Úterý 20. června 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Rudolf Opatřil, připraví se pan poslanec Tomáš Fejfar.

Poslanec Rudolf Opatřil: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte, abych se krátce zastavil u územněsprávního uspořádání. Tento stát dospěl ve svém historicky ojedinělém úsilí budování demokratického politického systému na rozcestí, k rozhodování mezi

a) Formou quasi demokratického uspořádání, ve kterém budou všechny věci rozhodovány z centra, a to bez ohledu na formální územněsprávní úpravu. O škodlivosti tohoto řešení z hlediska politického a neefektivnosti technické jistě nemusím nikoho přesvědčovat.

b) Na druhé straně je možná a dle mého názoru nutná cesta vytvoření takové dělby práce mezi centrem a VÚSC, která zajistí tomuto státu efektivnost a stabilitu. Koncepce územněsprávního členění patří k úhelným kamenům demokratického uspořádání, jehož základním rysem je decentralizace. Vědomí komplexního charakteru problému nám jistě umožní přijmout takové řešení, které zajistí vnitřní stabilitu státu, a to na více než na pouhých 20 let.

Nedílnou součástí nastávajícího rozhodnutí je ovšem i vnější vymezení rozsahu těchto VÚSC. Po každém převratném společenském pohybu přišla územněsprávní otázka na pořad dne a pokaždé se její řešení na našem území pohybovalo v určitých mantinelech, jejichž vnější hranice byly dány vývojovým stádiem společnosti a politickou charakteristikou systému, ve kterém probíhala. Dle mého názoru oba zmíněné předpoklady jsou nyní ve výhodné konstelaci a jenom selhání subjektivního faktoru může zmařit historickou šanci, před kterou nyní stojíme.

Orgány územní samosprávy nyní prakticky neexistují ani na úrovni krajů ani na úrovni okresů, pokud za ně nepovažujeme okresní shromáždění. Tento orgán je však volen nepřímo, a to obecními zastupitelstvy, navíc je jeho rozsah činnosti značně omezen a zejména činnost není plynulá. Schází se zpravidla čtyřikrát ročně, nemá žádný výkonný orgán zajišťující běžnou agendu apod. Skutečnými orgány místní samosprávy jsou proto prakticky jen obecní zastupitelstva obvodů nebo části statutárních měst.

Samospráva jako aplikace demokratického principu na místní správu je pokládána za instituci umožňující v zemi parlamentní vládu. Význam samosprávy plyne mj. z hodnot, jež samospráva pomáhá vytvářet, tj. vzdělání, sebeovládání, osobní kázeň, zdrženlivost, racionalita, tolerance, schopnost kompromisu, porozumění pro přesvědčení a zájmy druhých, smysl pro celek a v neposlední řadě samozřejmě poctivost. Účastníci samosprávy se pak stávají způsobilejšími pro demokracii.

Další odkládání ustavení samosprávných územních celků proto považuji v naší politické i sociální situaci za kontraproduktivní, nedemokratický a alibistický postup vedoucí ke hromadění citlivých problémů na agendě budoucího parlamentu a vlády. V podstatě se tomu také říká pštrosí politika.

Rozsah a obsah území vyčleněného jako VÚSC předurčuje i jeho budoucí kompetence. Jeho budoucí kompetence musí být takové, aby dokázaly efektivně spravovat směrem dolů k obcím a občanům a účinně obhajovat své legitimní zájmy směrem nahoru k centrálním orgánům. Při jiném řešení se bude jednat o torzo, které ochromí náš politický systém a vytvoří nový zdroj problémů a vyvolá akutní potřebu řešení situace v dohledné době. Autoři zákonných předloh o VÚSC se rozhodli čelit čistě teoreticky možnému dualismu jen tak, že nevzniknou pouze dvě, resp. tři země, jak navrhovala ČMUS, ale že samosprávných útvarů bude více. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby jich zase neexistovalo tolik, aby bylo zřejmé, že jde o kraje, které by byly zeměmi pouze pojmenovány.

Základním problémem vznikajícím v množství VÚSC by pak bylo soupeření lokálních egoismů projevující se již dnes v hlasitých, ale jinak neoprávněných požadavcích některých městských center na vymezení vlastního samosprávného celku. Postup tímto směrem má zřejmě historické analogie vedoucí k zesílení problému koordinace a tím i významu centra. Smysl samosprávy by se tak v neustálých konfliktech mezi sebou a zasahování centra zcela a možná i záměrně vytratil. Navíc upozorňuji, že předloha stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy k vládnímu návrhu VÚSC nerespektuje článek 103 Ústavy České republiky, který praví, že o názvu vyššího územně samosprávného celku rozhoduje jeho zastupitelstvo. Označování těchto VÚSC jako kraje v zákoně proto vytváří nesoulad zákonných norem, jimiž se pak dříve nebo později bude muset zabývat Ústavní soud.

Stálo by následně za zvážení zastoupení těchto zemí v Senátu, jehož ustavení je podle mého názoru rovněž velkým dluhem tohoto parlamentu. Popisuji situaci v obecných rysech především proto, abych upozornil na nutnost odosobněného, obecným blahem vedeného a čistého rozhodování, neboť politikaření a polovičatost řešení i v této otázce by nás posunulo na slepou kolej a dalo velice špatnou známku vyspělosti politiků naší doby. Rovněž nebezpečí zpolitizování a zdramatizování celé problematiky související s VÚSC, zvlášť v předvolebním období v České republice, neprospělo ani na domácí politické scéně ani v očích demokratických států.

Výše uvedené úvahy mne vedou k těmto politickým návrhům:

1) Kraj Moravskoslezský se přejmenuje na kraj Slezský, alternativně kraj Slezskomoravský.

2) Slovo kraj se nahradí slovem země.

O spojení Jihomoravského a Severomoravského kraje v jeden pod názvem Moravský již hovořil předřečník.

V roce 1922 se rakouské hlavní město Vídeň stalo další spolkovou zemí rakouské republiky. Dál zůstalo hlavním městem státu. Tento fakt neuvádím jako příklad k následování, ale jako možnost pro Prahu. Věřím, že daleko lépe tento motiv zhodnotí kolegové poslanci z Prahy.

Osobně chápu vznik VÚSC za průlom do centralistického, liberálně dirigistického státního systému. Jistě přispěla k diskusím o rozměrech decentralizace nemalou měrou i cílená politika ČMUS opřená o samosprávnou demokracii a historické argumenty. Před Slezskem leží historická šance začlenit se jako plnohodnotná země do struktury VÚSC.

Rád bych ještě upozornil na skutečnost, že pohled na samosprávu je jiný v Praze a jiný ve Slezsku a jiný na Moravě. Zatímco v Praze je samospráva často chápána jako komplikace zbytečně odevzdávající kompetence do rukou "nekompetentních lidí", ve Slezsku i na Moravě je považována naopak za podmínku pro stabilní rozvoj založený na optimálním využití vlastních zdrojů, a proč to neříci, i jako pojistka proti nekompetentním, protože místní zájmy a specifika nerespektují rozhodnutí centra. Demokracie dneška trpí nedostatečnou mírou participace občanů a rovněž Česká republika jako historicky nově vzniklý útvar řeší problém vlastní identity a identifikace. Rozhodnutí o zřízení samosprávných celků - zemí proto považuji za krok správným směrem, který na rozdíl od falešných tvrzení zvýší zájem občanů o věci veřejné a tím posílí demokratické základy tohoto státu.

Za zvlášť důležité rovněž považuji, aby zákon o VÚSC respektoval zemské hranice, čímž by v určité míře vyšel vstříc historickému povědomí občanů. Samospráva je v zásadě vytvářena pro občany a nikoli pro pohodlí byrokratů. Proto i cítění občanů, byť, přiznávám, oslabené dlouholetým totalitním i zatím trvajícím posttotalitním centralismem, by se mělo stát jakýmsi majákem pro činnost tohoto ctěného poslaneckého sboru. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Tomáš Fejfar, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ani jsem netušil, že můj návrh, který posléze přednesu, bude tak aktuální, protože zde zaznělo tolik schizoidních výroků, že je to až s podivem. Dovolte mi, abych předložil a později odůvodnil svůj návrh. Jelikož bylo dohodnuto, že projednáváme zákon ve znění společné zprávy, tisk 1809, dovoluji si předložit tento návrh.

V čl. 1 bod 6 by bylo: Českomoravský vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Jihlava a Pelhřimov. Ostatní přečíslovat a vzít z Jihočeského Pelhřimov, z Východočeského Havlíčkův Brod a z Jihomoravského Jihlavu.

Odůvodnění: Právě jste zjistili, proč je tento návrh aktuální. Už sám název "Českomoravský" dopředu napovídá, že jeden okres je na území Moravy, i když ne celé, a dva okresy jsou na území Čech. Myslel jsem si, že rozdělením Československa naši občané pochopili, že jakýkoliv dualismus je velmi nebezpečný a vede posléze k fatálním koncům. Myslím si to i nadále a považuji výroky některých kolegů za přinejmenším osamocené a předpokládám, že jim nebude dáno sluchu.

Aby se navždy zamezilo jakékoliv dualitě, měl by vzniknout tento region českomoravský, který je svým způsobem historický, kde lidé žijí spolu bez ohledu na to, jestli jsou Češi nebo Moravané a nebezpečí, které by hrozilo při vzniku - dovolte mi, abych to dal do uvozovek - "Velké Moravy", by v tomto případě již nikdy nehrozilo. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Bílý v případě, že hodlá přednést pozměňovací návrh. Ne. V tom případě musím podle jednacího řádu dát přednost těm, kteří pozměňovací návrhy oznamují. Je to pan poslanec Jaromír Šimánek. Má slovo. Připraví se pan poslanec Petr Kavan.

Poslanec Jaromír Šimánek: Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, vzhledem k tomu, že při projednávání tohoto zákona vycházíme z toho, co jsme si odhlasovali, to znamená ze společné zprávy, která je a která se přiklání k 8 nebo 9 celkům, musím konstatovat svoji určitou lítost a zároveň znepokojení nad tím, že za celou dobu, co my z opavského Slezska usilujeme o to, aby tato část území České republiky byla samostatným vyšším územně správním celkem, nebylo k tomu přihlédnuto. Pouze ve vládní variantě, která zahrnovala 17 vyšších územně správních celků, bylo s Opavou počítáno. Osobně se domnívám, že tato část území České republiky má natolik výrazná specifika, že jenom těžko můžeme sloučit opavský, bruntálský, jesenický zemědělský region s vyloženě průmyslovým hornickým Ostravskem. Domnívám se, že by to bylo částečně počítání hrušek s jablky, takové nepřirozené spojení v jeden územně správní celek, a to územně správní celek moravskoslezský.

Již mnoho tady zaznělo. Přesto bych si dovolil připomenout, že Opava byla vždycky historickým centrem českého Slezska, Opava i nyní hraje velmi důležitou kulturní roli právě v celém tomto regionu. Ne nadarmo se Opavě i dnes říká "Bílá Opava" a musím říci, že i nový okres Jeseník i vlastně okres Bruntál k Opavě více méně tíhnou a pokládají ji za své přirozené centrum, které by logicky mělo být vyšším územně správním celkem.

Když se v roce 1990 a 1991, a to především na Moravě v okolí Brna, odehrávaly známé moravské třenice, chtěl bych připomenout, že právě opavské Slezsko vždycky v těchto třenicích působilo klidným dojmem. Z Opavy šel hlas rozumu a nikdy nám nešlo o to, abychom jakýmkoliv způsobem dělili republiku na zemi moravskoslezskou a zemi českou. Nicméně spojení s okresy, které v této variantě, o které jednáme, jsou, domnívám se, není možné.

Dovolil bych si proto přednést pozměňující návrh, aby kraj Moravskoslezský byl rozdělen na kraje dva, a to na kraj Opavský, vymezený okresy Jeseník, Bruntál a Opava a kraj Ostravský, vymezený okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-město. Věřím, že mnozí z mých kolegů se k tomuto mému pozměňovacímu návrhu připojí a pokusí se alespoň trochu narovnat to, co bylo kolem Opavy pokřiveno. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šimánkovi. Slovo má pan poslanec Petr Kavan. Připraví se paní poslankyně Hana Tomanová.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k projednávanému návrhu zákona a zdůvodnil jej.

Jsem poslancem Moravské národní strany, jejíž přítomnost v tomto parlamentu je pečlivě utajována. Moravská národní strana zde, na půdě bývalého Českého zemského sněmu a dnešního parlamentu České republiky, zastupuje zájmy moravského národa. Nechci opakovat to, co už u předřečníků zde bylo řečeno, ať už se jedná o Saintgermanskou smlouvu, o usnesení České národní rady a Federálního shromáždění, o hanebnosti zrušení Moravskoslezské země, ať už se jedná o různé akce a hnutí Moravanů. Chtěl bych říci asi jen tolik, že moravský nacionalismus, o kterém je tak pejorativně zde, ať už v kuloárech či přímo ve sněmovně hovořeno, není zdaleka tak silný a militantní jako jiné nacionalismy, a to nejen v Evropě, ale i jinde na Blízkém a Středním Východě.

Můj pozměňovací návrh, resp. náš pozměňovací návrh ke společné zprávě zní:

Čl. I, čl. 1 zní: Na území České republiky se vytvářejí tyto vyšší územní samosprávné celky: 1. Pražský - vymezený územím hlavního města Prahy. 2. Český - vymezený územím České země v historických zemských hranicích, platných k 31. 12. 1948, vyjma území hlavního města Prahy. 3. Moravsko-Slezský - vymezený územím Moravskoslezské země v historických zemských hranicích, platných k 31. 12. 1948.

B. čl. 2 vypustit.

C. čl. 3 nové znění: Území vyšších územních samosprávných celků lze měnit pouze ústavním zákonem.

D. čl. 4 vypustit.

E. čl. II vypustit.

O tomto návrhu prosím hlasovat jako o celku. Je to změna ke společné zprávě (tisk 1809) str. 7, 8, 9.

Na závěr bych chtěl dodat, že pokud některý slezský poslanec podá návrh na obnovení historické Slezské země jako čtvrtého vyššího územního samosprávného celku, budou jej poslanci Moravské národní strany podporovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Zvu k řečništi paní poslankyni Hanu Tomanovou. Připraví se pan poslanec Jaromír Kalus.

Poslankyně Hana Tomanová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nechci nikoho z přítomných unavovat historií východních Čech. Chci jen upozornit, že mnohaletý a přirozený vývoj tohoto území od pradávna směřoval do dvou samostatných oblastí.

Už na mapě z XV. století jsou východní Čechy rozděleny na kraj Hradecký a Chrudimský, jehož součástí byly i Pardubice. Chrudim byla v té době významným královským městem.

Severní hranice, která oddělovala obě území, se od XV. století dodnes v podstatě nezměnila, výjimkou bylo pouze období protektorátu a potom léta 1960 - 1990.

Poprvé se kraj Pardubický objevil na mapách po roce 1850, kdy byla císařským nařízením z 26. června 1849 provedena nová organizace veřejné správy. Toto uspořádání trvalo s různě dlouhými přestávkami až do roku 1959, kdy byly kraj Hradecký a Pardubický spojeny do jednoho, Východočeského kraje.

Direktivním způsobem tak byl narušen mnohaletý vývoj. Krajským městem se stal Hradec Králové a Pardubice tak přišly o řadu významných organizací, které byly převedeny do krajského města, mimo jiné i o Pedagogickou fakultu. Z Hradce Králové se stalo město správní. Z Pardubic, jak nedávno podotkl pan primátor z Hradce Králové, město průmyslové.

V těchto dnech se v tisku objevil údaj, že soužití s Hradcem Králové v předlistopadovém období stálo jen na investiční výstavbě okolo 30 mld. Kč, které si v rámci přerozdělování krajské město přivlastnilo.

Vážení kolegové a kolegyně, představa návratu do hranic původních krajských národních výborů, které řada z nás pomáhala po listopadu rušit, znepokojuje nejen mne, ale i občany Pardubicka. Nerespektování logických historických vazeb a návrat před listopad 1989, by vážně narušilo vývoj celého jihovýchodního regionu.

Proto navrhuji úpravu bodu 5, tj. rozdělení Východočeského kraje na kraj Královéhradecký - tvořený okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Semily; a Pardubický - tvořený okresy Pardubice, Havlíčkův Brod, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jaromír Kalus. Připraví se pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Jaromír Kalus: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám již trochu usnadněnou pozici, protože pozměňovací návrhy, které jsem chtěl původně přednést, zde byly již vysloveny.

Chci zdůraznit alespoň jeden z nich, který v dané souvislosti považuji za dosti podstatný, tzn. v čl. I, čl. 1. 8. - kraj Moravskoslezský přejmenovat pouze zjednodušeně na kraj Slezský.

Možná, že bude vhodné, abych zde uvedl alespoň jeden základní důvod. Okresy, tvořící tuto jednotku, tzn. okresy Jeseník, Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek mají úhrnnou plochu 6249 km2. České Slezsko, které je v tomto celku zahrnuto, má plochu 4452 km2. Z toho vidíme, že v podstatě to, co je v tomto prostoru historicky nejobsažnější, je skutečně Slezsko.

Proto si myslím, že je logické, aby se tento kraj jmenoval pouze Slezský. Nezdvihnu zde kartu, kterou mi nabídli kolegové z Moravské národní strany, abych plédoval pro znovuobnovení Slezské země, protože právě v tomto Slezském kraji vidím rozumnou logiku vývoje.

Již v připomínaném poválečném vývoji zde došlo k vytváření určitého samostatného celku, expozitury Zemského národního výboru se sídlem v Moravské Ostravě, která právě zahrnovala celou tuto plochu, kterou svým způsobem zřízením tohoto kraje znovu obnovíme.

Tolik alespoň několik poznámek na okraj. Co se týče zřízení kraje Opavského, návrh zde v tomto kontextu zazněl, takže ho nebudu opakovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Mluví pan poslanec Josef Ježek. Připraví se pan poslanec Jan Černý.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, jsem vyzýván, abych mluvil krátce. Nevím ovšem, zda se mi to povede, když zde hrozí genocida národů, křivdy a podobné věci.

Dovolil bych si přednést dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh bude ke znění společné zprávy, a sice čl. I - na území České republiky se vytvářejí tyto kraje jako vyšší územní samosprávné celky. 1. Praha - vymezená územím hlavního města Prahy. 2. Středočeský - vymezený územím okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. Dále čl. 4 by měl znít takto. První věta zůstává: Územím okresu se rozumí územní obvod okresního úřadu ke dni účinnosti tohoto zákona. Doplňuje se druhá věta: Územím hlavního města Prahy se rozumí jeho území ke dni účinnosti tohoto zákona.

Je to převzato z vládního návrhu ústavního zákona, tisk 1077.

Dále navrhuji, aby alternativou znění článku 1 bylo toto: "Kraj označený číslem 5, Severočeský, vymezený územím okresů Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem;

za šesté Liberecký, vymezený územím okresů Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Liberec;

za sedmé Hradecký, vymezený územím okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov;

za osmé Pardubický, vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Ostatní musí být přečíslovány, tj. devátý Jihomoravský, desátý Středomoravský a jedenáctý Moravskoslezský.

Druhý pozměňovací návrh bude jinou variantou toho, co zde přednesli kolegové Výborný a Decker. Aby nevznikl zmatek, jsem nucen přečíst tento návrh ústavního zákona celý.

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně ČR.

Čl. 1. Na území ČR se vytvářejí vyšší územní samosprávné celky:

Praha, vymezený územím hl. m. Prahy;

za druhé Středočeský, vymezený územím okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník;

za třetí Jihočeský, vymezený územím okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor;

za čtvrté Západočeský, vymezený územím okresů Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov;

za páté Severočeský, vymezený územím okresů Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem;

za šesté Východočeský, vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí;

za sedmé Jihomoravský, vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou;

za osmé Středomoravský, vymezený územím okresů Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Vsetín a Zlín;

za deváté Moravskoslezský, vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město.

Čl. 2 Postavení hlavního města Prahy stanoví zákon.

Čl. 3 odst. 1 Území vyšších územních samosprávných celků lze měnit pouze zákonem

odst. 2 Sídla vyšších územních samosprávných celků stanoví zákon.

Čl. 4 Územím okresu se rozumí územní obvod okresního úřadu ke dni účinnosti tohoto zákona. Územím hl. m. Prahy se rozumí území ke dni účinnosti tohoto zákona.

Čl. 5 O tom, zda vyšší územní samosprávný celek ponese název země nebo kraje, rozhodne zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku zvolené v prvních volbách do zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku na svém ustavujícím zasedání; nerozhodne-li, stanoví tak zákon.

Čl. 6 Vyšší územní samosprávné celky zřizují své orgány. Způsob vzniku těchto orgánů, jejich působnost, pravomoc a vztahy mezi nimi stanoví zákon.

Čl. 7 Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dále ještě zbývá navrhnout alternativu k článku 1, za prvé kraj Severočeský, vymezený územím okresů Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem;

za šesté kraj Liberecký, vymezený územím okresů Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Liberec;

za sedmé kraj Hradecký, vymezený územím okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychov nad Kněžnou, Semily, Trutnov;

za osmé kraj Pardubický, vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí.

Ostatní kraje přečíslovat, tzn. za deváté Jihomoravský, za desáté Středomoravský, za jedenácté Moravskoslezský.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi a prosím pana poslance Černého. Připraví se pan poslanec Václav Nájemník, v případě, že má pozměňovací návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP