Středa 28. června 1995

6. den schůze (28. června 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P.Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr I. Kočárník, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml.

(Jednání opět zahájeno v 9.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli zahájit další jednací den naší schůze. Prosím, abyste se zaregistrovali a sděluji v tomto okamžiku, že pan poslanec Trnka má náhradní kartu č. 19, pan poslanec Čapek má náhradní kartu č. 15, pan poslanec Vítězslav Sochor má náhradní kartu č. 17, pan poslanec Pavela má náhradní kartu č. 14, paní poslankyně Tomanová má náhradní kartu č. 18 a pan poslanec Procházka má náhradní kartu č. 20.

S ohledem na dnešní pravidelnou schůzi vlády přistoupíme nejdříve - nebude-li námitek - k projednávání bodů č. 19 a 20 schváleného pořadu.

Promiňte, ještě bych chtěl doplnit, že pan poslanec Tlustý se může dostavit pro svou hlasovací kartu k předsedajícímu. Dalším bodem tedy je

XXII.

Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb.,

o nabývání a pozbývání státního občanství České

republiky, ve znění zákona 272/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1649 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1798.

Nyní prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Josefa Pavelu, aby předložený návrh odůvodnil.

Poslanec Josef Pavela: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové!

Předkládám návrh poslanců výboru petičního, pro lidská práva a národnosti na krátkou novelu zákona o nabývání a pozbývání státního občanství.

Novela navrhuje, aby ministr vnitra měl možnost prominout podmínku pětiletého trvalého pobytu osobám, které k nám imigrovaly na základě usnesení vlády č. 48 z 20. února 1991 z Černobylské oblasti postižené jadernou havárií. Celkem se jedná asi o 1800 osob.

Podle tehdy platného zákona mohli získat občanství velmi snadno. Nepožádali si o něj zřejmě proto, že se nedovedli rychle orientovat nebo z jiných lidsky pochopitelných důvodů. Nový zákon pak stanovuje i uvedenou podmínku pětiletého trvalého pobytu.

Tím, že tito občané nemají státní občanství České republiky, ztrácejí řadu oprávnění s tím spojených.

Je pravda, že první z nich k nám přišli už asi před 3,5 lety, poslední před 1,5 rokem. Přesto jsem přesvědčen, stejně jako skupina navrhovatelů, že je správné a morální učinit i druhý krok humanitárního gesta, když jsme učinili krok první tím, že jsme je pozvali a přijali.

Touto novelou navrhovaná možnost výjimky byla i součástí novely z října 1993, ta však v rámci tehdejší novely nebyla přijata. Od té doby bylo na různých úrovních těmto tak zvaným volyňským Čechům slibováno, že bude snaha s touto záležitostí něco v jejich prospěch udělat.

Vláda předložený návrh projednala, nepřijala však usnesení, protože pro doporučení se vyslovila sice většina přítomných členů vlády, nebylo to však deset. Podotýkám však, že formulaci příslušného písmene § 11 v novele ze září 1993, která nebyla přijata, formulovala právě vláda, takže kladné stanovisko vlády - dá se říci - tady bylo a je.

Novela je formulována tak, aby nebyla zneužitelná pro jiné osoby, čímž se podle mne stala bezpředmětnou hlavní námitka při projednávání novely v září 1993.

Paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že prokážete svou příslovečnou moudrost a novelu schválíte. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pavelovi. Žádám nyní, aby nás o projednávání návrhu ve výborech informoval společný zpravodaj výborů pan poslanec Miroslav Novotný. Prosím ho, aby se ujal slova. - Ještě bych sdělil, že pan poslanec Ullmann má náhradní kartu č. 13.

Poslanec Miroslav Novotný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložený návrh zákona projednalo celkem šest výborů.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nepřijal žádné usnesení, všechny ostatní výboru přijaly usnesení doporučující.

Vláda se k předložené novele zákona ve stanovené lhůtě nevyjádřila. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemnou přihlášku jsem žádnou neobdržel. Hlásí se paní poslankyně Buzková. Prosím.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh novely zákona o státním občanství ČR, který je předložen z iniciativy výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, bych velice ráda doporučila vaší pozornosti.

Jedná se skutečně o velmi malou novelu tohoto zákona, která by umožnila získat české státní občanství lidem, kteří byli z této země dříve vyhnáni a nyní po roce 1989 na pozvání České vlády byli zpět jako skupina pozváni, aby se vrátili do své vlasti. Těmto lidem bylo již dříve slíbeno, že se stanou plnoprávnými občany, ale bohužel až do této doby se tak nestalo.

Náš výbor měl možnost možnost se poznat s těmito lidmi, měl možnost zjistit, jakým způsobem tito lidé žijí a měl možnost zjistit i to, že tito lidé se stále cítí být občany naší země.

Tato malá novela se zaměřila na to, aby jejím prostřednictvím nebylo možné jiným občanům než právě těmto volyňským Čechům, o které zde šlo, získat státní občanství zpět, takže jakékoli názory, že by tato malá novela otevírala možnost pro jiné skupiny získat české občanství, je zbytečná.

Jak už řekl pan předseda našeho výboru, pan ing. Pavela, na formulaci tohoto pozměňovacího návrhu nebo této novely se především podíleli legislativci Ministerstva vnitra a legislativci z vlády, takže zde náš výbor učinil vše pro to, aby po legislativní stránce tento návrh novely byl absolutně v pořádku a byl nezpochybnitelný.

Proto bych vás ráda, dámy a pánové, požádala, abyste tuto malou novelu zákona podpořili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Buzkové. Slovo má pan poslanec Tomáš Ježek, potom pan poslanec Jaroš.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, podobně jako kolegyně Buzková bych se velmi silně - a co nejvíce dovedu - přimlouval za to, aby tato novela byla přijata. Mám k tomu dva skoro osobní důvody. Byl jsem členem vlády, která tyto lidi přizvala, a jsem poslancem v kraji, kde tito lidé sídlí. Znám je osobně, mnohokrát jsem s nimi mluvil, byl jsem za nimi.

Obtíže, na které oni narážejí právě proto, že nemají občanství, jsou nepředstavitelné pro každého, pro kterého je občanství samozřejmá věc, počínaje řidičským průkazem a konče rybářským lístkem, děti do školy, na studie atd.

Sám jsem v čele malé nadace, která chtěla pro ně alespoň něco udělat. V Kuřivodech v Ralsku byla obnovena škola, kam děti volyňských Čechů chodí. Je to alespoň něco, co jsme pro ně udělali. Máme k nim všichni velký dluh. Tímto způsobem by mohl být tento dluh splacen.

Znovu prosím, abyste hlasovali pro přijetí této novely, kterou velmi vítám. Jsem petičnímu výboru vděčný, že se této iniciativy ujal. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu Tomáši Ježkovi. Prosím pana poslance Jaroše, aby se ujal slova.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě pochopitelně tato novela zákona velmi zaujala. Mám poměrně silný pocit tuto novelu podpořit. Přesto se vyskytuje určitá otázka, a to je, jaká je časová prodleva, to znamená, kolik chybí času do splnění pětileté lhůty, která je dána původním zákonem. To byl určitý dotaz na předkladatele.

Poznámka k paní poslankyni Buzkové. Nemyslím si, že byli vyhnáni. Nejsem sice historik, historická doba byla trochu jiná, pohnutky byly také jiné. Byli pozváni, ale nemyslím si, že tehdy byli vyhnáni.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přirozeně vítáme vřele možnost, že se dočkají volyňští Čechové státního občanství. My je máme v našem kraji, v Rokytnici nad Orlicí a v Butosi u Jičína. Chtěl bych - jako kolega Jaroš - paní poslankyni Buzkové přispět tím, že je nikdo nevyhnal. Jestli je někdo vyhnal v šedesátých letech minulého století, tak to byla bída, protože šli na pozvání carské vlády, osidlovali části Ukrajiny, které dnes jsou skutečně pod vlivem Černobylu. Aby tedy historická pravda nebyla příliš deformována. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo další nepřihlásil. Chci se zeptat zástupce navrhovatelů, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pan poslanec Pavela.

Poslanec Josef Pavela: Dovolil bych si jenom odpovědět na otázku, jaká je časové prodleva. Jedná se o jeden a půl až tři a půl roku. Vzhledem k tomu, že první přišli před třemi a půl roky, poslední asi před jeden a půl rokem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní se chci zeptat pana poslance Novotného, zda si přeje vyjádřit se k obsahu rozpravy, ve které nepadl žádný pozměňovací návrh. Není tomu tak.

Musím vám sdělit, že pan kolega Kubiš má náhradní kartu číslo 8 a pan poslanec Kozel náhradní kartu číslo 12.

Nyní bych si dovolil dát hlasovat o celém návrhu poslance Josefa Pavely a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 279/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1649, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1798.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 279. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 106 pro, 4 proti, 14 se zdrželo.

Děkuji panu zpravodaji a zástupci navrhovatelů. Konstatuji, že jsme projednali bod číslo 19. O slovo se v tomto okamžiku přihlásil pan poslanec Pavela.

Poslanec Josef Pavela: Já bych chtěl jen sněmovně poděkovat za moudré rozhodnutí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Josef Holub. Prosím, máte možnost vystoupit, pane kolego.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dovolte mi poprosit tuto sněmovnu o rozšíření pořadu této schůze o nový bod s názvem

XXIII.

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České

republiky na rok 1995.

Projednání bodu bude navazovat na jednání hospodářského a rozpočtového výboru, které projednaly na svých schůzích návrh k zaujetí stanoviska k usnesení Prezidia Fondu národního majetku ze dne 19. června 1995. Podkladový materiál jste dostali na své lavice včera pod číslem sněmovního tisku 1859, který obsahuje společné stanovisko zpravodajů hospodářského a rozpočtového výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Holubovi. Jde o procedurální návrh. Dám o něm hlasovat.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu a jeho projednání ihned, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo - nevím kolik. (Na světelné tabuli se neobjevilo číslo hlasování - pozn. stenografa.) Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 96 pro, nikdo proti, 24 se zdrželo.

Zařadili jsme tedy nový bod a odsouhlasili jsme jeho projednání právě nyní. Prosím pana poslance Holuba, aby se ujal slova a návrh usnesení nám odůvodnil.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolil bych si nejprve přednést návrh usnesení, který vyplývá ze společné zprávy výborů hospodářského a rozpočtového. Je obsažen v tisku 1859, který byste měli nalézt na svých lavicích. Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje doplněk k usnesení číslo 690 ze dne 26. května 1995 k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995 v následujícím znění:

a) do části b) - textová část - se v bodě 1 zařazuje nová položka V - Náklady na realizaci privatizačních projektů,

b) do části b) - textová část - se doplňují tyto další body: za páté - výše položky V - Náklady na realizaci privatizačních projektů - se stanovuje podle následujícího vzorce.

NRP = (TDS x 0,02) + [(NZ + PP) x 0,05] + [(HPS 0 + HPS 1): 2] x 0,003.

NRP =náklady na realizaci privatizačních projektů.

TDS =celkové tržby získané prodejem majetku ve veřejných soutěžích a veřejných dražbách

NZ =hodnota zpět vzatého majetku (na základě odstoupení FNM od smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny, resp. zmařené dražby)

PP =příjmy z pohledávek, u nichž je lhůta platnosti překročena o více než 90 dní

HPS 1 =účetní hodnota pohledávek, o které vede FNM soudní spor na konci roku

HPS 0 =účetní hodnota pohledávek, o které vede FNM soudní spor na počátku roku

Za šesté - vzhledem k časovému posunu mezi uzavíráním smluv s externími subjekty a platbami, které na jejich základě FNM uskuteční, bude analogický vzorec pro stanovení položky "Náklady na realizaci privatizačních projektů" použit v rozpočtu FNM i v dalších letech.

Za sedmé - v případě, že v běžném roce bude v položce "Náklady na realizaci privatizačních projektů" dosaženo úspory nebo překročení, převádí se tato úspora nebo překročení automaticky do stejné položky rozpočtu pro následující rok.

Za c) - Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu

1) - aby předložila do 31. srpna 1995 návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, v němž budou uvedeny náklady na realizaci privatizačních projektů;

2) - o čtvrtletní předkládání skutečného plnění položky "Náklady na realizaci privatizačních projektů" hospodářskému a rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

Za d) - Poslanecká sněmovna Parlamentu ruší bod III. svého usnesení č. 690 z 26. května 1995.

Zdůvodnění: Prezidium Fondu národního majetku se na svém mimořádném zasedání věnovalo situaci, která vznikla mimo jiné i tím, jak proběhla schůze Poslanecké sněmovny předcházející schůzi této. Dospělo k tomu, že je potřeba řešit patovou situaci, která vznikla vzhledem k uzavírání smluv a prosí proto mým prostřednictvím jako zástupce, který byl touto sněmovnou do prezidia zvolen, o řešení naléhavé situace. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Holubovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a prosím pana poslance Kužílka, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si přednést pozměňovací návrh následujícího znění: v bodu c) společné zprávy vypustit v návětí slovo "vládu" a celý bod 1 a zrušit číslování bodu 2.

Zdůvodněním je to, že tuto problematiku lépe řeší podle našeho soudu bod b) ještě v kontextu s tím, co kolega Holub uváděl. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Ježek se zřejmě přihlásí o slovo. Zrekapituloval bych návrh tak, jak ho navrhuje pan poslanec Kužílek: na straně 2 našeho sněmovního tisku 1859 v bodě c) v návětí zrušit slovo "vládu" a zrušit celou arabskou jedničku, tedy "aby předložila do 31. srpna 1995 návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, v němž budou uvedeny náklady na realizaci privatizačních projektů".

Pan poslanec Ježek se hlásil jako první, potom pan poslanec Holub.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, tento návrh by znamenal, že parlamentu se předkládá ke schválení vzorec, do kterého nikdo nedosadí, a který nikdy nevyprodukuje číslo, které znamená rozpočet. Čili to, co navrhuje pan poslanec Kužílek, je absolutní nonsens.

Poslanec Josef Holub: Chtěl bych jen upozornit, jak by znění bodu c) vypadalo: Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá o čtvrtletní předkládání skutečného plnění položky "Náklady na realizaci privatizačních projektů" hospodářskému a rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. To jen aby bylo jasno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Trochu mi tam chybí koho. Hlásí se pan poslanec Wagner, dám mu slovo hned po předsedovi rozpočtového výboru.

Poslanec Tomáš Ježek: Znamenalo by to, že Poslanecká sněmovna žádá vládu o čtvrtletní předkládání skutečného plnění položky, přičemž nemůže být známo, jak tato položka je plněna, když není známo číslo rozpočtu. To je přesně jako v tom vtipu, "Jaký je rozdíl mezi vránou? Obě dvě nohy má stejné, zvláště levou." Tzn. že není známa částka, která má být kontrolována. A toto navrhuje pan poslanec Kužílek.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem na vážkách, jestli mám reagovat procedurálně nebo věcně v rozpravě. Když už rozprava běží, budu reagovat nejdřív věcně a pak vysvětlím, proč jsem chtěl reagovat procedurálně.

Základní spor, o který zde jde, je spor o to, že každý náklad i příjem jakéhokoli fondu, jakéhokoli rozpočtu, je podle příslušných pravidel potřeba kvantifikovat, uvést jednoznačně. A vzorec je spíše pomůckou, jak věci v praxi uskutečňovat. Toť celé. Mám za to, že do sněmovny šla věc zcela nepřipravená - a tím přecházím k oné procedurální části. Naše schůze rozpočtového výboru skončila včera až poté, co už dlouho jednala schůze této sněmovny odpoledne. Takže se ptám, kolegyně a kolegové, jestli v době, kdy se mění platnost jednacího řádu, jestli v tuto chvíli již v prázdninové atmosféře neplatí žádný. Protože nemohlo uplynout 24 hodin od chvíle, co byla vyhotovena společná zpráva, natož co byla předložena. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Těším se na období, kdy nebude platit ani jeden z jednacích řádů. Nicméně si myslím, že tisk 1859 je sice nazván společnou zprávou, ale je to v podstatě zpráva o projednání nějakého bodu, tématu ve výborech. Není to společná zpráva k návrhu nějaké zákonné normy. Netýká se jí zcela určitě podle ještě chvilku platného jednacího řádu povinná lhůta 24 hodin.

Pan poslanec Budinský se hlásí.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, tato poněkud vzrušená debata se týká projednávání bodu, který má své kořeny už na minulé schůzi parlamentu a projednávaly to dva výbory Poslanecké sněmovny. Každý ten výbor má svůj pohled trochu mimo těžiště. Pohled rozpočtového výboru je jasný. Rozpočtový výbor se snaží chránit co nejvíce veřejné prostředky. Je to legitimní. Hospodářský výbor se snaží o to, aby privatizace v této zemi byla pokud možno co nejrychleji dokončena, protože podniky, které čekají na privatizaci, prožívají předprivatizační agónii, a je to skutečně problém. Další dva měsíce zdržení by byly také problémem.

Tento materiál je kompromisem, který byl velmi moudře proveden po jednání hospodářského a rozpočtového výboru. Věřím tomu, že splňuje požadavky, které byly vzneseny na jednání obou výborů a prosil bych, aby nebyl tady na schůzi nějak zásadně měněn. Prosil bych o to, aby byl nakonec odhlasován, protože ta agónie je velice nebezpečná.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec a místopředseda sněmovny Karel Ledvinka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, děkuji kolegovi Budinskému. Já si skutečně myslím, že tady je osobní spor a považuji ho za nešťastný. Tato sněmovna se chovala docela korektně k privatizaci bez ohledu na politickou příslušnost. Prosím o věcnou diskusi, pokud nějaká bude. Tady je spor o rozpočtové omezení nákladů. Je buď z povahy věci pouze formální nebo kontraproduktivní. Já si myslím, že o to jde. O pozměňovacích návrzích doporučuji hlasovat, ale v každém případě doporučuji podpořit třeba znění společné zprávy, protože to tato společnost potřebuje. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ledvinkovi. pan poslanec Brožík se hlásí do rozpravy.

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi také několik připomínek z titulu projednávání této záležitosti v dozorčí radě Fondu národního majetku. Přestože toto usnesení dozorčí rady bylo také teprve včera dáno dohromady a postoupeno de facto Fondu národního majetku, myslím, že ani pan Budinský ani pan místopředseda Ledvinka zde nehovoří o podstatné věci. Říkáme, že jde o omezení rozpočtového nákladu Fondu národního majetku, ale základem této věci je financování externích firem, které mají ve veřejných soutěžích privatizovat zbytek majetku, který ještě na Fondu zůstává.

Jestliže jsme se shodli na tom, že formou success fee budeme financovat tyto externí firmy, které byly vybrány ve výběrovém řízení, dozorčí rada souhlasí s tímto systémem, ovšem doporučila zpracovat do výpočtu odměny externím firmám tyto principy:

1. Pro každou veřejnou soutěž realizovanou Fondem národního majetku externími firmami stanovit minimální akceptovatelnou cenu, při jejímž nedosažení nebude Fondem vyplacena žádná odměna.

2. Zpracovat takový průběh odměňování, který zohlední a zvýhodní v odměně růst dosažené kupní ceny vůči stanovené minimální ceně, a to ne formou přímé úměry.

Mohu říci několik příkladů. V současné době jsou pozastaveny veřejné soutěže v agenturách, které byly vybrány ve druhém kole výběrového řízení. Ví se, že třeba Spolana Neratovice, která má orientační optimální hodnotu 1,8 mld. Kč, je za tuto cenu neprodejná. Na druhé straně ten, kdo bude provádět tuto veřejnou soutěž, má zajištěna 2% akceptovatelné ceny, kterou náhodný kupec nabídne. Nejde zde tedy vůbec o to, za kolik se Spolana Neratovice prodá, ale jaká odměna bude dána externí firmě.

Na to konto jsou tady jiné daleko lukrativnější podniky, které jdou do této privatizační vlny formou veřejné soutěže, kde jsou koeficienty v odměnách 0,85%, protože se ví, že ceny, které jsou v současné době nabízeny, budou vyšroubovány několikrát v roce.

Já bych proto chtěl požádat sněmovnu, aby skutečně zvážila dobře toto rozhodnutí o schválení pouze rozpočtového omezení, ale aby se zabývala i druhou částí, tzn. aby pokud jde o externí firmy, které budou provádět toto výběrové řízení a budou z rozpočtu takovouto formou odměňovány, bylo akceptováno rozhodnutí dozorčí rady Fondu národního majetku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo další nehlásil.

Budeme hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pana poslance Kužílka. Přejete si, aby zazněl ještě jednou? Šlo o návrh na vypuštění na str. 2 z návětí pod písm. c) slova "vládu" a vypuštění celého bodu 1. Výsledek by pak byl v případě přijetí, že Poslanecká sněmovna žádá o čtvrtletní předkládání atd. Slovo má kolega Holub.

Poslanec Josef Holub: Já si dovolím jen poprosit tuto sněmovnu - protože ve společné zprávě jde o vyvážený kompromis - aby nepodpořila tento návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Stanovisko navrhovatele jste slyšeli.

Dámy a pánové, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 281. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 20 pro, 83 proti, 29 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 282. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, 8 proti, 37 se zdrželo.

Děkuji panu poslanci Holubovi a konstatuji, že jsme projednali další bod, nově zařazený. Hlásí se pan poslanec Brodský.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP