Středa 14. prosince 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 292. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38, proti 68, zdrželo se 68.

Poslanec Tomáš Ježek: Pod č. 25 d) je návrh na doprovodné usnesení, které je rozpočtovým výborem doporučeno, je na něj odkaz na usnesení, o němž budeme hlasovat zvlášť po skončení hlasování o rozpočtu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 293. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 108, proti 11, zdrželo se 46.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní máme návrh pana poslance Kozla označený jako návrh 26 č), který má doporučení rozpočtového výboru a rovněž doporučení pana ministra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 294. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 126, proti 25, zdrželo se 23 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Štrait přednesl návrh označený jako 27 z), a rozpočtový výbor tento jeho návrh nedoporučuje přijmout. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 295. hlasování. Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 61, proti 100, zdrželo se 16 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Severa přednesl návrh označený jako 28 č). a rozpočtový výbor tento návrh nedoporučuje přijmout. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 296. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 102, proti 31, zdrželo se 45 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Kozák přednesl návrh označený jako 29 č) a rozpočtový výbor nedoporučuje jeho přijetí. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 297. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 24, proti 87, zdrželo se 69.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Kozák v případě, že nebude jeho návrh přijat, navrhl alternativu, která je uvedena pod tímtéž číslem 29 č). Ani s touto alternativou rozpočtový výbor nesouhlasí, nedoporučuje ji. Ani pan ministr nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přesto o ní musíme hlasovat. Jedná se o 298. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 23 poslanců, proti 90, zdrželo se 67 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: U návrhu pod číslem 30 č) prosím pana poslance Kozáka, aby upřesnil svůj návrh nebo aby alespoň dal najevo, že souhlasí s tím, že peníze, které navrhuje pro Kynšperk, mají být vzaty z vládní rozpočtové rezervy.

Je-li tomu tak. (Poslanec Kozák: Ano.) Ano, je. V tomto smyslu je návrh upřesněn. Tlumočím stanovisko rozpočtového výboru, který tento návrh nedoporučuje. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 299. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 60 poslanců, proti 65, zdrželo se 55 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Páv přednesl návrh pod číslem 31 č) a rozpočtový výbor tento návrh doporučuje. Pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 300. hlasování.

Ptám se, kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 156 poslanců, proti 1, zdrželo se 19 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Sýkora přednesl návrh pod č. 32 z), který nemá podporu rozpočtového výboru, ale rozpočtový výbor doporučuje přijmout jej formou doprovodného usnesení jako doporučení vládě, takže musíme hlasovat napřed o návrhu a pak o tom, zda doporučujeme do doprovodného usnesení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat pouze o návrhu kolegy Sýkory a pokud se týká návrhu rozpočtového výboru, budeme ho projednávat v rozpravě k doprovodnému usnesení. Pan ministr nedoporučuje?

Poslanec Tomáš Ježek: Nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nedoporučuje. Jedná se o 301. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 55 poslanců, proti 59, zdrželo se 66 poslanců.

Technická poznámka. Pan kolega Sochor si přeje upřesnění.

Poslanec Vítězslav Sochor: Pane předsedající, pane předsedo, vážení kolegové, měl bych krátké přání na pana ministra. Než budeme hlasovat o požadavku pana poslance Opatřila, jestli by nemohl, protože se ve svém závěrečném slově nezmínil o této kauze, odpovědět k tomu dvěma slovy na mikrofon a na protokol, abychom věděli, v jaké kritické situaci dnes město je.

Poslanec Tomáš Ježek: Po dohodě s panem ministrem dám toto vysvětlení. Pan kolega Opatřil požadoval peníze na čistírnu odpadních vod v Bohumíně v mylném domnění, že tato stavba je financována ze státního rozpočtu. Není financována ze státního rozpočtu, je financována z pohledávek vůči Polsku. Tento návrh je zmatečný. Rozpočtový výbor tento návrh nedoporučuje. Je uveden pod č. 33 č) a stanovisko pana ministra již jsme nepřímo slyšeli.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o 302. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 33 poslanců, proti 94, zdrželo se 54 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Špaček přednesl návrh pod č. 34 č) a podobně, jako jsem to již jednou učinil, adresuji mu výzvu k upřesnění nebo alespoň souhlas s tím, zda mínil svůj návrh tak, aby peníze, které navrhuje, se vzaly z vládní rozpočtové rezervy. Pan poslanec Špaček souhlasí, a proto můžeme hlasovat. Rozpočtový výbor má záporné stanovisko, nedoporučuje tento návrh a pan ministr ho také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 303. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 92 poslanců, proti 51, zdrželo se 33 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Vlček pod č. 35 č) přednesl návrh, o němž už bylo hlasováno při návrhu pana poslance Hirše, čili můžeme jít dál.

Pan poslanec Jegla pod č. 36 č) přednesl návrh, který rozpočtový výbor nedoporučuje k přijetí a pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 304. hlasování.

Kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50 poslanců, proti 82, zdrželo se 45 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Koronthály pod č. 37 č) přednesl návrh, s nímž rozpočtový výbor souhlasí, doporučuje jej, a pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 305. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 135 poslanců, proti 12, zdrželo se 32 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní je na řadě pan poslanec Mašek s jeho návrhem pod č. 38 d). Musím ho poprosit o upřesnění, neboť, jak to vypadá, budou z toho návrhy čtyři.

Poslanec Ivan Mašek: Ano, pane zpravodaji. Jedná se v podstatě o čtyři návrhy, kde u prvního návrhu bych si dovolil upřesnit, že slovo "přednostně" se musí vložit za slova "státního závěrečného účtu za rok 1994", neboť tak zní schválené usnesení navržené panem poslancem Vraným.

Dále se jedná o tři návrhy na částku 500 mil. Kč, kde bych poprosil, aby o posledním návrhu bylo hlasováno rozděleně. Nejprve o textu "podporu malého a středního podnikání nejméně 500 mil. Kč" a posléze, projde-li to o té vložce, "prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o čtyři samostatná hlasování a o jedno upřesnění, o kterém musíme také hlasovat? Ne, nemusíme. Hlásí se kolega Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že toto hlasování trochu vybočilo z přijaté procedury. Jsou tady vlastně tři nové návrhy, i když pracují s původním tématem, jak to zde zaznělo. Myslím, ze se nedopustíme prohřešku, když toto hlasování provedeme až při doprovodném usnesení, protože tam věcně patří. Prosili bychom o to, abychom tyto návrhy dostali písemně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: V tom případě by nezbývalo nic jiného, než se vrátit ke všem návrhům, které jsme už k doplňovacímu usnesení schválili. Hlásí se kolega Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Domnívám se, že dohoda o projednávání byla taková, že se bude hlasovat o všech pozměňovacích návrzích a pouze v případě usnesení, které je navrhováno rozpočtovým výborem, bude ještě provedena rozprava, protože k tomu se žádná rozprava nekonala. Hlasovat se o tom může hned, není třeba dávat návrhy písemně. Návrhy jsou písemně dány. Jsou jasně odděleny. Přečtu je. První z těch tří je "bytovou výstavbu 500 mil. korun", druhý je "bytovou politiku 500 mil. korun", třetí je "podporu malého a středního podnikání nejméně 500 mil. korun" a k tomu doplňující návrh "prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky". Myslím, že není třeba dávat to znovu písemně.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, takto jsme postupovali dosud a není žádný důvod, abychom svou proceduru měnili. Pan poslanec Mašek upřesnil svůj návrh, text máme písemně a je naprosto srozumitelný. Je jasné o čem budeme hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jedno upřesním, že se k tomuto textu vrátíme.

Poslanec Tomáš Ježek: Vrátíme se k němu v tom smyslu že mohou padnout ještě další návrhy na doprovodná usnesení Ta, která už jsou odhlasována, tam budou, a mohou být ještě další. Pak budeme samozřejmě ještě hlasovat o celku usnesení Myslím, že se nedopouštíme žádného procedurálního prohřešku. Dovolte mi, abych vás požádal o hlasování o prvním návrhu, který je obsažen v návrhu poslance Maška po odstavcem 38 d), a to je návrh na to, aby z případném přebytku bylo věnováno 500 mil. korun na bytovou výstavbu Rozpočtový výbor tento návrh doporučil do doprovodného usnesení a já jako zpravodaj tento návrh podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 306 hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 146, proti 3, zdrželo se 25 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý návrh, který spadá pod odstavec 38 d) pana poslance Maška, je analogický návrh na 500 mil. korun t event. rozpočtového přebytku věnovat na bytovou politiku. Zde si dovolím připomenout - abychom věděl přesně o čem hlasujeme - že je rozdíl mezi bytovou výstavbou a bytovou politikou. Bytovou politikou se rozumí podpora hypotéčnímu bankovnictví apod. Jako zpravodaj souhlasím a tento návrh podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 307. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 157, proti 1, zdrželo se 13 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Třetí návrh, který je pod číslem 38 d) poslance Maška, je zase 500 mil. z event. přebytku na malé a střední podnikání. Pan ministr nesouhlasí, já vám nechávám volnost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 308. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 96, proti 26, zdrželo se 50 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Čtvrtý návrh je, aby těchto 500 mil. Kč přišlo do Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 309. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38, proti 36, zdrželo se 97 poslanců.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Děkuji a zároveň se omlouvám. Je nutno ještě hlasovat o mém návrhu, a to o doplnění slova "přednostně". Je mi líto, že obtěžuji s takovou drobností.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, souhlasím. Omlouváme se spolu se společným zpravodajem.

Jedná se o 310. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 26, zdrželo se 80 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní je na pořadu návrh pana poslance Šumana, který je uveden pod číslem 39 č). Rozpočtový výbor tento návrh nedoporučuje. Já jako zpravodaj jej doporučuji. Pan ministr nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 311. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 102, proti 25, zdrželo se 49 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pod číslem 40 č) je návrh pana poslance Šumana, který rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 312. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 37, proti 64, zdrželo se 77 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, jenom připomínám, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, že k částce 140 mil. Kč, o které jsme hlasovali pod číslem 39 č), je odkaz v dalším návrhu a rozumí se, ze bude vzata z vládní rozpočtové rezervy, aby nedošlo k nedorozumění. Je to uvedeno v následujícím bodě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, je to předposlední část bodu 40 č). Můžeme pokračovat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pod číslem 41 č) je další návrh pana poslance Šumana, který rozpočtový výbor nedoporučuje přijmout a pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 313. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 52, proti 69, zdrželo se 57 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Sochor přednesl návrh ve třech variantách. Rozpočtový výbor zaujal negativní stanovisko, nedoporučuje ho přijmout, a my musíme hlasovat o jednotlivých alternativách postupně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nejprve doporučuji, abychom přijali usnesení, zdali ano nebo ne.

Poslanec Tomáš Ježek: Ano, souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 314. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 68, proti 87, zdrželo se 23 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Hurta pod číslem 43 č) přednesl návrh, se kterým rozpočtový výbor nesouhlasí, nedoporučuje ho. Předpokládám, že pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 315. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 66, proti 89, zdrželo se 19 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Hurta tento návrh formuloval tak, že v případě, že nebude přijat - což se stalo navrhl alternativu, která je rovněž uvedena pod číslem 43 č) na straně 12 nahoře. Ani s touto alternativou rozpočtový výbor nesouhlasí, nedoporučuje ji ani pan ministr.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 316. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 69, proti 92, zdrželo se 16 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Effenberger přednesl návrh pod číslem 44 č), s nímž rozpočtový výbor nesouhlasí, nedoporučuje jej, ani pan ministr ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to podmínečné hlasování, nemůžeme o něm hlasovat. Ze s tím souhlasí kolega Effenberger? - (Poslanec Josef Effenberger: ano.) - Děkuji.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, konstatuji, že jsme ukončili hlasování o pozměňovacích návrzích, neboť o návrhu pana poslance Macha už nelze hlasovat, neboť jsme hlasovali o návrhu pana poslance Kozla, který byl přijat.

Tím tedy hlasování o pozměňovacích návrzích skončilo, prosím, abyste dal hlasovat o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Avšak nemohu tak učinit, neboť před závěrečným hlasováním si přeje vystoupit předseda klubu Levého bloku kolega Ortman, prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Ortman: Dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážení kolegové, využívám práva předsedy klubu daného jednacím řádem a chci vás seznámit s krátkým, věcným a stručným stanoviskem našeho poslaneckého klubu.

Návrh zákona o rozpočtu na rok 1995 je bohužel celkem věrným a smutným obrazem situace v naší ekonomice. Podle našeho názoru přestává rozpočet plnit své základní ekonomické a sociální funkce a stává se pouze příjmovou a výdajovou účetní předrozvahou, tedy víceméně vyjadřuje pasivní přístup vlády k řešení trvalých a přezrálých nedostatků v ekonomice.

Stejně deklarativně a neutrálně budou působit i návrhy nedávno přijatých daňových zákonů.

Měli jsme snahu alespoň v některých oblastech změnit výchozí rozpočtové schéma vlády, a to v žádném případě ve smyslu rozpočtové a daňové nestability. Neuspěli jsme. Nebyli jsme však ani panem ministrem přesvědčeni o opaku.

Připomínáme obdobnou situaci při schvalování rozpočtu na letošní rok, kdy náš návrh na nezbytné posílení sociálních výdajů byl věcně odmítnut, a za několik měsíců vláda navrhla sněmovně tuto výdajovou položku posílit.

Jsem oprávněn vám tedy sdělit, že poslanci Levého bloku návrh rozpočtu na rok 1995 nepodpoří.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP