Středa 7. prosince 1994

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrhy k tisku 1218. Jsou rozděleny do dvou bloků, k bodům 55, 57 a 59 s jedním zdůvodněním, a pak bodu 56 se zdůvodněním dalším.

Tedy návrh první. V bodu 55 nahradit slova "24 tisíc" slovy "27 tisíc".

Za druhé - k bodu 57, slova "24 tisíc" nahradit také slovy "27 tisíc".

K bodu 59, nahradit "24 tisíc" opět slovy "27 tisíc".

Zdůvodnění: zákon č. 586/1992 Sb. zavedl nový systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Prostřednictvím základní nezdanitelné částky 1 700 korun měsíčně - je to 89% čisté minimální mzdy a 87% životního minima daňového poplatníka tím byl tak vlastně stanoven normativ nezdanitelné části reprodukčních nákladů pracovní síly v České republice. Současně byla zavedena další nezdanitelná částka 200 korun měsíčně na částečnou úhradu nákladů denně dojíždějícím zaměstnancům do zaměstnání. Tato nezdanitelná částka, jak je známo, byla k 1. 1. 1994 zrušena zákonem č. 323/1993 Sb. Od 1. ledna 1993 do října 1994 vzrostl úhrnný index spotřebitelských cen o 27,4%, clo konce roku 1995 vláda prognózuje dalších 7,8 až 9,8% růst. Navržená valorizace základní nezdanitelné částky na 2 000 korun měsíčně zaostává za mírou inflace o 10,6 procentních bodů již koncem roku 1994. Během roku příštího dojde k dalšímu znehodnocení o 7 až 9 procentních bodů. Snižovat daňové zatížení nejvyšších příjmových kategorií na úkor růstu daňového zatížení ostatní populace považujeme za sociálně diskriminační a politicky neodpovědné. Pozměňovací návrhy tedy sledují zachování státem garantované míry reprodukce pracovní síly začátkem roku 1993.

Návrh v pořadí čtvrtý k bodu 56. Tam celé nové znění odstavce b):

"12 000 korun ročně na jedno vyživované dítě, žijící v domácnosti s poplatníkem, 31 200 korun ročně na dvě vyživované děti, žijící v domácnosti s poplatníkem, 54 000 korun ročně na tři vyživované děti a 12 000 korun ročně na každé další vyživované dítě, žijící v domácnosti s poplatníkem. Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění snížení." (To je věta původní).

Zdůvodnění: zrušením diferencovaných daňových sazeb poplatníků se závislými dětmi došlo při zavedení sociálního a zdravotního pojištění od ledna 1993 k daňovému zatížení rodin se dvěma a více vyživovanými dětmi. Navíc nedůsledná valorizace znehodnotila nezdanitelnou částku na vyživované dítě o 8,2% bodů koncem roku 1994. Současně s 12 - 51% poklesem kupní síly dětských přídavků je nárůst daňového zatížení vícedětných rodin základními příčinami podstatného poklesu jejich životní úrovně. Domnívám se také, že je to jedna z hlavních příčin nejnižší natality v posledních dvoustech letech.

Pozměňovací návrh sleduje zachování daňových úlev dvou a tříčlenných rodin v rozsahu bývalé daně ze mzdy. To jsou ty daňové sloupce. Odepsané peníze budou státu vráceny snížením dávek sociální péče. Děkuji vám a předávám to písemně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Kubiš a připravil se pan poslanec Pavel Kulička.

Poslanec Josef Kubiš: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám několik pozměňovacích návrhů. K § 24 odst. 2 písm. u) na konci odstavce vynechat čárku a pokračovat textem "a silniční daň zaplacená zaměstnavatelem za svého zaměstnance".

Odůvodnění: silniční daň zaplacená zaměstnavatelem za svého zaměstnance podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dani je povinný náklad, ke kterému je zaměstnavatel, daňový subjekt povinen ze zákona.

K § 25 odst. 1. Doplnit nové písmeno ž) s tímto textem: "odstupné při zrušení smlouvy".

Odůvodnění: doplnění § 25 odst. 1 o další daňově neuznatelnou nákladovou položku, to je odstupné při zrušení smlouvy, sleduje odstranění možných spekulativních ujednání v rámci smluv, které by směřovaly ke krácení základu daně.

K § 26 odst. 3 doplnit nové písmeno d) s tímto textem: "opravné položky k úplatně nabytému majetku (odkaz 20)".

K § 30 vložit nový odst. 13 s textem "doba odpisování jiného majetku podle § 26 odst. 3 písm. d) je 15 let. Odpis se stanoví rovnoměrně s přesností podle odstavce 10, přitom a) aktivní opravná položka se odepisuje do nákladů (odkaz 20), b) pasivní opravná položka se odepisuje do výnosů (odkaz 20)."

Poznámka: nutno opravit potom číslování odstavců § 30 a změnit odkazy.

Odůvodnění: uvedené doplnění sleduje vymezení opravné položky k úplatně nabytému majetku jako jiného majetku z důvodu odstranění nejasností a pochybností při jejich odpisování dle zákona o dani z příjmu. Změna je provedena také z důvodu změny přílohy v zákonu o dani z příjmů, kdy v novém znění již chybí vymezení opravné položky k úplatně nabytému majetku jako majetku zařazeného do třetí odpisové skupiny podle původního znění zákona.

Poslední návrh k § 36 odst. 1 písm. a), bod 1. Doporučená úprava bude:

na konci věty nahradit text "v odst. 2 písmena c) a d)" textem "v odst. 2 písm. b), bod 3 písmena c) a d)".

Odůvodnění: změna je provedena s cílem sjednocení výše zvláštní sazby daně z úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od svých zaměstnanců, daňových tuzemců a daňových cizozemců.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kubišovi. Paní a pánové, při pohledu na hodiny zjistíte, že se naplnila 18. hodina a 30. minuta, tedy čas, který by signalizoval, že bychom měli přerušit v tomto okamžiku tento bod a věnovat se mu zítra ráno.

Chci vám sdělit, že mám ještě asi 8 přihlášek do rozpravy a mám rovněž signály o tom, že některé přihlášky do rozpravy budou znamenat 10 až 20 pozměňovacích návrhů, čili značné množství. Je třeba se poradit, protože by bylo velice příjemné, kdybychom mohli dnes rozpravu ukončit, aby během noci mohly být zpracovány pozměňovací návrhy a mohli jsme zítra pokračovat již se zpracovanými návrhy. Hovořím o tom proto, že se chci s vámi poradit. Hlásí se pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, já samozřejmě mohu říci jenom svůj názor a možná, že věc bude muset být rozhodována hlasováním. Velmi bych ale doporučil rozpravu k tomuto zákonu ukončit ještě dnes, protože se domnívám, že je to racionálnější.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Ivan Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, omlouvám se, ale chtěl bych v této chvíli požádat jménem klubu ODA o 30 minutovou přestávku na kluby. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Exner. Registruji žádost předsedy poslaneckého klubu ODA.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, navrhuji, aby v této chvíli byla schůze do zítřka přerušena. Bylo by možné dokončit rozpravu, kdyby byli 2 přihlášení. Jestliže jste ale zaznamenal 8 přihlášek s tím, ze další jsou ještě možné, domnívám se, že není reálné, aby rozprava skončila do půl až třičtvrtě hodiny a získaný čas by byl na úkor toho, jak se můžeme připravit na další věci, které před námi ještě jsou. Počítáme s delším trváním schůze a domnívám se, že není důvod k tomu, abychom o více než hodinu, možná dvě hodiny, natahovali jednání dnešního dne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi, hlásí se pan předseda Klubu KDS Marek Benda. Mezitím se mně scházejí další přihlášky do rozpravy.

Poslanec Marek Benda: Pane předsedající, vidím to tak, že se dnes rozprava zřejmě neukončí. Přihlášek do rozpravy je velmi mnoho. Možná, že by bylo vhodné, v rámci snahy o racionalizaci, aby se návrhy daly vytisknout, poprosit jednotlivé poslance, kteří se chystají vystoupit s pozměňovacími návrhy, aby je ještě teď písemně dali společnému zpravodajovi, aby se to přes noc vytisklo a měli jsme to ráno na stole. Stejně s nimi musí zítra vystoupit, to je zřejmé a jasné, myslím si ale, že by bylo jednodušší, kdybychom návrhy měli před sebou na stole.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě, jednací řád to umožňuje, ale rozprava stejně zítra bude pokračovat.

Paní a pánové, vzhledem k tomu, co jsem slyšel a u vědomí názoru předsedy klubu ODA, mi dovolte konstatovat, že pro tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a že se sejdeme zítra v 9.00 hodin ráno. Budeme pokračovat rozpravou. Výzvu Marka Bendy berte vážně a je-li to možné, určitě nám to usnadní zítřejší projednávání tohoto bodu. Děkuji. Dobrou noc.

(Schůze přerušena v 18.27 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP