Středa 14. prosince 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Budeme tedy hlasovat, protože jsme se zabývali všemi přednesenými pozměňovacími návrhy k těm dvěma blokům, o vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 podle sněmovního tisku 1190 a o vládním návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1995 ve znění zprávy rozpočtového výboru podle sněmovního tisku 1360 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se ve 317. hlasování, kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh byl přijat - pro hlasovalo 113 poslanců, proti 49, zdrželo se 19 poslanců. (Potlesk poslanců koaličních stran.) Konstatuji, že zákon byl schválen.

Nyní k doprovodnému usnesení.

Prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Tomáše Ježka, aby připomenul nebo ještě lépe přednesl návrh na hlasování o doprovodném usnesení Poslanecké sněmovny. Předpokládám základní teze, které byly schváleny, které předložil rozpočtový výbor, a pak mi dovolte, abych otevřel rozpravu. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, připomenu pro úplnost ty návrhy, o nichž jsme už hovořili, nebo které jsme přijali a o nichž jsme hlasovali. Byl to návrh pana poslance Kačenky pod číslem 10 d).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, pane zpravodaji, prosím, aby vláda zachovala klid. (Veselost.)

Poslanec Tomáš Ježek: Dále je to návrh pana poslance Vraného pod číslem 19 d), dále návrh pana poslance Melichara pod číslem 25 d), návrh pana poslance Maška - resp. čtyři návrhy to byly - pod číslem 38 d) a návrh pana poslance Sochora pod číslem 42 d), který však nebyl přijat. To bylo všechno.

Prosím vás, abyste si vzali do rukou text návrhu doprovodného usnesení tak, jak jej připravil rozpočtový výbor svým usnesením číslo 368 z 11. prosince 1994, kde jsou uvedena jednotlivá doprovodná usnesení - je to bod l -, která se týkají státního závěrečného účtu za rok 1994.

My jsme hlasovali o vytvoření rezervy pro Státní fond tržní regulace, ale připomínám, že jsme odhlasovali částku 350 milionů. Pak je tam návrh na navýšení kapitoly VPS a důchodové připojištění. Dále navýšení rezervy...

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane společný zpravodaji, myslím, že je zbytečné to číst, protože pánové poslanci a dámy poslankyně to mají k dispozici. Dovolte mi poděkovat společnému zpravodaji a otevřít rozpravu, do které se přihlásili jako první kolega Josef Hájek, připraví se kolega Čerbák.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi v této části rozpravy opravdu krátkou reagenci na závěrečné slovo pana ministra Kočárníka, a to v té oblasti, která přímo souvisí i s mým dalším návrhem a váže se k doprovodnému usnesení.

Pan ministr tady zpochybnil místo blokačního paragrafu v návrhu zákona. Já se domnívám, a nebudu tady rozvádět proč, že to nebylo korektní k dikci jak byla předložena; jestli je něco v nesouladu s rozpočtovými pravidly, tak si myslím, že to není návrh blokačního paragrafu, ale právě ty dva paragrafy, které ke konci roku vlastně umožňují vytvářet jednotlivým kapitolám převoditelné rezervy, což je v zásadě proti, v rozporu s dikcí a duchem rozpočtových pravidel.

Nyní k vlastnímu návrhu na usnesení v dikci, jak je předložen rozpočtovým výborem. Myslím si, že po přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Vraného je možno - a tak to přednáším - z usnesení rozpočtového výboru vyčlenit, to znamená vyškrtnout u l. tu první odrážku, vytvoření rezervy pro Státní fond tržní regulace na rok 1995, protože jsme tady schválili konkrétní částku, takže navrhuji tuto úpravu. Dále navrhuji, přestože jsme hlasovali už o pozměňovacích návrzích pana kolegy Maška, a tady jsou v podstatě podobné návrhy z rozpočtového výboru, ale bez číselného vyjádření, aby stejná intenzita k těm částkám, které jsme odsouhlasili, byla použita i u těch dvou odrážek, které se týkají jednou bytové politiky a jednou podpory bytové politiky. Pokud si vzpomínáte, my jsme tady odsouhlasili částky, a u podpory malého a středního podnikání jsme u té částky předřadili slovo "nejméně". Já tedy navrhuji, abychom rozšířili - je to tedy jiný návrh - schválenou dikci kolegy Maška u bytové politiky a u bytové výstavby se vsuvkou slova "nejméně" před částku 500 mil. Kč.

Dále navrhuji, aby v části l. - žádá vládu - bylo provedeno rozšíření o další odrážku, a to aby příjmy z pojistného zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které přesáhnou na rok 1995 výši 147 mld. 119 mil., byly převedeny na zvláštní účet státních aktiv. Návrh tohoto usneseni nebudu zdůvodňovat, protože jsem ho zdůvodnil již v rozpravě k návrhu zákona.

Dále navrhuji rozšířit l. - žádá vládu - aby byla zařazena další odrážka, a to v tomto znění: žádá vládu, aby do konce ledna 1995 předložila sněmovně návrh zákona, který uzavřením restitučních procesů výrazně stabilizuje oblast vlastnických vztahů. Krátké zdůvodnění: V obecné rozpravě k návrhu zákona o státním rozpočtu jsme posuzovali některé aspekty rozvoje možného rozvoje - naší ekonomiky. My se domníváme, že privatizace a plnohodnotné fungování nových vlastnických vztahů nemůže být věcně ukončeno bez tzv. restituční tečky, a tímto se obracíme na vládu, aby v termínu, jak jsem ho navrhl, tuto tečku učinila.

Dále v části II., kde se doporučuje vládě, navrhujeme vložit další odrážku, a to z důvodů zcela zřejmých. Doporučujeme vládě, aby svým usnesením, a to na dobu nejméně jednoho roku, pozastavila veškeré své aktivity v přípravě zákonných a podzákonných norem, které zpochybňují stávající věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu. Myslíme si, že diskuse, která je na toto téma vedena, je diskuse předčasná, že je potřeba v klidu posoudit a vyargumentovat jednotlivá přístupová východiska k tomuto závažnému ekonomickému a sociálnímu problému, dokonce dlouhodobému problému. Myslíme si, že by jakýsi klid zbraní nebo chcete-li moratorium v této oblasti přispělo k vyššímu klidu, tedy i k vyšší výkonnosti naší ekonomiky, pokud nechci použít termín, který se dnes často používá, tedy sociální smír. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Čerbáka.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, mám pozměňovací návrh k návrhu doprovodného usnesení, a to velice jednoduchý: vypustit bod III. Dovolím si stručné zdůvodnění. Toto zdůvodnění by bylo ve třech rovinách. První rovina principiální. Je známo, že ODA se domnívá, že v této fázi a v tomto prostředí ekonomickém a legislativním zdravotnickém, nemocnice této úrovně nelze korektně privatizovat. Nedomníváme se ale, že to je stav trvalý a předpokládáme, že v této oblasti dojde k pluralitě vlastnických vztahů. Nedomníváme se, že je žádoucí a rozumné diskriminovat tato zařízení podle formy vlastnictví. Pokud tyto nemocnice jsou státní nebo církevní nebo zcela privátní, domnívám se, že mají stejný nárok na dotace, pokud tam dojde k havarijnímu stavu nebo k nutnosti pořídit nějaký lékařský přístroj.

Čili principiálně odmítám pokládat určitou formu vlastnictví jako diskriminující a jinou formu jako favorizující.

Věcná rovina. Je zde věta - zjistit, zda byly schváleny k privatizaci. To je věta velice nepřesná, protože většina těchto nemocnic, tedy všechny tři jmenované a 60 dalších, byla uvedena v seznamu, který vláda schválila jako objekty určené k privatizaci. Na druhé straně z těchto nemocnic na této úrovni tzn. okresní - nebyla žádná dosud schválena ke skutečné privatizaci vládou. To znamená, že tam nedošlo k privatizaci.

Rovina procedurální. Investiční dotace do zdravotnictví byly projednávány minimálně ve třech rovinách. Jednak v investiční komisi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jednak ve vlastním výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a jednak ve vládě - jak na ministerstvu zdravotnictví, tak na ministerstvu financí. Všude se vedly dlouhé debaty několik měsíců trvající. Připadá mi absurdní, že bychom nyní schválili konkrétní dotaci na konkrétní dvě nemocnice, takto vystřelené od boku.

Omlouvám se všem dobrým rodákům z postižených měst, ale skutečně doporučuji bod 3 vypustit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Seifera.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, mám velice krátký a jednoduchý návrh: doplnění doprovodného usnesení v části I, kdy Poslanecká sněmovna žádá vládu - navrhuji, aby jako poslední byla odrážka "dotaci Státnímu fondu životního prostředí (20% z případného přebytku)."

Zdůvodnění je krátké. Státní fond životního prostředí byl vybudován s tím, že vláda slíbila dotaci tomuto fondu. Dodnes žádnou dotaci nedostala. Proto doporučuji, aby z přebytku letošního hospodaření nějakou dotaci dostala. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo jiný nehlásí, takže ji končím. Ptám se společného zpravodaje, zda je připraven ihned. (Ano.) Takže prosím, aby společný zpravodaj předložil jednotlivé návrhy a prosím pana ministra, aby se k tomu vyjádřil.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, vážení kolegové, prosím znova, abychom si vzali k rukám text usnesení rozpočtového výboru č. 368, kterým se navrhuje doprovodné usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu.

Shrnuji rozpravu v tom smyslu, že v ní vystoupili 3 poslanci - pan poslanec Hájek, pan poslanec Čerbák a pan poslanec Seifer.

Pan poslanec Hájek přednesl jako první návrh předřadit před číslovky 500 miliónů, které se týkají schváleného návrhu pana poslance Maška na bytovou výstavbu a bytovou politiku u obou těchto částek slovo "nejméně".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji. Je zřetelné, o čem budeme hlasovat?

Poslanec Tomáš Ježek: Jako zpravodaj nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje tento návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 318. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro se vyslovilo 36, proti 62, zdrželo se 31 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Další návrh pana poslance Hájka je návrh, který je vlastně přesným opakováním návrhu pod č. 17 z), s tím však, že se nebude týkat rozpočtu, nýbrž doprovodného usnesení. Abych to shrnul, je to návrh, aby převýběr pojistného byl převeden na zvláštní účet. Pan ministr nesouhlasí, já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 319. hlasování. Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 47, proti 69, 24 se zdrželo.

Poslanec Tomáš Ježek: Další návrh přednesený panem poslancem Hájkem jako návrh na doprovodné usnesení zní takto: "Žádá vládu, aby do konce ledna 1995 předložila sněmovně návrh zákona, který uzavřením restitučních procesů výrazně stabilizuje oblast vlastnických vztahů." Souhrnně restituční tečka. Stanovisko pana ministra - souhlasí. Já jsem skeptický, do konce ledna se mi to nezdá.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 320. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 54, 37 proti, 56 se zdrželo hlasování.

Poslanec Tomáš Ježek: Poslední návrh pana poslance Hájka zní takto: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby svým usnesením, a to na dobu nejméně jednoho roku, pozastavila veškeré své aktivity v přípravě zákonných a podzákonných norem, které zpochybňují stávající věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu." Pan ministr nesouhlasí, já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 321. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 48, proti 69, zdrželo se 32 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pak vystoupil pan poslanec Čerbák s návrhem na vypuštění bodu III. návrhu doprovodného usnesení, které se týká nemocnic a zdravotnických zařízení a odůvodnil tento návrh jako nevhodný. Já doporučuji návrh pana poslance Čerbáka. Pane ministře? (Ano.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: To není věc vlády. Jedná se o 322. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 114, proti 4, zdrželo se 30 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Poslední vystoupil, pane místopředsedo, pan poslanec Seifer s tím, aby v bodě l., kde se hovoří o event. přebytku státního závěrečného účtu na r. 1994, bylo 20% z tohoto případného přebytku převedeno na Státní fond životního prostředí. Vidím, že pan ministr nesouhlasí, já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 323. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. (Předsedající neoznámil poměr hlasů.)

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, tím jsme prošli veškeré návrhy a prosím, abyste dal hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pak zde byly ještě technické návrhy pana kolegy Hájka, ale ty byly vyřešeny tím původním hlasováním, takže úpravy jsou technického charakteru a budou provedeny v rámci úprav.

Přistoupíme tedy k hlasování o celkovém návrhu usnesení, včetně přijatých pozměňovacích návrhů.

Kdo ve 324. hlasování podporuje toto usnesení, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. 154 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 7 poslanců se zdrželo.

Tím jsme se vypořádali s dalším bodem schváleného programu, a to s bodem 20. Přistoupíme dále k projednávání přerušeného bodu

XXVIII.

Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů

Jak víte, rozprava byla ukončena a já se táži zástupce navrhovatele pana místopředsedy vlády Jana Kalvody, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Jakmile ho propustí pan ministr vnitra, přednese ho. (Hluk v sále.) Prosím o klid.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vyjádřím se ke třem pozměňovacím návrhům, které v rozpravě padly k vládnímu návrhu zákona o rejstříku trestů. První z těchto návrhů směřoval do ustanovení § 3 h) a směřoval věcně k tomu, aby bylo uzákoněno, ze se vyznačuje i rozhodnutí soudu o rehabilitaci odsouzeného podle zvláštního zákona. Omlouvám se, necituji, pouze parafrázuji návrh, který je možno jistě ještě upřesnit před hlasováním. Jinými slovy, smyslem této věci je, aby obsahem záznamu v rejstříku trestů byla i rozhodnutí o rehabilitaci odsouzeného podle zvláštních zákonů.

Tady bych chtěl dodat: jsou tam ustanovení § 2 a § 5, která mě opravňují tvrdit, ze tato speciální starost je opatřena tímto obecným ustanovením, tedy § 2 a § 5. V § 2 se říká, že rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. § 5 pak říká, že soudy jsou povinny neprodleně rejstříku zasílat trestní listy osob pravomocně odsouzených a sdělovat i všechny další skutečnosti, důležité pro zápis v evidenci nebo změnu zápisu.

Jsem tedy toho názoru, že rozhodnutí o rehabilitaci s právními účinky, tak jak rehabilitace rozhodnutím soudu nastává, je nepochybně skutečností významnou a relevantní ve smyslu ustanovení § 2 nebo § 5 tohoto vládního návrhu a ten první pozměňovací návrh mi připadá nadbytečný.

Pokud jde o návrh pana poslance Maška, tady akceptuji kompromis, který koneckonců je i v souladu s právní úpravou režimu informací, tj. jakýsi kompromis spočívající v tom, že každý má právo nahlédnout do opisu rejstříku trestů, týkajícího se jeho samotného. Jediný problém, na který vím, ze hodlá reagovat pan společný zpravodaj, spočívá v odkazu na speciální předpis, ale předpokládám, že tento problém bude moci být cestou, která bude ještě patrně přednesena, odstraněn.

Pokud jde o tři návrhy pana poslance Vyvadila, stručně řečeno, akceptuji jeho návrhy, neboť znamenají zpřesnění z původně nepřesného stavu do právě opačného. To je vše, děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím společného zpravodaje pana kolegu Vyvadila, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, já budu ještě stručnější. V podstatě se ztotožňuji s vývody pana místopředsedy. V prvním případě, pokud jde o pozměňovací návrh kolegy Václava Klučky, řekl, že jde v určitém smyslu o nadbytečný návrh. Jde-li o nadbytečný, já mám pocit, že zároveň je možné říci, že pokud bude přijat, je to zpřesnění. Čili, v tom je určitá nuance. Já myslím, že je to zpřesnění.

Pokud se potom týče návrhu kolegy Maška, budu navrhovat, aby se hlasovalo o určité části odděleně. To je moje stanovisko a myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale, pane místopředsedo, jestli byste požádal kolegy, ať kdo chce odejít, odejde, ale kdo chce zůstat, ať to přece jen trochu sleduje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Požádám jako vždycky v případě, že ruší. Dámy a pánové, já jsem vás odhlásil a prosím, abyste se zaregistrovali a prosím současně, abyste umožnili společnému zpravodaji, aby mohl pracovat. Jeho prosím, aby se ujal slova. Ještě jednou prosím o klid.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan poslanec Klučka navrhuje doplnit § 3 odst. 3 o nové....(Opět hluk v sále.). Kolega Kozel by řekl "já si počkám". Takže doplnit § 3 odst. 3 ve znění společné zprávy o nové písmeno h(, které zní: "rozhodnutí soudu o rehabilitaci odsouzeného podle zvláštního zákona". Pan místopředseda vlády nedoporučuje, já doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o 325. hlasování. Ptám se, kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38. Proti 31. Zdrželo se 33 poslanců.

Poslanec Jiří Vyvadil: Kolega poslanec Ivan Mašek navrhl do § 10 zařadit nový odstavec 3, který zní: "Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se jí umožní nahlédnout do opisu týkajícího se této osoby. Ustanovení § 11 odstavec 2 a 3 se užijí obdobně."

Předkladatel i společný zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 326. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 113, proti nebyl nikdo, zdrželi se 4 poslanci.

Poslanec Jiří Vyvadil: Kolega Mašek měl další pozměňovací návrh, který zní: "Za vydání výpisu podle § 11 odstavec 1 a za nahlédnutí do opisu podle § 10 odstavec 3 se platí poplatek podle zvláštního předpisu." - a následuje odkaz na ustanovení zákona.

Žádám, aby bylo hlasováno odděleně o části textu a o odkazu. Zatímco ohledně textu i pan místopředseda i já souhlasíme, odkaz nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Mašek souhlasí s rozdělením hlasování. Budeme hlasovat o první části, o textu. Jedná se o 327. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovali 94 poslanci, proti nikdo, zdrželo se 23 poslanců.

Budeme hlasovat o druhé části. Jedná se o 328. hlasování. Technické upřesnění kolegy Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, prosil bych zpravodaje, aby vyložil, o jakém návrhu budeme hlasovat. Zda o vypuštění odkazu, aby tam tedy nebyl vůbec žádný odkaz, nebo zda o návrhu poslance Maška, aby odkaz jinak zněl. Protože kdybychom hlasovali o návrhu na jiné znění odkazu a nevyjádřili se souhlasně, tak tam zůstane evidentně špatný odkaz. Čili to je třeba vyjasnit před hlasováním.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vycházíme z filozofie, kterou zavedl předseda ústavně právního výboru, že odkazy škodí. To znamená, tam je odkaz odstavec 4 a my doporučujeme prostě ne, žádný odkaz. Je tam zvláštní zákon. Čili odkaz tam nebude, bude tam zvláštní zákon, tečka. Odkaz tam nebude.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo podporuje tento návrh v 329. hlasování? Faktická poznámka vyjasnění, kolega Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Obávám se, pane předsedající, jste teď hlasování, které chcete provést, učinil zmatečným tím, co jste řekl. Hlasuje se o mém návrhu, ze tam odkaz bude. Navrhl jsem, aby tam byl odkaz, dokonce stejný odkaz, který tam byl původně. A tento odkaz prostě nevyhovuje, jak se posléze zjistilo, čili je dobře, aby tam nebyl odkaz žádný. Ala hlasujeme o návrhu, aby tam odkaz byl. Čili kdo tam nechce odkaz, tak pro tento návrh nesmí hlasovat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Předkladatel i společný zpravodaj, a řekl bych dokonce i autor je toho názoru, aby tam nebyl odkaz. Snad už jasněji se to nedá říci. Čili ne odkaz.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlasujeme ve 330. hlasování o druhé části návrhu kolegy Maška.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasoval 1 poslanec, proti 77, zdrželo se 38.

Poslanec Jiří Vyvadil: Poslanec Vyvadil měl pouze legislativní úpravy, v § 18 účinnost zákona stanovit dnem 1. ledna 1995. Prosím hlasovat.

Téměř se domnívám, ze můžeme en bloc. Poznámku pod čarou číslo 4 nahradit tímto zněním: "Zákon ČNR číslo 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů". A protože jde pouze o legislativu, tak zároveň ve společné zprávě v § 10 odstavec 1 písmeno b) nahradit slovo "aplikaci" slovem "uplatnění".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má někdo připomínky k tomu, abychom hlasovali en bloc? Nemá. Budeme tak tedy hlasovat. Jedná se o 331. hlasování.

Kdo podporuje návrh kolegy Vyvadila? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 115, nikdo nebyl proti, 7 poslanců se zdrželo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP