí obecních a městských policií, ale jako legislativní předpoklad k zvýšení účinnosti samotné práce obecních a městských policií, a to samozřejmě pouze na poli veřejného pořádku, tzn. tam, kde obecní policie působí podle zákona. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP