Úterý 27. června 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Broulíkovi. Otvírám k této otázce rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu uzavírám. Předpokládám, že pan ministr vnitra slyšel poznámku pana poslance Broulíka, kterou připojil ke své charakteristice, že odpověď považuje za uspokojivou. Dám tedy po skončené rozpravě hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci porušování předpisů České republiky cizinci - sněmovní tisk 1734 A.

247. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 80 přítomných 55 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo, 18 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci boje proti pohlavním chorobám a prostituci, sněmovní tisk 1774. Odpověď je sněmovní tisk 1774 F. Paní poslankyně nám poví, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslankyně Gerta Mazalová: Dámy a pánové, svou interpelací jsem oslovila 3 pány ministry a pana premiéra. Táži se proto pana předsedajícího, zda kvůli úspoře času bych nemohla reagovat na všechny odpovědi současně.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že ano. Podobně jsme tu už řešili u jiné odpovědi na interpelace, ale hlasovat samozřejmě dám o každé odpovědi zvlášť.

Poslankyně Gerta Mazalová: Samozřejmě. Pan ministr Ruml mi sdělil, že jeho ministerstvo nenechává problematika prostituce a s ní související zvýšení nárůstu síření pohlavně přenosných chorob klidným a bez zájmu. Říkám si, že je to velice dobře, a to je jediná věta, která se mi tam líbí.

Dále pan ministr poukazuje, že např. na území hl. m. Prahy se uskutečnilo od počátku letošního roku více než 200 bezpečnostních akcí, jejichž výsledkem bylo také vytlačení osob, provozujících prostituci z prostoru Václavského náměstí. Ovšem výsledek byl, že tyto pracovnice byly zatlačeny do ulice Tusarovy, Praha 7, a občané se bráni a posílají petici, která obsahuje 12 listů, kde protestují proti tomuto obsazení jejich ulice. Já bych si dovolila jen nezkráceně z této petice přečíst. Petice je adresována na Parlament ČR, na pana Dr. Koukala, primátora hl. m. Prahy. a ing. Tomáše Duba, starostu Prahy 7.

Z časopisu Hobulet a dalších sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli o záměru magistrátu hl. m. Prahy přestěhovat prostitutky z centra Prahy do Tusarovy ulice. Byli jsme tímto návrhem šokováni. Jsme přesvědčeni, že jeho realizace by přinesla naší čtvrti zvýšenou kriminalitu. V Tusarově ulici se nachází základní škola, bratrská škola, gymnázium Orbis pictus, dvě mateřské školy, družina, sportovní hřiště a v blízké Jateční ulici jediné dětské hřiště v okolí. Umístění prostitutek do jejich sousedství by ohrozilo mravní vývoj dětí, zvýšilo by i riziko dětské prostituce, užívání drog a dalších průvodních deliktů. Proto jsme rozhodnuti se bránit všemi dostupnými prostředky.

Já sice nevím, jakými dostupnými prostředky se zoufalí občané budou bránit, ale nevidím to jako nějaký reálný postoj nebo nějaké řešení situace.

Dále bych chtěla podotknout k této odpovědi pana ministra Rumla, že tam postrádám především, že nejsou postihováni organizátoři prostituce, to je dnes celý průmysl erotických služeb. Jak všichni víme, prostitutky, to je jen špička ledovce. To již nejsou klasičtí pasáci, jak bývalo zvykem, ale provozovatelé erotických služeb, ke kterým nemáme žádný právní vztah. Mohou si objednat třebas celý autobus z Německa, na to mají. Mohou nařídit prostitutkám vyšetření, nebo je léčit sami, nebo zakázat jejich vyšetřování lékařům pod pohrůžkou zakročení jejich mafií. A žádný lékař v této republice nebude riskovat zdraví své a své rodiny. Prostituce není pouze záležitostí prostitutek samých. Je provozována dnes nejen na ulici, ale i v různých zařízeních, kde je provozují fyzické nebo právnické subjekty. O těchto provozovatelích prostituce se ale nikde nehovoří. Přitom právě vůči nim musí být vytvořen nějaký právní vztah, kde by byli postižitelní. V Rakousku je prostituce policejně sledována a prostitutky jsou vyšetřovány, v Německu také. V Holandsku nyní neví, co s nimi, a tak se snaží alespoň o zavedení povinných prohlídek. Právě tito provozovatelé budou další vývoj a charakter prostituce dále ovlivňovat. O jejich negativních zásazích do plnění povinností uložených prostitutkám se raději nebudu zmiňovat. Je však zákon obchází a pomíjí. Jsou v praxi zákonem nepostižitelní. Jejich obrovských výdělků se nedotknou ani daně, a jestli ani toto vládu nebolí, pak už nemám co dodat. Tolik k jedné interpelaci.

K druhé odpovědi pana ministra spravedlnosti Dr. Jiřího Nováka mohu říci jen tolik. Pan ministr mě zde ujišťuje, že vláda konstatovala, že skutečnost, že některé obce pociťují prostituci jako závažný společenský jev, nesouvisí s tím, že nebyl přijat zvláštní zákon, který by obsahoval omezující, kontrolní a sankční ustanovení týkající se této problematiky. Já tady mohu zase jen říci, že vláda se bohužel podle mého názoru a názoru odborné veřejnosti mýlí a musím konstatovat, že prostituce je sice zakázaná, nikoliv vsak trestná. Jevy s ní spojené lze těžce prokazovat. Paragrafy, které jsou zde vyjmenovány, nelze použít ve skutečnosti v praxi, to všichni dobře víte. A je zde zcela jasná absence zákona k regulování prostituce, absence vymezení zcela jasných pravidel a naprostá absence všech kontrolních mechanismů. Přestupky nebo finanční pokuty, byť do výše 30 tis. Kč, jsou zcela nevymahatelné. Policista, který to bude vyžadovat, se ocitne ve směšné situaci, a i celému personálu bude jen pro legraci. Ani to nepřispěje k upevnění již tak dosti vratkého postaveni naší policie. Přesvědčení, že tato závažná celospolečenská problematika je ošetřena vyjmenovaným i paragrafy - toto přesvědčení může mít skutečně jen velký idealista. Já osobně ho nemám. Tolik k druhé odpovědi.

Další odpověď mi poslal pan premiér Václav Klaus a k této odpovědi mohu říci len tolik. Opět vyjmenovává všechny paragrafy, které by mohly tyto problémy ošetřit, ale které podle mého názoru je dostatečně neošetřují. Tím nechci říci, že vláda neudělala nic, ale míním tím, že udělala velice málo a že by se mělo udělat více.

V této interpelaci jsem nekritizovala vypuštění trestného činu příživnictví podle § 203 trestního zákona. Já jsem jen ukazovala na to, že je tu absence dalších paragrafů, event. příslušného zákona.

Dále, pokud jsou předpisy, říká pan premiér, dodržovány zdravotnickým zařízením, vztahují se také na privátní lékaře. Vysvětluje, že zde hrozí ztráta licence soukromého privátního lékaře. Mezi námi, kdo bude kontrolovat privátního lékaře, kdo bude sankcionovat privátní lékaře, kdo bude kontrolovat ty, kteří bez oprávnění léčí prostitutky, jsou to např. pasáci, kteří je krmí antibiotiky, kdo bude kontrolovat samoléčitelství a kdo bude vlastně a jak koho postihovat. Za léčení není vyléčení. Základní síť zdravotnických zařízeni není, venerická síť se rozpadla na mnoha místech, depistáž se koná pouze někde, statistika už dávno neodpovídá skutečnosti. Vláda žije pocitem z dobře vykonané práce. Prostitutky vytlačené z jedné ulice se nacpou do ulice další, daňový poplatník dále přispívá na jejich drahou léčbu, organizátoři mafie si dále plní a budou plnit kapsy nezdaněnými penězi, a to všechno na účet daňových poplatníků. Ovšem podle názoru pana premiéra je všechno v pořádku. Podle mého názoru opět ne.

A to poslední a nejkrásnější jsem si samozřejmě nechala na konec, a to je odpověď pana ministra zdravotnictví Rubáše. Není tak dlouhá, dovolím si k ní jen to nejdůležitější.

V prvním odstavci mě pan ministr upozorňuje, že v právních předpisech Ministerstva zdravotnictví ČR nedošlo ke změně. Je to podle mého názoru politováníhodné, že do dnešního dne nebyla legislativa schopna reagovat na situaci po zavedených legislativních změnách v roce 1990. Přes upozorňování odborné lékařské veřejnosti nedošlo ke změnám zastaralých předpisů a nebyla na ně žádná reakce.

Pan ministr mi píše, že pokud platné předpisy zdravotnická zařízení dodržují, je zajištěna veškerá prevence a že v přímo řízených zařízeních Ministerstva zdravotnictví jsou předpisy dodržovány. A na privátní lékaře že se vztahují tytéž předpisy a v případě jejich nedodržení jsou opět ohroženi ztrátou licence. Připsala jsem si zde takové ošklivé chacha.

Podle mého názoru je právě největší problematickou skutečností to, že při rozpadu zavedeného systému venerologických pracovišť nedošlo k náhradě jiným systémem, eventuelně stanovením odpovědných kompetentních osob, a to hlavně kontrolních, případně kontrolních mechanismů.

Pan ministr mi říká, že apeluje na zdravotní rady, aby dohlédli na dodržování povinností každého ošetřujícího lékaře, který chorobu zjistí a léčí, a toto hlásit dle výše citované právní normy. Myslím si, že kontrola nedodržování pouze zdravotním radou je naprosto nedostatečná. A dále: statistická hlášení v současné době jsou pouze sporadická.

Prostitutky jdou k prohlídce prakticky až při porodu. Dříve chodily pravidelně, do poradny musely, protože by jinak neměly placenou mateřskou dovolenou. Navíc v tehdejší době, jak všichni víme, to byla povinnost. Dermatovenerologickému oddělení byly hlášeny jedenkrát měsíčně nové pacientky, navíc byly aktivně vyhledávány, depistáž perfektně fungovala. Každá depistážní kožní sestra znala přesně své pacientky nebo pacienty, vedla přesnou dokumentaci i statistiku, hlídala si je a byla také pravidelně svým nadřízeným lékařem kontrolována.

Dnes se tyto specializované sestry propouštějí, nemáme na ně finanční prostředky. Například v Brně funguje, alespoň doufám, že ještě dnes v této době její pracovní poměr trvá, jediná depistážní sestra na celé Brno. Předpoklad, že promiskuitní osoby budou sami aktivně vyhledávat kontroly u lékaře je více než směsný. Navíc konkrétně jedenkrát měsíčně gynekologická oddělení povinně hlásila dermatovenerologickému oddělení nové pozitivity všech pacientek ze spádových oblastí, podobně jako transfusní stanice a mikrobiologické oddělení OHS. Seznamy se pravidelně kontrolovaly, neutekla ani myš. To všechno ovšem dnes padá.

Já samozřejmě vím, že donedávna u nás jako hlavní zdroj nákazy se označovali homosexuálové jako riziková skupina. Ale současně také vzniká v Evropě nový trend, stejně jako v Thajsku, síří se pohlavně přenosné choroby prostřednictvím toxikomanů, prostitutek, kteří se nikdy u nás v tak obrovském množství nevyskytovali. V severních Čechách začíná bujet dětská prostituce a jak sám pan ministr uzná, donedávna je to také něco nevídaného. A my musíme otevřít oči a vidě skutečnost ve vší nahotě, jaká je.

Za čtvrté mi pan ministr tady píše, a to mě skutečně by rozesmálo, kdyby to nebylo k pláči, že pokud jde o prostitutky jako zdroj nákazy u nás, je dnes spíše nebezpečí, že se stanou obětí nákazy ony, pokud nebudou dodržovat zásady bezpečnějšího sexu. Obavy z ohrožení prostitutek jsou sice oprávněné, ale já je s panem ministrem nesdílím. Je mi líto, že se pan ministr na tento problém dívá spíše z pohledu návštěvníka restaurace U Holubů, nežli zrakem ministra zdravotnictví, chránícího ohrožené zdraví populace daňových poplatníků, občanů dodržujících zákony a hlavně platících tyto radovánky i jejich následky ze svých daní.

Mimochodem prostitutky jsou za své rizikové zaměstnání ohodnoceny nejen poměrně nemalým, ale také nezdaněným finančním obnosem, o jakém se ani těžce pracujícímu horníkovi nebo železničáři nesnilo. O učitelích a lékařích se ani nezmiňují, protože ti by bledli závisti.

Já nechci podezírat pana ministra z nadržování bardámám ale když jsem v televizi Nova viděla krásně v barvách provedené fotografie, kterými je tato pověstná restaurace vyzdobena, ztrácela jsem naději spolu s celou odbornou lékařskou veřejností, že pan ministr dokáže zakročit v tomto balastu něčím jiným, než rozdáváním ochranných prostředků a letáků. Zákazníky prostitutek místo ochrany, o kterou mu zřejmě jde, může touto akcí, když bude prováděna intenzívně, maximálně otrávit.

Je samozřejmě dobré získávat informace k této problematice. Má to svůj význam. Ale jiná je otázka efektivně vynaložených finančních prostředků. Neprotestuji proti zakládání oddechových center s červeným osvětlením a koutkem hygieny v Bolzanově ulici v Praze pro unavené prostitutky. Vím, že jsou tyto trendy běžné ve vyspělých státech a WHO je doporučuje. Nemělo by se tak dít ze státních dotací, ale ze mzdových prostředků pracovnic samých. Občanské sdružení RR - rozkoš bez rizika - není rozhodně bez prostředků. Neměli by však bez nich být hlavně ti, kteří je léčí a pečují o to, aby byly opět co nejdřív činnosti schopné.

Snahy o spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Republikového výboru pro prevenci kriminality, jak píše pan ministr v posledním odstavci, jsou chvályhodné, ale mě by spíše zajímaly výsledky práce Ministerstva zdravotnictví i jiných ministerstev, která se touto problematikou zabývají. Zatím však mnoho výsledků nevidíme, ačkoliv podkladů pro práci, ať už ze zahraničí nebo od našich odborníků České dermatovenerologické společnosti, je více než dostatek, jak píši ve své interpelaci.

Je potřeba začít jednat v prevenci dalšího vzestupu pohlavně přenosných chorob a infekcí a nelze považovat vzniklé výdaje za omluvu netečnosti. Jinak se musím ptát, kdo bude přebírat odpovědnost. S odpovědí pana ministra nesouhlasím a pokud sněmovna svou větší částí bude hlasovat pro souhlasnou odpověď, přebírá tím samozřejmě odpovědnost za tento stav. Souhlasí s tím, aby se naše Česká republika stala hnojištěm ve středu Evropy, hnojištěm páchnoucím daleko za naše hranice, hnojištěm, od kterého se bude odvracet s opovržením celá okolní Evropa.

Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, já jsem si z té hromady interpelací, které ještě nejsou projednány, vyčlenil tři, to je vaše interpelace a odpovědi pana ministra Rumla, pana ministra Rubáše a pana ministerského předsedy Václava Klause.

Jsou všechny tři, odpovídá to takto?

Poslankyně Gerta Mazalová: Já mám ještě pana ministra Nováka.

Předseda PSP Milan Uhde: Odpověď pana ministra Nováka jsem nenašel v té hromadě, právě to je jediný moment, který nesouhlasí. Takže já nemám odpověď pana ministra Nováka před sebou na stole.

Budeme tedy jednat v rozpravě o těchto třech odpovědích. Rozpravu otevírám, táži se, kdo se do ní hlásí. Vidím, že se nehlásí nikdo. Hlásí se pan poslanec Jaroš, promiňte, samozřejmě, že máte příležitost.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nesouhlasím se vším, co tady bylo řečeno, ale s mnohým ano. Souhlasím s tím, že opravdu chybí určitý zákon nebo cítím určitou mezeru v naší legislativě, která by řešila tento negativní společenský problém, kterým prostituce je. Jakési pokusy o zavedení nebo předložení návrhu zákona většinou skončily s poznámkou, že nelze prostituci jako jedno z nejstarších lidských řemesel zákonem zakázat nebo dokonce nějak omezit, že vždycky zde bude, ať chceme nebo nechceme.

Ráno, když jsem přijížděl do Poslanecké sněmovny z Florence, jezdím metrem, byl jsem svědkem drobné události, a to události té, že kapsář při vystupování z vlaku metra jedné staré paní vzal peněženku z kabelky, ale byl přichycen sousedem, který ho chytl okamžitě za ruku. Kapsář se potutelně usmál a řekl: paní, vypadla vám peněženka. Paní si odebrala peněženku, nic se dále neodehrálo, pan pána pustil, ten nastoupil do dalšího vlaku, aby pokračoval ve svém řemesle.

Nikdy jsme nevypustili, neomezili, nezrušili zákon, který by nějakým způsobem neměl postihovat kapsáře, zloděje a podobně. A vždycky nám bylo jasné a našim předchůdcům, že tento zákon tuto činnost rozhodně nevymýtí, protože ti kapsáři budou pořád a pořád se bude krást, a žádný zákon zkrátka nepotlačí tento negativní společenský jev - obdobně jako žádný zákon nepotlačí prostituci - ale je nesmírně nutný.

Tento zákon byl za první republiky, měli jsme ho tady, byl to zákon, který zakazoval veřejné domy a my víme od našich otců, z historické beletrie a historie, že veřejné domy byly, že byly nějakým způsobem trpěny. Ale byl tu určitý zákon, který mohl být použit tehdy, když tato činnost překročila určitou mez. A já se velice přimlouvám za to, aby obdobný zákon, ať z návrhu vlády nebo z návrhu skupiny poslanců, vznikl, protože všichni cítíme obdobně, že tato mezera zde opravdu je. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a budeme postupně hlasovat o trojí odpovědi.

První usnesení, které vám předložím, zní: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci paní poslankyně Gerty Mazalové ve věci boje proti pohlavním chorobám a prostituci, sněmovní tisk 1774 F.

Odhlásím vás - stalo se v této chvíli. Prosím o novou registraci. (Proběhla registrace.)

248. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 69 přítomných 31 pro, 17 proti, 13 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Opačný návrh: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci boje proti pohlavním chorobám a prostituci, sněmovní tisk 1774 F."

249. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 73 přítomných 22 pro, 33 proti, 12 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat. Odkládáme odpověď ministra Rumla jako nevyřešenou hlasováním.

Dále je tu návrh usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci boje proti pohlavním chorobám a prostituci, sněmovní tisk 1774 H."

250. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

250. hlasování skončilo. Ze 73 přítomných 43 pro, 11 proti, 11 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Třetí návrh zní: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci boje proti pohlavním chorobám a prostituci, sněmovní tisk 1774 A."

251. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasováni?

Hlasování skončilo. Ze 73 přítomných 34 bylo pro, 22 proti, 11 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Předložím opačný návrh: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci boje proti pohlavním chorobám a prostituci, sněmovní tisk 1774 A."

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování (č. 252) skončilo. Ze 73 přítomných bylo 24 pro, 32 proti, 10 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat. Odpověď odkládáme jako nevyřešenou.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci právně pochybného prodeje 30% akcií společnosti Rudolf Jelínek, a. s. Vizovice, a událostí s tím souvisejících - sněmovní tisk 1774. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 1774 K.

Pane poslanče, ptám se vás, zda jste srozuměn s odpovědí. Ano. Odpověď pan poslanec přijal.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Proto ji uzavírám a předkládám tento návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci právně pochybného prodeje 30% akcií společnosti Rudolf Jelínek, a. s. Vizovice, a událostí s tím souvisejících, sněmovní tisk 1774 K."

253. hlasováni. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 75 přítomných 55 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh usnesení byl přijat.

Poslední odpověď, kterou zatím předložil pan ministr Ruml, je určena interpelaci pana poslance Pavla Seifera. Týká se podání nevládní organizace "Děti Země", které bylo označeno jako "petice" a bylo adresováno Ministerstvu vnitra České republiky - sněmovní tisk 1774. Odpověď - sněmovní tisk 1774 M.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, nesouhlasím s odpovědí. Bohužel pan ministr zřejmě nepochopil mé zřejmě nejasné vyjádření zásadní otázky - totiž otázky procedurální. Když okresní představitelé státní správy neodpoví v zákonné lhůtě na podnět občanů, na petici, musí to řešit ministerstvo, které má na starosti tuto správu, nikoli odborné ministerstvo, ať se petice týká čehokoli. Prostě - zástupce státní správy neodpověděl a za to ho činím odpovědným.

Pan ministr měl na toto reagovat. Proto navrhuji nesouhlasné stanovisko. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavlu Seiferovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí, proto rozpravu uzavírám a předkládám vám tento návrh usneseni: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci podáni nevládní organizace Děti Země, které bylo označeno jako petice a bylo adresováno Ministerstvu vnitra České republiky - sněmovní tisk 1774 M."

Budeme hlasovat ve 254. hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 81 přítomných 32 pro, 21 proti, 14 se zdrželo, 14 nehlasovalo. Návrh usnesení nebyl přijat.

Pokusím se předložit návrh opačného smyslu: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci podání nevládní organizace Děti Země, které bylo označeno jako petice a bylo adresováno Ministerstvu vnitra České republiky - sněmovní tisk 1774 M."

255. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 81 přítomných 24 pro, 29 proti, 13 se zdrželo, 14 nehlasovalo. Ani toto usneseni nezískalo podporu nadpoloviční většiny poslankyň a poslanců. Odkládáme jej jako nevyřešené.

Konstatuji, že jediná odpověď, kterou pan ministr Holáň odevzdal na interpelace poslanců, se týká pana poslance Michala Krause, a ten není přítomen, takže tuto odpověď odkládám.

Přistupuji k odpovědím, které dal poslancům pan ministr životního prostředí František Benda. Jako první tu leží odpověď na interpelaci pana poslance Jiřího Drápely ve věci nedodržení podmínek výběrového řízení na pronájem účelového hospodaření na rybnících v NPR Lednické rybníky. Já se omlouvám, že v tuto chvíli nerozluštím zkratku, ale je zcela jasné, oč jde. Pokračuji ... které vyhlásil Český ústav ochrany přírody - sněmovní tisk 1514. Asi je to národní památková rezervace. Pravděpodobně ano. Odpověď - sněmovní tisk 1514 A. Projednáváni bylo přeloženo z předchozí schůze na tuto.

Považuje pan poslanec Drápela odpověď za uspokojivou? Ne, nepovažuje. Otevírám rozpravu a dávám panu poslanci příležitost, aby svou odmítavou reakci vysvětlil.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP