Úterý 27. června 1995

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, je to již asi před třemi schůzemi, kdy jsem z této tribuny odpovídal, že s odpovědí nesouhlasím, protože se mi nezdá, že tato společnost je morálně zralá na to, aby mohla zodpovědně přistupovat k materiálům vhodným k výrobě jaderných zbraní. Bohužel, o mojí odpovědi nebylo možno hlasovat, protože se ukázalo, že sněmovna není usnášení schopná. Proto opakuji svou odpověď, že s odpovědí nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Šolerovi. S odpovědí nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy se však nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám a předkládám tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků ČR vyplývajících ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní, sněmovní tisk 1501 A.

273. hlasování - ale než proběhne, odhlásil jsem vás a prosím, abyste se nově zaregistrovali. (Proběhla registrace.)

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Je to negativní stanovisko pana poslance Šolera k odpovědi na interpelaci, odpověď mu dal pan ministr Zieleniec. Začínáme hlasovat.

273. hlasování: Kdo podporujete návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo: ze 77 přítomných 27 pro, 30 proti, 11 se zdrželo, 9 nehlasovalo.

Předkládám opačné usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědi ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků ČR vyplývajících ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní, sněmovní tisk 1501 A.

274. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete toto usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo: ze 77 přítomných 36 pro, 17 proti, 16 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat. Nerozřešili jsme tedy hlasováním stanovisko k této odpovědi.

Pan ministr odpověděl dále na interpelaci pana poslance Jaroslava Štraita, ale pana poslance tu nevidím. Nevidím tu ani pana poslance Vratislava Votavu, jemuž byla adresována další odpověď, a nevidím tu ani poslance Františka Trnku, adresáta další odpovědi, nevidím tu poslance Jozefa Wagnera. Další odpověď je adresována opět panu poslanci Vratislavu Votavovi. Tím jsou odpovědi pana ministra Zielence probrány.

A teď prosím, abyste rozhodli o dvou posledních útlých balíčcích. Jeden z nich přísluší odpovědím pana ministra Igora Němce. Pan ministr tu není a odpověděl přitom panu poslanci Jaroslavu Broulíkovi. Pan poslanec Broulík souhlasí, aby se ta odpověď projednávala, a sdělí nám své stanovisko k odpovědi. Jde o interpelaci ve věci způsobu jednání pracovníků Úřadu vlády ČR se skupinou amerických filmařů, sněmovní tisk 1669, odpověď ve sněmovním tisku 1669 A. Projednávání bylo přerušeno na 31. schůzi na žádost pana poslance Broulíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si svoje vyjádření k odpovědi váženého pana ministra Němce rozdělit na čtyři části, které se budou stručně zabývat odpovědí z ohledu ekonomického, kulturního, mezinárodního a morálního. Jako člen hospodářského výboru si dovolím začít oblasti ekonomickou.

Dle dosud získaných informací veškeré platby amerického filmařského týmu činily přibližně 80 miliónů Kč v devizách, z toho za natáčení 70 miliónů. Při současném velice nepříznivém vývoji platební bilance ČR je postup ministra vlády, která na jednu stranu vyhlašuje svoji maximální angažovanost k podpoře exportu, naprosto neodůvodněný a nepochopitelný. V tomto případě - asi v jednom z mála - se mohl stát Úřad vlády jít příkladem k praktické ukázce tržního přístupu v legální podnikatelské aktivitě pro ostatní obdobné úřady, a to dokonce se zahraničním partnerem. Bohužel se tak nestalo. Nenašel jsem jediného člověka, vyjma pana ministra Němce, který by stanovení ceny pronájmu Lichtenštejnského paláce pro potřeby filmování za půl milionu korun za jediný den považoval za solidní, bez ohledu na politickou příslušnost osob, se kterými jsem o problému diskutoval, a to hovoří jednoznačně za vše. Nemluvím zde o legitimitě stanovení ceny, zde k pochybení nedošlo. Jeden soukromník dokonce přirovnal toto jednání k způsobu, které by u soukromé firmy vedlo ke krachu, protože by měla tak špatnou pověst, že by neměla zákazníky. Bohužel, asi státní úřad nemůže zkrachovat, a proto se tak postupovalo.

Chtěl bych uvést jen úvahu, že daně, které zaplatily jednotlivé firmy, které spolupracovaly na zakázce, byly větší, než kolik získal stát za pronájem paláce. Dochází zde na základě pokažení pověsti k zániku případných zakázek, což se potvrzuje z vyjádření producenta Jana Balcera, že Praha ztratila skoro zadanou zakázku na film Tri mušketýři, protože Rakouská vláda a město Vídeň přiřkla producentu filmu dotaci 2 miliony dolarů. Vím, že na dotace nemáme, ale asi vyspělé státy nemají strach, že by se jejich země stala sluhy pro cizince, jak to má náš ministr Němec.

Z kulturního pohledu by měl stát mít zájem na udržení filmové tvorby. Na jednu stranu se stanovují poplatky pro diváky a hledají se různí sponzoři a dotace ze strany státu. Na druhou stranu není zde zájem, aby firmy, které tuto oblast obhospodařují, měly co nejvíce zakázek, které by minimalizovaly jejich režii. To jsou právě zakázky pro zahraničí. Nejenom naši mladí herci se přiučí způsobům filmování, které se realizuje ve vyspělých státech, ale mohou získat i případné angažmá, pokud svým projevem přesvědčí. Krokem Úřadu vlády je jednoznačně poškozena naše filmová tvorba. Výši dopadu bude možné vyhodnotit až s určitým časovým odstupem. proto by se postupem při sjednávání podmínek pro filmování mělo též zabývat Ministerstvo kultury.

Z mezinárodního pohledu získala naše republika další ostudu, a to ve významných kruzích. To mohu dokladovat některými citáty ze zahraničního tisku, kde je uvedeno, že se Češi zachovali vůči Tomu Cruisovi chamtivě, jako nekompetentní a žádostiví peněz. Tolik např. rakouský Der Standard. V obchodních kruzích je republika vnímána jako nesolidní v obchodních vztazích. Je nutné si uvědomit, že lidé od filmu mají mnoho kontaktů. Zde jejich vyjádření má značnou váhu.

Problém z pohledu morálního: Jaké pocity měl asi Tom Cruise při předávání šeku na čtvrt milionu korun primáři dětské onkologie Josefu Kouteckému a jaké pocity měl po jednání na Úřadu vlády? Je nepochybné, že částečným důvodem špatného pocitu byly nejasnosti a nepřesnosti ve smlouvách. Ve vyspělých státech se mnoho obchodů provádí na základě dobrých osobních vztahů a nejenom dokonalosti právních smluv. Svým darem demonstroval Tom Cruise vztah k dětem, svůj dar nedával nějakému jedinci, ale české nemocnici. Někteří čeští úředníci ukázali, jak se dokážeme za dobrotu odvděčit. Např. filmařský tým, nemohl počítat s tím, že se budou muset některé záběry opakovat pro technickou vadu materiálu a potřeboval proto pružně reagovat na vzniklou situaci opakováním některých scén. Bohužel ani v této problematice se mu nedostalo u nás podpory. Bohužel u Američanů bylo k jejich rozladění více důvodů. Mně ale vadí přístup Úřadu naší vlády. Proto s odpovědí pana ministra nemohu souhlasit, protože není vyloučené, že se obdobná situace nebude v budoucnu znovu opakovat.

Dále bych chtěl zdůraznit, že jsem pana ministra požádal o doplnění některých údajů, které mi pan ministr přislíbil. Samozřejmě, tak, jak je asi zvykem u něj, podklady, přestože se jednalo o jednoduché věci, mi do dnešní doby nedodal. Proto s odpovědí pana ministra nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Stanovisko pana poslance Jaroslava Broulíka je nesouhlasné. Otevírám rozpravu. Protože se do ní nikdo nehlásí, uzavírám ji a předkládám tento návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vlády Igora Němce na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci způsobu jednání pracovníků Úřadu vlády České republiky se skupinou amerických filmařů - sněmovní tisk 1669 A."

Budeme hlasovat. Je to 275. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

Hlasováni skončilo. Z 75 přítomných bylo 26 pro, 21 proti, 11 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám návrh opačný: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vlády Igora Němce na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci způsobu jednání pracovníků Úřadu vlády České republiky se skupinou amerických filmařů - sněmovní tisk 1669 A."

276. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

276. hlasování skončilo. Ze 77 přítomných bylo 25 pro, 23 proti, 14 se zdrzelo, 15 nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

Určité temné podezření mi diktuje povinnost odhlásit vás a požádat vás o novou registraci. Zdá se mi, že je nás opět málo. Jestli jsou všichni zaregistrováni, je nás 62, 5 poslanců nebo poslankyň nám chybí. Prosím, zaregistrujte se všichni. Jde asi o poslední tři odpovědi na interpelace. Toto nás jenom zdržuje.

Pan ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci účtováni telekomunikačních poplatků SPT Telecom, a. s. - tisk 1728. Odpověď - sněmovní tesk 1728 A.

Táži se pana poslance Čapka, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane předsedo, já trvám na přítomnosti pana ministra.

Předseda PSP Milan Uhde: Trváte na přítomnosti pana ministra Dyby. Pan poslanec Broulík rovněž dostal od ministra hospodářství Karla Dyby odpověď na interpelaci ve věci telekomunikací v České republice - sněmovní tisk 1732, odpověď - sněmovní tisk 1732 A.

Ptám se, zda odpověď je považována za uspokojivou, ale především na to, zda pan poslanec souhlasí nebo nesouhlasí s tím, aby se projednávala bez přítomnosti pana ministra Dyby. A pak tady mám ještě dvě odpovědi na interpelace, které jsme přešli. Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Josefa Ježka ve věci nepořádku v rozhodování a řízení státního zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Rumburk - tisk 1606. Odpověď sněmovní tisk 1606 P. Projednáváni bylo přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Táži se pana poslance, zda souhlasí s projednáváním bez přítomnosti pana ministra Rubáše. Nesouhlasí. Tím je věc jasná. Poslední odpověď se týká interpelace pana poslance Pavla Seifera. Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš mu odpověděl na interpelaci ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti společnosti nevidomých a slabozrakých - sněmovní tisk 1644. Odpověď - sněmovní tisk 1644 A. Projednávání bylo přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Táži se pana poslance Seifera, zda souhlasí s projednáním bez přítomnosti pana ministra Rubáše. Podotýkám, že nepřítomnost nezavinil pan ministr, ale já, jelikož jsem nevěděl, že jsou dva balíčky oddělených odpovědí na interpelace, podepsané panem ministrem Rubášem.

Pan poslanec Seifer má slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Váženy pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, že vás v tak pozdní odpolední hodinu obtěžuji, ale dovolím si vám přednést zdůvodněni negativního stanoviska k odpovědi pana ministra, protože si myslím, že jde o závažnou věc, která by neměla projit jakousi procedurou schvalovací bez hlubší stopy v myšlení lidí. Pochopte, že se jedná o lidi velice citelně zdravotně postižené a že by asi zasloužili větší pozornost nejen celé společnosti, ale i této sněmovny.

Činnost, kterou zajišťuje Společnost nevidomých a slabozrakých z finanční dotace Ministerstva zdravotnictví, není dobrovolnou činností spolkového charakteru, nýbrž činností, kterou ze zákona č. 100/88 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhlášky má zajišťovat stát. V tomto konkrétním případě stát prostřednictvím příslušného resortu pověřil určité občanské sdružení plněním úkolů v oblasti sociální rehabilitace a ze státního rozpočtu vyčlenil k tomuto účelu finanční prostředky.

Kvalita zajišťování dohodnutých činností je přímo úměrná množství uvolněných finančních prostředků a podmínkám, za kterých je činnost zajišťována.

Jestliže je u některých projektů striktně vyžadována 30% spoluúčast na finančním krytí od občanského sdružení, může se stát, že občanské sdružení prostě požadované finanční prostředky od sponzorů nesežene a nemůže tak na činnost uvedenou v projektu získat žádnou státní dotaci. Přitom je obecně známo, že získáváni dotací je v současné době velice složité. Tím jsou některé důležité formy činnosti, jako např. vydávání časopisu Zora, který vychází již několik desítek let, poprvé vážně ohroženy. Zdůrazňuji, poprvé vážně ohroženy. Jde o vážnou věc.

Většinu činností v oblasti sociální rehabilitace zajišťují v regionech dobrovolní pracovnici. Požadované finanční prostředky na jednotlivé projekty vycházejí z jejich požadavků, které vsak musejí být předkládány s více než ročním předstihem, v případě, když se v okrese v průběhu roku změní podmínky, nelze od dobrovolných funkcionářů realizaci plánované akce žádným způsobem vymáhat. Velmi omezený počet placených pracovníků neumožňuje v žádném případě bez aktivního zapojení těchto dobrovolníků všechny akce zajistit. Proto se zákonitě stává, že některé, a bojím se že četné plánované a přísně účelově vázané finanční prostředky, se po vyúčtování celého roku vrací do státního rozpočtu jako nevyčerpané. Čerpání finančních prostředků za každou cenu, což by byla svým způsobem logika v tržním mechanismu, by však mělo za následek zcela negativní dopad na kvalitu akcí organizovaných v okresech, protože funkcionáři tohoto sdruženi by získali dojem, že nezáleží na kvalitě akce, ale na tom, aby se za každou cenu uskutečnila a tudíž se finance proinvestovaly.

Nyní k otázce číslo 1. Společnosti nevidomých a slabozrakých nikdy nešlo o to, aby ve vládním výboru pro zdravotně postižené občany byl zástupce zrakově postižených občanů, a to ještě určitého občanského sdružení, nýbrž o to, aby v tomto výboru byli zastoupeni občané s jednotlivými typy postižení a mohli při projednávání vládního výboru odborně vysvětlovat a obhajovat zájmy své skupiny postižení. V současné době jsou z 19 členů vládního výboru pouze dva členové zdravotně postižení, protože, jak z názvu vyplývá, se má jednat o vládní výbor zdravotně postižených občanů. Tento počet lze považovat za zcela nedostatečný.

K otázce číslo 2. Spoluúčast občanského sdružení na finančním zajištěni jednotlivých projektů je třeba posuzovat individuálně dle jednotlivých typů projektů. Je samozřejmé, že u pohybových akcí si účastník může doplácet určitou částku na osobu a den, protože se jedná o náklady, které by musel hradit i doma. Na druhé straně tvrdé vyžadování spoluúčasti např. při vydávání už zmíněného časopisu Zora může mít za následek likvidaci tohoto časopisu, protože jeho náklady na realizaci ve třech mutacích - černotisk, bodové písmo a nahrávky na kazety - jsou vysoké a cenu za výtisk nelze již zvyšovat, protože by se tak časopis stal nedostupným hlavně pro ty nevidomé občany, kteří dnes žijí pouze z důchodů.

K otázce 2 b). Při jednání svolaném vládním výborem v prosinci 1993 bylo mimo jiné konstatováno, že okresní úřady by neměly přispívat na akce členských organizací sdružení zdravotně postižených v České republice s odůvodněním, že tyto organizace jsou plně dotovány jednotlivými resorty. Na základě tohoto jednání vydalo Ministerstvo financí výklad alternativ finančních výpomocí občanským sdružením zdravotně postižených s regionální působností. Zde bylo konstatováno, že okresní úřady nesmí dotovat regionální složky občanských sdružení, mohou pouze přispívat na jednotlivé akce podle zákona o sociálním zabezpečení v platném znění a prováděcích vyhlášek. Okresní úřad v Nymburce se dokonce rozhodl, že občanským sdružením zdravotně postižených občanů nebude např. na rekondice, kulturní a společenské akce přispívat vůbec a toto své rozhodnutí rozeslal prostřednictvím svazu měst a obcí do všech okresů České republiky. Na druhou stranu na jednotlivých resortech představitelé svazů už několikrát přesvědčovali, že celostátně by měly být dotovány pouze akce a iniciativy celostátního charakteru, takže na závěr s odpovědí pana ministra nemohu souhlasit, protože odpovědi k jednotlivým bodům jsou účelové a zavádějící. Neřeší konkrétní problémy, o kterých jsem hovořil, naopak se snaží zamlžovat a bagatelizovat.

Ještě několik slov na závěr. Podával jsem v tomto smyslu celkem tři interpelace. Kromě ministra zdravotnictví ještě na ministra práce a sociálních věcí a na ministra financí. U otázky ministra financí jsem dal souhlas ke kladné odpovědi, protože odpověděl makroekonomicky, nicméně jsem v tomto smyslu podal novou interpelaci, kde jsem žádal vysvětlení dalších otázek, protože ministr financí mně ze svého hlediska odpověděl správně. Nicméně ministr zdravotnictví pan Rubáš mi neodpověděl správně podle mého názoru a podle názoru sdružení nevidomých a slabozrakých, a proto vás prosím o negativní stanovisko. Děkuji vám moc.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první přihlásil pan kolega Syka. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu vás zdržovat příliš obsáhlým vystoupením. Chci jenom reagovat na slova pana poslance Seifera. Vysvětlím sněmovně, proč si myslím, že pan poslanec Seifer zdržel tuto sněmovnu čtvrt hodiny, i když věc je vážná.

Podle mého mínění jsme byli právě svědkem toho, jak nesprávně poslanci pracují s institutem interpelací. Při výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pracuje již tři roky komise pro otázky zdravotně postižených, kde jsou zastoupeni jak poslanci opoziční a koaliční. Toto téma, které jste zde pronášel, kterým jste strávil čas při psaní interpelace, při seznamování se s problémem, je zcela právě v duchu práce komise pro otázky zdravotně postižených, která tuto věc mohla ke spokojenosti hlavně občanů zdravotně postižených řešit.

Chtěl bych všechny upozornit na to, abychom se vzájemně neokrádali o čas, protože jsem sledoval, jak poslanci vnímají vaše vystoupení, pane poslanče, a právě to, že komise pro otázky zdravotně postižených zde pracuje, tak hledám otázku, zda-li je vytížena nebo nevytížena nebo zda-li o ni nevíte, ale patrně asi o její práci nevíte. Chtěl bych vás na to upozornit a myslím, že tyto problémy by se právě měly řešit na půdě této komise. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ještě se hlásí pan kolega Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, budu jen krátce reagovat. Jsem rád, že existuje komise, která se tímto problémem zabývá velice vážně a odpovědně. Samozřejmě příště i nyní budu lidi, kteří se na mě obrátí jako na poslance, směrovat na tuto komisi. Tento problém byl pro ně asi tak živý, že se obrátili na mě a svědčí to o tom, že komise nemá s těmito lidmi kontakt. Samozřejmě ho zprostředkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti společnosti nevidomých a slabozrakých, uvedenou v tisku 1644 A.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? (Šum v sále.)

Ještě jednou. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů pro 24, proti 25, zdrželo se 17 poslanců a poslankyň.

Proto mi dovolte, abych vám navrhl přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti společnosti nevidomých a slabozrakých, uvedenou v tisku 1644 A. Jedná se o 278. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 21, zdrželo se 14 poslanců.

Dámy a pánové, než ukončíme tento bod, chci vám ještě sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky přednesené poslanci na předchozích schůzích. Jde o odpovědi na otázky uvedené ve sněmovních tiscích 1614 A, 1660 A, 1694 D, 1694 E, 1694 F, 1694 L, 1695 A, 1730 A, 1769 A, 1772 A, 1774 B, 1781 A.

Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny.

Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

Tím jsme ukončili projednávání odpovědí na interpelace.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřál pěkný večer.

Přerušuji projednávání 32. schůze do zítřka, do 9.00 hodin.

Předpokládám, že bychom zahájili schůzi prvními dvěma body. První je bod "Nabývání a pozbývání občanství" - návrh kolegy Pavely. Druhý je "Novela zákona o Městské policii" návrh kolegy Zeminy.

Prosím všechny ty, kteří mají náhradní karty, aby je vrátili. Děkuji. Na shledanou.

(Schůze přerušena v 18.22 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP