Čtvrtek 22. června 1995

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolil bych si předložit pozměňovací návrh k tisku 1712 s tímto textem.

V čl. II vyřadit body 1, 2, 3, 4 a nahradit tímto textem:

1. V § 7 odst. 1 písm. a) se číslo 26,25 nahrazuje číslem 26 a číslo 2,25 se nahrazuje číslem 2.

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se číslo 8,75 nahrazuje číslem 8, číslo 1,2 se nahrazuje číslem 0,95 a číslo 0,75 se nahrazuje číslem 0,25.

3. V § 7 odst. 1 písm. c) se číslo 30,2 nahrazuje číslem 29,45, číslo 3 se nahrazuje číslem 2,25 a číslo 4,8 se nahrazuje číslem 4,55.

4. V § 7 odst. 1 písm. d) se číslo 30,2 nahrazuje číslem 29,2 a číslo 3 číslem 2.

Chci upozornit, že mnou nově definovaná struktura úpravy pojistných sazeb se plně kryje s původním návrhem zodpovědného ministerstva, a to Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento návrh byl předložen jako podklad pro jednání mimořádného zasedání vlády dne 28. 4. 1995 s č. j. 252/95. Teprve na místě byl předložen jiný doplněk, který upravil strukturu úprav pojistných sazeb do konce vládní podoby. Nechci se přít o důvodech náhlého obratu, který je zřejmý.

Můj návrh zachovává snížení celkové zátěže na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o jeden procentní bod. Není tedy v rozporu s přijatým trendem postupného snižování odvodového zatížení. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Kuchař, připraví se pan kolega Lukáš.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedají, pane ministře, kolegyně a kolegové, vystupuji zejména z toho důvodu, že podám pozměňovací návrh, který jsem signalizoval podáním včerejšího pozměňovacího návrhu č. 2 - k zákonu o dani z přidané hodnoty tak, aby v obou zákonech byla daná problematika sladěna.

V § 25 odst. 1 písmeno d) navrhuji rozšířit text o blokaci předmětů, tedy zboží nepodléhajícího spotřební dani takto: "jehož hodnota nepřesahuje 200 Kč a zároveň nepodléhá spotřební dani". Odůvodnění. Metodický pokyn Ministerstva financí D 119 o dani z přidané hodnoty v reklamě vyjadřuje neujasněnost přístupu ministerstva k propagačním předmětům jako zvláštní a zákonem nedefinované kategorie zboží. Pokládám proto za žádoucí upravit tuto kategorii a nakládat s ní přímo v textu zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Lukáš. Připraví se kolega Brožík.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil velice drobný pozměňovací návrh, který máte vlastně všichni k dispozici, protože to je pozměňovací návrh, který byl již schválen na rozpočtovém výboru, a nebyl zařazen do společné zprávy. (Pro účely stenozáznamu ho přečtu.)

Týká se to bodu 4, kde § 4 odst. 1 písmeno e) zní: "e) Příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu jednoho megawattu, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu bioplynu, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek, stanovených zvláštním předpisem, zařízení na využití geotermální energie (dále jen zařízení), a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu a v bezprostředně následujících 5 letech.

Za první uvedení do provozu se považují i případy, kdy zařízení byla rekonstruována, pokud příjmy z provozu těchto zařízení nebyly již osvobozeny. Doba osvobození se nepřerušuje ani v případě odstávky v důsledku technického zhodnocení (§ 33) nebo oprav a udržování."

Tentýž text potom navrhuji doplnit do bodu č. 37, tzn. v § 19 odst. 1 písmeno d).

Nyní bych se krátce zmínil, oč běží. Je to skutečně velice malé doplnění vládního návrhu či změnění návrhu. Ve vládním návrhu se hovoří o tom, že se tyto daňové prázdniny týkají elektráren, které byly provozovány před rokem 1993, ale 1. ledna 1993 nebyly v provozu.

Tento návrh vlastně ty drobné vodní elektrárny atd. klade na stejnou úroveň, tzn., že si v podstatě všechny mohou "vyzvednout" daňové prázdniny po své rekonstrukci, ale samozřejmě jenom jednou. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Brožík. Připraví se kolega Hájek Josef. Technická informace. Kolega Mach má náhradní kartu č. 5.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, v úvodu mi dovolte, abych poznamenal, že i tato vláda občas něco učiní dobře, ale vždycky tak učiní pozdě. S trochou nostalgického pohledu do zpětného zrcátka politických serpentin musím konstatovat, že pozdě a v nedostatečné míře navrhuje to, čeho potřebu jsme indentifikovali před rokem a půl a ještě dále.

Návrhy na novelu zákona o daních z příjmů, která podle našeho mínění vykazuje značné nedostatky systémového charakteru, jsou oproti legislativně technickým úpravám, u nichž litujeme, že nebyly navrhovány dříve.

Neodpustím si však konkrétní zmínku o změnách a doplňcích, vztahujících se k specifickým podmínkám podniků v likvidaci nebo v konkurzním řízení.

Legislativní mezery již způsobily, a stále působí, právě u likvidovaných podniků obrovské ztráty věřitelům a tím koneckonců celému českému hospodářství. Je to opravdu jenom náhoda, že tato specifická oblast je legislativně "utěstována" prakticky až v roce konání parlamentních voleb. Daňová soustava v pojetí moderní hospodářské politiky není systémem příkazů a povinností konstruována s jediným svatým cílem a přáním, naplnit státní pokladnu za každou cenu, občas i za cenu balancování na pokraji zákona o ochraně individuálních údajů v informačních systémech.

Situace českého hospodářství nabývá postupně stále zřetelněji oněch rysů, které jsme ve svých analýzách a vystoupeních signalizovali mnohem dříve, než se podobná hodnocení začala opatrně objevovat ve stanoviscích koaličních, nebo blízkých koaličním. Skokový zvrat v saldu zahraničně obchodní bilance České republiky, gradující převaha dovozu nad vývozem, nedokonale vyrovnaná obchodní bilance služeb a vysoké aktivum na kapitálovém účtu potvrzují naléhavou potřebu skutečně koncepční a dlouhodobé hospodářské politiky.

Dalším varovným signálem je růst podílu spotřeby zboží na celkovém dovozu v době, kdy česká ekonomika volá po investicích. Pětiletá stagnace tvorby fixního kapitálu nese plody v podobě sestupu konkurenceschopnosti na zahraničních trzích.

Ve společné zprávě výborů sněmovny se rozšiřují jednotlivá pásma u daně z příjmů fyzických osob, jejichž důsledkem je snížení daňové zátěže poplatníků této daně.

Tento návrh v principu pro náš poslanecký klub je v podstatě přijatelný, ovšem nesystémově, diferencovaně zkracuje příjmovou základnu soustavy obecních rozpočtů o konkrétní částky, o které bude muset být konkrétním obcím zvyšována globální rozpočtová dotace v rozpočtu České republiky.

Vládě se zde může vrátit jako bumerang to, co úspěšně zanedbala, totiž přípravu skutečně vyvážených rozpočtových pravidel České republiky. Stálé záplatování rozpočtových pravidel, která se zrodila za zcela jiných podmínek v roce 1990, již opravdu nestačí.

Před hlasováním sněmovny bychom velmi rádi uvítali slovo pana ministra financí k tomu, jakým klíčovým systematicky vyrovnaným propad příjmů a místních rozpočtů vyplývajících ze snížení daňové sazby u daně z příjmů fyzických osob (???).

Nyní již několik pozměňovacích návrhů, protože zde nechci opakovat pozměňovací návrhy, které zde byly vyřčeny již několika mými předřečníky; proto se uspokojím jenom s těmi, které dosud řečeny nebyly.

Jedná se o pozměňovací návrh v připojištění.

Do § 6 odst. 9 vložit písmeno v): "část příspěvků na penzijní připojištění podle zvláštního zákona (42/1994), kterou hradí zaměstnavatel za zaměstnance".

Připojištění do § 24 odst. 2 vložit písmeno ZC) (???): "část příspěvků na penzijní připojištění podle zvláštního zákona 42/1994 hrazená zaměstnavatelem za zaměstnance až do 50% výše příspěvků účastníka nebo až do 50% příspěvků na penzijní připojištění podle zvláštního zákona 42/1994, osoby samostatně výdělečně činné". Zdůvodnění. Předpokládám, že navržená změna v zákoně podpoří významně dosud stagnující penzijní připojištění a zároveň pak povede ke zvýšení míry dlouhodobých úspor obyvatelstva, jimiž příspěvky na penzijní připojištění koneckonců jsou.

Rozpočtový dopad tohoto návrhu je zanedbatelný, neboť se v nákladech podnikatelských subjektů jedná o celkový objem v jednotkách set milionů korun. Mohlo by se jednat o hypotetický propad u daně z příjmů v maximálním odhadu ze zhruba trojnásobku státního příspěvku na penzijní připojištění. Pomineme-li částky započtené oproti daňové ztrátě plátců a pokud navíc všichni plátci uplatní částky v maximální výši.

Za druhé půjčky z FKSP. Z vládního návrhu vypustit pozměňovací návrh č 19 týkající se § 6 odst. 9 písmeno b) omezující nepřímo výši půjček z FKSP na 30 000 Kč. Zdůvodnění. Vláda navrhuje omezení výše půjček poskytovaných prostřednictvím FKSP z podnikatelských příjmů po zdanění, pokud tyto půjčky překlenují tíživou situaci zaměstnance anebo jsou použity k řešení bytové situace. Jiné půjčky neguje vůbec a celou úpravu nazývá skromně legislativně technickou změnou.

Omezuje prostor možných řešení v oblasti, která je sociálně nesmírně citlivá a kde každé utužení daňového režimu - zdůrazněme, že tento návrh je daňově neutrální a sám o sobě nesmyslný - má důsledky zvláště neblahé. Nakonec i pan předseda vlády naznačil, že se může po příštích volbách dostat do situace, kdy bude k vyřešení své bytové situace potřebovat každou korunu. Vládou navržená změna o daních z příjmu by znepříjemnila život i jemu. Rozpočtový dopad je vyloučen, neboť se jedná o dispozici s částkami již zdaněnými.

Za třetí - již tolik zmiňovaná oblast odpisů. Do § 31 vložit nové odstavce 2 a 3, ostatní odstavce se přečíslují. Odst. 2 stavby a budovy, které neslouží k bydlení zařazené v položce 4-1, dále položky 4-2, 4-3, 4-4 přílohy zákona mohou být odepisovány podle stupnice. Bude malá tabulka - počet období, odpis v procentech ročně. U počtu období bude 4, 4, 26, odpis v procentech ročně 8, 4, 2. Třetí odstavec - stavby a budovy, které neslouží k bydlení zařazené v položce 5-1, dále zařazené v položkách 5-4 a 5-8 přílohy zákona, mohou být odepisovány podle stupnice. Opět tabulka - počet období 8, 8, 28, odpis v procentech ročně 6, 3, 1. Do § 40 se za nový odstavec 25 vkládá odst. 26, který zní: "Odst. 2 a 3 § 31 se použijí pro investiční majetek poprvé odepisovaný v roce 1995 a v letech následujících."

Za čtvrté - uplatněni odpočitatelných položek od základu daně v roce pořízení investičního majetku odepisovaného. V § 34 odst. 3 písm. a) číslice "10%" se mění na "15%", v § 34 odst. 3 písm. b) se "15%" mění na "20%", v § 34 odst. 3 písm. c) se "15%" mění na "20%".

Pozměňovací návrh si klade za cíl prohloubení motivace podnikatelských subjetků k investování namísto ke spotřebě po zhodnocení obdobných opatření z loňského rozpočtového roku. V loňském roce došlo po několika letech poprvé ke znatelnému růstu investic. Chceme, aby se loňský náznak obratu v investování stal trvalým jevem v české ekonomice, aby se urychlil přechod naší ekonomiky ze stagflační fáze do fáze růstové.

Rozpočtový dopad je zanedbatelný, neboť se dotkne pouze některých investic z těch, které budou uváděny do provozu v roce 1995 a v letech dalších. Bude kompenzován zvýšenými výnosy daně z příjmů, ze zvýšených objemů investiční činnosti. Nezanedbatelným pozitivem návrhu je i posílení míry samofinancování podnikatelské sféry, která strádá nízkou mírou kapitalizace, obtížnou dostupností úvěrů na finančním trhu i jejich vysokou cenou. Proto umožňujeme rychlý odpis až poloviny investic v první čtvrtině jejich životnosti následovaným poklesem odpisové sazby na udržovací hodnotu.

Naše pozměňovací návrhy koncentrované na zákon o daních z příjmů se však stanou i zkušebním kamenem vládní koalice těch stran, které slovně již mnohokráte podpořily jak sociální tržní hospodářství, tak potřebu průmyslové politiky. Při hlasování o našich návrzích mohou prokázat, zda opravdu šlo jen o slova, nebo zda pochopily, že je třeba něco konat. Děkuji.


Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Hájek, připraví se kolega Kraus. Technická připomínka kolega Votava má náhradní kartu číslo 6.


Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přednesu jeden pozměňovací návrh velmi stručný a myslím si, že na rozdíl od mnoha jiných pozměňovacích návrhů velmi srozumitelný.

Domnívám se, že tempo ve snižování daňové sazby, které zvolilo Ministerstvo financí, potažmo česká vláda, u daně právnických osob, je tempo pomalé a neodpovídá situaci, ve které se dnes české hospodářství nachází, situaci, kde tedy jsou již první signály oživení, dokonce oživení v růstu průmyslové výroby.

Můj návrh tedy spočívá v tom, aby právě do této situace vstoupil výraznější daňový impuls pro právnické osoby. Navrhuji, aby daňová sazba u daně právnických osob byla stanovena ve výši 35%.

Přednesl jsem tento návrh i na rozpočtovém výboru. Zřejmě nedopatřením se nedostal ani do společné zprávy do nezařazených připomínek, ale ve společné zprávě jsou nezařazené připomínky a tam tento návrh chybí.

Jaké mám konkrétní důvody pro přednesení tohoto návrhu? Myslím si, že je to návrh pro podnikatelskou sféru daňově motivační, to za prvé. Může přispět a nesporně by přispěl k ozdravění platební pozice podnikových subjektů, což by potažmo znamenalo ozdravění úvěrové pozice nebo úvěrů u bankovního sektoru. Třetí přínos, který by tento signál mohl mít, by byl i širším vnímáním pozice české ekonomiky zahraničními investory - nebo potenciálními investory - a mohl by mít i ten efekt, že by část dnes tzv. spekulativního kapitálu se mohla přeměnit např. i v kapitál přímý, v kapitál, který i produkuje.

Budu tento pozměňovací návrh specifikovat ke znění společné zprávy. Čili na straně 3 v bodě 42 § 21 odst. 1 nahradit daňovou sazbou ve výši 39% za daňovou sazbu ve výši 35%. Děkuji za pozornost.


Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Kraus, připraví se kolega Pěnička.


Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl několik pozměňovacích návrhů k parlamentnímu tisku 1712.

První pozměňovací návrh se týká vymezení plnění, která nejsou předmětem daně z příjmu fyzických osob. Konkrétně navrhuji doplnit v parlamentním tisku 1712 bod 18 a) § 6 odst. 7 písm. b) - za poslední větu se připojuje následující text: "Dále hodnota jednotného pracovního oblečení určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování." Zdůvodnění: V četných zaměstnáních je používáno jednotné pracovní oblečení, např. u zaměstnanců prodejních organizací, pohostinských, ubytovacích zařízení a služeb, bank apod., které není osobním ochranným pracovním prostředkem. Je proto vhodné, aby hodnota tohoto jednotného oblečení, jež je určeno výlučně pro výkon zaměstnání, nebyla považována za příjem ze závislé činnosti a nebyla předmětem daně z příjmu fyzických osob.

Druhý pozměňovací návrh se týká snížení základu daně 171 2 navrhuji doplnit bod 21 a), a to v § 6 odst. 13 - doplňuje se nové písm. c), které zní: "c) Částku 600 korun za každý kalendářní měsíc výkonu práce na částečnou úhradu nákladů zaměstnance vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu za podmínky, že zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci ve více než pěti kalendářních dnech v měsíci.

Předpokladem pro vstup České republiky do Evropské unie je mimo jiné postupná harmonizace daňových systémů. Proto je účelné řešit problematiku daňových nákladů poplatníků příjmy ze závislé činnosti obdobně jako v členských státech Evropské unie. Dosud poplatnici s příjmy ze závislé činnosti zaměstnanci - neměli možnost na rozdíl od podnikatelů uplatňovat část výdajů jako daňové náklady na pracovní sílu s výjimkou období na počátku daňové reformy, kdy existovala možnost paušálního odpočtu na částečnou úhrad u zaměstnance na dopravu mezi bydlištěm a pracovištěm. Návrh sleduje částečné odstranění daňového znevýhodnění zaměstnanců a tím i vyšší míru daňové spravedlnosti.

Třetí návrh se týká nezdanitelné části daně fyzických osob, konkrétně v tisku 1712 navrhuji následující znění bodu 33:

V § 15 odst. 1 písm. a) se slova "24 tisíc Kč" nahrazují slovy "29 280 Kč" a v písm. c) slova "24 000 Kč" slovy "29 280 Kč".

Zdůvodnění: Nezdanitelná část základu daně u poplatníka musí být systémově vázána na životní minimum. Valorizace částky je nezbytná, aby se nezvyšovalo daňové zatížení.

4. návrh se týká rovněž nezdanitelné části základu daně fyzických osob a prakticky s předchozím návrhem souhlasí. Je to znění bodu 34, a to v § 15 odst. 2 se slova 24 000 Kč nahrazují slovy 29 280 Kč. Zdůvodnění je stejné - nezdanitelnou část základu je nezbytné systémově vázat na životní minimum.

5. návrh se týká vymezeni, co není předmětem daně právnických osob, poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání. Proto v parlamentním tisku 1712 navrhuji doplnit bod 35 a) v tomto znění:

V § 18 odst. 4 písm. a) zákona zní: "a) z činnosti vyplývající z jejich poslání za podmínky, že výnosy z těchto činností použijí ke krytí nákladů (výdajů) na činnosti, jež jsou jejich posláním. Činnosti, jež jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy - odkaz 17 a) statutem, stanovami, zřizovacími a zřizovatelskými listinami."

Zdůvodnění: Za poplatníky, kteří nejsou založení nebo zřízeni za účelem podnikání, se považují zejména zájmová sdružení právnických osob s právní subjektivitou založená podle občanského zákoníku, občanská sdružená založená podle zákona o sdružování občanů, dále politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, obce, okresní úřady, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy. Jde tedy o neziskové subjekty, u nichž je vhodné, aby příjmy z činností, které jsou jejich posláním, nebyly předmětem daně z příjmu právnických osob za podmínky, že uvedené příjmy budou použity ke krytí výdajů na činnosti, které jsou posláním těchto neziskových subjektů. Cílem návrhu je tedy daňově zvýhodnit nepodnikatelské subjekty, které uskutečňují veřejně prospěšné činnosti, to znamená ty činnosti, u kterých existuje reálná popřípadě latentní poptávka, činnosti, jež nevykonává stát a pro komerční aktivity nejsou lukrativní.

V souvislosti s tím navrhujeme další šestý pozměňovací návrh - doplnit bod 36 a) taktéž v tisku 1712 ve znění: odst. 5 § 18 se vypouští. Je to úprava, která se dotýká předchozího pozměňovacího návrhu.

7. pozměňovací návrh se týká položek, snižujících základ daně právnických osob. V parlamentním tisku 1712 se navrhuje doplnit bod 41 a) ve znění: V § 20 odst. 7 zní: "7. poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání, mohou základ zjištěný podle odst. 1 a snížený podle § 34 dále snížit až o 100%, použijí-li takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, maximálně však do výše základu daně."

Dosavadní daňový režim pro neziskové subjekty je brzdou jejich činnosti. Mnoho z nich má finanční problémy a musí omezovat svou veřejně prospěšnou činnost. Je proto nezbytné vytvořit daňové předpoklady pro to, aby tyto neprofitní subjekty mohly prostředky z komerční činnosti plně využít na činnost nekomerční.

8. pozměňovací návrh se týká výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v daňových nákladech a konkrétně v tisku 1712 se navrhuje doplnit bod 51 a) v následujícím znění: V § 24 odst. 2 písm. f) se za poslední větu připojuje následující text: "a dále úhrada odvedeného pojistného za zaměstnance uvolněného k výkonu funkce v odborech podle zvláštního předpisu, pokud je způsob úhrady tohoto pojistného dohodnut v kolektivní smlouvě."

Zdůvodnění: Zákon č. 592/1993 Sb. a zákon 589/1992 Sb. umožňují dohodnout v kolektivní smlouvě úhradu odvedeného pojistného za zaměstnance uvolněného k výkonu funkce v odborech tak, že toto pojistné hradí zaměstnavatel. Z uvedeného důvodu je nutné tuto úhradu na straně zaměstnavatele považovat za daňový náklad, neboť má charakter pojistného hrazeného za zaměstnance podle zvláštních předpisů.

9. pozměňovací návrh se týká výdajů vynaložených na dosažení zajištění a udržení příjmů. V tisku 1712 se navrhuje doplnit bod 53 a) v tomto znění: V § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 se za poslední větu připojí následující text:

"na lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovená zvláštními předpisy, nebo dohodnutá v kolektivní smlouvě či stanovená ve vnitřním předpise." Za touto větou by potom byl odkaz pod čarou, který by zněl: "viz § 28, 133 a 168 zákoníku práce."

Zdůvodnění: Danovým nákladem na straně zaměstnavatele musí být výdaje vynaložené například na lékařská vyšetření, stanovená zákonem - viz například § 168 zákoníku práce, lékařská vyšetření určená pro mladistvé a dále lékařské prohlídky vstupní, průběžné, periodické, výstupní, které umožňují podnikatelům beze zbytku plnit další ustanovení zákoníku práce, z nichž plynou povinnosti zaměstnavatele, například § 133 odst. 1 písm. e) zákoníku práce - zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnance pro výkon práce či § 133 odst. 1 písm. h) zákoníku práce a další, a nebo dohodnuté v kolektivní smlouvě či stanovené vnitřním předpisem. Jde o daňově přiměřené vytváření podmínek pro podnikatelskou činnost.

10. pozměňovací návrh se týká také tisku 1712 a konkrétně navrhuje doplnit bod 53 c) ve znění: Do § 24 odst. 2 písm. j) se doplňuje bod 6, který zní: "6. na přechodné ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště."

Zdůvodnění: Návrh je adekvátní ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) zákona o dani z příjmu, kde hodnota přechodného ubytování při uvedených parametrech, jež je na straně zaměstnance osvobozena od daně, musí být na straně zaměstnavatele daňovým výdajem. Jde o náklady na pracovní sílu, které jsou vynaloženy na dosaženi zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Návrh umožní například zvýšit mobilitu pracovních sil zejména v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti do regionů s nezaměstnaností nižší.

Nyní ještě dva pozměňovací návrhy, které souvisí s předchozími. Navrhuje se tedy následující znění bodu 123 v tisku 1712: V § 38 odst. 5 písm. c) se slova 24 000 nahrazují slovy 29 280, v obou případech korun českých.

Zdůvodnění: Výše vlastního ročního příjmu manželky musí být vázána na životní minimum.

Poslední pozměňovací návrh navrhuje následující změnu bodu 124: V § 38 k) odst. 5 písm. d) se slova 24 000 Kč nahrazují slovy 29 280 Kč. Také zde výše starobního důchodu musí být vázána na životní minimum.

Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP