Pátek 23. června 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Payne.

Poslanec Jiří Payne: Návrh byl podán proto, že my zde ústavním zákonem stanovíme nějaké hranice a zároveň řekneme, že obyčejným zákonem lze měnit ústavní zákon. To je podle mého soudu nepřijatelný princip. Proto podávám návrh na vypuštění čl. 3, který tento nepřijatelný princip do našeho ústavního pořádku zavádí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat, není-li námitek, o vypuštění čl. 3.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 153. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 45 proti, 80 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Další návrh označený číslem 5. Pan kolega Payne souhlasí, že by o něm mohlo být hlasováno v případě, že nebude přijat návrh pana poslance Výborného. Nyní bychom o něm nehlasovali a mohli bychom přejít ke komplexnímu pozměňovacím u návrhu pana poslance Výborného.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ještě jsme ale nerozhodli o tom, co máme pod číslem 2 na str. 5 a pokračuje na str. 6.

Poslanec Jiří Payne: Do toho, co je pod číslem 2, je promítnuta změna, že vypustíme článkování. To znamená změna, která je pod bodem 5. Za druhé je do toho zahrnuto to, co je pod bodem 3. Za třetí je v tom samostatná věc, změna číslic na písmena tak, aby to bylo v souladu s naší dosavadní ústavou, což bylo zamítnuto.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O tom už jsme hlasovali. Pokračujeme hlasováním o pozměňovacím návrhu pana poslance Výborného.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 154. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 127 pro, 6 proti, 35 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu není nutno hlasovat o pátém pozměňovacím návrhu pana poslance Payna. Domnívám se, že nelze hlasovat ani o většině návrhů pana poslance Kačenky, protože byly shodné s tímto pozměňovacím návrhem s výjimkou bodu 4 v pozměňovacím návrhu pana poslance Kačenky, který navrhuje vložit nový článek 3.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vypustit nadpis "článek 1" to je bod 2 a vložit nový článek 3, což je bod 4. Ano? O tomto bychom měli hlasovat v jednom společném hlasování.

Poslanec Radim Špaček: Domnívám se, že by to měla být dvě oddělená hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře. Budeme hlasovat odděleně. Nejprve o bodu 2.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 155. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 43 proti, 77 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o bodu 4 pozměňovacího návrhu pana poslance Kačenky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 156. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 65 pro, 52 proti, 59 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Přijetím návrhu pana poslance Výborného vypadl z předlohy pojem "kraj". Byl nahrazen pojmem "vyšší územně samosprávný celek". To znamená, že o návrhu pana poslance Opatřila nelze hlasovat.

Přecházíme k návrhům pana poslance Ježka. Chtěl bych upozornit, že článek 5 už není hlasovatelný, ale ještě předtím je úprava článku 4, která spočívá v doplnění druhé věty. Domnívám se, že tento návrh je zpřesňující a že by bylo dobré ho přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přiznám se, že jsem zapomněl stanovisko navrhovatele.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedající, neotevírám rozpravu, jsem vámi vyzván k zopakování stanoviska, které jste nepostřehl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, tak je to přesně.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Stanovisko navrhovatele k tomuto návrhu je dvojznačné. Není přijato, ani není odmítáno. Je mi lhostejné.

(Smích v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto obohacení informací, které máme k dispozici. Zpravodaj se vyjádřil doporučujícím způsobem. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 157. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 113 pro, 8 proti, 55 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Článek 5 byl přijat ve znění návrhu pana poslance Výborného, takže o něm nelze hlasovat a lze hlasovat o zařazení nového článku 6, podle něhož vyšší územně samosprávné celky zřizují své orgány.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 158. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 90 pro, 16 proti, 68 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, tím jsme se vyrovnali s návrhy, které mění strukturu zákona a stojí před námi několik návrhů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Payne s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Chtěl bych upozornit, že jsem podával samostatně návrh na vypuštění z návětí slov "na území České republiky" s tím, že by návětí znělo "pouze vytvářejí se vyšší územní samosprávné celky". Odůvodňoval jsem, z jakého důvodu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Toto návětí bylo chápáno jako součást toho, co je za dvojtečkou. Je-li návrh, aby bylo o tom hlasováno zvlášť, bude nejlepší o tom dát hlasovat tak, jak navrhuje navrhovatel, tedy pan poslanec Payne, poté, co se vyjádří pan společný zpravodaj.

Poslanec Radim Špaček: Nechci věci komplikovat, nicméně se domnívám, že pan poslanec Payne navrhoval tuto změnu ve vztahu ke společné zprávě a tím, že jsme přijali návrh pana poslance Výborného, který uvádí nové znění celého návětí, myslím, že je rozhodnuto.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Payne se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Já bych si dovolil nesouhlasit, protože návětí nebylo návrhem poslance Výborného měněno. Jeho návrh směřoval naprosto jinam, tudíž hlasování bylo o něčem naprosto jiném. Já jsem to podával jako samostatný návrh, o kterém je potřeba hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Není-li námitka, dám hlasovat o návětí tak, jak ho navrhuje pan poslanec Payne. Je to hlasování č. 159.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 77 proti, 73 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Nebude-li vznesená nějaká další námitka, budeme moci přejít k pozměňovacím návrhům, které navrhují zcela nové znění čl. 1, tj. vymezení vyšších územních celků. Jako první je uveden návrh pana poslance Kryčera, který navrhuje vytvoření tří celků.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 160. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 82 proti, 31 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Dalším návrhem je návrh pana poslance Drápely, který navrhuje vytvoření tří zemí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Drápely v hlasování č. 161.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 85 proti, 50 se zdrzelo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Posledním návrhem této podskupiny je návrh pana poslance Honajzera, který navrhuje vytvoření třinácti vyšších územních celků na území České republiky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Payne s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Obávám se, že se návrh pana poslance Honajzera bude muset rozdělit a hlasovat po částech. Zvlášť o návětí a zvlášť jeho meritorním návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dokonce se obávám, že ve smyslu návětí, ve smyslu toho, jak jsme se vyjádřili k tomu, co bylo přijato v pozměňovacím návrhu pana kolegy Výborného, bychom neměli hlasovat.

Pan poslanec Černý se hlásí.

Poslanec Jan Černý: Já bych poté prosil, aby se o bodu č. 1 toho návrhu hlasovalo též zvlášť, tzn. o vytvoření kraje pražského.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, pan navrhovatel vyjádřil názor, že o tom návrhu by mělo být hlasováno jako o celku. Chci upozornit, že o tom, co má na mysli pan kolega Černý, budeme i v případě nepřijetí tohoto návrhu hlasovat; v případě přijetí tohoto návrhu končí samozřejmě hlasování o změnách. V případě nepřijetí tohoto návrhu budeme o věcné podstatě toho, o čem je řeč, v bodu 1 hlasovat ještě v dalších návrzích, což je uvedeno na str. 10.

Pokud by nebylo námitek, navrhoval bych hlasovat+ respektovat to, jak byl návrh přednesen, tzn. jako celek.

Pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Omlouvám se, já bych pro body 2 - 13 byl ochoten hlasovat za předpokladu, že nebude hlasováno o bodu 1.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já tomu rozumím. Dámy a pánové, pojďme trochu víc respektovat Jednací řád. Snažím se nebránit vám ve faktických poznámkách, ale nejsou příliš daleko od vět, které by měly padat spíše v rozpravě. Prosím, pan společný zpravodaj.

Poslanec Radim Špaček: Pane předsedající, domnívám se, že bychom především opravdu měli hlasovat zvlášť o tom návětí, abychom nezměnili to, co už jednou bylo přijato. Zadruhé. I kdyby byl přijat tento návrh, který přednesl pan kolega Honajzer, tak se tím skutečně vylučuje většina pozměňovacích návrhů, avšak nikoli všechny. Domnívám se, že ty, které navrhují oddělení Prahy, bylo by o nich možno ještě hlasovat, stejně jako o přeřazení okresu Jeseník.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že tento výklad je správný, protože toto je komplexní pozměňovací návrh. Pokud nebude přijat, jsou stále ještě ve hře, nevylučuje se tím hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které se týkají bodu 1 předlohy atd. atd. Když bude přijat, tak o dalších návrzích, podle mého názoru, hlasovat nebudeme moci.

Paní poslankyně Röschová s faktickou poznámkou.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, nechtěla jsem vystupovat, ale chtěla jsem říci pouze tolik, abychom napříště, já teď nevím jestli to tam dál v pozměňovacích návrzích je, již nehlasovali o návětích k čl. 1.

O návětí již bylo hlasováno pozměňovacím návrhem pana poslance Výborného, tzn. že jakékoli hlasování o dalších návětích, která by v textu byla, je zbytečné. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Ztotožňuji se s tímto návrhem. Také jsem to již uváděl. Pan kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, nezlobte se, ale musím se ohradit proti vašemu výkladu Jednacího řádu v tom ohledu, že bude možno ještě hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích týkajících se např. Jeseníku nebo Prahy. Pokud by to totiž byly pozměňovací návrhy přednesené v rozpravě, pro případ, že by byl přijat tento pozměňovací návrh pana poslance Honajzera, tak ano, pak byste měl pravdu. Leč to se nestalo.

Pozměňovací návrh pana poslance Honajzera je na znění čl. 1. Jestliže schválíme znění, pak má pravdu pan zpravodaj, že nemůžeme hlasovat o dalších.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je tedy souhlas s tím, abychom nehlasovali o návětí, vzhledem k tomu, že jsme o něm už rozhodli.

Pan kolega Mašek s další faktickou poznámkou.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, já jenom k tomu, co teď řekl pan poslanec Matulka. Věc je snadno řešitelná. Záleží na tom, zda pan kolega Honajzer návrhy o okresu Jeseník a rozdělení Prahy považuje za návrhy doplnující k jeho návrhu anebo za návrhy, které jsou s tím v rozporu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tento podmiňovací způsob se mi zdá daleko od procedury, která je běžná. Prosím, aby mě znalci procedury ostře sledovali. Říkám to už asi potřetí. Bez návětí, vzhledem k tomu, že už bylo rozhodnuto a o celém návrhu najednou, v případě, že by byl přijat, nemůžeme o dalších změnách, zkráceně řečeno, území, už hlasovat, protože bychom přijali znění celého čl. 1. V případě, že by nebyl přijat, budeme hlasovat o dalších návrzích, které máme v podkladu.

Jestliže není námitek, využiji toho a dávám hlasovat o návrhu pana poslance Honajzera.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 162. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 31 pro, 95 proti, 45 se zdrželo.

Upozorňuji ty, kteří neměli dostatek času na prostudování celého podkladu, kde jsou shromážděny pozměňovací návrhy, že o většině bodů, které jsou uváděny v pozměňovacím návrhu pana poslance Honajzera, budeme ještě hlasovat, ovšem odděleně, jak je přednášeli jednotlivé kolegyně a kolegové. Prosím tedy o předložení dalšího návrhu k hlasování.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, můžeme přejít ke skupině návrhů, které se týkají řešení středočeského prostoru spočívající ve vymezení Prahy jako vyššího územního celku. Návrhy jsou seřazeny v pořadí, jak byly předneseny. Domnívám se, že pokud má být některý z nich přijat, pak by optimální řešení předložil pan poslanec Decker.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat nejprve o prvním návrhu pana poslance Vorlíčka, tedy zkráceně řečeno - Praha plus Praha-východ a Praha-západ.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 163. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 63 proti, 72 se zdrželo.

Dalším návrhem je varianta pana poslance Vorlíčka, kterou přednesl pro případ nepřijetí jeho prvního návrhu, a je to zkráceně řečeno - Praha plus 19 vyjmenovaných obcí.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 164. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 83 proti, 59 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Další návrh je pana poslance Deckera, který vytváří pražský územ ní celek vymezený současným územím hlavního města Prahy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 165. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 94 pro, 20 proti, 59 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, domnívám se, že je tím vyloučeno hlasování o návrzích pana poslance Payna a pana poslance Franka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, tím, že jsme přijali tento návrh, odpadají další návrhy, které se týkají řešení Prahy. Přistoupíme k návrhu pana poslance Ježka.

Poslanec Radim Špaček: Pan poslanec Ježek navrhuje rozdělit severní Čechy na dva územní celky, severočeský a liberecký.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 166 Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 63 proti, 4 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Odmítnutím tohoto návrh můžeme hlasovat o návrhu pana poslance Hrdého, který navrhuje, aby okresy Liberec a Jablonec nad Nisou byl součástí Středočeského vyššího celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je nějaká námitka Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hrdého.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko hlasování č. 167. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 84 proti, 5 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Paní poslankyně Tomanová pan poslanec Ježek navrhli věcně rozdělení východočeského regionu na dva - královéhradecký a pardubický. Prosím paní poslankyni Tomanovou o upřesnění, zda měla na mysli znění královéhradecký vymezený územím okresů, totéž pak i pardubického.

Poslankyně Hana Tomanová: Připojuji se k návrhu pana poslance Ježka na název hradecký.

Poslanec Radim Špaček: Navrhuji, aby návrh pan poslankyně Tomanové nebyl schválen a aby ti, kteří chtějí hlasovat pro, hlasovali pro návrh pana poslance Ježka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Mohli bychom tomu rozumět, paní kolegyně, tak, že navrhujete stažení svého pozměňovacího návrhu a připojujete se k tomu o něco lépe formulovanému? Protože nejde o nic jiného než o jinou formulaci. Děkuji. Slovo má paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Chtěla bych jenom upozornit na skutečnost, že vyšší územní samosprávný celek pardubický v návrhu pana poslance Ježka je tvořen územím okresů Havlíčkův Brod, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, ale ne okresem Pardubice.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyjasníme, jde-li o chybu při přepisu.

Poslanec Radim Špaček: Samozřejmě Pardubice doplnit. Takováto chyba nebyla jediná.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. I v jiných případech respektujeme interpretaci nebo upřesnění navrhovatele, pokud nedostáváme sněmovní tisky. U sněmovního tisku to respektujeme. Zde jsme třeba před chvílí hlasovali o návrhu pana poslance Hrdého, kde chyběla slova "nad Nisou". Také jsme respektovali toto doplnění. Myslím si, že tuto chybu při přepisu nebo při tom, když byl návrh podáván, můžeme napravit a akceptovat doplnění.

Mohu tedy dát hlasovat o stažení návrhu paní poslankyně Tomanové, pak budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ježka.

Kdo je pro to, abychom vyhověli navrhovatelce a tento návrh stáhli, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 168. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 157 pro, 9 proti, 13 se zdrželo.

Nyní bychom pro upřesnění měli zřejmě přečíst návrh pana poslance Ježka.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP