Čtvrtek 8. prosince 1994

3. den schůze (8. prosince 1994)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml.

(Jednání opět zahájeno v 9.22 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do této doby se registračními kartami přihlásilo 74 členů Poslanecké sněmovny, to znamená, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji přerušené jednání 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Dále vítám samozřejmě členy vlády České republiky, všechny milé hosty.

Než budeme pokračovat v projednávání schváleného pořadu schůze, žádám ty, kdo mají náhradní registrační karty, aby se postupně přihlásili a uvedli čísla těchto karet. Jako první je to kolega Němčík s kartou číslo 1, kolega Karas s číslem 4, kolega Wagner s číslem 2, kolega Honajzer s číslem 3. Děkuji.

Paní poslankyně, páni poslanci, včera se sešel organizační výbor a doporučuje vám rozšířit pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny o tři body: Návrh organizačního výboru na upuštění od projednávání zásad zákonů, návrh organizačního výboru na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednávání návrhu zákona a vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Projednávání posledního návrhu je samozřejmě podmíněno schválením dvou předchozích. Předpokládám, že jste prostřednictvím svých zástupců v organizačním výboru o tomto postupu informováni. Táži se, zda se někdo k předneseným návrhům organizačního výboru chce vyjádřit. Nechce, děkuji.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Protože uvedené tři návrhy spolu souvisejí, doporučuji o nich hlasovat najednou. Má někdo jiný názor? Nemá, děkuji. Zahájil jsem 88. hlasování.

Kdo návrh organizačního výboru podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 70, proti 6, zdrželo se 27 poslanců. Konstatuji, že jsme rozšířili pořad této schůze a doporučuji ve smyslu doporučení organizačního výboru, abychom tyto body zařadili na program po projednání návrhu zákona o státním rozpočtu. Je souhlas? Je, děkuji.

Nyní již budeme pokračovat v našem jednání. Včera večer jsme přerušili rozpravu u vládního návrhu zákona o daních z příjmu. Budeme tedy pokračovat v rozpravě, do které je přihlášeno písemně ještě několik poslanců. Ještě jednou zopakuji jejich jména: kolega Kulička, Recman, Křížek, Valach, Pěnička, Vrzal, Wagner, Lobkowicz. Prosím pana kolegu Kuličku, aby se ujal slova, připraví se kolega Recman.

Poslanec Pavel Kulička: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, přednesu sérii pozměňovacích návrhů, předám je potom písemně. Budu se snažit zkrátit to o text, který máte ve smyslu vládního návrhu zákona, nebo přečíst ty části, které budeme chtít zachovat, změnit, zrušit.

V původním znění § 2 odst. 5 - zahraničním odborníkem je fyzická osoba s bydlištěm v zahraničí, která byla zahraničním subjektem vyslána jako odborník (expert) se specifickými znalostmi k poskytnutí odborné pomoci osobám se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo ve stálé provozovně. Naše navrhované znění je zachovat původní znění. Odůvodňujeme to následujícím způsobem.

Z navrhovaného opatření je zřejmý logický úmysl zúžit okruh poplatníků, kterých se bude toto zvýhodnění dotýkat. Praxe je ovšem taková, že firmy se snaží motivovat tyto experty různými způsoby a často také částí majetku firmy. Pokud bude vyslán jako odborník do akciové společnosti a získá část akcií, bude asi u něho převažovat činnost odborníka a bude se na něj úleva vztahovat. Pokud ale situace nastane u společnosti s ručením omezeným a on se tím pádem stane společníkem této společnosti, lze usoudit, že už se na něj výše uvedená podmínka vztahovat nebude, protože zde nepůsobí výlučně jako expert, ale současně jako společník.

Z těchto důvodů je účelné slovo "výlučně" ze zákona vypustit, neboť je nesystematické, aby v podstatě stejná věc byla posuzována jinak pouze podle právní podstaty společnosti. Paradoxně by to znamenalo, že by expert nemohl řídit služební automobil při služební cestě. Nejedná se o poskytnutí výlučně odborné pomoci. Podobně paradoxních situací by odborníci zřejmě našli celou řadu.

V původním znění § 3 odst. 4 navrhujeme § 3 odst. 4 předmětem daně nejsou, b) úvěry a půjčky, c) přijaté a vydané zálohy poplatníky, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.

Odůvodnění: uvedeme-li si jako příklad stavební firmu, která přijme zálohu na konci zdaňovacího období na stavební práce, pokud vede podvojné účetnictví, zdaní svůj zisk v roce, ve kterém zisku dosáhl. Vede-li jednoduché účetnictví, zdaní v roce přijetí zálohy celou zálohu a příští rok vykáže ztrátu, kterou bude kompenzovat se svými dalšími příjmy. Navrhované znění by tuto tvrdost odstranilo.

K § 4 odst. 1 písm. b) - vládní návrh vynechám. Navrhované znění: "Příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písm. a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů. Pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou)" - dále pokračuje text "osvobození atd."

Odůvodnění: Uvedená změna se týká případu, kdy nemovitosti přecházejí postupným děděním v řadě přímé a teprve druhý nebo další dědic se rozhodne pro její prodej. Je proti duchu zákona, aby nemovitost, kterou otec odkázal své manželce a ta v případě úmrtí svému synovi, platil tento daň z příjmu v případě jejího prodeje.

§ 4 odst. 1 - navrhované znění: Od daně jsou osvobozeny pod písmenem u) - příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhradu za uvolnění bytu a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu použil nebo použije na obstarání bydlení nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal, a její přijetí oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo.

Odůvodnění: V praxi je velice častý případ, kdy si uživatel bytu vezme půjčku na obstarání bydlení a teprve po odstěhování je vyplaceno odstupné, které použije na úhradu této půjčky. Navrhované znění zahrnuje i tuto variantu.

Navrhované znění k § 14 odst. 1 - původní znění opět vynechávám. Příjmy uvedené v odst. 2, které jsou výsledkem několikaleté činnosti poplatníka nebo platné s využitím věcí a práv najednou za více let, lze rozdělit poměrně na zdaňovací období, v němž byly dosaženy, a na zdaňovací období předcházející, nejvýše však na tři poměrné části. Příjmy z lesního hospodářství dosažené těžbou dřeva a příjmy z vybraných zemědělských produktů, u kterých vegetační proces přesáhne tři roky, lze rozdělit nejvýše na deset poměrných částí.

Tato věc se týká pochopitelně i vinic. Odůvodnění. Je nelogické, aby se z příjmů zemědělské produkce nedaly rozdělit příjmy po celé období, po které trval vegetační proces.

§ 15 odst. 1. Navrhované znění § 15, odst. 1 písm. e) - 15 tisíc Kč ročně, pobírá-li poplatník invalidní důchod nebo jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je invalidita, došlo -li k souběhu nároku na starobní a invalidní důchod, nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů, než proto, že je invalidní.

Pod písm. f) - 45 tisíc Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P (neboli zvláště tělesně postižený s průvodcem). Odůvodnění. Ačkoliv se ostatní částky za poslední roky valorizovaly o více než 17%, zůstávají částky pro invalidní občany na stejné úrovni, přičemž zejména tito občané mají ztížené společenské postavení a životní náklady mají stejné jako práceschopní občané. To se týká mimo jiné i neschváleného navýšení na osobní asistenci. Týkalo se to Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve vládním znění v § 18, odst. 3 je rozpor, a tady možná poprosím pana předkladatele, pana společného zpravodaje, aby se rozhodl, co s tím, protože já nejsem legislativec. Rozpor je v odkazu odst. 4. Tento bod se v § nevyskytuje. Mám tedy dotaz, jestli se v tomto případě nejedná o tiskovou chybu a v odst. 4 by neměly být označeny obecné body.

Navrhované znění § 4 odst. 1, písm. b) - z prodaného nebo jiným způsobem vyřazeného majetku poplatníka, hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat. Odůvodnění. Domníváme se, že navrhované znění lépe vystihuje podstatu vyřazení majetku a zmenšuje možnost různých výkladů stejné skutečnosti. Pokud bych četl něco navíc oproti společné zprávě, vzniklo to z mé strany ne zcela přesným pochopením, protože mě sem tam chybělo nějaké slovíčko, takže jsem se držel toho, co nám vypracovala expertní skupina.

V § 24, odst. 2 navrhované znění - příspěvky profesní komise či sdružení (právnické osobě) i s nepovinným členstvím (komory, cechy, sdružení), pokud tato právnická osoba zajišťuje odborné zvyšování kvalifikace v oboru, které souvisí s dosahováním zdanitelných příjmů poplatníka anebo tato povinnost vyplývá ze zvláštního zákona. Odůvodnění. Do žádného z těchto sdružení či cechů nevstupuje podnikatel ze zábavy, ale vždy za účelem lepší informovanosti, snazšího získání zakázek, možnosti inzerce apod. Vždy je toto prováděno za účelem zvýšení příjmů. Z těchto důvodů je to také nutno považovat za výdaj (náklad) na udržení a dosažení příjmů.

Navrhované znění oproti vládnímu návrhu § 24, odst. 2, písm. j), odst. 4 - provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované do výše stravného podle zvláštního předpisu na jedno teplé jídlo v průběhu jedné pracovní směny.

Dále pokračuje vládní návrh. Odůvodnění. Stravné ze zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, není úhradou jídla na cestě, ale příspěvek na zvýšenou cenu v restauraci. Je proto nelogické, aby v případě, že do stejného subjektu bude vyslán pracovník na závodní stravování, byla tato náhrada krácena na 70%.

Mám zde pozměňovací návrh k § 24, odst. 4. S panem předkladatelem jsme se včera shodli, že to bylo vypuštěno ve společné zprávě, přesto to přečtu celé, protože při konzultacích mi někteří kolegové říkali, že tomu tak není. Čtu tedy vládní znění - u motocyklů a osobních automobilů využívaných k jiným účelům, než k provozování osobní dopravy na základě vydané koncese se v případě, kdy nájemné za celou dobu přesáhne půl milionu Kč, uznává jako výdaj (náklad) na celou dobu nájmu pouze nájemné ve výši 500 tisíc Kč a v jednotlivých zdaňovacích obdobích pouze poměrná část z 500 tisíc Kč připadající na příslušné zdaňovací období. Přitom pro uznání nájemného jako výdaje (nákladu) platí pouze podmínka uvedená v písm. a).

§ 26, odst. 3, písm. c) - u motocyklů a osobních automobilů, u nichž se vstupní cena stanoví podle § 29, odst. 1, písm. a), bod 2 se výdaje hrazené nájemcem pro účely zákona uznávají pouze do výše rozdílu mezi částkou půl milionu Kč a nájemným za celou dobu nájmu.

§ 29, odst. 1, a) - pořizovací cena, je-li pořízena úplatně, avšak za prvé při úplatném pořízení motocyklu a osobního automobilu využívaných k jiným účelům, než k provozování osobní přepravy na základě koncese za cenu vyšší, než 500 tisíc Kč, uznává se pro účely tohoto zákona vstupní cena ve výši 500 tisíc Kč, s výjimkou uvedenou v bodě 2; bod 2 - při koupi motocyklu a osobního automobilu využívaných k jiným účelům, než k provozování osobní dopravy na základě koncese po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí, kde součet kupní ceny nájemného za celou dobu nájmu (§ 24, odst. 2, písm. h) a odst. 4) a hodnoty jiného majetku (§ 26, odst. 3, písm. c) je vyšší než 500 tisíc Kč, uznává se pro účely tohoto zákona vstupní cena ve výši půl milionu Kč snížená o nájemné za celou dobu nájmu a hodnotu jiného majetku. Odůvodnění. V první řadě je návrh opět v nesouladu s jinými zákony, neboť zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, živnostenský zákon, pojem koncese k provozování osobní přepravy nezná. Z podobných pojmů můžeme namátkou jmenovat koncese k provozování silniční motorové dopravy nebo taxislužbu.

Finanční úřady pro splnění podmínky pro zvýhodnění poplatníka zcela správně vyžadují výše citovanou koncesi, kterou na druhé straně poplatníkovi nikdo nevystaví, protože není v souladu s živnostenským zákonem.

Další problém vyvstává s pořízením vhodného vozidla v této cenové kategorii. V současné době se musí posuzovat při posuzování vozidla i jeho aktivní a pasivní bezpečnost, která již dnes předpokládá vybavení vozidla standardem jako je ABS, airbagem, klimatizací snižující v letních měsících únavu řidiče a delší rozvor vozidla nutný pro pohodlné cestování na delších vzdálenostech.

V cenové kategorii do půl milionu Kč se zde žádné vozidlo vhodné pro časté a delší cesty nenabízí, o výbavě prvky zvyšujícími bezpečnost ani nemluvě. V této chvíli bychom si měli uvědomit, že tento fakt poznali i naši vládní představitelé a sami využívají vozidla, která navrhovaný cenový limit několikrát překračují.

Navrhovaný následný problém vzniká při potřebě zakoupení mikrobusu, např. pro dovoz vlastních zaměstnanců na vzdálené pracoviště. Tyto mikrobusy jsou dle vyhlášky č. 41/1984 Sb. FMD zařazeny do kategorie M1 osobní automobily. Znamená to tedy, že výše uvedeným opatřením je podnikatel motivován k zakoupení dvou levnějších vozidel, která budou mít následně dvojnásobnou spotřebu, dvojnásobné exhalace atp.

Nejzávažnější problém vidíme v omezování podnikání, protože kde je jistota, že příští rok nám nebude argumentováno např. tím, že počítače jsou ve firmách zbytečné a že je možno provozovat podnikání i s kalkulačkou v ruce. Především vlastní podnikatel, který nese celé riziko případného úspěchu či neúspěchu firmy, by měl rozhodovat o tom, co k podnikání potřebuje a co je zbytečné a není možné, aby ho v tomto rozhodování omezovaly zákony. Nehledě na to, že i toto ustanovení se dá velice jednoduše obejít, a pouze to ve výsledném efektu zvyšuje administrativní pracnost jak podnikatele, tak finančních orgánů při jeho kontrolách.

V důvodové zprávě, kde se vysvětluje důvod tohoto nesystémového opatření, se autoři dopustili dvou nepřesných závěrů. Zaprvé v případě, že by automobil v pořizovací hodnotě měl stejnou užitnou hodnotu jako automobil kategorie vyšší, tak by všechny automobilky vyrábějící tyto dražší automobily zkrachovaly, neboť bychom všichni jezdili ve drahých vozech. Druhý demagogický argument spatřujeme v argumentaci, resp. citování daňových zákonů jiných zemí. Je velice zavádějící uvést jakoukoliv hodnotu z jiného daňového systému, pokud neuvedu jiné údaje, jako jsou třeba doby odpisování, celkové daňové zatížení apod.

Mohu to ocitovat ze zkušenosti jednoho mého dobrého učitele, který - když se jednoho večera probudil, probudil se v airbagu, a oni ho zatím vyprošťovali z jeho služebního vozidla. Takže já si myslím, že v tomto případě je to namístě. Omlouvám se předkladateli a zpravodaji, jestli jsem nadbytečně hovořil.

Navrhované znění k § 34 odst. 4: Odpočet podle odst. 3 nelze uplatnit u a) letadel, motocyklů a osobních automobilů, nejsou-li využívány provozovateli silniční motorové dopravy, taxislužby a provozovateli autoškol na základě vydané koncese.

Odůvodnění: Zákon č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů nezná pojem koncesovaná živnost osobní dopravy a z tohoto důvodu nemůže mít žádný provozovatel koncesi s tímto názvem, má buď koncesi na taxislužbu nebo na silniční motorovou dopravu. Je pochopitelné, že finanční úřady neuznávají nárok na odpočet 10% ze vstupní ceny, neboť není splněna podmínka daná tímto zákonem.

Navrhované znění § 35 (1) Poplatníkům uvedeným v § 2 a § 17 se daň snižuje o a) částku 9000 Kč za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností, b) částku 26 500 Kč za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, c) částku 36 000 Kč za každého pracovníka, pokud je držitelem ZTP-P, d) - původní odstavec c).

Odůvodnění: Motivace zaměstnavatele se v důsledku inflace snižuje, a proto by původní částky bylo vhodné valorizovat. Zavedení nové kategorie pracovníků držitelů ZTP-P, což jsou třeba vozíčkáři, je nutné, protože náklady na zaměstnavatele s jejich pracovním zařazením se zvyšují o speciální sociální zařazení, které musí pro tyto pracovníky vytvořit, o bezbariérový přístup a v neposlední řadě o zvětšené plochy, které vozíčkáři ke své práci potřebují. Dále je třeba zdůraznit, že tito občané mají obvykle plno dalších zdravotních problémů, které komplikují jejich uplatnění v pracovním procesu. Pro náš stát je sociálně potřebné, aby zaměstnavatelé tato místa vytvářeli, a proto je nutno je motivovat touto peněžitou slevou na dani, která jim kompenzuje nevýhodnost těchto zaměstnanců.

To je vše. Děkuji za pozornost. Předám protokolu i předkladatelům písemně. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme kolega Recman. Připraví se kolega Křížek.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, novela zákona o daních z příjmů je zdůvodňována jednak záměrem vlády postupně snižovat daňové zatížení poplatníků, jednak upřesnit znění zákona a odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z praxe jeho uplatňování. První záměr je realizován navrhovaným snížením daně z příjmů právnických a fyzických osob, zvýšením nezdanitelného základu daně u fyzických osob a úpravami odpisů.

Navrhované snížení daně je ovšem natolik nevýrazné, že ze shora uvedeného záměru činí podle mého názoru pouhou deklaraci. K žádoucímu oživení podnikatelské činnosti je zcela nedostatečná. Navíc slouží více velkým podnikatelům než středním a malým, kteří to v současné době nejvíc potřebují.

Zvýšení spotřebních daní, které zatíží obyvatelstvo dalšími 600 miliony Kč, naopak jeho daňovou situaci ještě zhorší. Celkový dopad této části souboru daňových zákonů postavení občanů jako spotřebitelů zhorší, přičemž kapitálotvorná funkce daňové úlevy podnikatelům je minimální.

Pokud se týká praktických zkušeností z uplatňování daně z příjmů, hlavní z nich spočívá v existenci nedoplatků ve výši 5 miliard Kč na dani z příjmu právnických osob, jak je to předpokládáno vládou za rok 1994. Žádná účinná opatření, kterými by se vzniku těchto nedoplatků předešlo nebo alespoň se snížila jejich výše, však novela zákona neobsahuje. Výsledkem je pak snaha kompenzovat daňový výpadek daně z příjmů z jiných rozpočtových výdajů, v tom i z pojistného na sociální zabezpečení. Na nedostatky daňového systému tedy opět doplácejí ti, kteří nemají možnost obrany.

Dílčí textové úpravy jsou v některých případech legislativně technické, v jiných případech znamenají věcné změny, nevybočující z dosavadního celkového zaměření zákona. Spornými místy v tomto návrhu zákona jsou podle mě tato dvě: První sporné místo se týká zařazení "výživného, důchodů a obdobných požitků" do zdrojů příjmů poplatníka. Týká se to bodu 75 novely zákona, je to § 22 odst. 1. Má jistě smysl pro stanovení výše odpočtu ze základu daně. Mohlo by se však případně stát i základnou pro budoucí zdanění např. starobních důchodů, které bylo již dříve nadhozeno. Např. u dávek penzijního připojištění se počítá se zvláštní sazbou ve výši 15%, tak jak je to avizováno v bodu 125, což by mohl být eventuální precedens pro další novelu zákona. Pravda, u důchodů je v textu zákona odkaz 11, jeho znění však není uvedeno, který možná věc blíže vysvětluje. V předchozích textech zákona však zmíněný druh příjmů uveden není a důvod jeho zařazení není v doprovodném textu předložené novely zákona nijak komentován.

Druhým sporným bodem je zachování zvláštní sazby daně 25% z dividendových příjmů pro akcionáře investičních fondů. Týká se to rovněž bodu 125.

V jeho důsledku se jejich příjem zdaňuje 3krát: jednou jako daň z příjmů obchodní společnosti, jejíž je investiční fond akcionářem, kdy plátcem je podnik, podruhé jako dividendový příjem investičního fondu, plátcem je sám investiční fond, potřetí jako dividendový příjem akcionáře investičního fondu, akcionář platí srážkou při výplatě dividendy.

Akcionáři investičních fondů jsou tímto výrazně diskriminováni, přičemž je známo, že převážná část účastníků kupónové privatizace investovala především prostřednictvím investičních fondů. Měl bych tedy dotaz na pana ministra Kočárníka, jestli můj výklad této problematiky je takto chápán i předkladatelem, případně jestli jeho výklad je jiný.

Pokud se týká změny zákona o cenných papírech, která ukládá zveřejňovat obchody uzavírané přímo u přepážek Střediska cenných papírů, je správná a potřebná, já osobně ji podporuji.

Na závěr svého vystoupení bych přednesl tři pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh se dotýká celé novely zákona. Vzhledem k velkému počtu změn v textu by mělo být podobně jako u jiných novel uloženo zmocnění předsedovi PS, aby ve Sbírce zákonů vydal úplné znění. Doporučuji vložit nový čl. IV.: Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů ČR vyhlásil úplné znění zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem. - Konec textu. Čl. IV. přejmenovat na čl. V.

Druhý pozměňovací návrh je obdobný jako přednesl pan poslanec Kulička - za bod 121 se vkládá nový bod, který zní: V § 35 odst. 1 se za písm. b) vkládá nové písm. c), které zní: částku 36 000 Kč za každého pracovníka, pokud je držitelem průkazu ZTP-P.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako d).

Posledním pozměňovacím návrhem je návrh, který se týká částečné úhrady nákladů zaměstnance na cesty do zaměstnání. Novelou zákona o dani z příjmů, která byla platná od srpna 1993, byla z § 6 odst. 13 vypuštěna paušální částka na částečnou úhradu nákladů zaměstnance na cesty mezi bydlištěm a pracovištěm, která byla ve výši 200 Kč měsíčně. Tato paušální částka byla daňově odpočitatelným nákladem na pracovní sílu. Vypuštění bylo zdůvodněno převedením financí do místních rozpočtů na posílení místní dopravy. Tato argumentace se však v praxi ukázala jako neodůvodněná. Vzhledem k tomu, že paušální částka na částečnou úhradu nákladů zaměstnance na cesty mezi bydlištěm a pracovištěm bez ohledu na druh dopravy je nákladem na pracovní sílu, a tato částka také může být částečným hrazením výdajů či nákladů spojených s dosahováním, zajišťováním a udržováním příjmů, navrhuji proto doplnit do § 6 odst. 13 zákona o dani z příjmů písm. c) takto:

"c) Částku 200 Kč za každý kalendářní měsíc výkonu práce na částečnou úhradu nákladů zaměstnance na cesty do práce a zpět, vykonává-li zaměstnanec pro zaměstnavatele práci ve více než 5 kalendářních dnech v kalendářním měsíci a nejde-li o zaměstnance, jejichž dohodnuté nebo sjednané pravidelné pracoviště má popisné číslo shodné s místem bydliště."

Je to ustanovení, které v zákoně o dani z příjmů bylo ve stejné formulaci od počátku existence nové daňové soustavy, to znamená v roce 1993.

Mám druhý a poslední dotaz na pana ministra Kočárníka, jestli vláda předpokládá v souvislosti s připravovaným zvýšením cen jízdného v osobní dopravě, tak jak jsem to zatím zaregistroval ve sdělovacích prostředcích, jestli vláda nebo ministerstvo financí připravuje určitou kompenzaci pro některé skupiny obyvatel, např. pracující dojíždějící do zaměstnání, žáky škol apod. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme kolega Křížek, připraví se poslanec Valach.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, dovoluji si navrhnout dva pozměňující návrhy, týkající se zákona, jehož novelu právě projednáváme. Musím sdělit, že se zemědělstvím profesionálně zabývám, to je vám koneckonců známo, ale ani jeden z návrhů se netýká podniku, ve kterém pracuji. Nejde tedy o střet zájmů.

Chtěl bych říci, že oba návrhy byly projednány a přijaty zemědělským výborem, ale nejsou uvedeny ani mezi nezařazenými pozměňovacími návrhy ve společné zprávě.

Můj první návrh se týká problematiky uplatňování daňových odpisů, a to v případě uzavření písemné smlouvy mezi vlastníkem a nájemcem, kde je podle dosavadní právní úpravy třeba splnit dvě podmínky. Jedná se o to, že bude pronajat soubor movitých a nemovitých věcí, používaných pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období. To je právě kámen úrazu. Domnívám se, že písemná smlouva uzavřená mezi vlastníkem a nájemcem, ve které se vlastník dohodne s nájemcem, v otázce uplatňování odpisů je to dostatečným podkladem pro to, aby odpisy uplatňoval ten, kdo majetek skutečně užívá pro zajištění zdaňovaných příjmů. Nevidím tedy potřebu svazovat nájemce dalšími podmínkami, které - jak hospodářská praxe potvrzuje - jsou v zemědělství těžko splnitelné.

Proto navrhuji nové znění odst. 2 § 28 takto: "Pronajatý hmotný a nehmotný majetek může na základě písemné smlouvy s vlastníkem odepisovat nájemce po dobu trvání nájemní smlouvy."

Druhý můj pozměňovací návrh se týká problematiky odepisování ztrát. Z hlediska zemědělské výrobní praxe považuji za velmi žádoucí prodloužení lhůty pro odečítání ztrát z dosavadních 5 na 7 let. Jak víte všichni, naše zemědělství již čtvrtým rokem hospodaří se ztrátou. Celková ztráta za ty čtyři roky bude asi 40 mld. korun. Tím by měl být zmírněn dopad důsledků negativních výrobních efektů. Odkladem řešení tohoto problému až na rok 1998 se rozhodně nepřispěje k posílení jistoty zemědělců v jejich dalším ekonomickém rozhodování.

Proto navrhuji v § 34 odst. 1 stávajícího zákona, a to v jeho první větě nahradit slova "nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích" slovy "nejdéle v 7 zdaňovacích obdobích". Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme kolega Valach, připraví se kolega Pěnička.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP