Středa 14. prosince 1994

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, je možné hlasovat o celkovém návrhu zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o rejstříku trestů podle sněmovního tisku 1174, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1260 a schválených pozměňovacích návrhů. Jedná se o 332. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 133, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Děkuji panu předkladateli, děkuji panu společnému zpravodaji. Tím jsme se vyrovnali s přerušeným bodem 28.

Ukončíme ještě poslední bod dnešní části schůze, a to je

XXIX.

Vládní návrh zákona o drahách

Konstatuji, že rozprava byla ukončena. Táži se zástupce navrhovatele, pana ministra Stráského, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Prosím.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Nevede mě zájem ani odčerpávat náš společný čas, ani se pokoušet vyrovnat se se všemi koncepčními náměty, které se vyskytly v rozpravě, ale přesto bych rád několika větami naznačil, co mě povede k jednotlivým stanoviskům k pozměňovacím návrhům.

Především předesílám v tomto okamžiku, že nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, které nad rámec, který tento zákon vymezuje, se snaží potvrzovat jakousi výlučnost železniční dopravy a hledat vzdálení se živnostenskému zákonu i jiným zákonům víc, než návrh předpokládá.

Odmítám například preambuli k zákonu, neboť ani jiný z dopravních zákonů takovou preambuli nemá, a přesto vláda České republiky v souladu se svou dopravní politikou přikládá význam i ostatním oborům dopravy.

Odmítám po velmi zralé úvaze rozšiřování odborné způsobilosti a rovněž tak finanční způsobilosti, v tomto případě s dovětkem, který možná bude působit groteskně, ale myslím ho velmi vážně. Kdyby náhodou sněmovna přijala finanční způsobilost jako podmínku podnikání na drahách, prvním dnem platnosti zákona by skončily se svou činností České dráhy.

Jejich finanční situace je taková, že by jakékoliv podmínky finanční způsobilosti nemohly zvládnout. Odmítám také návrhy na omezení okruhu podnikatelů na občany České republiky a poněvadž se domnívám, že předkladatelé těchto návrhů měli na mysli, aby se vlastníkem nestali jiní občané, než občané České republiky, upozorňuji, ze toto je řešeno jinými zákony.

Myslím, že by nebylo dobré vyjadřovat se kladně i k pozměňovacím návrhům, které rozšiřují pravomoci a účinnosti dopravních správních úřadů, zejména v oblasti technických zařízení. V tomto případě souhlasím se zmínkou, která zde padla při rozpravě, že bychom neměli přijímat taková usnesení a takové závěry k úpravě zákona, které by rozšiřovaly úřední aparát, zajišťující tyto činnosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážení přátelé, myslím, že moje zpravodajská role nebude těžká a s vaší trpělivostí bude možná velice rychle hotova.

Doporučil bych, abychom hlasovali v pořadí pozměňovacích návrhů, jak byly vzneseny. Doporučil bych vám, abyste si vzali přehled pozměňovacích návrhů, který vám byl rozdán.

Začneme u paní poslankyně Orgoníkové, u návrhu č. 1. Pan ministr, jak řekl ve svém slově, nedoporučuje. Ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dovoluji si vás odhlásit a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat.

Budeme hlasovat. Jedná se o 333. hlasování. Kdo podporuje návrh č. 1? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 66, zdrželo se 14 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní bych doporučil, a doufám, že mi to paní poslankyně Orgoníková dovolí, že bychom hlasovali najednou o jejích návrzích 2 a 3, protože jsou stejné, tím bychom mohli současně hlasovat o jejím návrhu k § 25 (tam je také - dosáhl 18 let a občan České republiky). Tím bychom hlasováním mohli vyřešit 4 návrhy. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji. Je to už obsaženo v jiných zákonech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní Orgoníková souhlasí. Jedná se o 334. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 69, zdrželo se 9 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní, čtvrtý návrh. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 335. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 71 proti, zdrželo se 11 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh 5. Je to bezúhonnost a mohli bychom ho spojit s hlasováním k § 26, kde je bezúhonnost stejně pojednána. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně souhlasí. Jedná se o 336. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 63, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh č. 6. Chtěl bych jen upozornit, že k témuž paragrafu je návrh pana poslance Kuchaře - finanční způsobilost. Pan ministr se vyjádřil, že nedoporučuje. Ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 337. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 41, proti 70, zdrželo se 15 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh 7. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 338. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 71, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní pozor na návrh č. 8. Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 339. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 125, nikdo nebyl proti, 2 poslanci se zdrželi hlasování.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh č. 9. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 340. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasováni?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 37, proti 70, zdrželo se 21.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 10. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 341. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 75, zdrželo se 9 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh 11. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 342. hlasování. Kdo jej podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 69, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Návrh č. 14 je odhlasován. K návrhu č. 15 jen poznamenám, že se k tomuto paragrafu vztahují ještě návrhy pana poslance Bláhy a Kuchaře. Já však návrh č. 15 nedoporučuji, ani pan ministr nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 343. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 44, proti 70, zdrželo se 14.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 16. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 344. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 48, proti 66, zdrželo se 14.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh č. 17, kdy paní poslankyně Orgoníková požádala o upřesnění. Místo slova "zákazníka" na slovo "cestujícího".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně Orgoníková upřesní návrh.

Poslankyně Hana Orgoníková: Odst. 2 v § 37 zní: Dopravce je povinen na žádost zákazníka zajistit prodej přepravních dokladů i na úseky provozované jinými dopravci. Zákazník, to se týká osobní i nákladní přepravy. S panem ministrem jsme se domluvili na tom, že je možnost, aby prošel cestující, tedy osobní doprava, ale nákladní doprava, že by neprošla. Přistupuji na to, že alespoň osobní doprava.

Když už jsem tady, zároveň bych upřesnila, na čem jsme se dohodli s panem ministrem. Je to bod 24, ve stávajícím § 62 připojit nový odst. 4, který zní: Je-li jedna fyzická nebo právnická osoba zároveň provozovatelem dráhy (tam doplnit železniční dráhy) a provozovatelem drážní dopravy je pro tuto fyzickou nebo právnickou osobu závazné vedení odděleného účetnictví při provozování železniční infrastruktury, a to bych upřesnila podle terminologie, která je v celém zákonu; místo "železniční infrastruktury" dopravní cesty.

Poslanec Vladimír Budinský: S tímto upřesněním pan ministr souhlasí, i já souhlasím. S hlasováním k bodu 17 souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Bod 17 bude s upravením paní poslankyně v jiném znění.

Poslanec Vladimír Budinský: Ano, místo slova "zákazníka", je slovo "cestujícího".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 345. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 118, proti 3, zdrželo se 8 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh 18. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 346. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47, proti 50, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh 19. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 347. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 61, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh 20. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 348. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 71, zdrželo se 9 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh 21. Chci upozornit, že ke stejnému paragrafu se vztahuje návrh pana poslance Grosse. Pan ministr však návrh 21 nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 349. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 46 poslanců, proti 65, zdrželo se 13 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh č. 22. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 350. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47 poslanců, proti 72, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh č. 23. Pan ministr nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 351. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 40 poslanců, proti 70, zdrželo se 14.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je poslední návrh paní poslankyně Orgoníkové, kde na prvním řádku před slovo "dráhy" se dává "železniční" a na předposledním řádku místo slova "infrastruktury" se dává spojení "dopravní cesty".

Pan ministr doporučuje, já doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 352. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 128, proti nikdo, zdrželi se 3 poslanci.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní jsou návrhy pana poslance Kuchaře. Pro zjednodušení hlasování řeknu, že až s devátým návrhem pan ministr souhlasí a až s devátým návrhem po případném upřesnění panem poslancem Kuchařem souhlasím i já. Jinak může probíhat revolverově hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlasujeme o bodu č. 1 pana kolegy Kuchaře. Jedná se o 353. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 46, proti 69, zdrželo se 11 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní dvojka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 354. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 44, proti 68, zdrželo se 14 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 3.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 355. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 66, zdrželo se 14 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 4.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se 356. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 67, zdrželo se 9 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 5.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 357. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 44, proti 71, zdrželo se 7 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 6.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 358. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 40, proti 69, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 7.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 359. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 69, zdrželo se 11 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 8.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 360. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 66, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní návrh č. 9. Pan poslanec Kuchař při debatě navrhoval, že by upřesnil před hlasováním tak, ze vláda ČR rozhodne - a nyní bude doplněno "ve lhůtě jednoho roku" a pak pokračuje "která část dráhy celostátní" atd.

Pan poslanec Kuchař toto upřesnění potvrzuje a v tom případě pan ministr i zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat.

Jedná se o 361. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, proti 1, zdrzeli se 4 poslanci.

Poslanec Vladimír Budinský: S posledním návrhem pana poslance Kuchaře ani pan ministr ani já nesouhlasíme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 362. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 41, proti 63, zdrželo se 12 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Přecházíme k pozměňovacím návrhům pana poslance Franka, který podal čtyři návrhy. Ani s jedním návrhem pan ministr ani já nesouhlasíme. Můžeme hlasovat postupně, nejdříve o prvním návrhu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP