Čtvrtek 22. června 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Pěnička. Připraví se pan kolega Štrait.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na rozdíl od svého předřečníka přednesu pouze dva návrhy. První se týká - za bod 98 se vloží bod 98 a): v § 36 odst. 3 se v předposlední větě doplňují na konci slova "s výjimkou dividendového příjmu z akcie a podílového listu, u něhož se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů".

Druhý pozměňovací návrh. Za bod 99 se vloží bod 99 a). V § 36 odst. 3 se na konci doplňuje věta, která zní: "U dividendového příjmu z akcie nebo podílového listu se sražená daň (§ 38 d)), připadající na jednotlivý cenný papír, nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená plátcem z veškerých dividendových příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z držby akcií jednoho emitenta nebo z držby podílových listů jednoho podílového fondu se zaokrouhluje na celé koruny dolů."

Za třetí - v čl. 5 bod 2 doplnit nové body 98 a) a 99 a). Stručně odpovím. Při současném znění zákona o dani z příjmu a zákona o správě daní a poplatků se dividendový příjem vztahující se na jednotlivý cenný papír, který tvoří základ daně vybírané srážkou, zaokrouhluje na celé koruny dolů a daně vztahující se k jednotlivému cennému papíru také na celé koruny dolů. Tento systém zaokrouhlení vede k rozmělňování nominální hodnoty cenných papírů, tzn. vydávání akcií a podílových listů v co nejnižší nominální hodnotě, čímž dochází k rozmělňování vyplácených dividend na co nejnižší částky a s využitím následného zaokrouhlení, tzn. dvakrát na koruny dolů, k legálním daňovým únikům.

Druhý návrh je vlastně nové znění bodu 87 vládního návrhu. V § 30 odst. 12 písm. b) se na konci připojují slova "nebo nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a zahrnut v jejím majetku". Návrh byl jednak schválen při jednání v rozpočtovém výboru, nedopatřením se však nedostal do společné zprávy. Jedná se o tisk 1796. Cílem tohoto navrženého ustanovení je sjednotit podmínky podnikatelů a obcí při zřizováni obchodních společností. Obec na rozdíl od podnikatelů může při zakládání obchodních společností spekulativně přeceňovat vlastní majetek, a tím neoprávněně snižovat prostřednictvím odpisů základ daně u obcí založených obchodních společností. Zároveň jsou tak založeny nerovné podmínky znevýhodňující podnikatele. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Štrait, připraví se kolega Mandelík.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi k předlohám 1712 a 1796 pět pozměňovacích návrhů. Zdůvodnění přednesu po prvním a druhém a pak po třetím, čtvrtém a pátém.

První pozměňovací návrh. Čl. 1 bod 33 zní: V § 15 odst. 1 písm. a) se slova "24 000 Kč" nahrazují slovy "28 800 Kč". V písm. b) se slova "12 000 Kč" nahrazují slovy "12 700 Kč". V písm. c) se slova "24 000 Kč" nahrazují slovy "28 800 Kč".

Druhý pozměňovací návrh - čl. 1 bod 34 zní: V § 15 odst. 2 se slova "24 000 Kč" nahrazuji slovy "28 800 Kč".

Odůvodnění: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavedl nový systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Prostřednictvím základní nezdanitelné částky 1 700 Kč měsíčně, tj. 89% čisté minimální mzdy a 87% životního minima daňového poplatníka, byl de facto stanoven normativ nezdanitelné částky reprodukčních nákladů pracovní síly v České republice. Současně byla zavedena další nezdanitelná položka 200 Kč měsíčně na částečnou úhradu nákladů denně dojíždějícím zaměstnancům do zaměstnání. Tato výhoda byla k 1. lednu 1994 zrušena. Od 31. prosince 1992 do května 1995 vzrostl úhrnný index spotřebitelských cen o 35,3%. Do konce roku vzroste o dalších 5 až 6 bodů. Navržená valorizace základní nezdanitelné částky na 2 200 Kč měsíčně zaostává za mírou inflace o 9,9 až 10,9 procentních bodů již koncem roku 1995. V průběhu roku příštího je prognózováno další znehodnocení. Obdobná situace je u nezdanitelné částky na vyživované děti. Nedůsledným vykrytím inflace tak vzrůstá daňové zatížení rodin s dětmi. Pozměňovací návrh plně eliminuje inflační vlivy, čímž nedojde k navrhovanému růstu daňového zatížení obyvatelstva.

Třetí pozměňovací návrh - v čl. 2 bod 1 vypustit odst. a), tedy zachovat současný stav § 7, 1 odst. písm. a) zákona 589/1992 Sb.

Čtvrtý pozměňovací návrh - čl. 2 bod 2 zní: V § 7 písm. b) se číslo "8,75" nahrazuje číslem "8,0" a číslo "1,2" číslem "0,8" a číslo "0,75" číslem "0,4".

Pátý pozměňovací návrh - čl. 2 bod 3 zní: V § 7 písm. c) se číslo "30,2" nahrazuje číslem "29,8", číslo "3,0" se nahrazuje číslem "2,6" a číslo "4,8" číslem "4,2".

Opět krátké zdůvodnění. S ohledem na navrhované zřízení zvláštního účtu důchodového pojištění u státního rozpočtu je neodpovědné snižovat příjmy z pojištění proti současnému stavu. Naopak předpokládané přebytky jsou zdrojem kapitalizace pro dofinancování solventnosti systému důchodového pojištění po roce 2000. při převodu financování dětských přídavků a dávek peněžité pomoci v mateřství ze sociálního pojištění do daňové oblasti státního rozpočtu je navrhované sníženi sazeb nemocenského pojištění nedostatečné. Podíl výdajů dávek činil na celkových výdajích nemocenského pojištění asi 51%. Také navrhované zvýšení sazeb příspěvků podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných na státní politiku zaměstnanosti je s ohledem na výrazné přebytky neopodstatněné. Jen v letech 1993 - 1994 dosáhly výše 18,5 mld. Kč.

Pokusím se o určitý ekonomický dopad. Odhadujeme, že navrhované změny zákona o dani z příjmů sníží příjmy státního rozpočtu asi o 9 mld. Navrhované změny zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nad státní rozpočet podle našeho odhadu o 1 mld. Kč zvýší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Mandelík, připraví se kolega Holub.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, nejprve přednesu poznámku, kterou asi nebude nutné považovat za pozměňovací návrh. Jedná se o legislativní úpravu.

Ve vládním návrhu zákona v bodě 38. je nutno nahradit označení písm. m) písmenem n), neboť písm. m) již bylo zavedeno zákonem č. 87/1995 Sb. z 20. dubna.

Nyní k pozměňovacím návrhům. Za bod 38 se vkládá nový bod 39, který zní: "39. V § 19 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. o), které zní: o) příjmy Fondu pojištění vkladů a Zajišťovacího fondu družstevních záložen."

Jedná se o pozměňovací návrh, který řeší poněkud nejasnou dikci současného ustanovení, kde úmyslem zákonodárce bylo, aby Fond pojištění vkladů byl osvobozen od daně z příjmů a takový byl také výklad v době, kdy jsme novelu zákona přijímali. Bohužel, výklad je nejednotný, Ministerstvo financí v některých případech podává výklad, že tomu tak není, a protože je žádoucí, aby se to stalo, děláme to naprosto přesnou dikcí § 19 odst. 1 písm. o).

Další pozměňovací návrh. Rozpočtový výbor a hospodářský výbor přijaly ustanovení v § 24 odst. 4 písm. a) a v § 30 odst. 4, které se týká zkrácení odpisové doby při leasingu ze tří na dva roky, ale tyto připomínky nebyly zařazeny do společné zprávy.

Návrh tedy zní, aby byla v § 24 odst. 4 písm. a) slova "nejméně však 3 roky" nahrazena slovy "nejméně však 2 roky". V § 30 odst. 4 v první větě se slova "nejméně však 3 roky" nahrazují slovy "nejméně však 2 roky". Prosil bych hlasovat o obou těchto návrzích najednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Holub, připraví se pan kolega Mach.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, předkládám tento pozměňovací návrh. V bodu 114 tisku 1712 navrhuji doplnit na konci větu: Dále se slova "o snížení" nahrazují slovem "snížený". Konec pozměňovacího návrhu. Jedná se pouze o vyjasnění češtiny v textu § 38 písm. a). Na problém mne upozornili zástupci legislativy našeho parlamentu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Mach, připraví se pan kolega Motyčka.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, včera se mi povedla taková věc, že jsem svůj pozměňovací návrh řekl k jinému zákonu, aspoň to napravím. Jak jsem už sdělil, činím tak proto, že zemědělský výbor při diskusi o tomto návrhu novely zákona přijal 2 usnesení, která si dovolím tady vznést proto, že se nedostala do společné zprávy.

První se týká bodu 38 vládního návrhu zákona. V § 19 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které by znělo: "O příjmy z rozdílu mezi odpisy pronajatého majetku státních zemědělských podniků, uplatněnými v nákladech nájemce a zaplacením nájemným v případě, že dochází k ukončení nájemného vztahu."

Druhý pozměňovací návrh se týká bodu 33, kde v § 15 odst. 1 písm. b) se slova 12 000 Kč nahrazují slovy 13 200 Kč. Návrh už byl zřejmě vznesen a v případě, že bude totožný, tak jej tímto podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Motyčka, připraví se pan kolega Čundrle.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, společný zpravodaj kolega Kolář ve svém úvodním slově vzpomenul návrh hospodářského a rozpočtového výboru na oddělení financování důchodů. Do společné zprávy nebyl tento návrh zařazen. Nic to nemění na skutečnosti, že oddělení financování důchodů v oblasti sociální politiky je velmi významným prvkem programového prohlášení vlády. Byl bych rád, aby programové prohlášení vlády bylo naplněno. Doba pro uskutečnění se nám i vládě velmi rychle krátí. Věcné argumenty, proč je to dobré, nebudu opakovat. Vám i všem občanům jsou dostatečně známé.

Proto navrhuji v článku II zařadit nový bod 1 tohoto znění: Za § 2 se zařazuje nový § 2 a) ve znění "Příjmy státního rozpočtu podle § 2 se evidují na zvláštním účtu a použijí se pouze na výplatu dávek podle tohoto zákona. V případě přebytku předloží správce účtu jeho použití Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení." Ostatní body se přečíslují.

Věřím, že pro podporu tohoto návrhu se ve sněmovně najde široké porozumění. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Čundrle, připraví se pan kolega Nájemník.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám pozměňovací návrh k § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb. Poslední věta tohoto odstavce zní: "Toto ustanovení se nepoužije při úplatném poskytnutí místnosti s nezbytným vybavením zaměstnavatelem odborové organizaci pro nezbytnou provozní činnost."

Já doporučuji doplnění, kdy za slovy "s nezbytným vybavením" bude čárka a vloží se "včetně navazujících standardních nájemních služeb (na základě smlouvy)" zaměstnavatelem odborové organizaci atd.

Zdůvodnění. Je zde možnost rozšíření finančního zvýhodnění pro odborové organizace, ale i pro navazující služby, např. úklid a podobně, nad rámec základního nájemného, jak je chápána současnou dikcí zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Nájemník, připraví se pan kolega Špaček.

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, mám 1 pozměňovací návrh a sice nahradit formulaci "nejméně však 3 roky" v § 24 odst. 4 písm. a) a v závěru první věty § 30 odst. 4 zákona formulací "nejméně však 2 roky". To je vše.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Špaček, připraví se pan kolega Vlček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů, které si dovolím rozčlenit tematicky do několika skupin. První skupina se týká příjmů zejména obecních. V současné době je situace taková, že obce jsou zdaňovány, přičemž podle tvrzení komunálních politiků největší díl tohoto zdaňovaného příjmu jsou daně z příjmu z prodeje obecního majetku, což je obzvlášť podivná situace, neboť na obce byl převeden značný díl státního majetku, který alespoň v chápání určité skupiny sněmovny je majetkem veřejným, není to tedy soukromoprávní záležitost a obce jsou vlastně správci veřejného majetku. Pokud ho prodávají, to je privatizují, je to vlastně v rámci transformace majetkových vztahů a celého hospodářství této republiky. Z tohoto hlediska se domnívám, že zdaňovat takovéto příjmy v žádném případě není na místě.

l ústava sama říká, že obce a vyšší územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, což samo o sobě by mělo být dostatečným důvodem pro to, aby nebyly zdaněny. Padají-li někdy argumenty, že nezdaněním obcí se vytvářejí nerovné podmínky pro podnikatelské prostředí, je to debata o něčem jiném. To by měla být debata o tom, že obce by v žádném případě neměly vlastním jménem a na vlastní náklady být podnikatelskými subjekty nebo podnikat a pokud tak činí prostřednictvím právnických osob, tak tyto právnické osoby jsou samozřejmě zdaněny ve zcela normálním režimu jako všechny ostatní.

Konkrétní znění mého návrhu předkládám ve dvou a půl variantách. Navrhuji v § 18 odst. 2 vložit nové písm. c), které by znělo: "c) příjmy územních samosprávných celků", to je obcí a event. budoucích vyšších územních samosprávných celků, a zároveň pak v odst. 7 téhož § vypustit slovo "obce".

Nebude-li přijat tento pozměňovací návrh, navrhuji jeho jinou variantu, opět písmeno "c) příjmy obcí z prodeje a pronájmu jejich majetku".

V tomto případě bych se nebránil, aby o znění tohoto písmene bylo hlasováno po částech v tom smyslu - nejprve "příjmy obcí z prodeje jejich majetku" a posléze o slovech "a pronájmu".

Druhé podtéma téhož tématu se týká nástroje na získání zejména investičních prostředků pro nápravu většinou zděděných zanedbaností a škod v obcích, a to jsou komunální obligace. Opět se nedomnívám, že je na místě v tuto chvíli debatovat o tom, zda komunální obligace ano či ne. Ministerstvo financí tady má významnou roli v tom, že každou emisi komunálních obligací povoluje a domnívám se, že je povoluje vždy po zvážení všech možných rizik a event. přínosů. Ale pokud už dojde k tomu, že obci je povoleno vydat komunální obligaci, kterou pak použije například na opravu infrastruktury apod., pak se domnívám, že by měly být v podobném režimu, jako jsou státní dluhopisy, to je, že by měly být osvobozeny úrokové výnosy z těchto obligací. Je to situace, která je zcela běžná, pokud mé znalosti dosahuji, přinejmenším v celé Evropě.

Navrhuji tedy v § 19, odst. 1 vložit nové písmeno. Původně jsem se domníval, že by to mohlo být nové písmeno j) s tím, že ostatní by byly přeznačeny. Je to technická záležitost, může to být samozřejmě i na konci jako nové písmeno, v tuto chvíli n) nebo o). Nevím přesně, kolik už jich bylo navrženo, kolik jich existuje. Každopádně nové písmeno by znělo: "Úrokové výnosy komunálních obligací, odkaz 19 a) nebo x)". Odkaz pod čarou by pak zněl: § 20 zákona 530/90 Sb., v platném znění o dluhopisech.

Další tematickou skupinou je pozměňovací návrh, který je vlastně jediný, byť sestává z několika částí a týká se tématu, které už je v podstatě evegreenem vždy při projednávání zákona o dani z příjmu. Je to rozdílná úroveň zdanění výnosů z úsporných vkladů a cenných papírů. Podle znalců kapitálového trhu je současný stav na kapitálovém trhu v České republice mj. způsoben i tím, že výnosy z dividend a dalších cenných papírů a podobných instrumentů jsou zdaněny 25%, což je výrazný handicap ve srovnání s 15%, jimiž jsou zdaněny úroky z vkladů. Domnívám se, že téma je natolik známé a obehrané, že už snad není potřeba další zdůvodnění. Jen se domnívám, že kdybychom přijali návrh, který za chvíli přednesu, že bychom tím přispěli k podpoření startu hospodářského růstu tím, že bychom snížili daňové zatížení investic.

Pozměňovací návrh zní takto: Bod 96 ve společné zprávě zní: V § 36 odst. 2 se vypouští písmeno a).

Bod 97 zní: V § 36 odst. 2 písmeno c) se za bod 4 doplňuje text: Bod 5 - z úrokového či dividendového příjmu z akcií, zatímních listů, požitkových listů, podílových listů, dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roveň postavených, kuponů a investičních kuponů.

Bod 6 - z podílu na zisku z účastí na společnostech s ručením omezeným, z účastí komanditistů na komanditních společnostech, z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech.

Bod 8 - z podílu na zisku tichého společníka.

Bod 9 - z rozdílu při zpětném nákupu zaměstnaneckých akcií, (§ 8, odst. 3, písm. a)).

Bod 10 - z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu.

Bod 11 - z podílu na likvidačním zůstatku akcionáře v akciové společnosti, společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva v družstvu.

Základ daně tvořený příjmy uvedenými v bodech 10 a 11 se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu.

Bod 12 - z úroků, výher a jiných výnosů, z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtech plynoucích poplatníkům, uvedeným v § 17, s výjimkou úroků plynoucích ze vzájemných úložek (depozit) bank v rámci mezibankovního finančního trhu a s výjimkou úroků z vkladů pojišťoven, odkaz 34 b) u bank.

Úrokovým či dividendovým příjmem se pro účely tohoto zákona rozumějí výnosy z držby cenných papírů. Za podíly na zisku podle bodů 5 - 7 se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka nebo členského vkladu, s výjimkou zvýšení vkladu společníka na základě zvýšení základního jmění z majetku převyšujícího základní jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Odkaz 35.

Odkaz 34 b) pod čarou zní: Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

Bod 98 společné zprávy zní takto: V § 36, odst. 2 se dosavadní písmena b) - d) označují jako a) až c). Věcně jde o to, že se výnosy z toho, co jsem právě přečetl, tj. cenných papírů, přeřazují z 25% do 15% zdanění jako úsporné vklady. Tento návrh byl přijat i v hospodářském výboru, nebyl však zařazen do společné zprávy ze dvou důvodů. Jednak proto, že ve znění, v jakém byl v hospodářském výboru přijat, nebylo možno ho zařadit, a jednak proto, že to byl výbor jediný, jakkoli se domnívám, že v tomto případě nejkompetentnější.

Přejdu k dalšímu, tentokrát již předposlednímu tématu, ve kterém bych se pokusil učinit několik děr do příjmů státního rozpočtu. Téma je tématem žhavým, je to téma v oblasti bydlení. Domníváme se, že daň z příjmů je v podstatě nejpoužitelnějším daňovým nástrojem pro to, jak podporovat novou výstavbu a konec konců i již existující ve smyslu oprav, rekonstrukcí apod.

V této oblasti si dovolím přednést dva návrhy. První se vztahuje ke společné zprávě, kde je již v předkládané novele navrhována možnost v podstatě přecenění vstupní ceny nemovitosti pro účely odpisování, což je nanejvýš žádoucí, protože typicky u činžovních domů zakoupených např. před 10 nebo 20 lety, takových případů je celá řada, nebo i konec konců i restituovaných krátce po přijetí restitučního zákona, ceny těchto domů jsou ve srovnání s reálnými hodnotami současné doby naprosto neúměrně nízké. proto vítáme to, co je obsaženo ve vládním návrhu a posléze i ve společné zprávě, s tou výjimkou, že ti majitelé, kteří měli tu smůlu, že zakoupili např. činžovní dům v 70. a 80. letech, a takoví existují, nebo jsou to majitelé, kteří si činžovní dům udrželi po celou dobu komunistického režimu, ale konec konců i restituenti z počátku restitucí, v podstatě nemohou odpisovat v normálním režimu, protože původní pořizovací cena toho domu je natolik nízká, že odpisy by nedosahovaly ani ceny papíru, na kterém by byly vedeny.

Vládní návrh předpokládá toto přecenění, avšak klade si podmínku, že to přecenění musí být provedeno před zahájením pronájmu, čímž právě vylučuje starší nebo dlouhodobější majitele, kteří zdědili, zakoupili, zrestituovali dům plný nájemníků a tím k zahájení pronájmu došlo již dávno a v tuto chvíli nemohou provést přecenění, které by jinak novela umožňovala. Domnívám se, že tuto ne nespravedlnost, ale řekl bych toto udržování handicapů u těchto lidí by bylo možno odstranit tím, že v bodě 83 společné zprávy, to je v § 29, odst. 1, by se v písm. d) vypustila poslední věta, to je právě ta podmínka, že přecenění musí být provedeno před zahájením pronájmu.

Druhý pozměňovací návrh z této kategorie se vztahuje zejména k nedávno přijatému režimu hypotekárních úvěrů, kde - jak pravděpodobně všichni víme - se chystá jistá státní intervence ve smyslu dotace úroků z těchto hypotekárních úvěrů, aby byly dostupnější. Domníváme se, že nemá valného smyslu dotovat plošně všechny hypotekární úvěry, které budou poskytnuty, a chtěli bychom otevřít ještě jednu cestu, aby si případný zájemce o hypotéku mohl vybrat, zda bude konzumovat hypotéku státem dotovanou, anebo zda použije nástroje, který se právě chystám navrhnout. Spočívá v tom, že by úroky z hypotéky byly odečitatelnou částkou ze základu daně a tím by bylo možno využít tohoto nepřímého stimulačního nástroje. Znění pozměňujícího návrhu je toto:

Za bod 34, respektive za bod 34 b) společné zprávy by byl vložen bod 34 c) ve vztahu ke společné zprávě, který zní:" V § 15 se doplňuje odstavec 10 ve znění: Odstavec 10. Od základu daně lze odečíst částku ve výši úroků splacených poplatníkem ve zdaňovacím období z bankovního úvěru, poskytnutého bez státního příspěvku poplatníkovi za účelem výstavby nebo pořízení bytu". - Doprovodné technikálie k tomuto návrhu by se týkaly nového bodu 116, který by byl vložen před současný bod 116 společné zprávy ve znění: "V § 38 h) odstavec 4 se za slova "(§ 15 odstavec 8)" vkládají slova: "a k částce ve výši splacených úroků (§ 15 odstavec 10)".

Druhá technikálie by byla taková, že by byl vložen nový bod 125 d) ve vztahu ke společné zprávě, to je za současný bod 125 c), ve zněni: "§ 38 l) odstavec 1 se doplňuje písmenem h), které zní: "písm h). Potvrzení banky o výši splacených úroků a charakteru a účelu poskytnutého úvěru (§ 15 odstavec 10)".

Dámy a pánové, chýlím se ke konci, k posledním u pozměňovacímu návrhu, který však mám na neštěstí ve dvou variantách. Týká se oblíbeného tématu při projednávání tohoto zákona, to je sazby samotné pro fyzické osoby, to je § 16, kde vítáme zvýšení hladiny první kategorie, která je zdaňována 15%, avšak dovolil bych si upozornit na to, že v průběhu posledních několika let dochází u této tabulky vlastně k jejímu jakoby zplošťování, protože byla doposud snižována ta nejvyšší sazba ze shora, nyní je zvyšována limitní hranice zezdola, ale vnitřek té tabulky doposud zůstal neupraven, jakkoli vývoj mezd a příjmů vůbec šel za poslední léta nějakým směrem. Nezvyšováni těch vnitřních hranic uvnitř tabulky není úplně fér vůči středním a vyšším příjmovým skupinám. Domnívám se, že pokud v roce 1990 byla první hladina zdanění 60 000 zhruba dvojnásobkem průměrného příjmu, tak v tuto chvíli zvýšením na 84 000 se vyrovnáváme jednonásobku průměrného příjmu, zatímco ty ostatní limity zůstávají zachovány, tak jak byly nastaveny již před několika lety.

Dovolím si tedy navrhnout nové znění § 16 bodu 35 společné zprávy: "§ 16 Sazba daně. Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odečitatelné položky od základu daně (§ 34), zaokrouhleno na celá sta Kč dolů, činí: ze základu daně od Kč 0 do Kč 84 000 15%, od Kč 84 000 do Kč 144 000 - 12 600 Kč plus 20% ze základu přesahujícího 84 000, od 144 000 do 204 000 - 24 600 Kč plus 25% ze základu přesahujícího 144 000, od 204 000 do 564 000 - 39 600 plus 32% ze základu přesahujícího 204 000 Kč, od 564 000 Kč a více 154 600 Kč plus 40% ze základu přesahujícího 564 000 Kč.

Pozměňující návrh se snaží snížit poměrně značnou progresivitu této daně. Nepochybně budu obviněn z toho, že neznám dopady takovéto úpravy. podle našich odhadů by se ty dopady pohybovaly řádově ve snížení příjmů zhruba kolem 1,5 miliardy Kč, za předpokladu, že by nerostly ve zdaňovacím období příjmy. Což je předpoklad, který doposud nikdy nebyl splněn a dobře víme, že výnos daně z příjmu fyzických osob byl v posledních několika letech vždy překročen proti plánu nebo proti rozpočtu právě proto, že příjmy rostly více než se předpokládalo. Přesněji řečeno, protože rostly více vůbec. Zatím všechny odhady o propadech v příjmu vycházejí z toho, že příjmová hladina zůstane stabilní.

Nebude-li tento pozměňovací návrh přijat, dovolím si navrhnout jeho alternativu, která je až příliš decentní, jak se domnívám. V podstatě zní stejně jako vládní návrh s tím, že se ruší poslední kategorie. To znamená, že poslední řádek tabulky by zněl:

540 000 a výše - 150 000 Kč plus 40% ze základu přesahujícího 540 000 Kč. I tento pozměňovací návrh, pokud by byl přijat, by vedl ke snížení vysoké progresivity, která - jak se domnívám - je sama o sobě nemravností, a dopad této změny by byl podstatně nižší, zhruba v řádu 200 miliónů Kč podle našich odhadů.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali těmto návrhům a věřím, že najdou vaši podporu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP