Úterý 27. června 1995

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, je mi líto, ale nemohu souhlasit s vašimi dvěma odpověďmi na mé interpelace v záležitosti pronájmu rybníků v Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky. Firma Pemex Hlohovec, spol. s r. o., napadla soudní cestou výběrové řízeni vypsané Český ústavem ochrany přírody Praha, dnes Agentura ochrany přírody a krajiny, který byl Okresním úřadem Břeclav zplnomocněn k vypsání a organizaci výběrového řízení. D ne 4. 8. 1994 bylo zveřejněno Hospodářskými novinami vypsání výběrového řízení na rybníky v Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky. Bližší podmínky bylo možné vyzvednou oproti úhradě 500 Kč na Chráněné krajinné oblasti Pálava nebo na Českém ústavu ochrany přírody Praha od 15. 8. do 31. 8. 1994.

Bližší podmínky se skládaly z podmínek veřejné soutěže, z plánu péče Národní přírodní rezervace Lednické rybníky do roku 1999 a ve studii Rybářské hospodaření v části I.

Předkladatelé, účastníci výběrového řízeni, byli povinni své návrhy odevzdat do 16.00 hodin 15. září 1994 na Český ústav ochrany přírody v Praze v 15 vyhotoveních. Zpracované návrhy musely řešit všechny stanovené požadavky vlastních podmínek veřejné soutěže. Řídit se plánem péče a studií Rybářské hospodaření. Neřešení, byť jediného bodu z podmínek veřejné soutěže bylo důvodem odmítnutí návrhu přihlašovatele, a to dle § 284 obchodního zákoníku, a to z podmínek veřejné soutěže. Termín konání výběrového řízení měl být účastníkům oznámen 10 dnů dopředu, viz podmínky veřejné soutěže.

Firma Pemex Hlohovec s.r.o. předala osobně 15 kusů návrhů na Český ústav ochrany přírody Praha dne 15. 9. 1994 ve 12.15 hodin, viz doklad o předání, čímž se do výběrového řízení řádně přihlásila.

První rozpor: Výběrové řízení se konalo 20. září 1994, čili byl porušen termín oznámení výběrového řízení 10 dnů předem.

Druhý rozpor: Pozvánku na konáni výběrového řízení Pemex Hlohovec s.r.o. vůbec neobdržel. Jejich účast byla zajištěna náhodnou informací od jednoho z akcionářů Rybníkářství, a.s. Pohořelice. Dle mých informací pozvánka byla poslána do Prostějova na akciovou společnost Pemex Prostějov, což je jiný podnikatelský subjekt. Členové výběrové komise, např. obce, neobdrželi předem ani v průběhu výběrového řízení podmínky veřejné soutěže, tudíž nevěděli, co musí být řešeno a že neřešení podmínek je důvodem odmítnutí návrhu a vyřazení ze soutěže dle § 284 obchodního zákoníku.

Třetí rozpor: Předkládané návrhy účastníků byly odevzdávány v 15 vyhotoveních. Složení výběrové komise bylo jednadvacetičlenné. Tak se ptám, na základě čeho provádělo 6 zbývajících členů komise posouzení, podle čeho prováděli bodování řešených úkolů č. 2, 3, 4 a 5, když požadavky, tj. podmínky veřejné soutěže, neobdrželi a neměli ani 6 výtisků zpracovaných návrhů.

Čtvrtý rozpor: Rybníkářství, a.s. Pohořelice bod 2 podmínek veřejné soutěže, což byl vlastně nejdůležitější bod z hlediska hodnocení návrhů, nezpracovalo. Scházel technický záměr na 10 let, ekonomický záměr na 10 let a studie Rybářské hospodaření pod bodem i) neřešila lovení zbytku ryb na rybníku Nesyp.

Po ukončení výběrového řízení zapomněl ing. Počta, vedoucí výběrové komise z Českého ústavu ochrany přírody Praha, předložené návrhy od uchazečů soutěže posbírat. Tento nedostatek umožnil firmě Pemex Hlohovec s.r.o., aby se dostala k předloženému návrhu Rybníkářství a.s. Pohořelice a porovnala, zda tento návrh obsahuje všechny náležitosti požadované v podmínkách veřejné soutěže. Neobstojí totiž argument, že chybějící bylo zodpovězeno následně formou dotazů, byť by o tom existoval i magnetofonový záznam. Bylo-li něco ve veřejné soutěži požadováno, musí být v případě jakékoliv změny, že se nepožaduje, zase veřejně oznámeno. V daném případě měl být návrh Rybníkářství a.s. Pohořelice ze soutěže vyřazen tak, jak je uvedeno v podmínkách veřejné soutěže. Precedentem je totiž vyřazení ze soutěže třetí firmy Vaigarexu Jindřichův Hradec, která nepředložila jeden z požadavků. Výše uvedený postup je předmětem žaloby, kterou podal Pemex Hlohovec s.r.o. u obchodního soudu na Český ústav ochrany přírody Praha, který vypsání veřejné soutěže a její průběh organizoval. Veškeré materiály jsou formou přílohy jako důkazy poskytnuty soudu.

Vážený pane ministře, z řečeného jasně vyplývá, že vítězem výběrového řízeni měla být firma Pemex Hlohovec s.r.o., jelikož splnila požadované podmínky výběrového řízení, zatímco Rybníkářství a.s. Pohořelice a Vaigarex Jindřichův Hradec nikoliv.

Jelikož vámi ustanovené kontrolní komise údajně nezjistily žádné závady a jelikož jste mně nepředložil zápisy z údajných kontrol výběrového řízení, o které jsem vás v interpelaci žádal, musím konstatovat, že ministerstvo životního prostředí pod vaším vedením pracuje nekvalitně, výběrová řízení vypsaná Českým ústavem ochrany přírody Praha, který spadá pod váš resort, vyhrávají firmy, které nesplnily základní podmínky veřejné soutěže, což dokazuje, že vaši podřízení si dělají, co chtějí a z čehož vyplývá, že ministerstvo životního prostředí pod vaším vedením neplní tu funkce, která je veřejností od ministerstva očekávána. Domnívám se, že byste měl velmi zvážit své další působení ve funkci ministra životního prostředí České republiky a raději uvolnit místo schopnějšímu člověku, který by tam zavedl pořádek a požadoval zodpovědnost a kontrolu podřízených pracovníků. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozprava je otevřena, kdo se do ní hlásí? Rozpravu uzavírám a dám hlasovat o návrhu usnesení. Zní:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci nedodržení podmínek výběrového řízení na pronájem účelového hospodaření na rybnících v Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, který vyhlásil Český ústav ochrany přírody, sněmovní tisk 1514 A.

Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

256. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 73 přítomných bylo 35 pro, 22 proti, 10 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předložím opačný návrh.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci nedodržení podmínek výběrového řízení na pronájem účelového hospodaření na rybnících v Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, které vyhlásil Český ústav ochrany přírody, sněmovní tisk 1514 A. 257. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 75 přítomných bylo 23 pro, 32 proti, 11 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Ani tento návrh neobdržel patřičnou podporu. Nebyl přijat.

Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci nové koncepce provozu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu, sněmovní tisk 1517. Odpověď - sněmovní tisk 1517 A. Projednávání přeloženo z předchozí schůze na dnešní a já se ptám paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedo, okamžik, mám víc interpelací a v této chvíli se v nich nevyznám.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to tisk 1517 A. Všiml jsem si, že paní poslankyně Buzková tady také má odpověď na interpelaci, sněmovní tisk 1613 A.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, shodně se s panem ministrem domníváme, že první odpověď, o které jste hovořil, byla projednávána posledně.

Předseda PSP Milan Uhde: Byla projednána již dříve. Nemohu vám to vyvrátit ani dokázat. Musím vám věřit.

V tom případě se věnujme odpovědi na interpelaci týkající se přípravy vyhlášení Národního parku Labské pískovce, tisk 1613. Odpověď jako sněmovní tisk 1613 A. Opět přeloženo z předchozí schůze na dnešní.

Vaše odpověď, paní poslankyně.

Poslankyně Petra Buzková: Já bych k odpovědi na tuto interpelaci ráda uvedla, že vlastně celý spor o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko, Labské pískovce, je sporem o to, zda bude vyhlášena velká ucelená varianta nebo varianta malá, tzn. varianta Sever.

Chtěla bych říct, že velká varianta je geograficky ucelená. Tak jak je navržena, má logiku a zahrnuje všechny přírodní nejvýznamnější celky severovýchodní části stávající CHKO.

Její cena je především v tom, že obsahuje nejméně poškozené části přírody v této oblasti. Jako taková také vyhovuje normám Evropy pro národní park.

Při vyhlášení varianty Sever, tzn. té menší varianty, zbude ze zvláště chráněných území, která měla být součástí parku, pouze jeden, zbývající tři budou vně národního parku.

Domnívám se, že pledování pro variantu Sever je legitimní a pro někoho pochopitelné, ale současně si myslím, že je nehodné ministra, jehož resortem je ochrana životního prostředí.

Mrzí mne, že Ministerstvo životního prostředí v takto zásadní záležitosti dobrovolně ustupuje zájmům jiných resortů přesto, že je to v hlubokém rozporu se zájmy ochrany přírody.

Takže já s odpovědí pana ministra nesouhlasím. Nikoliv pro argumentaci, která je použita v této odpovědi. Svým nesouhlasem s touto odpovědí chci vyjádřit nesouhlas s koncepcí vyhlášení Národního parku v menší variantě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Pavel Seifer. Má slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, nemohu, než podpořit stanovisko kolegyně Buzkové.

Tuto problematiku sleduji od samého počátku. Chtěl bych připomenout poslancům, kteří se nezabývají podrobně touto otázkou, že jde o problém komplexní. V podstatě jde o CHKO Labské pískovce a návrhu Národního parku. Pan ministr ve své odpovědi kolegyni Buzkové přislíbil, že návrh zákona o Národním parku předloží k projednání vládě v dubnu t. r. Nevím, jestli se tak stalo. Asi mi pan ministr odpoví, zda ano či ne.

Ve své odpovědi se pan ministr rovněž odvolává na odpor veřejnosti. Jím zdůvodňuje zmenšení nebo zúžení návrhů na tzv. variantu Sever. Na důkaz toho předkládá dopisy některých obecních úřadů. Odpor je založen na takových okolnostech, nechci říci absurditách, jako nemožnost či ztížení povolování staveb; uváděny jsou problémy kanalizace. vodovody, čistírny atd.

Ptám se v této souvislosti, zda se ministerstvo pokusilo dotyčným obcím vysvětlit, že podpora podobných staveb je součástí péče o velkoplošná krajinná území, a proto na ně lze vztahovat žádosti o dotaci právě z fondu životního prostředí. Jde vůbec o koncepci síti velkoplošných chráněných území.

Zde bychom asi měli doporučit urychlit veškeré projednávání návrhů v tomto smyslu, protože odkládáním projednávání může dojít k nenávratnému poškození jednotlivých oblastí, jako územních celků.

Připojuji se ke kolegyni Buzkové a navrhuji negativní hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: K odpovědi se hlásí pan ministr životního prostředí František Benda.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych především pro pány poslance, kteří nejsou zasvěceni do tohoto problému, chtěl doplnit a zdůraznit - je to velmi zvláštní interpelace.

Interpeluje se tu něco, co vlastně ještě nebylo ani předmětem jednání vlády, natož legitimního jednání parlamentu o jednání příslušného zákona. Proto bych rád, aby nevznikl dojem, že při projednáváni této interpelace rozhodujete, hlasujete o podpoře či nepodpoře nějaké variantě. O tom bude, jak já doufám, Poslanecká sněmovna jednat nad předloženým návrhem zákona, který bude jistě vládou projednán a předložen. Všechny tyto připomínky a výhrady bude možno legitimně při projednávání tohoto zákona uplatnit.

Neumím si představit, že bychom tímto způsobem v podstatě předjednávali analogicky podobné materiály, které teprve budou předmětem jednání vlády.

Dále bych chtěl říci ještě toto. Naprosto zásadně zdůrazňuji, že systém ochrany, který je zajišťován formou Národního parku; resp. národní park, jakožto určitá forma ochrany přírody není zdaleka jediným způsobem, jak ochránit přírodu. Kdybychom z této logiky vycházeli, a to byla naše úvaha při projednáváni variant tohoto parku, možná že bychom se s hranicemi parku zastavili až na hoře Řípu.

Prosazuji tedy ochranu přírody jako celek. Jsem proti tomu, aby byla soustřeďována pouze na vymezená území. Vymezená území tohoto typu, jako je národní park, samozřejmě chráněná pouze v rozsahu, který znamená tu mimořádnou hodnotu, jejíž ochranu nelze zajistit jiným způsobem.

Proto tedy, i když diskuse o velké či malé variantě, je legitimní, znovu upozorňuji a žádám, aby jí byla věnována pozornost při tom, až bude projednávána ve sněmovně.

Odmítám obvinění, že redukce územní varianty Národního parku na variantu menši znamená a že je vyjádřením či výrazem jakési necitlivosti k ochraně přírody.

Ochrana přírody na celém území je zajištěna systémem, který poskytuje CHKO. a to již řadu let.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Františku Bendovi. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych připomenout také zahraničně politický aspekt celé věci. Jde o to, že zřízení Národního parku České Švýcarsko bylo kdysi slíbeno saské vládě. Na saské straně Národní park existuje, i když vím, že má trochu jiný systém ochrany přírody, než naše národní parky. Domnívám se, že i to je vážný důvod.

Vzhledem k tomu, že se o zřízení Národního parku České Švýcarsko jedná již čtyři roky; o prvním návrhu, event. poslaneckém, jsme se v této sněmovně dohadovali na jaře roku 1992, tak si myslím, že to, že jsme zatím nebyli schopni rozhodnout, je také mezinárodní ostuda.

K interpelaci paní poslankyně Buzkové si myslím, že problém není v tom, zda ta či ona varianta. Problém je, zda vláda vůbec někdy se dostane k tomu, aby příslušný návrh schválila.

Vážení kolegové a kolegyně, byl bych rád, abychom podali poslanecký návrh na zřízení Národního parku České Švýcarsko. Myslím si, že by to mohlo znamenat jistý posun k řešení tohoto problému. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi. Udílím slovo paní poslankyni Petře Buzkové, poté panu poslanci Jiřímu Šolerovi.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, v úvodu svého vystoupení bych chtěla říci, že závěr vystoupení pana poslance Ježka, který se týkal především toho, zda vláda vůbec někdy předloží příslušný návrh zákona, byl velmi pravdivý, protože v tom je asi podstata celé mé interpelace.

Pan ministr Benda hovořil o tom, že celá ta velká oblast je dnes chráněna jako Chráněná krajinná oblast, že ochrana přírody je zde dostatečná apod. Přiznám se, že bych byla velmi ráda, kdyby tomu tak skutečně bylo. Kdyby tomu tak opravdu bylo, neobracela bych se na pana ministra Bendu s touto svojí interpelací. Nicméně v CHKO Labské pískovce dochází k poškozování přírody. Dochází tam k poškozování přírody především z toho důvodu, že se zde nachází velké množství vzrostlých lesů zhruba ve stáří 90 až 100 let, které jsou v CHKO systematicky káceny. Jsou káceny bohužel tím způsobem, že vznikají holoseče, vznikají bohužel holoseče na erozivních svazích. Obzvláště v letošním roce, kdy bylo velmi deštivé jaro, je velmi pravděpodobné, že tyto svahy nebudou již nikdy zalesněny.

Takovýchto problémů zde samozřejmě vzniká víc a já je v žádném případě nechci zde ve sněmovně rozvádět. Toto berte pouze jako příklad toho, proč nemohu souhlasit s tím, že současná ochrana je absolutně dostatečná, jak uvedl pan ministr Benda.

Každopádně velice nadšeně vítám návrh pana poslance Ježka o poslanecké iniciativě pro případ vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a věřím, že bude možné, abychom se všichni na tomto návrhu podíleli.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Šoler.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych jen reagoval též na závěr řeči pana poslance Ježka. Měl jsem možnost v loňském roce navštívit obě části chráněných oblastí na Šumavě - jak Národní park Šumava, tak Bavorský národní park. Měl jsem možnost také s lesníkem navštívit tento park a vidět, jakým způsobem tam dopadl případ, kdy naše ochrana přírody otrocky dublovala metody, které jsou použity v Bavorském národním parku. Myslím si, že naše ochrana přírody má velmi dobré tradice a že v této oblasti na tom nejsme tak špatně, abychom museli kopírovat tupě všechny zkušenosti našich sousedů.

Nejsem proti kopírování zkušeností, ale s rozmyslem, a těch, které stojí za to. Domnívám se, že evropské národní parky by měly tvořit jeden celek a že záležitosti by se neměly omezovat pouze na sousedy, i když samozřejmě z hlediska jednoho územního celku k těmto záležitostem sousedů je nutno přihlížet. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám vám návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci přípravy vyhlášení Národního parku Labské pískovce, sněmovní tisk 1613 A.

Musím vás odhlásit, protože Jsem viděl pohyb ve sněmovně, a to bohužel spíše směrem ven ze sněmovny než dovnitř. Prosím o registraci.

Dávám hlasovat ve 258. hlasování o návrhu usnesení, který jsem přečetl.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 77 přítomných bylo 35 pro, 22 proti, 11 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Opačný návrh:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci přípravy vyhlášení Národního parku Labské pískovce, sněmovní tisk 1613 A.

259. hlasování.

Kdo podporujete předložené usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasováni skončilo.

Ze 73 přítomných bylo 25 pro, 34 proti, 10 se zdrželo, 4 nehlasovali. Ani tento návrh nebyl přijat. Odpověď nebyla hlasováním rozřešena.

Další interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci výstavby lanovky v Národní přírodní rezervaci Moravský kras střed, tisk 1659, zodpověděl pan ministr životního prostředí František Benda. Odpověď jste dostali jako sněmovní tisk 1659 A. Projednání přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Paní poslankyně Buzková nám poví, jak odpověď hodnotí.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, děkuji za poskytnuté materiály, které mi byly poskytnuty v odpovědi pana ministra, zvláště pak za materiál Správy CHKO Moravský kras, kterým mi ministr konečně poskytl důkaz o falšování podkladů na Správě CHKO Moravský kras.

Ráda bych se vyjádřila k poslednímu bodu odpovědi na interpelaci, k otázce postižení právnické osoby - Společnost pro Moravský kras, a.s. Blansko. Zde došlo ve správním řízení k chybě a já pouze žádám její nápravu. Za dodržování výjimky je zodpovědná osoba, na jejíž jméno byla výjimka vystavena. To, že při zadávání dalších prací způsobily škody jiné právnické osoby, není v tomto případě relevantní - viz znění zákona č. 114/1992 Sb.

Ještě bych se jednou vrátila velice ráda k našim inkriminovaným jedlím. Děkuji za poskytnutí floristického výzkumu. Po jeho přečtení jsem si uvědomila, že ironické zpochybňování odborných kvalit jeho autora skutečně není na místě. Jenže zároveň jsem si již po přečtení prvního odstavce uvědomila, že v tomto výzkumu se hovoří o úplně jiném místě, než které figurovalo ve všech mých interpelacích.

Zároveň mě těší, že Ministerstvo životního prostředí po tolika měsících korespondence uznalo existenci jedlí a jejich nevratné poškozeni. Mrzí mne však, že jsou nadále bagatelizovány. Souhlasím sice s tím, že tento jedlový kotlík byl založen uměle, po třech měsících zjišťování všech faktů kolem tohoto kotlíku by bylo smutné, kdyby se to nezjistilo, ovšem tvrzení, že v této lokalitě z hlediska zájmu ochrany přírody je jedlový kotlík nevhodný, povazuji za neznalost.

Jedle a buky jsou v této lokalitě původní, nevhodné tedy nemohou být z hlediska podnikatelských záměrů. Ale to už potom nemusí být vhodná jakákoli příroda. V tomto případě nesouhlasím s odpovědí na moji interpelaci.

Ráda bych ještě doplnila, že jsem dala i třetí interpelaci v této věci a vzhledem k tomu, že moje vyjádření zde bude velmi krátké, pokud nebude mít pan předsedající nic proti tomu, vyjádřila bych se k ní teď.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, mám před sebou odpověď na vaši interpelaci ve věci soustavy Novomlýnských nádrží a dále ve věci prošetření postupu správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Druhá z nich je ta, o které bychom teď měli mluvit. Vezmeme tyto dvě do jedné rozpravy, ale samozřejmě o usnesení budeme hlasovat o každé zvlášť. Prosím vaše vyjádření.

Poslankyně Petra Buzková: Jedná se o další interpelaci, ke které bych se vyjádřila velmi stručně. Pan ministr mi zde doporučil, abych vyčkala závěrů České inspekce životního prostředí, s čímž já souhlasím, vyčkám tohoto závěru. Ostatně jsem se na tuto inspekci obrátila ještě dříve než pracovníci ochrany přírody. Děkuji panu ministrovi za toto doporučení, nemám nic proti tomu, doporučení přijímám a v tuto chvíli bych s odpovědí na tuto interpelaci souhlasila s tím, že podle nálezu České inspekce životního prostředí buď podám nebo nepodám v této věci interpelaci další.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji a prosím, abyste nás neopouštěla, protože ještě přijdou Novomlýnské nádrže. Otevírám rozpravu k těmto dvěma odpovědím na interpelace. Volám k řečništi pana poslance Pavla Seifera.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, budu velmi stručný. Tyto interpelace jsem pozorně sledoval. K otázce výstavby osobní lanové dráhy v Moravském krasu - osobně ji nepovažuji za zcela dořešenou. Upozorňuji pana ministra, že buď sám nebo spolu s kolegyní Buzkovou připravíme ještě další interpelaci včetně analýzy nedostatků v odpovědi. které tam jsou.

Nerozuměl jsem poněkud - a možná mi to bude vysvětleno - vašemu doporučení, aby podkladové materiály kolegyně sháněla buď na jiném resortu nebo u nižšího správního orgánu. Nevím, jestli je to tím, že ho na ministerstvu nemáte, nebo jestli by bylo lépe jít na provozní oddělení.

K provozu jeskyní mám otázku, a asi bych rád slyšel odpověď, i když nemusí být nyní. Jestli jsem dobře pochopil smysl obou odpovědí pana ministra, tak předmětem privatizace nebudou ani jeskyně, ani péče o ně, ani průvodcovská služba či informační systém. Má se privatizovat pouze - projeví-li někdo zájem - parkoviště, suvenýry a kiosky. To je otázka, jestli je to pravda.

Potom bych poprosil pana ministra o konkrétní odpověď na otázky kolegyně Buzkové ze 6. 4., a to speciálně k bodu 13. Jinak mě ještě zaujalo, že ve své odpovědi hovoříte výhradně o Moravském krasu. Myslím si že je to tím, že jste odpovídal na konkrétní dotaz. Nemyslím si, že by se to vztahovalo pouze na Moravský kras a na problematiku Moravského krasu. Docela by mě zajímala informace, co do privatizace půjde a nejen v otázce Moravského krasu, a co se do privatizace nedostane. To je zatím vše, děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP