Čtvrtek 8. prosince 1994

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pan ministr zde zcela jasně uvedl záměr novely tohoto zákona. Není k němu v podstatě co dodat. Snad jednu připomínku, protože jsem se snažil nad novelou zákona zamyslet poněkud hlouběji. Nechci a nebudu citovat změny, ale dovolte mi i druhý pohled.

Předně se domnívám, že v této novele zákona se projevuje výrazná snaha o změnu kompetencí, tedy pravomocí mezi orgánem samosprávy a orgánem státní správy. Současně je v návrhu zákona patrné i úsilí o vertikální provázanost orgánů státní nebo veřejné správy v souladu s Ústavou a s předpisy správního práva, což lze jistě ocenit. Nicméně ani tato novela plně neodstraňuje disproporce zbytečných zásahů státní správy do kompetencí samosprávy, a to právě proto, že zde stále chybí vazba mezi zastupitelstvem obce, zastupitelským orgánem okresu, kraje či země. Mám obavu, že tato jednostranná úprava při absenci právní úpravy okresních samospráv zakládá do budoucna možný precedens dalších zbytečných novel tohoto zákona. Jsem přesvědčen, že případné další dílčí změny by měly přijít na pořad až po hlavních úkolech, které před námi stojí, až podle řešení územního uspořádání a ustanovení samosprávných orgánů na všech úrovních, kde tyto budeme považovat za nutné zřídit.

Na základě těchto skutečností předložím jeden pozměňovací návrh spočívající v tom, aby tento zákon, aby tato novela upravovala i § 27 stávajícího zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. Předesílám, že jde o návrh nad rámec této novely. Pozměňující návrh zní. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu se s působností pro Českou republiku mění takto: § 15 odst. 2 zní: Vytvořit nebo zrušit okres, změnit jeho území nebo jeho sídlo, přísluší vládě. Tak zní stávající zákon.

Já doporučuji tečku proměnit za čárku a pokračovat: na základě výsledků místního referenda, dle zákona č. 298/1992 Sb., konaného v obcích, jichž se vytvoření nebo zrušení okresů nebo změna území nebo jeho sídla bezprostředně dotýká.

K tomuto návrhu mě vedla myšlenka, že v souvislosti s připravovaným územním členěním bude určitě v řadě případů docházet k novému uspořádání hranic okresů, ke vzniku nových okresů, možná i k rušení některých okresů. Domnívám se, že dotčené obce a zejména jejich občané mají historické právo demokraticky se vyjádřit k tomuto postupu. Oni totiž sami nejlépe znají dopravní, ale i kulturní a ekonomické vazby k okresu, jako územnímu celku, a konečně, řekl bych, k samotnému okresnímu městu.

Jsem přesvědčen, že pouhé rozhodnutí vlády, která je mnohdy vzdálená problematice daného okresu či rozhodnutí několika okresních úředníků není demokratické. Nezlobte se, že to tak říkám, nemusí být v některých případech ani objektivní. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil písemně pan poslanec Josef Ježek, a to s návrhem doprovodného usnesení k novele zákona. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem ke skutečnosti, kterou připomněl pan ministr, že současně s vládním návrhem novely zákona o okresních úřadech vláda schválila též novelu zákona o obcích, kterou ovšem sněmovna tím, že neodhlasovala upuštění od zásad, tak v podstatě odmítla projednávat, dovolil bych si přednést návrh tohoto usnesení.

Za prvé. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby předložila návrh novely zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu do 31. ledna 1995.

Zdůvodnění je velice jednoduché. Sněmovna byla žádána vládou, aby návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků nebyl projednáván odděleně od návrhu novely zákona o územním členění státu.

Druhý bod usnesení by zněl takto: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby legislativní návrhy uvedené v části V tisku 1205 - záměry vlády České republiky v oblasti reformy veřejné správy - byly jako návrhy zákona, nikoli jako návrhy zásad, předloženy do 30. 6. 1995.

Poslanecká sněmovna dále požaduje, aby příslušný zákon obsahoval úpravu finančního vyrovnání v rozpočtu obcí i finančního vyrovnání rozpočtu území či krajů. Zdůvodnění je opět toto. Při rozsáhlé diskusi o připravované novele zákona o obcích se neustále zjišťovalo, že některé problémy zákonodárství, týkající se obcí, nejsou řešitelné bez rozhodnutí o zřízení zemí nebo krajů, o zřízení příslušných správních, t. j. krajských nebo zemských úřadů. Znamená to, že sněmovna svým usnesením neprojednávat vládní návrh zákona o obcích dala již najevo, že požaduje na vládě, aby byl předložen nový návrh zákona o obcích. Jak jsem předtím řekl, toto není řešitelné bez celého souboru legislativních úprav, o kterých se hovoří v textu - záměry vlády v oblasti reformy veřejné správy.

Uznávám, že tento můj návrh měl být zřejmě pečlivěji projednán v jiných grémiích sněmovny a navrhuji proto, pokud je to pro přijetí tohoto usnesení důležité, aby se před hlasováním o návrhu tohoto usnesení sešla stálá komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Já to beru jako procedurální návrh, pane poslanče, na zařazení takovéhoto usnesení s tím, že by se před tím sešla. Budeme o tom hlasovat procedurálně jako o celku. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám a končím. Nejprve rozhodneme o návrhu zákona, potom procedurálně o dalším usnesení. Ptám se zástupce navrhovatele pana ministra Rumla, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Nepřeje. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů, aby se zhostil své role. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Kubiš: Kolegyně a kolegové, v rozpravě vystoupili 2 poslanci. Pan poslanec Frank přednesl pozměňující návrh, který ale není předmětem projednávání tohoto zákona, takže to nepovažuji za pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Pan poslanec Ježek přednesl návrh na doprovodné usnesení a podle mého názoru by měl požádat o rozšíření programu této schůze. Takže tento bod se také netýká tohoto návrhu zákona jako pozměňovací návrh. Ani jeden z poslanců této sněmovny nepřednesl pozměňovací návrh k dané novele. Prosil bych, pane předsedající, abychom hlasovali.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Protože nebylo konkrétních pozměňujících návrhů, budeme hlasovat o ... S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Já mám jenom prosbu, pane předsedající, v některých věcech jsme si tady ušetřili čas, protože jsme přijali určité zvyklosti. Jednou z nich je, že součástí určitého projednávaného bodu může být přijetí doprovodného usnesení. Pokud chce kolega Ježek, aby to byl zvláštní bod, prosím, ale jinak jsme tuto zvyklost už přijali. Vidím, že se tomu někdo diví, ale bylo to tady.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, já jsem o této proceduře chtěl nechat rozhodnout posléze. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Frank.

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem nikdy nepolemizoval, resp. převážně nerad polemizuji o těchto věcech, ale pravdou je, že návrh, který jsem podával, je mimo rámec novely zákona o okresních úřadech, který v této chvíli projednáváme. Kdežto návrh, který jsem podával, je součástí stávajícího platného zákona o okresních úřadech, a mojí chybou bylo asi to, že jsem tento návrh nenechal projednat ani ve vlastním výboru pro životní prostředí, územní správu atd., a možná i v některých dalších výborech. Ale tento pozměňující návrh je na základě stávajícího platného zákona o okresních úřadech. Čili ne že je mimo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím, pan společný zpravodaj.

Poslanec Josef Kubiš: Budeme o tomto pozměňujícím návrhu hlasovat. Já bych pro oživení paměti tento návrh přečetl. Je to § 15 odst. 2, který zní: Vytvořit nebo zrušit okres, změnit jeho území nebo změnit jeho sídlo přísluší vládě na základě výsledků místního referenda, zákon č. 298/1992 Sb., § 9 až 15, konaného v obcích, jichž se vytvoření nebo zrušení okresu, změna území nebo jeho sídla bezprostředně dotýká.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu, který se týká zákona. Než o tomto necháme rozhodnout, musím vás z povinnosti všechny odhlásit a prosím, abyste se znovu přihlásili pomocí magnetické karty. Děkuji. Ještě bychom mohli slyšet, jak to vždycky děláme, souhlas či nesouhlas navrhovatele a stanovisko společného zpravodaje.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Jako navrhovatel novely zákona sice vítám iniciativu poslance Franka, ale pro skutečnost, že tento pozměňovací návrh nebyl hlouběji konzultován v jednotlivých výborech, nedoporučuji jako předkladatel, aby se pro něj kladně hlasovalo. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Návrh společného zpravodaje? (Společný zpravodaj rovněž nesouhlasí.) Budeme tedy hlasovat o pozměňujícím návrhu. Kdo podporuje tento pozměňovací návrh pana poslance Franka, ať to dá najevo v hlasování č. 105, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňující návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 59 proti, 16 poslanců se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval.

Budeme tedy hlasovat o celém zákoně jako o celku.

Poslanec Josef Kubiš: Pane předsedající, ještě si myslím, že bychom měli rozhodnout o tom doprovodném usnesení, zda budeme hlasovat teď.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já se domnívám, že bychom mohli rozhodnout potom, protože jde o proceduru, která souvisí se svoláním komise. Nejprve prosím rozhodněme o zákonu jako celku. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, a zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, podle sněmovního tisku 1226, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1362. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem zákona, ať to dá najevo v hlasování č. 106, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

119 poslanců bylo pro, 3 proti, 13 poslanců se zdrželo hlasování, 3 nehlasovali. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

Nyní rozhodneme procedurálně o zařazení doprovodného usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Josef Ježek. S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda sněmovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jenom informace. Protože součástí návrhu byla žádost, aby se sešla stálá komise PS pro veřejnou správu, chtěl bych doplnit v tomto okamžiku informaci o tom, že jsem se dohodl s několika kolegy, že bychom tak jako tak svolávali komisi na úterní večer, pravděpodobně na 20. hodinu večer. Doteď jsem si myslel, že ke krátkému komentování nedávno rozdaných materiálů, včetně materiálů, které budou rozdány ještě v úterý odpoledne. Berte to jako informaci a myslím, že by to nemuselo být v rozporu a vzhledem k nedostatku večerů bychom mohli ty věci spojit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S upřesněním se hlásí pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Já bych proto navrhoval, aby nový bod, to znamená usnesení, které jsem zde přednesl, bylo zařazeno jako poslední bod této schůze, aby se uskutečnilo po schůzi příslušné komise.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, slyšeli jste upřesněný procedurální návrh.

Dám o něm ihned hlasovat. - Hlasování číslo 107.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno, procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 78 pro, 27 proti, 28 poslanců se hlasování zdrželo, 8 nehlasovalo.

Tento bod bude zařazen jako poslední.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jste všichni obdrželi na své lavice pozměňující návrhy jak k zákonu o správě daní a poplatků, tak k daním z příjmu, přerušíme naše jednání do 17.00 hodin pro jednání klubů.

Prosím o přesnost a dochvilnost.

Zároveň děkuji panu ministru Rumlovi.

(Schůze přerušena v 16.22 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, protože jsou ještě kluby a množí se mi žádosti o prodloužení přestávky, prodlužuji přestávku do 17.30 hodin.

(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně a páni kolegové, budeme pokračovat přerušeným bodem, kterým je

IX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 59/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

Připomínám, že rozprava byla ukončena a nyní se táži zástupce navrhovatele pana místopředsedy vlády pana Ivana Kočárníka, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Prosím, pane místopředsedo vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, chtěl bych vám všem poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali zákonu o dani z příjmů, resp. jeho novele.

Byla přednesena obrovská řada pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsou přínosné pro zlepšení úpravy novely a budu s nimi souhlasit. Týká se to pozměňovacích návrhů pana poslance Vrzala, pana poslance Pěničky, pana poslance Pluhaře, některých pozměňovacích návrhů pana poslance Maryta a pana poslance Recmana.

Za druhé bych chtěl říci, že s některými dalšími pozměňovacími návrhy bych také souhlasil, kdyby nebyly předneseny - řekl bych - v legislativně nedobré formě, v neprovázanosti na ostatní ustanovení zákona. Tady bych chtěl říci, že je to jistá daň tomu, že tyto návrhy jsou přednášeny až na plénu bez projednání ve výborech, bez posouzení všech souvislostí zákona. To se týká například i návrhu pana poslance Vyvadila - zvýšení částky 10 tisíc na 20 tisíc u hmotného majetku.

Neodpustím si přitom jednu poznámku. Pan poslanec si tady hezky povídal, bylo to milé, nicméně mikrofon měl pouze on. Já jsem si nemohl povídat přes mikrofon a tak chci říci, že 10 tisíc korun - kdy jste řekl "to nejsou dnes žádné peníze", já bych k tomu dodal, jak pro koho. Řekl bych, že já jako ministr financí, i když jsem zvyklý počítat v miliardách, musím obracet každou korunu, než ji vydám z rozpočtu. Takže i 10 tisíc je pro mne velký peníz. Ale pokud to nejsou pro vás velké peníze, pane poslanče, jistě je spousta charitativních organizací, kterým můžete přispět. (Smích ve sněmovně.)

Druhou poznámku bych řekl - byla přednesena celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve společné zprávě. Nebo-li s nimi implicitně souhlasím, nicméně si opět neodpustím, že ne všichni poslanci studovali společnou zprávu, a vyjadřovali se buď k původnímu zákonu, nebo pouze k novele. Nikoliv už k projednaným a přijatým návrhům, které zazněly v procesu projednávání ve výborech. To se týká návrhů, které byly předneseny panem poslancem Hiršem, Kuličkou, Křížkem i Valachem. My s panem společným zpravodajem na to, kde je to zahrnuto již ve společné zprávě, upozorníme.

Třetí skupina návrhů, která byla přednesena, se týkala snížení výnosů daně obecně, a to jak formou zvýšení odpočitatelného základu, tak formou snížení sazby. Týká se to zejména pozměňovacích návrhů poslanců Maryta, Štraita, Vyvadila, Maška a Hirše. Já bych chtěl říci obecně, že je třeba u každého takového pozměňovacího návrhu vyčíslit jeho finanční dopad a velmi bedlivě z tohoto hlediska vážit, co přijmout a co nepřijmout. Vláda velmi pečlivě - dalo by se říci na lékárnických vahách - zvažuje všechny tyto návrhy na daňový základ, na sazbu daně. Je to jemné předivo vztahů, které musí vázat na rozpočet. Nikoliv jen na státní rozpočet, ale též na rozpočty místní, aby celá politika byla konzistentní, vyvážená, abychom se nedopustili toho, že některé veřejné statky či služby nebudou moci být profinancovány a na druhé straně aby nebylo plýtváno penězi.

Z toho důvodu nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, které mají nenulové dopady zejména do místních rozpočtů.

Čtvrtá poznámka, kterou bych rád učinil, se týká návrhů, které zde zazněly a které byly motivovány třeba tím, že nemají významný finanční dopad, avšak narušují zásadním způsobem strukturu, záměry, filozofii a logiku daňových zákonů. Jsou to především pozměňovací návrhy, které byly předneseny panem poslancem Kuličkou a panem poslancem Valachem. Myslím, že bychom si měli velmi bedlivě střežit v daňových zákonech princip neutrality, tzn., že uvnitř daňových zákonů nebudeme preferovat jednu či druhou skupinu poplatníků na úkor jiné, že nebudeme zvýhodňovat tu či onu činnost na úkor druhé apod.

S pozměňovacími návrhy, které jsou proti této neutralitě daní, proti dani jako vnějšímu parametru, nebudu rovněž souhlasit.

Do stejného soudku, i když z jiného hlediska, patří i pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Mašek. Návrh se týká snížení sazby u daně z příjmu fyzických osob na stejnou úroveň jako u daně z příjmu právnických osob. Daň z příjmu fyzických osob jde po progresívní škále, zatímco daň z příjmu právnických osob je, jak známo, daní lineární. Když jsme koncipovali celou daňovou reformu, tak jsme nastavili tyto daně tak, aby stejná míra zdanění se při jistém daňovém základu někde protnula. U nízkých příjmů je zdanění 15%. Nebudu tady dělat školení z daňových sazeb, daně z příjmu právnických osob atd. Toto nastavení dvou daní respektuje i vládní návrh novely. Pokud bychom přijali pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Mašek, tak toto nastavení bouráme, a tím porušujeme jeden ze základních daňových principů, který jsme vložili do daňové soustavy. Argumentem pro mě nemůže být, že finanční dopad je malý, i když pan poslanec Mašek ani neřekl, jaký vlastně finanční dopad je.

Do této skupiny pozměňovacích návrhů patří i návrh pana poslance Lobkowicze, který byl předložen ve dvou alternativách. První alternativa je osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, druhou alternativou je zkrácení časového testu z vládou navrhovaných šesti měsíců na tři měsíce. Já bych tady chtěl říci následující věc. Já myslím, že všechny argumenty, které počítají s tím, že to pomůže k rozhýbání kapitálového trhu, že to má význam pro normálního člověka, který se nezabývá obchodováním na burze nebo obchodováním s cennými papíry, jsou do jisté míry falešné. Myslím, že bych byl schopen uvést celou řadu případů, kdy nákup akcií není uskutečňován v prvé řadě s cílem investovat do té či které společnosti v očekávání budoucích výnosů, budoucích dividend apod., ale že je prováděn s cílem nakoupit, prodat a mít z toho zisk. V našich neustálených poměrech, kde není velkým problémem vědět o tom, že jistá společnost bude například zvyšovat základní jmění apod., kde jsou k dispozici informace, které se blíží svým charakterem vnitřním informacím apod., by toto osvobození příjmů bylo velmi nebezpečné. Umím si představit situaci, kdy třeba některá akciová společnost v těchto podmínkách vypustí na veřejnost nepodložené zprávy, které povedou k masovému zbavování se akcií.

Tyto akcie budou nakupovány velmi levně s tím, že později je s velkým ziskem někdo prodá. Pokud by toto mělo být osvobozeno od daní, bylo by to velmi špatné. Narušil by se tím jeden z dalších principů, které máme u daně z příjmů, a sice princip univerziality zdanění příjmů. Čili pokud bych z těch dvou pozměňovacích návrhů pana poslance Lobkowicze bych si měl vybrat, tak v každém případě bych odmítl ten první, který se týká osvobození, ale o zkrácení časového testu, i když vláda navrhovala 6 měsíců, bychom, myslím, mohli uvažovat. Bylo to konec konců tak i v první republice. My jsme chtěli volit opatrnější postup, postupně snižovat ten časový test. Víte dobře, že byl 12 měsíců, vláda teď navrhla 6. To je, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, zhruba vše, co jsem chtěl ve svém závěrečném slově říci. Ještě jednou vám všem děkuji za pozornost, kterou jste věnovali zákonu o dani z příjmu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a dávám slovo společnému zpravodaji výboru, aby se vyjádřil k rozpravě, případně přednesl závěrečné slovo, a budeme se věnovat pozměňovacím návrhům. Než mu udělím závěrečné slovo, hlásí se pan kolega Vyvadil, zřejmě s replikou. (Poznámky ze sálu.) S faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministře, nedělejte, že jste mi nerozuměl. Samozřejmě, že 10 000 jako osobní příjem ... (Připomínky ze sálu: To není technická poznámka!) Bylo to nepochybně míněno jako prostředek na zakoupení ... (Opět připomínky ze sálu.) Pane předsedající, odejměte mi slovo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se vzdám závěrečného slova zpravodaje, protože vše podstatné řekl ve svém shrnujícím projevu pan ministr. Dovolím si potom vyjádřit se během hlasování k jednotlivým návrhům, tak jak padaly, abych eventuálně zdůvodnil stanovisko zpravodaje.

V rozpravě vystoupilo celkem 18 poslanců, některé návrhy si protiřečily, některé uváděly do nesouladu různé paragrafy tohoto zákona a jak již se zmínil pan ministr, některé návrhy, které tady zazněly, jsou už součástí společné zprávy, čili bude bezpředmětné o nich hlasovat. Tak jak na ně budeme narážet, tak na ně upozorním. Dovoluji si navrhnout, abychom šli podle jednotlivých návrhů, tak jak byly předneseny, a abychom o nich hlasovali.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Než tak učiníme, všechny vás odhlásím a prosím o novou prezentaci.

Poslanec Robert Kolář: Dovolím si navrhnout proceduru. Jelikož máme před sebou všichni tisk a měli jsme jej dostatečně dlouho, domnívám se, že není potřeba číst všechny pozměňovací návrhy, ale že budeme hlasovat jen o těch číslech, pokud je s tím takto souhlas.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že souhlas je všeobecný.

Poslanec Robert Kolář: Jako první vystoupil pan kolega Maryt se třemi pozměňovacími návrhy, z nichž dva jsou pod bodem 1 a třetí je pod bodem 2. Požádal, abychom o těchto třech návrzích hlasovali současně. Jako zpravodaj blok těchto návrhů nepodporuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Navrhovatel také ne. Budeme tedy hlasovat o těchto návrzích.

Kdo je pro v hlasování č. 108? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrhy nebyly přijaty v poměru hlasů 63 pro, 86 proti, 15 se zdrželo hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod č. 3. Přijetí nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Zástupce navrhovatele také nedoporučuje. Budeme tedy hlasovat v hlasování č. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 80 pro, 61 proti, 23 se zdrželo hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Bod č. 4 filosoficky přednesl nejprve pan kolega Maryt, ale v podstatě znění, o němž budeme hlasovat, po něm zpřesnil pan kolega Hirš a pan kolega Maryt to svoje opět na konci pozměňovacích návrhů zpřesnil. Čili oba vlastně na něm nakonec nalezli souhlas a já tento pozměňovací návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy - hlasování č. 110? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrhy byly přijaty poměrem hlasů 163 pro, 4 proti, 1 se zdržel hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Jako druhý vystoupil pan kolega Hirš. K tomu prvnímu pozměňovacímu návrhu bych chtěl říci, že jeho filosofie zůstává v té novele, kterou jsme dostali jako vládní návrh, zachována. Čili v podstatě tento návrh by byl duplicitní. Z tohoto důvodu jej nedoporučuji, ne proto, že bych měl něco proti filosofii, ta zůstane v zákoně zachována.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro tento pozměňovací návrh v hlasování č. 111? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 70 proti, 74 se zdrželo hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Druhý pozměňovací návrh je obsažen ve společné zprávě na str. 2. Já se domnívám, že o něm nelze hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, pan poslanec souhlasí s tímto výkladem. Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Jako další je pozměňovací návrh č. 3 pana kolegy Hirše. Jako zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro v hlasování č. 112? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 86 proti, 22 se zdrželo hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Další v pořadí je pozměňovací návrh č. 4 kolegy Hirše. Také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat v hlasování č. 113. Kdo je pro tento pozměňovací návrh pana poslance Hirše? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 73 proti, 40 se zdrželo hlasování.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP