Pátek 9. prosince 1994

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, ve druhé části svého rozpočtového vystoupení přednesu několik stručných pozměňovacích návrhů k tisku 1360, tedy ke znění návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v duchu usnesení a vlastně společné zprávy rozpočtového výboru.

§ 4, 5, 6 a 7 uvedeného tisku, tedy plná třetina paragrafů navrhovaného zákona, ošetřují problematiku výdajů, které věcně spadají do rozpočtového období letošního roku. Tím způsobem jednak zkreslíme celkový výsledek státního závěrečného účtu, jednak v časovém předstihu, tedy ještě dříve, než rozpočtový přebytek vznikne, provádíme jeho dílčí a možná i úplné rozdělení. Ať již jsou důvody těchto neobvyklých postupů jakékoliv, dochází tím k degradaci funkce a úlohy státního závěrečného účtu. Je to o to absurdnější, že v očekávané skutečnosti na rok 1994 se v předložených materiálech de facto s přebytkem letošního státního rozpočtu nepočítá.

Přes tyto systémové výhrady doporučuji vylepšit v § 4 a 5 stávající dikci těmito pozměňovacími návrhy. V § 4 slovo "poskytované" nahradit slovem "rozpočtované", které podle mého názoru přesněji vystihuje záměr navrhovatele.

V § 5 potom navrhuji vypustit text "maximálně však do výše 2% rozpočtu těchto dotací". Jednak není zřejmé, jestli se toto procento počítá z jednotlivých dotací zvlášť nebo ze sumy těchto dotací celkem, za druhé - protože se jedná o investiční dotace - budou muset být, pokud jsou věcně správné, v plné výši dofinancovány. I tak zůstane problémem investora, jak řešit a jak vyřešit dopad cenových vlivů z tohoto časového posunu. Tedy de facto doporučuji zmírnit tvrdost navrhované dikce tohoto paragrafu.

§ 6 potom navrhuji vypustit celý. Jedná se o stanovení určitého stimulačního mechanismu jednotlivým kapitolám a jejich rozpočtovým organizacím za hospodárné využívání neinvestičních výdajů v letošním roce. Především pak tato dikce má zřejmě zabránit nehospodárnému vynakládání těchto výdajů v závěru roku, protože v řadě kapitol je ještě v těchto dnech zřejmě dost zdrojů.

V tomto čase, tedy zhruba dva týdny před skončením rozpočtového období, se nedá hovořit o nějaké hospodárnostní motivaci. Je to hospodárnostní motivace pouze pro ty, kteří po celý rok buď nezodpovědně vynakládali své prostředky, anebo si nezodpovědně říkali o jejich posílení. Jestliže nemáme ministry na takové úrovni, aby uhlídali v závěru roku utrácení za každou cenu, potom tito ministři nemohou mít důvěru ani parlamentu a potažmo ani daňových poplatníků, jejichž peníze utrácejí. Kromě toho existuje celá řada dalších známých způsobů, jak si rozpočtovou disciplínu i v závěru roku vynutit, a nemusíme podle mého názoru znásilňovat zákon.

K § 7 mám ten samý názor, tzn. i tento paragraf je podle mého názoru nadbytečný, navrhuji ho vypustit. O vrácení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z přebytku hospodaření bude sněmovna rozhodovat při projednávání státního závěrečného účtu na rok 1994 a vzhledem k tomu, že jsme k přeplatkům přispěli i svým nekvalitním zákonem, předpokládám, že nebude žádný problém a námitka potom v intencích návrhu vlády o rozpočtovém přebytku takto rozhodnout.

Dále naopak doporučuji do tohoto zákona jako nový § 4 - a ostatní návazně přečíslovat - zahrnout blokační paragraf, který zabrání vládě použít rozdílu mezi rozpočtovaným příjmem z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k jiným rozpočtovým účelům. Nový § 4 tedy zní: "Příjmy z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které přesáhnou za rok 1995 výši 147 mld. 119 mil. korun, budou převedeny na zvláštní účet státních aktiv."

A nakonec poslední návrh, který chci předložit. Myslím, když pan předseda zval poslance do sněmovny se slibem, že uslyší a uvidí to, co už nikdy neuslyší a neuvidí, že měl pravdu a budu se snažit naplnit to jeho vábení právě tímto svým posledním návrhem. (Předseda PSM. Uhde: Já jsem to tušil.) Státní rozpočet je vládou navrhován jako rozpočet vyrovnaný. Na toto téma jsme v posledním období absolvovali velmi vzrušenou odbornou i laickou diskusi a nemám vůbec v úmyslu v ní zde pokračovat. Obecně se tvrdí, že jsou na světě asi dvě ekonomiky, které si mohou dovolit pracovat a které pracují s vyrovnaným státním rozpočtem. Já se domnívám, že naše ekonomika má na víc, má šanci být jedinou ekonomikou, která pracuje s rozpočtem přebytkovým. Myslím, že je to přesně v intencích vystoupení pana premiéra a dokonce můj pozměňovací návrh chce ukázat i to, o čem se klamně říká, že opozice je tady od toho, aby marnotratně utrácela rozpočtové zdroje a nemyslí na to, jak rozpočtové zdroje získávat, a tedy že je vždy pro schodkový rozpočet.

Navrhuji tedy, aby celkové výdaje státního rozpočtu ve výši 411,746 mld. byly sníženy o 1 mil. Kč na hodnotu 411,745 mld. korun, a to všude, kde je v návrhu zákona tento údaje uváděn. O tuto částku, tedy o 1 mil. korun navrhuji snížit v příloze č. 1 výdajovou položku vládních úvěrů, a to z částky 8 mld. 480 mil. Kč na částku 8 mld. 479 mil. Kč. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi zvu pana poslance Jana Vraného, připraví se pan poslanec Pavel Hirš se svými pozměňovacími návrhy. Pan poslanec Vraný má slovo.

Poslanec Jan Vraný: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, ve svém vystoupení se budu zabývat především zdůvodněním potřeby dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu státního fondu tržní regulace na regulaci trhu v roce 1995, které vyústí do návrhu doprovodného usnesení k zákonu o státním rozpočtu na rok 1995. Z poznatků předchozích 4 až 5 let a z předpokládané bilance výroby a spotřeby zemědělských a potravinářských výrobků v roce 1995 vyplývá, že z jednotlivých komodit budou i v roce 1995 vyžadovat regulaci trhu zejména dvě komodity, a to mléko, resp. mlékárenské výrobky a potravinářská pšenice. Podrobněji se zaměřím na problematiku regulace trhu mléka.

Agrární politika v komoditě mléko musí respektovat kolísání dojivosti krav a tím i produkci mléka v letním a zimním období dané rozdílnou krmivovou základnou, a v důsledku toho se může tato politika pohybovat ve dvou krajních variantách.

Za prvé buď stavy krav držet na úrovni výroby a spotřeby mléka v zimním období, a přebytek mléka vyrobeného v letním období vyvážet, nebo stavy krav držet na úrovni spotřeby mléka vyrobeného v letním období a chybějící mléko a mlékárenské výroby v zimním období dovážet. Většina hospodářsky vyspělých zemí vychází ve své agrární politice, ať z ekonomických či politických důvodů, z první varianty. Rovněž návrh rozpočtu státního fondu tržní regulace na regulaci trhu roku 1995 vychází z této první varianty.

Očekává se, že v roce 1995 bude průměrný stav krav na úrovni 750 000 kusů, přičemž užitkovost je uvažována ve výši 4030 litrů na jednu dojnici. Z toho celková produkce mléka se očekává ve výši tři miliardy 20 milionů litrů. Nabídka mléka zpracovatelům se pak předpokládá v množství 2 mld. 579 mil. litrů. Uvažovaná je tržnost mléka 85,4% z celkové produkce a spotřeba pro vnitřní trh je uvažována ve výši 2 mld. 50 mil. litrů.

Bilanční přebytek mléka v roce 1995 je očekáván ve výši 529 mil. litrů, což v přepočtu na surovinu o tučnosti 3,6%, na kterou se regulace trhu přepočítává, představuje 588 mil. litrů mléka. Přitom je nutné počítat s tím, že v určitých obdobích roku dojde k vyrovnání tuzemské nabídky a poptávky mléka, především v průběhu zimního poklesu produkce. Přebytek mléka je očekáván hlavně v období březen až říjen. Přebytek mléka se předpokládá řešit formou subvencovaných vývozů mlékárenských výrobků. U subvencovaných vývozů se předpokládá poskytovat vývozní subvenci v průměrné výši 1750 korun na tisíc litrů mléka o tučnosti 3,6%. Regulace trhu mléka a mlékárenských výrobků bude tedy vyžadovat náklady v celkové výši 1 mld. 29 mil. Kč. Má-li však být regulace trhu účinná, je třeba ji provádět, jak ukázaly zkušenosti z minulých let i poznatky ze zahraničí, minimálně na úrovni 25 až 30% z celkové nabídky mléka.

Předpokládaný návrh státního fondu tržní regulace uvažuje s regulací trhu v rozsahu 20,5% z jeho nabídky v roce 1995. I to je však závislé na objemu finančních prostředků, které státní rozpočet České republiky vyčlení pro regulaci trhu. Aby bylo možno regulovat trh mléka na uvedených zhruba 25% z jeho celkové nabídky zpracovatelům, státní fond tržní regulace původně požadoval na regulaci celkem 1,5 mld. korun. Tomu však vláda nevyhověla a navrhla v návrhu rozpočtu uvedených 850 mil. korun. V případě, že by byla tato dotace státnímu fondu tržní regulace na regulaci trhu ještě krácena, jak bylo navrženo v uplynulých dnech při projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v jednotlivých výborech a jak to bylo zakotveno ve sněmovním tisku 1360, byla by vážně ohrožena především regulace trhu mléka. To by přineslo tyto důsledky.

Došlo by k dalšímu snižování stavu dojnic s dopadem nejen do výroby mléka, ale následně i s dopadem na zástav skotu na žír, a tedy i na nabídku hovězího masa, a za druhé by došlo ke značnému kolísání cen v návaznosti na vývoj nabídky.

V letním období by byla vyšší a samozřejmě by měla dopad na ceny placené zemědělcům, v zimním období s nedostatečnou nabídkou by se promítla nepříznivě do spotřebitelských cen.

Z uvedených důvodů proto navrhuji text doprovodného usnesení k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 1995:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do návrhu státního závěrečného účtu za rok 1994 zahrnula použití přebytku státního rozpočtu na vytvoření rezervy pro státní fond tržní regulace na rok 1995, rozpočtované v Kapitole Všeobecná pokladní správa ve výši 350 mil. korun. Děkuji za pozornost a za pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Pavel Hirš, připraví se paní poslankyně Nováková.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená sněmovno, budu mít jen tři malé kosmetické úpravy. Jak říkal pan ministr, pro někoho významné, pro někoho méně.

První se týká kapitoly Akademie věd. Akademie věd obhospodařuje majetek v hodnotě zhruba 4,5 mld. Kč a požadované zvýšení, které jsem žádal již na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, v podstatě mělo udržet stávající přístrojový park Akademie věd. V původně navrženém rozpočtu byla tato částka ve výši 142,5 mld. Kč a tato částka byla potom rozpočtovým výborem zvýšena o 70 mil. Kč. Ze zkušeností vím a vím, jak to asi je propočítáváno u příslušných institucí, že na prostou údržbu, nikoliv na rekonstrukci, je třeba minimálně 5% z celkového obhospodařovaného majetku.

Proto výbor svým usnesením doporučil povýšit tuto částku o 100 mil. Kč. Dalším důvodem udržení alespoň stávajícího stavu je to, že mladí a perspektivní vědečtí pracovníci začínají ústavy Akademie věd opouštět, a to nikoliv z důvodů platových, ale z důvodů špatné vybavenosti laboratoří. Rozumné investice do vědy nelze považovat za neproduktivní výdaje, ale za investice do budoucnosti. Nikdo z nás přece nechce, abychom byli za několik let státem bez vlastní vědecké a výzkumné základny.

Já jsem mohl navrhnout 150 miliónů, jak se to dělalo za komunistického režimu a tajně doufat, že dostanu 100 miliónů. Já jsem skutečně navrhl částku, která je potřeba. A proto navrhuji za prvé snížit vládní rozpočtovou rezervu z kapitoly VPS o 30 miliónů korun, zvýšit kapitolu Akademie věd o 30 miliónů korun na investiční výdaje. Druhý pozměňovací návrh se týká kapitoly Grantová agentura a kapitoly 333. Rozpočtový výbor přijal návrh našeho výboru na posílení prostředků na tělovýchovu a sport ve výši 185 miliónů korun. Nepřijal však řadu jiných, rovněž významných návrhů. 185 miliónů korun je určeno: 95 miliónů na kompenzaci správního poplatku za rok 1994 na úhradu za provozování číselných loterií pro Sazku. To je v pořádku, neboť do roku 1993 Sazka tento poplatek platit nemusela. A tyto výnosy byly skutečně využity v oblasti tělovýchovy a sportu. Dalších 90 miliónů korun je určeno na poplatek z provozování nové hry Tutovka. Domnívám se, že jiné dva návrhy jsou v tuto chvíli naléhavější než pokrytí poplatků za Tutovku ze státního rozpočtu, která by měla být konec konců výdělečná, a proto navrhuji:

- za prvé snížit dotaci občanským sdružením na tělovýchovu a sport o 90 miliónů korun,

- za druhé posílit rozpočet Grantové agentury o 40 miliónů korun, tedy o 50% té částky, kterou navrhoval náš výbor. Já bych si dovolil tento bod odůvodnit.

Grantová agentura byla zřízena na podporu vědeckých, výzkumných, vývojových a dalších rozvojových projektů v přímé návaznosti na rozvoj technologií a inovace výroby. Částka určená pro rok 1994 významně pomohla k nastartování této formy financování, která se v průmyslově vyspělých zemích velmi osvědčila. Částka určená pro rok 1995 je však postačující pouze pro dokončení nebo pokračování schválených projektů. Nepostačuje však k zahájení projektů nových. Proto v souladu s usnesením výboru doporučuji Poslanecké sněmovně tuto částku zvýšit.

- za třetí doporučuji posílit rozpočet kapitoly 333, tj. příspěvek na činnost příspěvkových organizací, o 45 miliónů na program Instrument - zlepšení přístrojového vybavení vysokých škol.

Třetí můj návrh patrně bude bezpředmětný, ale přesto jej přednesu, se týká Všeobecné pokladní správy, výdajové části, a to Svaz bojovníků za svobodu. Patrně nedopatřením se stalo, že této organizaci byla snížena příspěvková částka o 3 milióny korun. Svaz bojovníků dnes sdružuje 35 tisíc členů ve čtyřech sdruženích - Obec legionářská, Domácí odboj, Osvobození političtí vězňové a členové národního povstání. Domníváme se, že se tento svaz zbavil deformací z doby komunismu a jeho hlavním úkolem je obnovit paměť národa, bojovat za odpovědnost občana vůči národu a státu a povznést morálku v našem občanském a veřejném životě.

Řada členů tohoto svazu byla znovu pronásledována po roce 1948, donucena k emigraci, zbavována míst nebo odsouzena k dlouholetému žalářování. Navíc v příštím roce budeme slavit 50. výročí osvobození naší vlasti od nacismu a považoval bych proto za nepochopitelné, proč právě v tomto roce má být snížen tomuto svazu státní příspěvek. Proto navrhuji povýšit tento příspěvek o 3 milióny korun na úkor vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má paní poslankyně Eva Nováková, připraví se pan poslanec Jaroslav Melichar.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Dovolte, abych podala dva návrhy na navýšení dvou položek rozpočtu. Za prvé doporučuji zvýšit o 100 miliónů položku regenerace památkových rezervací a památkových zón ve Všeobecné pokladní správě. Za druhé doporučuji navýšit o 100 miliónů korun položku program záchrany kulturního dědictví v kapitole Ministerstva kultury. Obě částky navrhuji převést z vládní rozpočtové rezervy ve Všeobecné pokladní správě. Podotýkám, že oba návrhy byly ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu schváleny a doporučeny rozpočtovému výboru k zohlednění. Považovala bych za vhodné, kdyby pan zpravodaj - vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor nezohlednil tyto návrhy - sdělil, zda rozpočtový výbor zvažoval jiné možnosti finančních prostředků na tolik naléhavou potřebu k uchování nemovitých kulturních památek.

Byla bych také ráda, kdyby se i pan ministr potom vyjádřil k této problematice, neboť když jsem velmi pozorně naslouchala jeho projevu, postrádala jsem právě k této tolik zanedbávané oblasti jeho vyjádření. Ministerstvo kultury vyčíslilo orientačně roční potřebu na záchovné výdaje na kulturní památky na 6 miliard, a to každým rokem do roku 2 000. Dá se předpokládat, že ze státního rozpočtu v roce 1995 bude možno počítat v souhrnu zhruba s částkou 2 miliardy. V této částce jsou zahrnuty i nejisté předpokládané částky z územních rozpočtů, kde jak víme, velmi záleží na postoji obcí a okresních úřadů k potřebám zachování kulturního dědictví.

K této částce je možno připočíst ještě 0,4 miliardy, které vydávají ze svých prostředků soukromé osoby a církev. Z uvedeného vyplývá, že v příštím roce bude chybět zhruba 3,5 miliardy korun. Je nepochybné, že odkládání investic do budoucna násobí devastaci kulturních památek i potřebu budoucích finančních prostředků. Nejhorší však je, že odkládání rekonstrukce památek může způsobit zanedbání tak velké, že se škody stávají už nezvratné. Význam investic na programy regenerace památkových rezervací a zón i na program záchrany architektonického dědictví je dalekosáhlý, neboť znamená oživení historických center, oživení podnikání, cestovního ruchu, ale i zlepšení životního prostředí.

Naše kulturní nemovité dědictví je víc než srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi. Nechat chátrat tyto hodnoty je neodpustitelné, zvláště když víme, jak mnohonásobně se každá investice v této oblasti v budoucnosti vrátí. Porovnáme-li investiční prostředky vynakládané v jiných oblastech, jsou částky 300 miliónů na regeneraci památkových rezervací a zón a 200 miliónů na záchranu architektonického dědictví víc než chudé a skoro zanedbatelné. Přitom oba programy se již osvědčily, možnost jejich využití však naráží právě na nedostatečné finanční prostředky.

Podpora těchto programů samozřejmě nemůže být spojována s nějakými lobbystickými zájmy, neboť jsou to programy, které jsou otevřeny všem vlastníkům kulturních památek. Podle propočtu ministerstva kultury navrhované povýšení částek odpovídá právě předpokládaným potřebám na tyto programy a je i v souladu s požadavky subjektů, které se ucházejí o prostředky z těchto programů. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jaroslav Melichar, připraví se pan poslanec František Kozel.

Poslanec Jaroslav Melichar: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení ministři, dámy a pánové!

Předkládám sněmovně komplexní pozměňovací návrh k položce Dotace pro vybrané okresy, tzv. "pohřebné" v zákoně o státním rozpočtu na r. 1995, skládající se ze čtyř částí, ale podávám jej jako jeden.

a) Navrhuji změnu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na r. 1995 tisk 1190, strana 8 a 9, příloha 2, kolonka znějící: Dotace ve vybraných okresech o navýšení 350 mil. Kč, tedy na 700 mil. Kč. Všechny finanční částky uvedené v kolonce vybraných okresů se zvyšují na dvojnásobek.

b) Navrhuji snížení dotace Českomoravské záruční a rozvojové bance v kapitole Všeobecná pokladní správa, kniha D, v tabulce Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa o 350 mil. Kč. Finanční dotace Českomoravské záruční a rozvojové bance činí 1,150 mil. Kč. Všechny součtové údaje této kapitoly se změní odpovídajícím způsobem.

c) Navrhuji připojit v knize B strana 38 uprostřed věty "V dotčených územích ..." text: "finanční prostředky určené na dotace ve vybraných okresech v případě nevyčerpání v roce 1995 mohou obce převést do r. 1996." Zároveň finanční částku v knize B na straně 38 změnit na 700 mil. Kč.

d) Případné dotčené údaje samostatné kapitoly rozpočtu č. 315 Ministerstva životního prostředí ČR upravit odpovídajícím způsobem.

Zdůvodnění: Předpokládám, že nemusím vysvětlovat, že vybrané okresy, jichž se tzv. "pohřebné" týká, jsou postiženými oblastmi v pravém slova smyslu a že takové pojmenování vyjadřuje výstižně charakter těchto území. Dovolte mi říci stručnou historii tzv. "pohřebného".

V posledních letech komunistického režimu bylo vypláceno 2000 Kč občanům trvale tam bydlícím minimálně 10 roků. Musíme ale zdůraznit, že je neobdržely děti ani lidé v důchodovém věku, ale pouze obyvatelé v pracovním poměru věkové kategorie 18 - 60 let, u žen jen do doby nároku na důchod za výše uvedených podmínek.

Tyto peníze nejen neměly vliv na dýchatelnější vzduch, ale jejich dárci ani nijak neskrývali, že těmito penězi se snažili hlavně tlumit vzrůstající nespokojenost lidí s prostředím, ve kterém žili, tedy jinými slovy penězi utlumit rebelující občany. Konkrétní fakta skutečného stavu ovzduší a zdravotního stavu obyvatelstva byla objektivně zjišťována a zveřejňována až po listopadu 1989. Před tím byly tyto údaje utajovány a pozdější i zkreslovány.

Teprve před necelými pěti lety se začaly zvažovat způsoby, jak řešit tuto svízelnou situaci těžce zasahující nejen přírodu, ale hlavně lidskou populaci novorozenci počínaje a starými lidmi konče. Zde bych rád s uznáním konstatoval, že ti, kteří dostávali 2000 Kč, nijak hlasitě neprotestovali proti zrušení individuálního poskytování těchto peněz. Důvodem byl rozumný argument, že obecní zastupitelstva tímto společným obnosem budou moci efektivněji nakládat právě v oblasti zlepšení životního prostředí, a tím alespoň částečně přispět k odstraňování příčin způsobujících daný stav.

Dovolte mi poznamenat, že vláda zvolená v prvních svobodných volbách v červnu 1990 garantovala, že tyto peníze obcím zůstanou. Není mi znám případ obce, která by tyto finanční prostředky použila na jiný účel, než na zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel. Speciálně tyto peníze jsou totiž veřejností mimořádně sledovány a kontrolovány.

Nepopírám, že v posledních letech už bylo dosaženo určitého zlepšení. Netroufám si posoudit, do jaké míry je to ovlivněno mírnějšími zimními obdobími a tím nižším výkonem tepelných elektráren nebo odstavením několika energetických bloků tepelných elektráren. Nesporným faktem také je, že už začal proces plynofikace a nahrazování lokálních topení na pevná paliva palivy ušlechtilejšími, což má a bude mít i nadále pozitivní vliv.

Dámy a pánové, pochopitelně znám námitky některých poslanců zdejší sněmovny, kteří argumentují tím, že už nelze poskytovat finanční podporu těmto oblastem, neboť tyto dotace jsou nesystémové. Nebo další námitka spočívající v uvolnění částky z účtu malé privatizace ve výši 6,1 mld. Kč na zlepšení ovzduší.

U první námitky - systémovosti či nesystémovosti - mi dovolte říci, že tento již módní výraz, který se v poslední době všeobecně ujal, je často využíván pro kulantní odmítnutí návrhu, když protiargumenty jsou vyčerpány. Protože pokud přistoupíme na diskusi o systémovosti, pak musíme mluvit i o jiných účelových dotacích v celém rozsahu a všech jejich formách a podobách, jež jsou součástí zákona o státním rozpočtu.

U zmíněných 6,1 mld. Kč, rozložených do čtyř roků, jen podotknu, že jsou určeny pro celou Českou republiku.

Ještě poznámku, proč navrhuji snížení dotace právě u Českomoravské záruční a rozvojové banky z 1,5 mld. Kč na 1,150 mld. Kč, tedy snížení o 350 mil. Kč a touto finanční částkou dosáhnout stejný objem peněz v kolonce "pohřebné" jako v roce 1994. Můj návrh nechce a nebude sledovat navýšení rozpočtu, ale respektuje vyrovnaný státní rozpočet na rok 1995.

Ve vyhlášených programech v Českomoravské záruční a rozvojové bance mi chybí program, kterým se určuje 350 mil. Kč, které povedou ke zlepšení životního prostředí v tzv. vybraných okresech. Až bude Českomoravská záruční a rozvojová banka takový program mít, budou - věřím - všichni poslanci severních Čech podporovat posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky o zmíněnou částku k danému účelu, protože už nepůjde o dotaci. Zatím však je nutno zajistit investování v postižených oblastech stávajícím způsobem.

Kolegyně a kolegové, nepodával bych tento návrh, kdyby v dotčených okresech byl zdravotní stav obyvatel, tzn. například jejich krevní obraz, stejný jako v jiných krajích, kdyby onemocnění horních cest dýchacích, dětská nemocnost, průměrný věk obyvatel, vrozené defekty novorozenců, samovolné potraty byly alespoň přibližně stejné, jako v ostatních částech České republiky. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr kultury České republiky Pavel Tigrid mě požádal, abych mu umožnil pronést krátkou poznámku k pozměňovacím návrhům, jež podala paní poslankyně Eva Nováková. V souladu s jednacím řádem mu samozřejmě tuto možnost popřeji. Prosím, pane ministře.

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid: Pane předsedo, pane ministře, paní poslankyně a páni poslanci, děkuji samozřejmě paní poslankyni Novákové za intervenci. Co bych to byl za ministra kultury, kdybych neuvítal navýšení na památkovou péči. To je oblast, kde vlastně každý souhlasí s tím, že jsme zdědili hrozné dědictví z minulého režimu. Je to na léta a na miliardy v korunách. Takže děkuji paní poslankyni Novákové za tuto intervenci.

Na druhé straně musím říci a říkám to rád, že vláda nebyla tak skoupá, jak by se zdálo, naopak našel jsem pochopení jak u vlády, tak u ministerstva financí. Dostali jsme navýšeno na tento rok dokonce 197 miliónů právě na památkovou péči, na regeneraci. Dohodli jsme to, dostali jsme peníze a druhý den to bylo všechno pryč, zainvestováno do konce roku. Na příští rok jsme dostali navýšeno 20 mil. korun.

Samozřejmě všechno je málo, ale nebylo by ode mne fér, kdybych to neuznal. Uznávám to vděčně. Všechno, co zde říkala paní poslankyně Nováková, je pravda. My jsme to využili také k argumentaci na navýšení. Takže děkuji moc, pokládal jsem za svoji povinnost toto říci. Děkuji vám mnohokrát.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec František Kozel se svým pozměňovacím návrhem, připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si vznést pozměňovací návrh k tisku 1190 ve znění usnesení rozpočtového výboru č. 346 a zprávy rozpočtového výboru č. tisku 1360, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995.

Tento návrh podávám pro případ, že by nebyl hlasováním ve sněmovně přijat text usnesení 364 začínající na straně 10 slovy "doporučuje ministerstvu zemědělství, aby ...", který se týká změny rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství. Pro tento případ vznáším následující pozměňovací návrh.

V místě, jak jsem popsal, by byl následující text: "Doporučuje ministerstvu zemědělství, aby připravilo postup, který povede ke zrušení Institutu výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ke dni 30. 6. 1995, přičemž

a) budou vyčleněny činnosti týkající se vzdělávání dospělých, rekvalifikací a dojde ke zřízení samostatné organizace tohoto zaměření,

b) dojde k oddělení činností spojených se správou a financováním středních odborných učilišť a středisek pracovního vyučování v působnosti ministerstva zemědělství, navrhuje převést z kapitoly ministerstva zemědělství částku 20 397 tis. Kč do rozpočtové rezervy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."

S touto změnou souvisí zároveň i změna tisku č. 1360, a to v příloze B v položce 30 "Snížit kapitolu ministerstva zemědělství - učni" - částku 26,3 vypustit a nahradit částkou 20,4.

Dovolil bych si velice stručně odůvodnit tento návrh. Při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 1995 ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jsme provedli srovnání nákladů na výkon státní správy ve školství prováděné rezorty školství, hospodářství a zemědělství. Výsledkem srovnání je tabulka, která je přiložena k písemnému textu mého pozměňovacího návrhu. Vyplývá z ní, že v rezortu hospodářství se tyto činnosti spojené se státní správou ve školství zajišťují s celkovými náklady 477 tis. korun na jednoho pracovníka, v rezortu zemědělství 328 tis. Kč a v rezortu školství 225 tis. Kč, resp. 210 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že v případě Institutu výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství nevykonává tato organizace jenom státní správu, ale zajišťuje vzdělávání dospělých a rekvalifikace, navrhuje pozměňovací návrh oddělení obou druhů zcela odlišných činností a zajištění jejich financování srovnatelným způsobem ve všech rezortech.

Pozměňovací návrhy našeho výboru a tento můj pozměňovací návrh vycházejí z nákladů na státní správu ve školství danou 225 tis. Kč na pracovníka a rok - to je odvozeno od rozpočtu školských úřadů - a z nákladů na vzdělávání dospělých - 200 tis. Kč na pracovníka a rok, což je částka odvozená z rezortu školství od tzv. pedagogických center.

K počtu 30 pracovníků pro výkon státní správy po 30. 6. 1995 jsem dospěl přepočítáním poměru počtu pracovníků a financovaných zařízeních ve dvou zbývajících rezortech.

Tento pozměňovací návrh zajišťuje ministerstvu zemědělství prostředky na všechny činnosti ve stejném rozsahu jako doposud, ale za nákladů srovnatelných s ostatními rezorty.

V písemném textu, který všichni z vás mají k dispozici, je vše vyčísleno. Máte v příloze k dispozici tabulku, ze které jsem vycházel, kde bych jenom upřesnil, že ministerstvo zemědělství řídí - berte to v uvozovkách - jedno procento všech učňovských zařízení, všech škol a školských zařízení, ale potřebuje na to 9% všech finančních nákladů. Ministerstvo hospodářství řídí 4% všech škol a školských zařízení v této republice a potřebuje na to 7% nákladů. Myslím si, že i to vypovídá do jisté míry, jak draho nebo levně se provádí státní správa školství v různých rezortech. To je vše, já vám děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP