Čtvrtek 8. prosince 1994

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolím si přednést jenom 5 drobných pozměňovacích návrhů, podle mne spíš technického rázu.

První z nich je ve společné zprávě mezi nezařazenými připomínkami. Pokud jsem pilně poslouchal, žádný z kolegů se ho dosud neujal. Jedná se o to, rozšířit dosavadní znění v příloze k zákonu, položky elektrické přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii na znění elektrické přístroje pro drátovou a bezdrátovou telefonii a telegrafii (včetně faxu).

V současné době je v praxi problémem rozlišit, které části zařízení slouží pouze pro drátovou a které pro bezdrátovou telegrafii, proto navrhujeme tyto podmínky sjednotit.

Další návrh se týká také přílohy k zákonu, položek ostatní konfekční textilní výrobky, zejména lodní plachty, stany, padáky a položky lana a síťované výrobky. Obě tyto položky navrhujeme doplnit slovy "pokud není životnost těchto výrobků stanovena jiným závazným předpisem. V tom případě se doba odepisování řídí tímto předpisem."

Pokusím se to odůvodnit. Kupříkladu pro padáky a pro různá lana platí bezpečnostní předpisy, podle kterých jsou vyřazovány po určitých hodinách nebo po určitém zatížení. Není proto vhodné, aby se odepisovaly 8 let.

Další návrh také k příloze, přeřadit položku konstrukce stožárů, sloupů a pilířů z oceli a železa, zejména samostatné konstrukce určené k přemisťování, pokud nejsou stavebními objekty, přeřadit do druhé odpisové skupiny jako položku 2.74, 28.11, 22 s odůvodněním, že samostatné konstrukce, tedy lešení, se podle bezpečnostních předpisů smí používat maximálně 8 let. Považujeme tedy za nelogické, aby se odepisovaly 15 let.

Další návrh, také k příloze, dosavadní znění položek přívěsy, návěsy, kontejnery a položky ostatní samostatné předměty pro motorová vozidla navrhujeme změnit na znění "přívěsy, návěsy, kontejnery za nákladní automobily a ostatní samostatné předměty pro nákladní motorová vozidla" a zavést novou kategorii v první odpisové skupině, a to položky ve znění "přívěsy, návěsy, kontejnery za osobní automobily" a položku "ostatní samostatné předměty pro osobní motorová vozidla". Považujeme za nezdůvodnitelné, aby součásti osobních automobilů, které se odepisují 4 roky, byly odepisovány 8 let.

Poslední pozměňovací návrh - do § 24 odst. 9 vložit větu "Výdajem, nákladem na dosažení a udržení příjmů je poskytnuté odstupné za uvolnění bytu, jestliže tento byt nebude sloužit osobní potřebě poplatníka."

Zákon v dané chvíli řeší pouze situaci toho poplatníka, který přijímá odstupné a zdaňuje jej.

Domníváme se, že z analogie daňových zákonů by mělo vyplývat, že pokud tento příjem je na straně příjemce zdaňován, měl by být i na straně druhé uznán jako výdaj nebo náklad na dosažení a udržení příjmů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme kolega Pěnička, připraví se kolega Vrzal.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dovoluji si podat dva pozměňovací návrhy.

První je čistě technický k bodu 87. Je to návrh na úpravu § 24 odst. 2, písm. k). V uvozovací větě se slovo "avšak" nahrazuje slovem "přitom". Vypustit dosavadní bod 2. V dosavadním bodě 3 se za úvodní slova "stravné při tuzemských pracovních cestách" vkládají slova "podle zvláštního předpisu" s odkazem na poznámku pod čarou č. 5. Dosavadní body 3 až 5 se označují jako 2 až 4.

Druhý pozměňovací návrh se týká společné zprávy. V prvním řádku na str. 14 navrhuji vypuštění: v položce (1 až 28 kód SKP 34103) slovo "deseti" nahradit slovem "devíti". Akceptování tohoto návrhu, tj. vymezení autobusu jako motorového vozidla pro přepravu devíti a více osob místo původního znění, že se jedná o motorové vozidlo pro přepravu deseti a více osob, by znamenalo porušení úmluvy pro zavedení mezinárodní standardní klasifikace produkce v České republice a vymezení autobusu tak, jak je navrženo vládou, je shodné s vymezením v celním sazebníku a odpovídá mezinárodním standardům a konvencím. Zdůrazňuji, že se jedná o vymezení pouze pro účely odepisování, které je jak u osobních automobilů, tak u autobusů shodné. Obojí se odepisuje 4 roky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Vrzal zde není, takže ztrácí pořadí. Kolega Wagner zde také není, takže ztrácí pořadí. Kolega Lobkowicz zde také není, takže ztrácí pořadí. Kolega Vyvadil tu není, takže také ztrácí pořadí. Kolega Pluhař je první, který tu je. Kolega Mašek tu není, takže ztrácí pořadí.

Prosím předsedy poslaneckých klubů, aby byli tak laskavi a zajistili účast svých přihlášených poslanců.

Poslanec František Pluhař: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, vážená sněmovno, dovoluji si přednést krátký pozměňovací návrh. V § 6 odst. 9 doplnit další písmeno, podle toho jaké tam vyjde, t) nebo u), které zní: "Odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí". Odůvodnění: toto odstupné je již vypočítáváno podle vyhlášky č. 19 z čisté mzdy po zaplacení pojistného sociálního i zdravotního a další zdanění by bylo dvojím zdaněním.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vracím se zpět k původnímu pořadí. Kolega Vrzal zde opět není, takže ztrácí pořadí. Je tu kolega Lobkowicz, prosím, aby se ujal slova. Připraví se kolega Vyvadil. Pan kolega Wagner tu není.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl jeden pozměňovací návrh. Navrhuji, aby projednávaný tisk ve znění společné zprávy byl doplněn takto. V § 4 odst. 1 za písm. w) se doplňuje nové písmeno tohoto znění: "Příjmy z prodeje cenných papírů, které plynou poplatníkovi, jehož předmětem podnikání není obchod s cennými papíry." Dovolte mi krátké zdůvodnění. V České republice již dlouho funguje kapitálový trh. Přesto, ačkoli téměř dvě třetiny občanů jsou majiteli akcií, se dosud tito drobní akcionáři do kapitálového trhu prakticky nezapojili. Drobní akcionáři prodávají své akcie, které získali v kupónové privatizaci, ale minimálně akcie nakupují. Většina z nich s akciemi vůbec neobchoduje. Pro drobné investory je výhodnější, aby své peníze místo do nákupu cenných papírů uložili na výhodný úrok do banky nebo spořitelny. Tato situace vede k tomu, že není doceněn jeden z přínosů kupónové privatizace, kterým je široké zapojení velké části občanů do aktivní účasti na kapitálovém trhu. Tato situace má také negativní dopad na kapitálový trh jako takový. Relativní nepřítomnost drobných akcionářů přispívá k volatilitě objemů a cen na trzích cenných papírů, ale také k tomu, že jeden nebo několik zejména zahraničních investorů zásadně ovlivní ceny na jinak stagnujících kapitálových trzích. Vzhledem k tomu, že trh stagnuje, ceny většiny akcií se pohybují hluboce pod nominální hodnotou, což má negativní dopad na financování a získávání dlouhodobého kapitálu podnikatelskou sférou. Jedním z důvodů (nerad bych tvrdil, že jediným) malé přítomnosti drobných investorů na kapitálových trzích je současný zdaňovací systém, ve kterém zdanění těchto výnosů z prodeje cenných papírů je součástí daňové progrese a navíc tento zdaňovací systém neumožňuje kompenzovat ztráty s případnými zisky z ostatních cenných papírů. Tzn., že například akcionář, který ve skutečnosti fakticky utrpí ztrátu při prodeji svých cenných papírů, může zaplatit daň ze zisku.

Z uvedených důvodů navrhujeme zrušit daň z kapitálových výnosů pro fyzické osoby, jejichž předmětem podnikání není obchod s cennými papíry.

Dovolte mi, abych shrnul v několika bodech to, co považuji za přínos zrušení této daně: zvýšení motivace obyvatelstva k investování do cenných papírů, přesun části úspor v bankách a spořitelnách na kapitálové trhy, zvýšení množství dlouhodobého kapitálu do podnikatelské sféry, rozvoj nebo spolupodílení se na rozvoji a oživení kapitálového trhu, zreálnění cen akcií na kapitálových trzích, snížení závislosti cen na objemu akcií a na zahraničním kapitálu a snížení závislosti rozvoje kapitálových trhů na příchodu a odchodu zahraničních portfoliových investorů.

Dovolte mi, abych podotkl, že toto případné opatření, pokud bude přijato, nebude mít prakticky žádný dopad na státní rozpočet tak, jak je sestaven.

Na závěr mi dovolte, abych navrhl ještě jeden variantní pozměňovací návrh. V případě, že by tento pozměňovací návrh nebyl přijat, navrhuji, aby stávající § 4 odst. 1, písm. w) tak jak je dnes formulován, byl změněn takto. V první větě se slovo "šesti" nahrazuje slovem "tří". Dovolte mi, abych krátce zdůvodnil tento variantní pozměňovací návrh. Pan ministr Kočárník uvedl ve svém úvodním vystoupení, že jeden z prostředků, jak mimo jiné zapojit drobné akcionáře více do kapitálového trhu, je zkrácení testovací doby, která ve stávajícím zákoně je jeden rok a v návrhu novely je 6 měsíců. My se domníváme, že zkrácením na 3 měsíce nedojde k poškození celé konstrukce a přitom dojde k výraznější podpoře drobných investorů při vstupu na kapitálové trhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Vyvadila, připraví se kolega Mašek, pak kolega Vrzal a kolega Wagner. Ještě jednou prosím předsedy klubů, aby zajistili účast svých poslanců. Nezbývá mi nic jiného - pokud poslanci nebudou přítomni - než ukončit rozpravu. Zdá se mi to nekorektní vůči těm, kteří se přihlásili už včera.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vždy jsem věřil, že daně jsou motorem (a to nejsem konzervativním poslancem), který bych používal jako onen nástroj, jímž mohu řídit celou společnost a motivovat lidi k žádoucímu chování.

Já se trochu obávám, že zatím, pane ministře, ty daně mají pouze fiskální charakter. Něco se bere, něco se dává, je to příliš sterilní. Já doufám, že dosáhneme toho stavu, že začneme prostřednictvím daní myslet. Občana můžete nadirigovat a stát nemusí vůbec nic direktivně dělat. Říkám to proto, že doufám, že v tomto duchu půjdeme, půjde konzervativní vláda, možná jednou i jiná vláda. Je třeba s těmi daněmi pracovat.

Měl bych tři pozměňovací návrhy, tři z nich, jak vás znám, pane ministře, neprojdou, ale aspoň jeden kdyby prošel, měl bych pocit, že to projednávání má smysl.

Za prvé bych doporučoval do § 24 zařadit nové písmeno. Jde o ony výdaje na náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Nové písmeno za další výdaj, za další náklad by bylo: "hodnota pohledávky za dlužníkem, na jehož majetek soud prohlásil konkurs". Pan ministr mi říká, že my tady už cosi podobného máme, máme tady tu variantu, kdy soud zamítl návrh na prohlášení konkursu z důvodu nedostatku majetku. Tady spíš jde o to, že já nevím, jestli my celkově tím daňovým systémem nepodporujeme ty, kteří nechtějí platit a naopak těm, kteří by chtěli se rozvíjet, nepomáháme. Dosavadní systém vytváření rezerv pro případ konkursu - zajímala by mě vaše odpověď - upřímně řečeno já mám pocit, že se neosvědčil. Proto v tomto ohledu je to jeden z návrhů, který předkládám. Vy mi ho, pane ministře, v této fázi nepřijmete, ale kdysi František Brožík před dvěma roky něco také předkládal a za dva roky to vláda akceptovala. To je tedy jedna věc.

Druhá věc, kterou mi evidentně nepřijmete, ale já jsem hluboce přesvědčen, že dříve, či později musí být akceptována, a to je dokonce hlavní rys konzervativní politiky. Je třeba vést občany k tomu, aby oni přejímali odpovědnost za svůj osud. Je tomu tak, pane ministře? Je tomu tak. Máme je k tomu motivovat? Máme. A proto já doporučuji, aby do § 5 byl připojen poslední odstavec, kde bude řečeno: "Do základů daně se nezahrnují částky vynaložené na stavební spoření a penzijní připojištění dle zvláštních předpisů".

Vy to nemůžete vzít, ale pane ministře, já vám garantuji, že do okamžiku, kdy to tam dáte, všichni občané budou myslet na svou bytovou otázku a všichni občané se budou penzijně připojišťovat a ten stát za 10 let, až my možná jednou budeme u moci, nebude mít žádné problémy s touto otázkou.

Konečně poslední otázka, aspoň v tom byste mě měl podpořit. § 26. odst. 2. Pane ministře, co je to dneska 10 tisíc? Nic, naprosto nic. (Pobavení v sále). I pro vás nic, pane ministře. Čili já navrhuji, aby ta částka 10.000 za které dnes nekoupíte nic, žádný počítač, žádný přístrojíček, byla zvýšena na částku 20.000 a popravdě řečeno, kdybyste toto akceptoval, tak aspoň trochu bych měl pocit, že to má smysl. To byste akceptovat měl. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Mašek, připraví se kolega Vrzal, kolega Wagner, kolega Marek. Vteřinku, pane poslanče. Kdyby byl pan poslanec Vyvadil tak laskav a dal písemné podklady zpravodaji.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi předložit dva pozměňovací návrhy jménem poslaneckého klubu ODA a stručně je zdůvodnit. První návrh v § 25 odst. 1, písm. p) doplnit za text "(§ 33)" nový text tohoto znění: "pokud se nejedná o výdaje na opravu kulturní památky nebo národní kulturní památky" a odkaz na zákon č. 20/87 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlení. Jedná se o to, aby za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů byly uznány výdaje na opravu kulturních památek. Taková praxe financování oprav kulturních památek je velmi obvyklá v mnoha evropských zemích.

Druhý návrh. V bodu 65 vl. návrhu nahradit slova nebo text "43%" textem "41%". Stručné odůvodnění: máme za to, že vysoké příjmy z daně z příjmů fyzických osob v letošním roce o 455%, čili 5,5 krát vyšší než loni, umožňují snížit daňové zatížení této skupiny poplatníků. Děkuji Vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Vrzala, připraví se kolega Wagner.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, přednesl bych několik pozměňovacích návrhů k zákonu o dani z příjmu.

Za prvé v § 38 písm. f) odst. 1 se navrhuje vypustit druhou větu ve znění: "Příjmem ze zdrojů v zahraničí se pro účely uplatnění metod vyloučení dvojího zdanění rozumí částka, která je základem daně v zahraničí."

Vypuštěním věty dojde k upřesnění zákona při zdaňování firem, které mají část své aktivity v zahraničí a díky nepřesnému znění a díky odlišnosti některých daňových systémů a vůbec konstrukce výpočtu daně v některých státech by mohlo dojít ke dvojímu zdanění. Je to pouze legislativní úprava.

Za další. Do společné zprávy se nedostaly paragrafy týkající se opravné položky. Jedná se o sjednocení úpravy pro jednoduché a podvojné účetnictví při koupi nemovitostí, nebo movitých věcí v akcích malé privatizace. Já navrhuji, aby k tomuto sjednocení došlo. Proto navrhuji doplnit následující body. 76a, v § 23 odst. 2 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Příjmem je i pasivní opravná položka, přitom u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví se opravná položka zahrne do příjmů pravidelně během 15 let po pořízení obchodního majetku, a to v poměrné výši připadající na příslušné zdaňovací období nebo jednorázově při pořízení obchodního majetku."

Dále doplnit bod 87, v § 24 odst. 2 písm. v) se na konci první věty připojí tato slova: "Přitom u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví se aktivní opravná položka zahrnuje do výdajů pravidelně během 15 let od pořízení obchodního majetku, a to v poměrné výši připadající na příslušné zdaňovací období."

Dále bych přednesl ještě jeden pozměňovací návrh, který zapadá trochu do minula. V roce 1990 byly poškozeny některé podniky zahraničního obchodu díky mimořádné devalvaci české koruny. Byl přijat zákon 499/90, který měl tyto dopady odstranit prostřednictvím clearingového účtu. Vzhledem k tomu, že tento účet nebyl zcela naplněn, došlo k rozhodnutí, že ty podniky, které byly poškozeny a měly čerpat z tohoto clearingového účtu, si alespoň tu ztrátu mohou dát do nákladů, ovšem tím, že byl přijat v roce 1993 nový daňový zákon, tak je možné toto udělat pouze zákonem. Čili tu vyhlášku, která to upravovala, bylo možno použít pouze do roku 1993.

Vzhledem k tomu, že se ještě jedná o schodek zhruba 2,5 miliardy, navrhuje se, aby bylo možno to zahrnout do nákladů ještě v letech 1994 a 1995. Proto dávám následující pozměňovací návrh. K bodu 87 návrhu novely, § 24 odst. 2, písm. y) se doplňuje takto:

"... a hodnota nevypořádané části pohledávky vzniklé podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřeními".

K bodu 134 v § 40 se připojuje nový odstavec, který zní:

"Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) umožňující odpis nevypořádané části pohledávky vzniklé podle zákona č. 499 z roku 1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací, v souvislosti s kurzovými opatřeními do nákladů, se použije zdaňovací období roku 1994 a 1995.

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy a závěrem bych si dovolil pouze krátký komentář k některým návrhům, které zde padly.

Každoročně tady určitá lobby prosazují do daňových zákonů své požadavky a já si myslím, že je to v pořádku. Nemyslím si ovšem, že je v pořádku, že tyto návrhy jsou přednášeny na schůzi Poslanecké sněmovny, kdy se jedná už v podstatě o legislativních záležitostech, kdy vše bylo projednáno ve výborech a byly vyčísleny dopady do státního rozpočtu.

Proto se přiznám, že mě překvapuje návrh poslaneckého klubu ODA. Jsem v hospodářském výboru, kde nebyl vznesen prostřednictvím poslanců za ODA žádný návrh, který by snižoval horní sazbu daně u fyzických osob a podle mých informací nebyl žádný takový návrh poslanci ODA přednesen ani v rozpočtovém výboru. Poněkud mě to překvapuje. Rád bych se zeptal pana poslance Maška, zda by mě mohl říci, kolik bude činit tato úprava dopadů do státního rozpočtu. Myslím si, že pokud někdo takovýto návrh dává, měl by uvést i ty věci, abychom o tom mohli hlasovat skutečně se znalostí celých záležitostí.

Byl bych rád, aby návrhy, které zde budou podávány, také vycházely ze znalostí věcí, protože 80% návrhů, které zde padly, jsou již ve společné zprávě. Mnohdy mám pocit, že dochází pouze k zviditelňování některých jednotlivců a některých politických klubů, protože pokud by to někdo chtěl prosadit na výboru, tak je to tam poněkud anonymní a těžko tam mohu říci, že jsem jménem klubu toto prosadil, protože na výboru se skutečně pracuje a není to politická deklarace.

Přimlouval bych se, aby zejména u daňových zákonů, kde pozměňovací návrhy vyžadují důkladné zhodnocení a výpočet jednotlivých záležitostí, byly předkládány výhradně na výborech a na plénu byly dávány pouze drobné legislativní a technické pozměňovací návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Wagnera, připraví se kolega Maryt.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, ztotožňuji se s názorem předřečníka na to, jak by se mělo postupovat při předkládání daňových zákonů, a proto vystupuji s něčím, co nebude ukončeno návrhem, bude pouze ukončeno otázkou pro pana ministra a co beze sporu bez ohledu na názory jednotlivých politických klubů je nesporným problémem a problémem, který jednou bude muset být řešen a čím později bude řešen, tím hůře pro ekonomiku této země.

Mluvím opět o tom, o čem jsme zde hovořili před rokem, o § 26 až 33 zákona o dani z příjmů - o odpisech.

Před rokem pan ministr financí pravil, že nelze tuto otázku řešit, protože by musela předcházet buď generální inventarizace základních prostředků, aby se daly přecenit, nebo by musel existovat oceňovací zákon. Později předložím důkaz, že ani jedno ani druhé není potřeba a nebylo potřeba ani za první republiky československé a že tu věc uměla i první republika řešit, protože byla v podobné hospodářské situaci, v podobném pohybu hodnot a bylo nutně zapotřebí tuto situaci řešit.

Abychom neztráceli čas, nebudu uvádět všechna čísla, která by byla pro tuto argumentaci relevantní, uvedu pouze několik málo čísel. Jedná se o hodnoty, které představují zvýšení dnešních reprodukčních cen základních prostředků staveb a budov vedených v evidenci k 31. 12. 1990, tedy jen před liberalizací, zhruba o 4,8x a u strojů a zařízení o 2,11. Celkově by se to v odpisech projevilo asi 50% zvýšením odpisů. Tyto propočty si samozřejmě může udělat každý a každý může dojít k poněkud jiným výsledkům. Propočty nemohou být jiné z pozice jednotlivce než odhadové. Údaje, techniku a úřady k dispozici za peníze daňových poplatníků má vláda, aby mohla brilantně stanovit, o jakou částku se přesně jedná. Byl bych velmi rád, kdyby tento vážný problém vláda akceptovala alespoň natolik, aby nám sdělila, jak ona kvantifikuje rozsah tohoto problému. Samozřejmě je nejlépe ho kvantifikovat tím, že kdyby k tomuto zvýšení odpisové základny a tím odpisů došlo, že by vznikly značné problémy s výběrem daní z příjmů. O tom problém samozřejmě je. Je o tom, že podnikatele dostávají do zisku a zdaňuje se jim ta část, která by patřila do nákladů jako odpisy a která by měla financovat reprodukci těch základních prostředků, které byly v evidenci v cenách pořízení před 1. 1. 1991. Pokud by vláda uznala tento problém alespoň jako relevantní a připustila, že přes neliberalizování odpisové základny se vlastně znemožňuje i prostá reprodukce podniků, že jsou vlastně vyvlastňovány, pak bychom byli na počátku řešení tohoto problému. Nežádám na vládě, aby se vzdala podstatné části daně z příjmů, ani nežádám, aby vytvořila sobě, Poslanecké sněmovně i státu nadbytečný problém, ale žádám, aby problém uznala a hledala způsoby jeho řešení. Domnívám se, že zákon 78 z 15. 6. 1927 o stabilizačních bilancích, pane ministře financí, je jednoznačným důkazem, že první republika tento problém, který též měla, byla schopna vyřešit a vyřešila ho.

Mohl bych navrhnout velmi jednoduše dvě varianty. Jednu, obnovit platnost zákona a změnit lhůty, a druhou, navrhnout do dnes novelizovaného zákona o daních z příjmů převzít některá ustanovení. Neučiním ani jedno ani druhé, protože to nepovažuji za korektní, ale právě tak nepovažuji za korektní, že vláda téměř přes dvouleté úsilí přesvědčování, že tento problém existuje, jej neuznává a pokud ano, tak v míře zanedbatelné. Dokonce bych si troufl říci, že vláda potichu problém uznala drobnými změnami, které ve prospěch zvýšení odpisů v návrhu zákona učinila, ale změny neřeší podstatu kvantity tohoto problému.

Jen pro ilustraci uvedu některá ustanovení z citovaného zákona číslo 78/1927, o stabilizačních bilancích. Kdo vede řádné obchodní knihy, může za účasti na výhodách tohoto zákona počínajíc obchodním obdobím 27, nejdéle však počínajíc obchodním obdobím 31, nově oceniti předměty trvale v podniku užívané - pozemky, budovy, důlní podstatu, stroje, zařízení apod. - a sestavit podle zásad níže uvedených východiskovou bilanci jako podklad bilance stabilizační. Takže budiž zde dán důkaz jednoznačný, že se to umělo bez generální inventarizace, pane ministře, a že se to umělo bez oceňovacího zákona, pane ministře.

Tentýž zákon 78/1927 praví: Ve východiskové bilanci ocenit je stroje a zařízení nejvýše pořizovací hodnotou, kterou měly ku dni, k němuž byla východisková bilance sestavena, přičemž jest přihlížeti ke skutečnému opotřebení na předmětech těch zatím již nastalém. Je tedy zřejmé, že naši předchůdci se uměli s tímto problémem vypořádat a uměli podnikatelským subjektům vytvořit reálné podmínky k plnění jejich podnikatelských aktivit.

My jsme to neuměli. Jediné, co je toho důsledkem, je to, že daň z příjmu právnických osob je ve většině případů tou částí, která je podnikům odnímána, a tím je jim bráněno i v prosté reprodukci.

Snad by bylo dobré ještě zmínit, že to nemá jen důsledky ve sféře investiční, že to má samozřejmé důsledky i ve sféře platební, protože odnímáme podnikům prostředky, které ony hotově odvádějí v dani, a tím nemohou likvidovat vzájemné závazky a pohledávky mezi sebou. Prostě jim odnímáme jistou část, která logicky patří do zdrojů podniků a nikoliv do zdrojů státního rozpočtu.

Je mi velmi líto, ale musím s politováním konstatovat, že ministerstvo financí - a tím i vláda republiky - až do dnešního dne neprojevily nejmenší zájem řešit tento problém a přiznat jej. Kdyby tak učinily, musely by jednoznačně říci, že vyrovnanosti rozpočtu je obětována schopnost ekonomiky fungovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Maryta. Připraví se kolega Němec.

Poslanec Jiří Maryt: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upřesnit svůj včerejší návrh týkající se problematiky recyklace druhotných surovin. Je to § 34 odst. 3 - doplnit o písm. c): "15% ze vstupní ceny třídících a úpravárenských zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29 - standardní klasifikace produkce, pomocí níž jsou zpracovávány druhotné suroviny ve skupinách 3710 a 3720 standardní klasifikace produkce, s výjimkou uvedenou v odst. 4, jsou-li jejich prvními vlastníky." To za prvé.

Ještě bych si dovolil dát procedurální návrh, o kterém je možné hlasovat po skončení rozpravy, a to, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno, Kancelář sněmovny zpracovala všechny pozměňovací návrhy vzhledem k jejich množství písemně, a vrátili bychom se k hlasování o nich až po možnosti seznámení se poslanců s nimi. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Procedurálnímu návrhu, protože je zde souhlas předkladatele i společného zpravodaje, bude vyhověno.

Prosím kolegu Němce. Připraví se kolega Mašek. Jinou přihlášku do rozpravy nemám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP