Čtvrtek 9. února 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme hlasováním o procedurálním návrhu poslance Čapka na přerušení projednávání této odpovědi do příští schůze.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať to dá najevo v hlasování číslo 139. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh na přerušení nebyl přijat poměrem hlasů 35 pro, 18 proti, 10 se zdrželo.

Tuším, že pan poslanec nesouhlasí s předloženou odpovědí a otevírám rozpravu k tomuto bodu, jak mi káže jednací řád. Nikdo se nehlásí, proto rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Kočárníka na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky, uvedenou v tisku 1282 B.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 140, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 15 pro, 36 proti, 14 se zdrželo.

Nezbývá než navrhnout usnesení opačné.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Kočárníka na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky, uvedenou v tisku 1282 B.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 141. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani toto usnesení nebylo přijato.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Josefa Wagnera. Pan poslanec Wagner tady není. Šlo o tisk 1315.

Rovněž odpověděl na jeho interpelaci obsaženou v tisku 1329 a v tisku 1421. Tyto tři interpelace nebudeme projednávat, protože pan poslanec Wagner není přítomen.

Místopředseda vlády a ministr Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila ve věci privatizace OÚNZ v Opavě, tisk 1315. Odpověď se podává jako tisk 1315 D. Ptám se pana poslance, zda s odpovědí souhlasí? Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, nevím jak ostatní, ale já se přiznám, že už jsem trochu unaven. V zásadě bych chtěl říci, že za jiných okolností bych souhlasil, jen je tam trochu problém, že proti době, kdy pan ministr psal odpověď a době, která nastala, uplynuly dva měsíce a nastaly zásadní změny. Zhruba řečeno, pan ministr z hlediska Slezské nemocnice mi napsal, že se bude postupovat standardním způsobem. To slůvko se mi líbí. V mezidobí jsem se dočetl, že Nejvyšší kontrolní úřad zjistil velice závažné skutečnosti týkající se privatizace OÚNZ, ale navíc (a to je nejpikantnější) vznikla zcela nestandardním způsobem další Slezská nemocnice, tentokrát Státní slezská nemocnice, jejímž jediným předmětem činnosti je pronájem budovy Slezské nemocnice.

Protože zde není ani pan místopředseda vlády, já bych prosil, zejména s ohledem na bod týkající se Státní slezské nemocnice, abychom přerušili projednávání této interpelace a požádali o vysvětlení. Jinak bych neměl závažnější výhrady, kdyby nenastaly tyto skutečnosti. Prosil bych, aby se to vztahovalo i na pana ministra zdravotnictví, protože to spolu souvisí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vyvadila na přerušení projednávání této záležitosti do příští schůze.

Kdo podporuje tento procedurální návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 142, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 36 pro, 6 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Nezbývá než pokračovat v projednávání. Pan poslanec nesouhlasí s odpovědí. Navrhnu usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila ve věci privatizace OÚNZ v Opavě, uvedenou v tisku 1315 D.

Než budeme hlasovat, dovoluji si vás odhlásit a prosím o novou prezentaci.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo tento návrh podpoří v hlasování č. 143?

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 24 pro, 25 proti, 13 se zdrželo, 10 nehlasovalo.

Navrhnu usnesení opačné.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci privatizace OÚNZ v Opavě uvedenou v tisku 1315 D.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení v hlasování č. 144? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 23 proti, 11 poslanců se zdrželo hlasování a 8 jich nehlasovalo.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila ve věci likvidace firem provozujících taxislužbu v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o tisk 1414, odpověď se předkládá jako tisk 1414 A. Nezbývá mi, než se zeptat pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, zde jde jednoznačně o věcný problém, analogický problém, který už tato Poslanecká sněmovna řešila v podstatě na této schůzi, kdy dle mého názoru se dostal do novely zákona o dani z přidané hodnoty lapsus. Není zde předseda rozpočtového výboru, ale předběžně jsem s ním dojednán, neznám stanovisko předsedy hospodářského výboru, nicméně žádal bych o přerušení tohoto bodu a prosím o věcné projednání těmito odbornými výbory a poté zaujetí stanoviska. Je to věc odborná, nikoliv politická. Je to můj procedurální návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Slyšeli jste procedurální návrh, o kterém rozhodneme ihned v hlasování č. 145.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 55 pro, 4 proti, 13 poslanců se zdrželo.

Tím jsme vyčerpali odpovědi pana místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci pana poslance Bohuslava Kuby. Pan poslanec není přítomen. Jednalo se o tisk 892, odpověď byla dána jako 892 A.

Dále pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci pana poslance Josefa Wagnera. Pan poslanec též není přítomen. Šlo o tisk 1329, odpověď 1329 A.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta ve věci privatizace Nemocnice s poliklinikou v Havířově - tisk 1404, odpověď 1404 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ladislav Nedorost: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, úvodem bych chtěl poděkovat panu ministrovi za velmi korektní a fundovanou odpověď na stěžejní otázku mé interpelace. V tomto směru jsem plně uspokojen odpovědí na tuto část mé interpelace.

Bohužel musím ale konstatovat, že v závěrečné části své odpovědi pan ministr spíše nastoluje nové a v celé věci zásadní problémy, čímž se zcela logicky dostávám do situace, kdy mi nezbývá než žádat o doplnění odpovědi, a to právě na otázky, které pan ministr svou odpovědí otevírá.

Proto bych rád požádal sněmovnu o souhlas s tím, aby projednání odpovědi pana ministra Skalického ve věci privatizace Nemocnice s poliklinikou v Havířově bylo přerušeno do doby, než pan ministr odpoví na doplňující otázky, které svou odpovědí sám vyvolal.

Současně se obracím na pana ministra, aby ať už zde na místě, či obvyklou písemnou formou doplnil svou odpověď o tyto informace:

1. Jaký časový horizont je míněn, píše-li v odpovědi o rozhodnutí "zatím lůžkovou část neprivatizovat"?

2. Zda privatizace ostatních částí proběhne dle zmíněného konkurenčního privatizačního projektu firmy DUX s. r. o., když tento byl konstruován na privatizace celku? Ba více než to - na privatizaci spojených nemocnic Český Těšín a Havířov.

3. Do jaké kategorizace je Nemocnice s poliklinikou zařazena vzhledem k jeho odpovědi popsané změně situace?

4. Zda pro eventuální privatizaci lůžkové části bude nutné podávat nové privatizační projekty a jak se event. zájemci, např. město nebo jiné objekty, dozví potřebné časové a věcné údaje pro podání nového privatizačního projektu?

Závěrem bych se chtěl ještě jednou omluvit sněmovně a částečně i panu ministrovi, že mi nezbývá, než žádat o toto doplnění, ale jak jsem již uvedl v úvodu, tato potřebná doplnění vyplynula z logiky odpovědi. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Nedorostovi. Trvá pan poslanec na procedurálním návrhu na přerušení a doplnění? (Ano.) Slyšeli jste tento procedurální návrh. Dám o něm hlasovat v hlasování c. 146.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdrzel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 10 proti, 15 poslanců se zdrželo hlasování.

Přejete si pan poslanec ještě vystoupit? Prosím.

Poslanec Ladislav Nedorost: V tomto případě bych požádal, aby to, co jsem přednesl nyní, bylo chápáno jako následná interpelace, Písemné znění předávám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, projednáváme bod odpovědi. Myslím, že toto procedurálně není možné.

Poslanec Ladislav Nedorost: Myslím si, že se to nevylučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že toto lze objasnit osobně. Nicméně chápu to tak, že nesouhlasíte s odpovědí. Podle zažité procedury mi nezbývá než otevřít rozpravu k tomuto bodu. Protože se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta ve věci privatizace NsP v Havířově uvedenou v tisku 1404 A.

Než budeme hlasovat, všechny vás opět odhlásím a prosím o prezentaci.

Budeme tedy hlasovat v hlasování č. 147. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 12 proti, 13 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 11.

Dávám tedy hlasovat o usnesení opačném:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta ve věci privatizace NsP v Havířově, uvedenou v tisku 1404 A.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 148. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 31 pro, 27 proti, 8 poslanců se zdrželo hlasování, 12 nehlasovalo.

Tím jsme ukončili projednávání odpovědí, které podal pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický.

Pan ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika. Pan poslanec není přítomen. Šlo o tisk 1255. Odpověď byla předložena jako tisk 1255 A. Je to jediná interpelace, která byla na pana ministra Holáně.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka, tisk 1067. Odpověď byla předložena jako tisk 1067 A. Její projednávání bylo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Pan poslanec nesouhlasí. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka, uvedenou v tisku 1067 A.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 15 proti, 20 se zdrželo hlasování a 25 poslanců nehlasovalo.

To mě nutí před dalším hlasováním vás opět odhlásit. Prosím o novou prezentaci.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka, uvedenou v tisku 1067 A. (Hlasy z pléna: Není dostatečné kvorum.)

Prosím ty, co jsou v kuloárech, aby přišli do zasedací síně a zaregistrovali se. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat v hlasování č. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? (Faktická poznámka poslance J. Seifera: Prosím, aby bylo opakováno předešlé hlasování, vzhledem k tomu, že ani u minulého hlasování nebylo naplněno dostatečné kvorum.)

Je to námitka. Dám hlasovat znovu. Přečtu první usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka, uvedenou v tisku 1067 A.

Kdo tedy podpoří toto nesouhlasné usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 151. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 26 pro, 29 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Budeme tedy hlasovat o usnesení opačném:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka, uvedenou v tisku 1067 A.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 152. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 42 pro, 16 proti, 16 se zdrželo hlasování.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika. Šlo o tisk 1259. Pan poslanec Vik není přítomen. Nebudeme dnes projednávat.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Čapka. Pan poslanec Čapek není momentálně přítomen.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov, okres Prostějov, tisk 1409. Odpověď se předkládá jako tisk 1409 B. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano, pan poslanec souhlasí. Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov, okres Prostějov, uvedenou v tisku 1409 B.

Hlasování č. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 64 pro, 1 proti, 3 poslanci se zdrželi hlasování.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na další interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci usnesení Krajského soudu v Brně k porušení volebního zákona místní volební komisí v Prostějově, tisk 1409. Odpověď se předkládá jako tisk 1409 C.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci usnesení Krajského soudu v Brně k porušení volebního zákona místní volební komisí v Prostějově, uvedenou v tisku 1409 C.

Hlasování č. 154. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 62 poslanci pro, 3 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika, jde o tisk 1412. Odpověď 1412 A. Pan poslanec není přítomen. Nebudeme projednávat.

Konstatuji, že tímto jsme ukončili odpovědi pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš - vítám ho ve sněmovně - odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila. Pan poslanec momentálně není.

Ale pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl též na interpelaci paní poslankyně Evy Fischerové ve věci zachování Ústavu plicních nemoci v Praze jako samostatného 1325 A.

Ptám se paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi reagovat na odpověď pana ministra Rubáše na moji interpelaci ve věci zachování Ústavu plicních nemocí v Praze jako samostatného právního subjektu. Především odpověď přišla 6 týdnů po zákonné lhůtě a dle mně dostupných informací obsah této odpovědi neodpovídá zcela skutečnosti.

Dále postrádám rozhodnutí o perspektivě Ústavu plicních nemocí i odpověď na devět v mé interpelaci položených otázek. K pravému stavu věci je třeba zdůraznit, že v současné době existují dva dopisy ze strany ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 7. m. r. o připravovaném zániku Ústavu plicních nemocí a ze dne 12. prosince m. r. o odložení konečného rozhodnutí v této věci na blíže neurčenou dobu. Neexistuje žádný písemný záznam dle sdělení zúčastněných, který by dokumentoval řešení této otázky za společné účasti zástupců ministerstva a vedení Ústavu plicních nemocí, o kterém je v odpovědi zmínka.

Zaměstnanci Ústavu plicních nemocí ve svých dopisech ministerstvu zdravotnictví ze dne 29. 7. m. r, a dne 30. listopadu m. r. vyjadřovali svůj zásadní nesouhlas s připravovaným opatřením. Zaměstnanci zmíněného ústavu dále mají důvodné obavy, že za připravovaným zánikem ústavu stojí osobní zájmy spojené s privatizací či transformací Fakultní nemocnice Na Bulovce a že budova ústavu stojí v cestě těmto záměrům. Velmi ráda bych byla přesvědčena o opaku.

Situace zaměstnanců jako specializovaného zdravotnického zařízení je opravdu velmi obtížná. Již od července minulého roku trvá jejich existenční profesní nejistota, což zákonitě nemůže zůstat bez vlivu na vztah k práci, nemocným i koncentraci na dlouhodobou vědeckou činnost. Je téměř jisté, že řada kvalifikovaných specialistů z existenčních důvodů bude muset odejít. Rozpadne se odborný tým a dlouho budovaná škola, která má své výsledky i jméno doma i v zahraničí, zcela zákonitě zanikne.

Z těchto důvodů rozhodnutí o existenci ústavu nemělo být dále odkládáno. Po případném začlenění ústavu do Fakultní nemocnice Na Bulovce se původně vysoce specializované pracoviště v oboru pneumologie tuberkulózy, hrudní chirurgie a onkologie s celorepublikovou působností změní v běžné nemocniční oddělení. Podrobnější rozbor s uvedením zásadních rozdílů mezi Ústavem plicních nemocí jako resortním ústavem Ministerstva zdravotnictví České republiky a event. nemocničním oddělením bylo uvedeno v mé interpelaci. Změna pracoviště na plicní kliniku rovněž není nikým garantována. Navíc budoucnost Fakultní nemocnice Na Bulovce je zcela otevřená a možnost její přeměny v městskou nemocnici byla diskutována 17. listopadu m. r. na půdě parlamentu ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Neexistují tedy racionální a podložené důvody zániku Ústavu plicních nemocí jako opatření vedoucí údajně ke zlepšení zdravotní péče a vědecko-výzkumné činnosti. V materiálu Ministerstva zdravotnictví ze 13. června m. r. s názvem "Analýza současného stavu a cílové záměry zdravotnictví v České republice" je uveden Ústav plicních nemocí se symbolem l, to je individuálně privatizovatelný a u Fakultní nemocnice Na Bulovce se symbolem NZ, to je nezisková právnická osoba. Je třeba uvést, že tento ústav je jedním resortním ústavem ministerstva, který by měl v této formě zaniknout. Současně však podle materiálu ministerstva zdravotnictví má být ústav individuálně privatizován, což zjevně odporuje záměrům případného začlenění tohoto pracoviště do Fakultní nemocnice Na Bulovce. Všechny ostatní resortní ústavy ministerstva zdravotnictví mají zůstat státní nebo neziskové organizace.

Velmi mě překvapuje také stručnost odpovědi pana ministra, ze které bohužel vyplývá trvající nejistota zaměstnanců Ústavu plicních nemocí. Lze jistě kladně hodnotit ochotu pana ministra interpelujícího informovat o výsledku jednání, nicméně však zcela postrádám jakýkoliv časový horizont. V duchu interpelace postrádám i odpovědi na položené otázky, které by garantovaly odbornou perspektivu ústavu, ať už v jakékoliv organizační struktuře.

Dále mě překvapuje, že pan ministr hodlá řešit perspektivu ústavu s novým ředitelem Fakultní nemocnice Na Bulovce, jak se v odpovědi praví a nikoliv s vedením a zaměstnanci Ústavu plicních nemocí, kterých se celá záležitost týká především. Navíc nelze nevidět, že tento ústav je doposud samostatným právním subjektem.

Dámy a pánové, je zbytečné v rozbouřené době do zdravotnictví vnášet další jablko sváru. Myslím, že je jich dost. Proto se domnívám, že bude lépe ponechat interpelaci otevřenou až do rozhodnutí pana ministra, jehož prosím, aby si termín sám určil. Stejně jako zaměstnance ústavu, i mne osud tohoto specializovaného pracoviště velmi znepokojuje. Samozřejmě nepředjímám konečné řešení a jsem si plně vědoma, že je to absolutně prioritním právem ministra zdravotnictví, který je garantem léčebné péče v České republice.

Neodkladným rozhodnutím pana ministra sám předejde dalším interpelacím, které obtížně řešitelným situacím ve zdravotnictví rozhodně nepomohou.

Rovněž upozorňování společnosti na další problémy ve zdravotnictví se mi nejeví v současné době jako účelné. Je dobré poučit se ze zkušeností. Touto zkušeností je pro nás bezesporu řešení stejného problému v případě Výzkumného ústavu zdraví dítěte v Brně, který prošel obdobným martýriem. Jistě zde přispěla především odborná úroveň, zvláště obrovská spádová oblast, ale i širší a brilantní publicita k tomu, že ústav zůstal zachován.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti mi dovolte sněmovnu požádat o konečné projednání této interpelace až po rozhodnutí pana ministra, o jehož termín ho tímto zdvořile žádám. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP