Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 25. schůze

25. schůze (6., 7., 8., 9., 13., 14., 15. prosince 1994)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1348 až 1350 a 1368 až 1371

Projednávání (6. prosince 1994)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1351 a 1352

Projednávání (6. prosince 1994)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 1227 a 1334

Projednávání (6. prosince 1994)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1172 a 1335

Projednávání, část č. 1 (7. prosince 1994)
Projednávání, část č. 2

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1173 a 1336

Projednávání (7. prosince 1994)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona c. 315/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1214 a 1337

Projednávání (7. prosince 1994)

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1215 a 1338

Projednávání (7. prosince 1994)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1216 a 1339

Projednávání (7. prosince 1994)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1288 a 1332

Projednávání, část č. 1 (7. prosince 1994)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1994)

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1237 a 1333

Projednávání (8. prosince 1994)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1213 a 1340

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 1994)
Projednávání, část č. 2

XII. Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, podle sněmovních tisků 1270 a 1361

Projednávání (8. prosince 1994)

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1269 a 1341

Projednávání (8. prosince 1994)

XIV. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 969 a 1064

Projednávání (8. prosince 1994)

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993

Projednávání (8. prosince 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995, podle sněmovního tisku 1186

Projednávání (8. prosince 1994)

XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1268 a 1345

Projednávání (8. prosince 1994)

XVIII. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1299 a 1346

Projednávání (8. prosince 1994)

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, a zákon ČNR 97/1974 Sb., o archivnictví, podle sněmovních tisků 1226 a 1362

Projednávání (8. prosince 1994)

XX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, podle sněmovních tisků 1190 a 1360, a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1995

Projednávání, část č. 1 (9. prosince 1994)
Projednávání, část č. 2 (14. prosince 1994)

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1387 a 1388

Projednávání (13. prosince 1994)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1389

Projednávání (13. prosince 1994)

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, podle sněmovních tisků 1385 a 1390

Projednávání (13. prosince 1994)

XXIV. Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru

Projednávání (13. prosince 1994)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (13. prosince 1994)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, podle sněmovních tisků 1125 a 1264

Projednávání, část č. 1 (13. prosince 1994)
Projednávání, část č. 2 (15. prosince 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (13. prosince 1994)

XXVIII. Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů, podle sněmovních tisků 1174 a 1260

Projednávání, část č. 1 (14. prosince 1994)
Projednávání, část č. 2

XXIX. Vládní návrh zákona o dráhách, podle sněmovních tisků 1198 a 1331

Projednávání, část č. 1 (14. prosince 1994)
Projednávání, část č. 2

XXX. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297 a 297 A.

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXI. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, podle sněmovních tisků 1191 a 1343

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, podle sněmovních tisků 1189 a 1347

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1207

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1208

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána den 11. července 1994 v Bukurešti, podle sněmovního tisku 1210

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXVIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1391

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1994 v Praze a Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. března 1994 v Limě, podle sněmovního tisku 1126

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994, podle sněmovního tisku 1183

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, podle sněmovního tisku 1114

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná dne 26. května 1972 v Moskvě, podle sněmovního tisku 1187

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXIII. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXIV. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, podle sněmovních tisků 1145 a 1250

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1359

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy

Projednávání (15. prosince 1994)

XXXXVIII. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221

Projednávání (15. prosince 1994)

IL. Návrhy na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev

Projednávání (15. prosince 1994)

L. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1284

Projednávání (15. prosince 1994)

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995

Projednávání (15. prosince 1994)Přihlásit/registrovat se do ISP