Pátek 23. června 1995

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Děkuji.

Ti, kteří v rámci rozpravy prokázali celkem velkou erudici v historii českého, moravského, slezského a ostatně i československého územního členění státu, koneckonců někteří i rakousko-uherského, ti nesporně vědí, že se v této zemi - a já bych si dovolil říci trochu nepodloženě v žádné jiné zemi na světě se nepodařilo najít model zejména regionálního členění státu, který by vyhovoval jednak všem hlediskům, ale také všem lokálním a regionálním zájmům. Nemůže a nemohlo se to podařit ani v tuto chvíli. Ostatně to, že se to nepodařilo, bylo důvodem již dvojího odložení ustavení vyšší úrovně samosprávy v této zemi po roce 1989.

Dovolte mi říci jako pamětníku těchto snah z roku 1990 i pamětníku těchto snah z roku 1991 a 1992, vždy po parlamentních volbách, že vždy byla sněmovna v situaci, kdy na sebe narážela ne představa o tom, zda má nebo nemá být přítomna v této zemi vyšší úroveň samosprávy, ale v jaké územní celky se má tato samospráva rozpadnout. A vždycky tato sněmovna, které jsem byl členem, učinila úlevný závěr nechť tak učiní příští svobodně zvolená reprezentace této země.

Jsem přesvědčen o tom, že programové prohlášení této vlády, která se obrátila na tuto sněmovnu s některými principiálními sliby ve své činnosti, mezi něž patří také vyšší úroveň samosprávy a regionalismus, že učinila základní prostor pro politické, ale i odborné rozhodování o další úrovni samosprávy.

Nakolik pobývám v těchto dnech na půdě parlamentu více než jindy, začíná se mi zdát, že onen úlevný prvek se dostavuje i teď a jakoby někdo považoval za velmi správné ponechat tuto významnou věc z hlediska státního života českého státu na příští svobodně zvolené reprezentanty českého státu.

To je samozřejmě všechno legitimní a možné, podle mého názoru z hlediska stupně připravenosti a politických debat o podobě vyšších územních samosprávných celků však nepodložené.

Skončím poznámkou, kterou budu možná parafrázovat to, co už tady bylo několikrát řečeno. Tento stát se přece nemůže otřásat v polemikách Hradeckých s Pardubickými a Libereckých s Ústeckými. Moravské příklady raději neuvedu, ale jsou samozřejmě také. Tento stát nemůže rezignovat na základní koncept své struktury jen proto, že se dvě města vzdálená 15 nebo 60 km od sebe pouštějí na riskantní cestu lokálního zájmu, která vede až do parlamentu. Respektive může, ale v tom případě vězme, že struktura tohoto státu zůstane velmi centralistická a z hlediska samosprávy zůstane paradoxně nehotová.

Já tady neprovozuji žádné dramatické ujištění či poslední slovo, kterým bych chtěl ovlivnit sněmovnu k nějakému hlasování. Chtěl bych jen říci - a to jsem už předeslal - že nikdy nebude situace, která bude výhodnější z hlediska toho nebo onoho regionálního zájmu. Vždy bude třeba velké moudrosti a odpovědnosti, pokud mají být tyto regionální zájmy překonány a překlenuty v jakési politické rozhodnutí, které musí být vždy kompromisem a ničím jiným.

Dámy a pánové, toť vše, tento stát ve vašem zastoupení se má teď rozhodnout, jestli i potřetí parlament tohoto státu odloží problém, který se jmenuje regionální samospráva, jestli tento stát rezignuje na svůj centralistický model a centralistickou podobu nebo najde odvahu k vyřešení dilematu, zda decentralizovat a přenést správu věcí veřejných blíže občanům a jejich přímé politické odpovědnosti. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi a nyní prosím, aby se závěrečného slova ujal určený společný zpravodaj pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě před dvěma dny vystoupilo 29 poslanců v celkem 35 vystoupeních. Byly proneseny dva procedurální návrhy, které již byly odhlasovány a 30 návrhů pozměňovacích, které moudrým rozhodnutím sněmovny bylo posléze možno seřadit podle tematičnosti a závažnosti.

Pozměňovací návrhy bylo možno rozdělit zhruba do čtyř skupin. Byla přednesena tři nová znění zákona, byly předneseny pozměňovací návrhy, které mění strukturu zákona více nebo méně. Do třetí skupiny -

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte. Pan kolega Kryčer se hlásí s faktickou poznámkou nebo upřesněním, i když by bylo asi lepší nechat to až po doznění řeči pana zpravodaje.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, ale vznáším protest proti pořadí, jak bylo sestaveno v tomto dokumentu, neboť to není pořadí, v jakém byly návrhy podávány v diskusi k tomuto bodu programu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já bych navrhoval, abychom o těchto věcech rozhodli až po vystoupení zpravodaje. Myslím, že není správné, abych odebíral slovo tomu, kdo mluví, ve chvíli, kdy se někdo z vás přihlásí s tímto gestem. Dám vám příležitost poté, co dokončí své slovo. prosím, pane kolego, pokračujte.

Poslanec Radim Špaček: Děkuji. Pro připomenutí si dovolím upozornit na to, že sněmovna odhlasovala procedurální způsob, a to velmi významnou většinou, kterým umožnila komisi pro reformu veřejné správy seřadit pozměňovací návrhy nikoli podle toho, jak byly předneseny v časovém sledu, ale podle jejich závažnosti a logiky. Kdybychom tento způsob nezvolili, pravděpodobně bychom zabředli do procedurálních průtahů takovým způsobem, že bychom se z nich nikdy nevymotali.

Dovolte mi, abych charakterizoval skupiny pozměňovacích návrhů, jak je pracovní skupina vyhodnotila. Mluvil jsem o úplných zněních zákona, mluvil jsem o návrzích, které mění strukturu zákona. Ve třetí skupině jsou návrhy, které navrhují nové znění článku 1 a v poslední skupině jsou zařazeny návrhy, které se vztahují k jednotlivým bodům článku 1.

Po poradě s předkladateli navrhuje komise pro reformu veřejné správy, aby nejprve ze všeho byly staženy některé části pozměňovacích návrhů, přednesených předevčírem.

Z prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Ježka by měly být staženy navrhované body 1 a 2, ponechán samostatný bod 3, dále bod 4 a bod 5 jako jeden návrh a body 6 a 7 jako jeden návrh. Pan poslanec Ježek s tímto postupem souhlasí. Z jeho druhého pozměňovacího návrhu by mělo být staženo vše kromě článků 5 a 6.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To je návrh na jednotlivá hlasování. Myslím, že teď by, pane kolego, bylo korektní dát šanci faktickým poznámkám. Nejprve kolegyně Mazalová, pak kolega Drápela a kolega Kryčer.

Poslankyně Gerta Mazalová: Velmi se omlouvám, ale mám skutečně jen technické upozornění. V materiálu, který jsem dostala, následovala po stránce 6 stránka 9. Mohlo by dojít k tomu, že já bych hlasovala proti návrhu kolegy Kačenky, protože bych si myslela, že zešílel, neboť pokračuje návrhem kolegy Honajzera, který chce 13 celků. Chci upozornit na to, aby si každý stránky materiálu bedlivě pročetl. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Má ještě někdo podobný problém? Pan kolega Drápela s podobnou věcí nebo s jinou? S jinou, dodržel bych tedy pořadí. Nejprve bych vás požádal, aniž byste mačkali tlačítka, aby zvedli ruku ti, kdo mají takto chybně zpracovaný materiál. (Hlásí se více poslanců.) To je tedy v tomto případě důvod k přerušení schůze a požádání, aby podklad byl přepracován. To je evidentně velká chyba aparátu Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, chci se ještě zeptat abychom zbytečně neztráceli čas, protože pořad schůze je naplněn minimálně do příštího čtvrtka - jestli vám chybí stránky nebo je máte pouze přeházené. Přeházené, v tomto případě bych si tedy dovolil vás požádat o to, abyste si materiál rozešili a přehodili stránky sami než abychom žádali aparát. Paní kolegyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Myslím, že to není důvod k přerušení schůze. Tak jsem to nemyslela, nejsem tak zákeřná. Já jsem si samozřejmě vyžádala nové balení a kolegové, kteří mají nějaké chyby v materiálu, si to mohou sami přehodit a můžeme pokračovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Já jsem z vašeho prvního vystoupení nepochopil, jestli stránka 7 a 8 vám chybí nebo nechybí.

Nyní by bylo korektní požádat pana kolegu Drápelu, aby se ujal slova se svou faktickou poznámkou. Pak kolega Kryčer.

Poslanec Jiří Drápela: Děkuji. Pane předsedající, pan místopředseda vlády Kalvoda naznačil, že můj návrh má prvky dualismu. Já bych jej chtěl požádat, aby svým vystoupením otevřel rozpravu, abych jeho obavy mohl rozptýlit a podat alternativní návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, rozprava je ukončena, je na zvážení každého člena vlády, zda se rozhodne vystoupit nebo ne. Slovo má kolega Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, odpověď, která zde zazněla, mě neuspokojila. My jsme dali procedurální návrh a bylo hlasováno o tom, že komise uspořádá návrhy. Neznamenalo to, že o nich budeme hlasovat v takovém pořadí, jak jsou seřazeny v materiálu. To je něco úplně jiného. Já se nebráním proti tomu, že materiál je sestaven tak, jak je sestaven. Jde mi o to, aby bylo hlasováno v tom pořadí, v jakém byly pozměňovací návrhy podány.

A to s tímto materiálem ani s tím usnesením nemá vůbec nic společného. Poukazuji na dosud platný jednací řád.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, strávil jsem, pravda, když mi to sněmovna uložila, se členy komise několik milých hodin pokusem o to seřadit do nějakého rozumného a hlasovatelného pořadí ty pozměňovací návrhy, kterých je mnoho a mnoho stran. Mohu vám odcitovat stenozáznam toho, co bylo předloženo k hlasování. Jestli mám vaši námitku chápat jako návrh na revokaci usnesení sněmovny, pak vám vyhovím a nechám hlasovat o revokaci. Jinou možnost v souladu s jednacím řádem nemám, protože viz stenozáznam sněmovna rozhodla tak, jak rozhodla.

Pan kolega Špaček se pokusil vysvětlit důvody, které vedly pracovní skupinu a potom komisi k tomu, aby vám navrhla tento postup hlasování. Upozorňuji na to, že sněmovna už nesčíslněkrát použila podobný model, i když chápu legitimnost vaší motivace a vašeho vystoupení.

Pan poslanec Body má náhradní kartu č. 11.

Návrh na revokaci nezazněl. Nikdo z členů vlády rozpravu neotevřel. Obávám se, že nezbude než přistoupit k hlasování.

Pan poslanec Štěrba má náhradní kartu č. 12. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přistoupil opět k mikrofonu.

Poslanec Radim Špaček: Děkuji, pane předsedající. Domnívám se, že prvním krokem by mělo být hlasování o stažení některých částí pozměňovacích návrhů pana Josefa Ježka, tak jsem je tu přečetl a pana Jiřího Honajzera, jak je přečtu za chvíli.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o návrhu na stažení části pozměňovacího návrhu. Chci jen požádat navrhovatele, aby potvrdil svůj souhlas s tímto postupem, ano, pan kolega Ježek souhlasí s tím, abychom takto postupovali.

Kdo je tedy pro přijetí návrhu na stažení části pozměňovacího návrhu, tak jak to máte na první straně a horní polovině strany 2? O tomto stažení této části pozměňovacího návrhu nyní budeme hlasovat. Navrhovatel souhlasí.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu a pro stažení této části, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 145. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 125 pro, 4 proti, 28 se zdrželo.

Dále bychom měli hlasovat o návrhu na stažení části pozměňovacího návrhu pana poslance Honajzera. Prosím i jeho, aby se vyjádřil. Ano, pan poslanec souhlasí. Dovolím si tedy zahájit 146. hlasování.

Ptám se, kdo souhlasí se stažením této části? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování?

l tento návrh na staženi byl odsouhlasen poměrem hlasů 128 pro, 2 proti, 31 se zdrželo.

Tím jsme se ocitli na straně 4 a budeme se zabývat nejprve tou skupinou komplexních pozměňovacích návrhů.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Černého, který přednesl celé znění zákona. V případě, že by byl tento pozměňovací návrh přijat, už bychom nemuseli téměř hlasovat o žádném dalším. Dovolím si upozornit na některé technické nedostatky, na které mne upozornil předkladatel pan kolega Černý.

V článku l, bod 2 ve vymezení kladenského vyššího celku vypadl okres Kladno. V článku II a článku III všude musí být vyšší územní samosprávné celky v různých pádech, nikoli územně samosprávné, územně samosprávní apod. Po této opravě se domnívám, že můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Chci se ještě zeptat, vzhledem k tomu, co zaznělo v závěrečném slově pana místopředsedy vlády, zda si pan kolega Černý nepřeje, aby se o části jeho pozměňovacího návrhu, o tom článku V, hlasovalo jako o návrhu na vypuštění, anebo aby se o něm hlasovalo odděleně. Aby se hlasovalo odděleně. Rekapitulace pro ty, kteří na mě gestikulovali, že přesně nerozumí, když vystupoval pan místopředseda Kalvoda. Nebo neslyšeli, ne že by nerozuměli samozřejmě. Pan kolega Kalvoda upozornil na to, že z jeho pohledu nelze takto upravit tu materii, protože by nebylo možné vyhlásit volby do ještě neexistujících vyšších územně samosprávných celků. Takže taková debata slepice nebo vejce tady myslím má docela logiku, a proto mám tendenci respektovat žádost navrhovatele na oddělené hlasování. Hlasovali bychom tedy nejprve o článku V a pak o zbytku celého návrhu. Navrhovatel souhlasí, děkuji. Pan kolega Špaček má slovo.

Poslanec Radim Špaček: Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat žádným výborem, domnívám se, že ho nelze doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je tedy pro vyslovení souhlasu s tím článkem V návrhu pana kolegy Černého, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 5 pro, 110 proti, 56 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Černého jako o celku, vyjma toho nepřijatého článku V s tím, že článek VI by dostal číslo V v případě schválení.

Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 148. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 96 proti, 28 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Kavan. Byl to návrh komplexní, jediný, který mění výrazně strukturu předkládaného zákona. Spočívá především v úplně novém znění článku l ve vypuštění článku II a v článku III poskytuje územím vyšších územních celků stejný stupeň ochrany jako státním hranicím, tj. že je lze měnit pouze ústavním zákonem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte, chtěl bych vás poprosit, jestli byste nemohl mluvit s větší razancí a trochu více na mikrofon. Já mám skutečně problém a zdá se, že nejsem jediný podle gestikulace ve sněmovně. Bude asi lepší, když ty mikrofony dáte blíž k ústům.

Poslanec Radim Špaček: Pozměňovací návrh pana poslance Kavana úplně mění strukturu zákona, mění čl. 1 v plném znění a poskytuje vyšší, to je ústavní ochranu, stejnou jak státním hranicím, tak územím vyšších celků. Tento návrh nebyl přijat v žádném výboru, obávám se, že ho nelze doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kavana.

Kdo je pro jeho přijeti, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování 149. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 88 proti, 46 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Dalším návrhem je návrh pana poslance Payna, který sestává ze čtyř bodů, z nichž jeden je v alternativách. Jestliže má pan kolega Payne upřesnění, nechť upřesní. My jsme při sestavování těchto pozměňovacích návrhů shledali, že jednotlivé body na sebe navazují a že tedy by o nich mělo být hlasováno najednou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím tedy kolegu Payna o upřesnění.

Poslanec Jiří Payne: Nikoliv. Podal jsem sérii návrhů, které sice dohromady vytvářejí jeden logický celek, ale o každém z nich lze smysluplně hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Navrhujete tedy, aby o bodu 2, jehož první část je na str. 5 našeho podkladu a druhá část na straně 6, bylo hlasování zvlášť a o dalších bodech také. Je to tak pane kolego?

Dámy a pánové, prosím o tolerantní přístup, pan kolega Payne žádá jako navrhovatel, aby bylo hlasováno o částech jeho návrhu odděleně. Této žádosti musíme vyhovět, přestože se to některým z nás nezdá tak úplně logické. Pokud nebude přijat první návrh, je složité hlasovat o druhém návrhu. Nicméně navrhovatel na tom trvá. Myslím si, že jeho žádost budeme respektovat. Prosím pana zpravodaje, aby se vrátil k řečništi. Děkuji.

Poslanec Radim Špaček: Pan kolega Payne upřesnil svůj návrh v tom smyslu, že se vlastně jedná o několik návrhů, o kterých by mělo být hlasováno samostatně. První spočívá v tom, že namísto označení číslicemi v článku 1 budou vyšší celky označeny písmeny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: pan kolega Payne upřesní.

Poslanec Jiří Payne: Já jsem jako první návrh odkázal na tři návrhy, které jsou v našich textech legislativně zformulovány. Jednalo se o tři návrhy týkající se samostatného postavení Prahy, tři alternativy.

Poslanec Radim Špaček: Při sestavování pozměňovacích návrhů do logického pořadí jsme se pokusili návrhy, které se týkaly Prahy, zahrnout do pozměňovacích návrhů V článku 1. Tyto tři pozměňovací návrhy pana poslance Payna jsou uvedeny později na str. 10. Nebude-li mít pan kolega námitky proti tomu, že o nich bude hlasováno později, tj. v rámci pozměňovacích návrhů V čl. 1 na str. 10, mohli bychom nyní hlasovat o jeho strukturálních návrzích ke struktuře zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Payne akceptuje tento postup. Chci se ho zeptat, jestli by předmětem prvního hlasování měl být ten návrh, který je označen jako 2 a jehož začátek je na str. 5 a poslední tři písmena na str. 6.

Potom o tom článku 2 další hlasování.

Poslanec Jiří Payne: To, co je označeno bodem 2, obsahuje nejméně tři z mých návrhů, které jsou tam sesazeny dohromady, takže se o tom těžko dá hlasovat, protože to musíme znovu rozebrat na ty původní části.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Navrhujete o každém písmenu hlasovat zvlášť?

Poslanec Radim Špaček: Ne. Pan kolega Payne navrhuje, aby první návrh byl nahrazen: místo označení vyšších celků čísly, použít označení písmeny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Jde o hlasování č. 150. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 12 pro, 55 proti, 101 se zdrželo hlasování.

Poslanec Radim Špaček: Další návrh pana kolegy Payna spočívá v tom, že vyšší územní celky nebudou vymezeny územím okresů, budou pouze vyjmenovány. V tom případě se pak musí hlasovat též o znění čl. 2 a o vypuštění čl. 3, přičemž čl. 2 je uveden ve dvou alternativách, o nichž je nutno hlasovat nejdříve. Nyní rozhodneme o tom, zda přijmeme jednu z alternativ.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlasujeme tedy o první alternativě v čl. 2, která zní: Území vyšších územně samosprávných celků stanoví zákon.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování 151. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 53 proti, 59 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o druhé alternativě uvedené na str. 6 našeho podkladu, tedy: Území a sídlo orgánů vyšších územně samosprávných celků stanoví zákon.

Kdo je pro přijetí této formulace jako čl. 2, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Jde o hlasování č. 152. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 59 proti, 77 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Další pozměňovací návrh spočívá ve vypuštění článku 3. Domnívám se, že v podstatě už o něm nelze hlasovat, protože jsme podle mého soudu rozhodli právě předcházejícím hlasováním.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP