Čtvrtek 16. března 1995

Poslankyně Gerta Mazalová: Přesně tak jsem to myslela.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má kolega Kašpárek, připraví se kolegyně Fischerová.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a páni poslanci, vážení páni ministři, k předloženému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o Všeobecné zdravotní pojišťovně, mi dovolte připomenout odvěkou lidskou zkušenost, že k ošetření pacienta nepotřebuje lékař ani pacient nikoho třetího. Čím méně subjektů vstupuje do vztahu mezi ošetřujícím a ošetřovaným, tím lépe pro obě strany.

Leč v zájmu tzv. efektivity lékařovy práce přicházejí etatisté s různými modely a všelijakými kritérii hodnocení. S postupem doby se naučili tito hlídači efektivity velmi rychle nejen přiživovat na práci zdravotníků, ale žít si velice dobře, bohatnout a dokonce podnikat.

V současné chvíli to platí na prvním místě o Všeobecné zdravotní pojišťovně, která šla na věc od lesa. Po listopadu poslala všem občanům růžovou kartičku, čímž si automaticky přivlastnila právo na částku za občanovo zdravotní pojištění. Řediteli okresních poboček VZP se stali právě ve fázi transformace páni doktoři přírodních věd, doktoři práv, páni inženýři a jiní nezdravotníci s odůvodněním, že na úřednické místo je medicínské kvalifikace škoda. Ač neschopni vlastního názoru, rozhodují. Z pozice monopolisty stále rozhodují o milionech, rozhodují o osudech zdravotnických zařízení, rozhodují o vzájemných proporcích medicínských oborů ve spádové oblasti, rozhodují odkázáni na názory revizních lékařů a vystaveni tlaku zájmových skupin, a co nejhůře - rozhodují o dohodách mezi VZP a oborovými zdravotními pojišťovnami.

Zvolili jsme kvantitativní kritéria hodnocení lékařovy práce, to je bodový systém. Nelze se tedy divit, že se takový systém chová extenzívně, že se orientuje na jakési monitorování relativně zdravých, protože těžce nemocní jsou méně atraktivní, že ve snaze o přežití mizí hlediska kvalitativní a preventivní vč. ukončení terapeutického procesu při použití nejmenšího počtu nezbytných kroků, že zvýšená nabídka vyvolává zvýšenou poptávku a staví tak tržní vztahy na hlavu.

Např. k CT vyšetření se objednávalo celé měsíce dopředu. Jestliže v současnosti můžeme mít takové vyšetření na druhý den, jestliže se ale pokoušíme celkovou úroveň posunout místy z podprůměru na průměr i výše, vůbec nemusíme vnímat takový trend jako neužitečné plýtvání silami a prostředky.

To všechno je jen přirozená reakce většiny zadlužených lékařů, spoutaných diktátem technokracie, výkaznictvím, dohadováním s pojišťovnou a lékárnami o vykazování bodů a hrazení zahraničních léků. To všechno vede nakonec k efektu přesně obrácenému než byl zamýšlen.

Americký model privátního zdravotnictví je proti evropskému modelu standardní péče přece jenom dražší. Modelování biologických procesů technickými prostředky selhává. Z poznatků na jednotkách intenzívní péče pro děti s velmi nízkou porodní hmotností vyplývá jednoznačně, že zkušenou ošetřující sestru nenahradíme žádným pultem monitorů. Cesta k záchraně života člověka vede zase jen k informovanému vzdělanému člověku, kterému technika pomůže.

Při projednávání předloženého návrhu ve výboru prohlásil náměstek ministra zdravotnictví: "Je toho moc." Měl na mysli počet lékařů v naší zemi ve vztahu k počtu obyvatel, ačkoliv srovnání s vyspělými zeměmi nedokládají taková tvrzení nijak přesvědčivě.

V současné situaci zůstává otázkou, kolik lékařů z daného počtu existujících skutečně pracuje v přímé péči o pacienta. Relace 1670 na jednoho lékaře pro dospělé a 1150 pro děti a dorost není nijak neobvyklá. Stačí se na chvíli posadit do čekárny před ordinací, např. v Klimentské, abychom inflační názor velice rychle revidovali.

Je-li tedy něčeho moc, pane náměstku, pak je to aparát, neproduktivní nezdravotnická technokracie vč. provozu pojišťoven, živící se na nelehké práci zdravotníků. Nemá jiný smysl než poskytování pracovních míst štábům zaměstnanců, tedy stav, který nás trápil ve zdravotnictví už v režimu minulém a samozřejmě není výsadou pouze naší země.

Největší výhrady k předloženému návrhu ze strany pojišťoven se týkají právě aktivit pojišťoven, myšleno podnikatelských, a poskytování nadstandardní péče.

Poukazují na okolnost, že schválení návrhu povede k likvidaci tržních prvků v systému. Mluvíme-li o inflaci lékařů v naší zemi nahlas, nevidím nejmenšího důvodu přijímat a školit na místa ve zdravotnictví či se zdravotnictvím související pracovníky diametrálně odlišných profesí jenom proto, že to tak jinde mají.

Nechejme zdravotnictví zdravotníkům, naši lékaři na těchto místech budou rozhodovat fundovaněji.

Závěrem mi dovolte přiznání rozpaků k otázce přijetí či nepřijetí předloženého návrhu novely. Volba mezi negativními alternativami patří k rozhodovacím procesům nejobtížnějším. Docela osobně se domnívám, že přijetím návrhu novely, ve znění společné zprávy, způsobíme pravděpodobně škodu menší, než zamítnutím. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolegyně Fischerová, připraví se kolegyně Lagová.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, v souvislosti s projednávanými novelami zákonů o pojištění i zdravotních pojišťovnách mi dovolte seznámit vás s jedním z pohledů na současný stav zdravotnictví a jeho perspektivy.

Bez určitého komplexního pohledu na problém nemůže totiž žádný poslanec dost dobře zaujmout stanovisko k navrhovaným řešením dílčím, která právě projednáváme. Snad každý z nás považuje dokonalou, všestrannou a všem dostupnou péči o zdraví za jednu z absolutních priorit. Při zvažování cesty, kterou bychom se měli ubírat, a při plnění tohoto nesnadného úkolu, považuji za nezbytné provést nejdříve dokonalou analýzu zdravotního stavu celé společnosti. Dále pak posoudit velmi kriticky současnou organizační strukturu zdravotní péče a velmi bedlivě zvážit naše ekonomické možnosti. Teprve poté je možné přistoupit k tolik potřebné transformaci celého zdravotnictví. Víme velmi dobře, že jde o problém nejen mimořádně citlivý, jde navíc o problém složitý, náročný, neboť péče o zdraví jedince začíná mnohdy již jeho prvním nadechnutím a končí výdechem posledním. Navíc, a to je třeba zvlášť zdůraznit, jde o problém, který s úspěchem je možné řešit jen v úzké multidisciplinární spolupráci. Samo řešení problémů pak musí být od počátku nejen zcela průhledné, ale musí se bezpodmínečně opírat a vycházet z jednoznačné legislativy, která nám bohužel v současnosti chybí. V podstatě se musí opírat o prostředek neovlivnitelný tolik škodlivým subjektivismem, podmíněným mnohdy politickými či často jen egoistickými ekonomickými zájmy.

Péče o zdraví v žádném případě, dámy a pánové, není a nemůže být zboží. Proto se vší rozhodností odmítám při transformaci zdravotnictví řídit se jen a jen tržními principy. To ovšem neznamená, že zásadně odmítám výkon svobodného podnikání a soukromé vlastnictví ve zdravotnictví. Jejich uplatnění vidím především tam, kde úloha státu či obce není nutná k zachování nezbytné zdravotní péče, jak je tomu např. v případě náročných léčebných či výzkumných programů.

Transformací zdravotnictví, předpokládám, chceme dosáhnout především jeho bezchybné práce na vysoké odborné úrovni, ekonomické vyváženosti a zejména pak naprosté spokojenosti nemocných, ale také dokonalé spokojenosti všech zdravotnických pracovníků. Jsem přesvědčena, že toho lze dosáhnout jen tehdy, bude-li postupováno cílevědomě, uvážlivě, krok za krokem, bez emocí a zbytečného spěchu. Řešení musí být podle mého názoru komplexní, nikoli dílčí a vytržená ze souvislostí a vazeb.

I když sama privatizace ambulantní péče zdaleka není bezproblémová, jak se někteří reformátoři domnívají, lze případné chyby, byť za cenu materiálních a morálních škod, napravit. Naproti tomu každý chybný postup při privatizace lůžkového fondu znamená hluboký zásah do celé sféry léčebné péče s těžko odhadnutelnými a většinou nesnadno napravitelnými škodami.

Proto přistupujme k privatizaci nemocnic s maximální obezřetností a uvědomme si absolutní právo nemocného na odpovídající zdravotní péči. Transformaci zdravotnictví v žádném případě není možné plánovat na měsíce, ale lze hovořit o létech.

Prvořadým problémem je stanovení základní sítě nemocnic potřebných k zachování nezbytné péče. Již dnes je nám naprosto jasné, že nejvýše postavená zdravotnická zařízení typu fakultních nemocnic, stejně jako vysoce specializovaná a výzkumná pracoviště, privatizovat nelze.

Předpokládám ovšem, že u těchto výše jmenovaných pracovišť je nutné provést hluboké strukturální změny, aby byly schopny plnit nejen léčebné, výchovné a výzkumné úkoly, ale aby se tak dělo v souladu se základními ekonomickými principy, které jsou téměř vždy jedny z podstatných.

O osudu naprosté většiny nemocnic je možno rozhodnout s plnou odpovědností až po vytvoření vyšších územněsprávních celků, po definitivním uspořádání okresů. Teprve tehdy bude možno říci, zda ta či ona nemocnice v dané oblasti je tzv. strategická, tedy neprivatizovatelná či naopak, je vhodná k privatizaci. Za optimální přístup k celé problematice považuji transformaci nemocnic do podoby neziskové právnické osoby, tedy formu, která na jedné straně odstraňuje těžkopádnost a nepružnost státní správy, na druhé pak dokonale zajišťuje potřebnou zdravotní péči, další rozvoj pracoviště neohroženého ekonomickým kolapsem.

Oprávněné obavy v nás však vyvolává hrozivý nárůst nákladů na léčebnou péči. Příčinou pronikavého zvýšení nákladů jsou zdánlivě na sobě nezávislé oblasti. Je to především výkon vlastní zdravotní péče, na druhé straně pak náklady na modernizaci zdravotnických zařízení, poskytování neindikované péče a mimořádně vysoké náklady na léky.

Jsem přesvědčená, že zcela jasná a jednoznačně pojatá pravidla při poskytování léčebné péče povedou ke snížení dosavadních neúnosných nákladů, a to bez ohrožení rozsahu a kvality poskytované péče. A co je velmi důležité, bez porušování základních etických norem. Tentýž postup ovšem v daleko větší míře je nutno uplatnit při volbě vhodných léků. Široká paleta dovoluje výběr léků nejen dokonale účinných, ale i ekonomicky výhodných. Zde je patrná jedna z cest, která umožní, aby tolik problematický podíl nemocného na léčebných nákladech byl omezen na minimum.

Za nezbytné považuji, aby legislativa ve spolupráci s profesními společnostmi bedlivě sledovala dodržování lékařské etiky a za žádných okolností se nepřipustilo, aby v léčebné péči převládla pouze ekonomická hlediska. Široce založená, včasná a soustavná prevence je bezesporu jeden ze základních pilířů v péči o zdravou populaci. Na prevenci se nemůže zákonitě podílet jen samo zdravotnictví, neboť při řešení tohoto náročného programu je účast státu nezastupitelná, jak z hlediska účasti, tak z hlediska organizačního.

Jsem přesvědčena, že nemalé prostředky, kterých by si takto široce založený program vyžádal, se nám mnohonásobně vrátí. Závěrem mi dovolte vrátit se k projednávání novely. V trojúhelníku vztahů pacient - poskytovatel - plátce - musí být bezesporu dominantní prospěch nemocného. To ostatní se musí legislativně vyvážit.

Zdravotní pojištění je nutné řešit novou komplexní legislativou, která by měla vycházet z aktualizované koncepce zdravotnictví, na základě nabytých zkušeností v posledních třech letech. Za málo efektivní považuji dílčí normy, které právě projednáváme. Nejsou totiž podloženy aktuální koncepcí resortu, nemohou být systémové a hlavně nebudou mít očekávaný ekonomický efekt. Mohou též do značné míry omezit tlak na nutnost neodkladného systémového řešení, což bych považovala za více než fatální.

Z důvodů, které jsem uvedla, mně dovolte připojit se k návrhu kolegyně Mazalové na přerušení projednávání obou novel. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme paní kolegyně Lagová, připraví se pan kolega Jaroš.

Poslankyně Hana Lagová: Vážená sněmovno, k předloženému návrhu jsme včera vyjádřili stanovisko klubu a chci jenom připomenout, že se zdá tato předloha ještě více rozporuplná než ta, kterou jsme projednávali včera. V reagenci na vystoupení pana ministra chci jenom říci, že odmítám naprosto paušální pohledy jednak na problémy ve zdravotnictví jako celek, jednak v tomto případě na paušální pohledy na zaměstnanecké pojišťovny, jako málem na podvodníky, kteří zneužívají peníze pojištěnců. Domnívám se, že jsou-li konkrétní důkazy, pak nic nebrání být adresní.

Pokud bylo v této době existence pojišťoven promarněno několik milionů, myslíme si všichni, že tomu tak nemuselo být. Za to samozřejmě lze určit viníky. Ti, kteří jsou dalo by se říci viníky primárními, a ti, kteří jsou viníky sekundárními, protože ty dopady byly založeny. Místo těch postupných kroků, o kterých jsem hovořila včera ve stanovisku, a je nutno říci kroků ne vždycky pro vždy daných, protože systém byl založen a nebyl založen bezchybně, tak místo těchto postupných kroků se situace nechala vybujet, ovšem se všemi dosud už přesně pojmenovanými problémy, i mnohými návrhy na řešení, a nyní nastala situace, kdy se spatřuje jediné řešení ve striktních administrativních zásazích. Ty postupné kroky, úpravy, korekce dle požadavků praxe přece nebrání současně pracovat na koncepci celé sféry zdravotnictví se vzdálenějším horizontem. Tyto dva postupy se v žádné případě nevylučují. Ale já mám pocit, že v tuto chvíli už na všech úrovních o těchto základních věcech bylo tolik řečeno, že je škoda slov.

Dovolte mi k předloženým tiskům říci několik pozměňujících návrhů:

1. K článku I, bod 5 společné zprávy v § 7 odst. 2 - doplnit o druhou větu, tak jak je obsažena ve vládním návrhu, tedy v tisku 1330, a odst. 3 společné zprávy vypustit.

2. V článku II, bod 19 v § 19 odst. 2 doplnit o druhou větu rovněž z vládního návrhu tisku 1330 a odst. 3 vypustit.

3. Do § 15 článku II vložit nový odstavec 5 tohoto znění: Ministerstvo financí předkládá Poslanecké sněmovně souhrnnou informaci o schválených zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven, účetních uzávěrkách a výročních zprávách v termínech pro předkládání státního rozpočtu.

Tolik pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Jaroš, připraví se kolega Brodský.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi předložit dva pozměňující návrhy k novele o Všeobecné zdravotní pojišťovně, tisk 1330, ve znění společné zprávy tisk 1468.

První návrh: V § 7 odst. 3 vypustit slova "zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení a", takže nové znění tohoto odstavce bude: "Pojišťovna nesmí podnikat s výjimkou smluvního zdravotního pojištění a připojištění za podmínek stanovených zvláštními předpisy". Zdůvodnění: Jedná se o to, že chceme-li posílit, zdokonalit kontrolní a revizní činnost pojišťovny, musíme vytvořit podmínky pro získání kvalitních revizních lékařů, a to na plný úvazek, kteří - jak se lidově říká - budou za tuto pojišťovnu kopat. Lékař však potřebuje pro svoji práci ambulantní zařízení jako referenční pracoviště, které může sloužit i k poskytování léčebně preventivní péče pro klientelu, které z různých důvodů je zdravotní péče odepřena jinde. Bude vhodné i zřízení lékárny v regionu, která zajistí dostupnost všech léků plně hrazených ze zdravotního pojištění a nízké cenové hladiny. Pojišťovna by mohla zřizovat tato zdravotnická zařízení jen z části vyčleněné na úhradu provozních nákladů. Pojišťovna by nemohla zřizovat nadměrná zdravotnická zařízení, která by předpokládala podnikatelskou činnost, která je touto novelou zakázána.

Druhý návrh je nové znění § 26: Pojišťovna je povinna uzavřít smlouvu s každým zdravotnickým zařízením, které o to požádá. Každé zdravotnické zařízení je povinno uzavřít smlouvu s pojišťovnou, pokud o to pojišťovna požádá. Zdůvodnění: Domnívám se, že by bylo správné, když toto opatření platilo první dva roky po nabytí účinnosti tohoto zákona - tehdy zákonodárce předpokládal, že za toto období již bude privatizace ve zdravotnictví ukončena a trh zdravotnických služeb bude ustálen. Dnešní situace je však taková, že právě v současné době dochází ke kulminaci privatizace ve zdravotnictví, a to jak zdravotnických zařízení, tak i zdravotnických služeb. Dochází tím i k velkému pohybu na tomto trhu služeb. Není možné, aby selekci zdravotnických zařízení prováděl úředník finančního úřadu, jakým pojišťovna bezpochyby je. Lékař, který poskytuje péči, je vybaven licencí Lékařské komory, která garantuje jeho odbornou úroveň a zdravotnické zařízení je vybaveno registrací, kterou vydává zdravotní rada okresního úřadu jako představitel státní správy. To jsou ty orgány, které by měly zasáhnout do regulace počtu a úrovně zdravotnických zařízení v daném regionu. Jen tyto orgány jsou zodpovědny za počet a síť zdravotnických zařízení v tomto regionu, za odbornou úroveň lékařů, a nikdo jiný. Dosavadní praxe potírá zákonnou volbu lékaře pacientem. Pacient si může vybrat pouze toho lékaře, který má smluvní vztah k pojišťovně, kde je on sám pojištěn. V opačném případě dochází buď k odmítnutí pacienta nebo k úhradě péče za hotové. Toto jistě vyvolává určité nedorozumění. Námitka, že se může klient pojistit u jiné zdravotní pojišťovny, je nyní časově omezena touto novelou na období jednoho roku. Stávající praxe vede na jedné straně k ochranářskému opatření pro stávající zdravotnická zařízení, která se nemusí bát konkurence na úrovni poskytování zdravotních služeb, na druhé straně při znelíbení bez důvodu nemusí být po dvou letech smlouva obnovena. To jistě vede k určitým protekcionálním vazbám, až se otvírá prostor pro korupci. Otázka již výše zmíněné kontrolní a revizní činnosti pojišťovny nenutí stávající praxe ji dále rozvíjet a posilovat.

Pojišťovna formálně zaměstnává desítky revizních lékařů na malý úvazek, neprovádí důsledně revizi, která by odhalovala podvodné a nepoctivé jednání smluvních lékařů, kde by jedním z postihů bylo zrušení smlouvy s daným poskytovatelem. Pojišťovna má jiné možnosti regulace svého ekonomického řízení. Je to jednak obsah smlouvy, který může stanovit určité mantinely čerpání pojistného, může ovlivnit i seznam výkonů, které jsou součástí smlouvy v součinnosti s Lékařskou komorou a Hygienickou službou. Vyžaduje to jen vyšší důslednost a nakonec významnou úlohu bude hrát osobní účet pojištěnce, který přehledně umožní kontrolu jemu poskytnuté péče, a to jak samotným pacientem, tak i kontrolními orgány. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Brodský, připraví se kolega Kolář.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám krátký pozměňovací návrh, který se týká článku 2 předloženého sněmovního tisku, a to je zákona 280/1992 Sb. Navrhuji v článku 2 vložit nový bod 11, samozřejmě s tím, že ostatní body budou přečíslovány. Tento bod 11 bude tedy znít:

"V § 10 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

(5) Členem orgánu zaměstnanecké pojišťovny a nebo jeho náhradníkem může být pouze občan, který není poskytovatelem zdravotní péče a není ani v pracovně právním vztahu s poskytovatelem zdravotní péče".

Jenom pro malé zdůvodnění: Stane-li se, že ve správní a dozorčí radě pojišťovny budou buď přímo vybraní poskytovatelé zdravotní péče a nebo jejich zástupci, zakládá se tím nerovné postavení zdravotnických zařízení vůči pojišťovně. Toto nerovné postavení vyplývá z možnosti orgánů pojišťovny ovlivnit kvantitu i kvalitu smluvních vztahů mezi pojišťovnou a zdravotnickými zařízeními. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme kolega Kolář, připraví se kolega Rymeš.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl několik pozměňujících návrhů, které projednal rozpočtový výbor a doporučuje k přijetí při projednávání tohoto tisku. Bohužel na společné schůzi nebyly zařazeny ke společné zprávě a přičítám to mimo jiné i tomu, že jsem nebyl účasten toho jednání a nemohl jsem tyto pozměňující návrhy zdůvodnit.

První pozměňující návrh se týká článku I a vztahuje se jako všechny - k tisku 1330, k bodu 5), kde v § 7 odst. 1 písm. c) se na konci věty připojují slova: "... v souladu se schváleným zdravotně pojistným plánem".

V tomto pozměňujícím návrhu jde o to, aby zdravotní pojišťovny mohly v průběhu kalendářního roku zřizovat pouze ty fondy, které byly schváleny při projednávání jejich pojistného plánu, aby se nestalo, že v průběhu roku budou zřizovat fondy, které ať už Parlament nebo vláda neschválily.

Dále navrhuji k tisku 1330 zařadit nový bod 6), kde § 7 odst. 2 zní: "Peněžní prostředky pojišťovny vede Česká národní banka. Výplatu peněžních prostředků může pojišťovna provádět prostřednictvím banky (odvolávka 2). Peněžní prostředky nesmí pojišťovna investovat s výjimkou koupě a údržby provozních budov v rozsahu podle schváleného zdravotně pojistného plánu".

Zdůvodnění tohoto pozměňujícího návrhu je toto: Jednak se domnívám, že veřejné peníze by měla vést státní banka. Dále, pokud by byl tento pozměňující návrh přijat, tak by velice výrazně ulehčil podnikatelské sféře, protože platba pojistného by probíhala na jeden účet, nikoliv v limitním případě na 25 účtů, jak se to děje v současnosti. A za další se domnívám, že tím, že by tyto prostředky vedla Česká národní banka, je možná kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem a byla by lepší kontrola částek, které hlásí jednotlivé pojišťovny do přerozdělovacího mechanismu.

Další pozměňující návrh k článku I se týká § 18 odst. 1, kde navrhuji za první větu vložit větu, která zní: "Členem orgánu pojišťovny a vedoucím pracovníkem ústředí, případně vedoucím pracovníkem nižší pracovní jednotky nebo jejich zástupcem, nesmí být občan, který je v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k subjektu, se kterým uzavřela pojišťovna smlouvu o hrazení zdravotní péče".

V tomto pozměňujícím návrhu se v zásadě jedná o to, aby nedocházelo ke střetu zájmů, čili aby ti, kdož poskytují služby a jsou ve smluvním vztahu s pojišťovnou, zároveň nemohli přes tyto orgány ovlivňovat činnost pojišťoven.

Další pozměňující návrhy se týkají článku II, kde v § 10 odstavec 4 za první větu navrhuji vložit větu, která zní: "Členem orgánu zaměstnanecké pojišťovny a vedoucím pracovníkem ústředí, případně vedoucím pracovníkem nižší pracovní jednotky nebo jejich zástupcem, nesmí být občan, který je v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k subjektu, se kterým uzavřela zaměstnanecká pojišťovna smlouvu o hrazení zdravotní péče".

Zdůvodnění je naprosto identické, jako u předchozího pozměňujícího návrhu.

Dále v § 15 odst. 2 navrhuji připojit větu, která zní: "Schválenou výroční zprávu zaměstnanecká pojišťovna vhodným způsobem zveřejní".

Je to v podstatě sesouhlasení se zákonem o VZP, kde VZP tuto povinnost má, čili bylo by vhodné, aby ji měly i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

Další pozměňující návrh: K § 16 odst. 2 se připojí slova: "a v souladu se schváleným zdravotně pojistným plánem zaměstnanecké pojišťovny".

Zdůvodnění jsem zase uvedl u VZP a je identické.

A poslední pozměňující návrh se týká § 19 odst. 2, kdy tento odstavec zní: "Peněžní prostředky zaměstnanecké pojišťovny vede Česká národní banka. Výplatu peněžních prostředků může zaměstnanecká pojišťovna provádět prostřednictvím banky (odvolávka 2). Peněžní prostředky nesmí zaměstnanecká pojišťovna investovat s výjimkou koupě a údržby provozních budov v rozsahu podle schváleného zdravotně pojistného plánu".

Zdůvodnění je shodné jako u VZP.

To jsou všechny pozměňující návrhy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Rymeš, připraví se paní kolegyně Kolářová.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP