Středa 7. prosince 1994

Poslanec Jozef Wagner: Jako další v pořadí - šestý vystoupil pan poslanec Martin Syka s návrhem, kterým mění zařazení položek v příloze. Vzhledem k tomu, že opět navrhovatel i zpravodaj všechny návrhy podporují, ptám se, jestli je nějaká překážka, abychom hlasovali o návrhu jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vaši otázku zopakuji. Domnívá se někdo, ze by to bylo na překážku v regulérnosti. Nedomnívá, takže jsem právě zahájil hlasování č. 62. Ptám se, kdo souhlasí s návrhy pana poslance Martina Syky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 154 poslanců, nikdo nebyl proti, 6 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: K návrhu pana poslance Sourala stačí sdělit, ze se může hlasovat najednou, že navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují, avšak návrh je alternativní, tak je potřeba hlasovat dvakrát. Jednou s číslicí 70% a podruhé 50%.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, je zřetelné o čem dám hlasovat? Prvně o číslici 70%. Máte možnost v hlasování č. 63, které jsem právě zahájil, to dát najevo patřičným způsobem. Takže kdo je pro tento návrh pana poslance Sourala? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 45 poslanců, 79 bylo proti, 27 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k druhému návrhu, budeme hlasovat o alternativě s číslicí 50% v hlasováni č. 64, které jsem právě zahájil. Takže kdo je pro tuto variantu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo s výsledkem 47 pro, 79 proti, 35 poslanců se zdrzelo, takže návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Jako další v pořadí už osmý vystoupil pan poslanec Křížek. S ohledem na to, že pan poslanec projevil zájem, aby se o jednotlivých položkách hlasovalo jednotlivě a s ohledem na zájem sněmovny urychlit jednání, navrhuji pokud nebudou námitky, aby se hlasovalo, pokud pan poslanec Křížek bude souhlasit, o dvou položkách, které navrhovatel i zpravodaj doporučují, aby se hlasovalo společně a o všech ostatních, které navrhovatel a zpravodaj nedoporučují, se hlasovalo rovněž v celku, jestli je to takto možné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, že je s tím souhlas, takže prosím, specifikujte pane zpravodaji, o které dvě položky se jedná.

Poslanec Jozef Wagner: Položka 511 10 00 - býčí sperma a položka 511 99 50 - embrya hovězího dobytka. Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 65. Ptám se, kdo souhlasí s touto částí návrhu pana poslance Křížka? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 147 pro, 1 proti, 8 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme k těm zbývajícím položkám z návrhu pana poslance Křížka a v hlasování č. 66, které jsem právě zahájil, se můžeme vyjádřit, takže se ptám, kdo je pro tuto část? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovil 71 poslanec, proti 57, zdrželo se 32 poslanců. Tato část návrhu pana poslance Křížka nebyla přijata.

Poslanec Jozef Wagner: Devátým v pořadí byl pan poslanec František Brožík, který předložil dva návrhy. První z nich navrhovaný text úpravy v příloze č. 1 se mění a doplňuje takto: "položka 47 06, položka 48 01 - 48 03, položka 48 05 - 48 07, položka 48 08 - 48 10, položka 48 11, položka 48 14 - 48 15 a položka 48 17 - 48 23 doplňující text: vlákniny, papír, kartony, lepenky a výrobky z nich, na které bylo pověřeným subjektem vydáno osvědčení, že byly vyrobeny z více než 70% z recyklovaného papíru nebo jiných recyklovaných vláknitých surovin." Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, zahájil jsem hlasování č. 67. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Brožíka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji, hlasování skončilo výsledkem 148 pro, 2 byli proti, 8 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: V bodě 37, § 27 odst. 22 za písmenem b) vložit nové písmeno c), které zní: "Finanční pronájem". Písmeno c) až j) označit jako c) až ch).

Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj ponechává na uvážení sněmovny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 68.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování končí.

Pro se vyslovilo 43 poslanců, proti 67, 50 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Jako desátý vystoupil pan poslanec Jaroslav Broulík, který navrhuje dvě varianty, takže přistoupíme k variantě první: do § 25 vložit nový odst. ch), který zní: "Činnosti a technické prostředky ochrany osob a majetku". Dále vložit nový § 35a následujícího znění: "Činnostmi a technickými prostředky ochrany osob a majetku se pro účely tohoto zákona rozumí projekce, montáž, prodej a servis výrobků a systémů technických prostředků ochrany osob a majetku, elektrických zabezpečovacích systémů, mechanických zabezpečovacích systémů a televizních zabezpečovacích systémů."

Navrhovatel a zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 69 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Broulíka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro bylo 58 poslanců, proti 77, zdrželo se 22. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Varianta č. 2: doplnit přílohu č. 1 - seznam zboží podléhající sazbě daně 5% o následující položky. Položky jsou uvedeny v materiálu, není potřeba číst. Vyjádření navrhovatele i zpravodaje je shodné, nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, zahájil jsem hlasování č. 70.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 53 poslanců, proti 78, zdrželo se 20. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Jako 11. vystoupil v rozpravě pan poslanec Karel Mach a doporučil tento návrh: číselný kód 38 23 90 98.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Mach, zřejmě chce svůj návrh upřesnit.

Poslanec Karel Mach: Jestli pan zpravodaj dovolí, vážený pane předsedo, to je ten problém, který se tady zmiňoval, že to není přesné. Navrhuji doplnit přílohu č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. A to je to, co říkal pan společný zpravodaj.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže po tomto upřesnění očekávám vyjádření zpravodaje a navrhovatele.

Poslanec Jozef Wagner: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj nechává na uvážení sněmovny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 71 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 99 poslanců, 41 proti, zdrzelo se 20. Návrh byl přijat.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, nemýlím-li se, a můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - podle sněmovního tisku 1172, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1335 a schválených pozměňovacích návrhů. Rozhodneme o osudu tohoto zákona v hlasování č. 72, které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Děkuji.

Pro se vyslovilo 134 poslanců, nikdo nebyl proti, zdrželo se 30 poslanců. Konstatuji tedy, že jsme vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z přidané hodnoty, schválili.

Děkuji panu společnému zpravodaji, děkuji panu ministru Kočárníkovi.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

VI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění

zákona č. 315/1993 Sb.

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1214, odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova. Ostatní poslance prosím, aby zachovali důstojný klid ve sněmovní síni.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. K dnešnímu projednání v parlamentu je předkládán návrh novely zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z nemovitostí. Dovolte mi, abych charakterizoval stručně nejdůležitější změny.

Zaprvé, navrhovaná novela rozšiřuje osvobození pro pozemky, které užívají osoby požívající diplomatické a konzulární výhody a imunity, a to pouze v tom případě, je-li zajištěna ze zahraničí reciprocita.

Zadruhé, k upřesnění dochází v ustanovení umožňujícím osvobození pozemků vydaných na základě zákona o půdě tak, aby bylo zcela zřejmé, že osvobození lze uplatnit na všechny případy, kdy pozemky jsou vydávány jako náhradní.

Zatřetí, dále se navrhuje neuplatňovat zvýšení daně u nebytového prostoru, sloužícího v obytných domech k podnikatelské činnosti v případech, kdy existují důvody pro osvobození daně pro tento nebytový prostor.

Začtvrté, zajištění dostatečného časového prostoru, ve kterém by správce daně vyrozuměl poplatníky o výši jejich daňové povinnosti ještě před termínem pro placení daně, je navrženo posunout termín pro podání - tady bych rád slovo podání upřesnil: nejde o placení, nezrychlujeme placení, zrychlujeme podání daňového přiznání - z 31. března na 31. leden. To znamená, ze tam je větší časový prostor od podání do skutečného vyměření daně.

Navrhuje se též upřesnění právní úpravy, týkající se vypořádání daňových nedoplatků.

Změny, které jsou navrhovány, nebudou mít podstatný vliv na výnos této daně.

Dovolte mi, abych vám doporučil návrh novely zákona o dani z nemovitostí schválit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Kočárníkovi. Nyní prosím, aby se ujal slova pan poslanec Richard Mandelík, který je společným zpravodajem výborů, a aby odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1337.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, vládní návrh zákona projednaly výbory rozpočtový, hospodářský a zemědělský a společnou zprávu se rozhodly vám předložit ve znění celého vládního návrhu zákona se zapracovanými změnami z výborů. Považujeme to za přehledné, přičemž do nezařazených připomínek byly zařazeny některé pozměňovací návrhy zemědělského výboru, kde dochází k novelizaci zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí a k některým dalším úpravám. Tyto úpravy společná zpráva nedoporučuje ke schválení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novelu, která zlepšuje po technické stránce fungování této daně, nezbývá než vám doporučit, abyste schválili tento návrh zákona ve znění společné zprávy. Dovolím si ještě předeslat, že vzhledem k určitým drobným nejasnostem a vyjasnění důvodové zprávy si dovolím navrhnout dva pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy k tomuto bodu nemám. Nicméně jsem rozuměl panu poslanci Mandelíkovi, že to bude právě on, který v rozpravě hodlá přednést určité návrhy, takže mu uděluji slovo.

Poslanec Richard Mandelík: První návrh je, abychom v bodě 4 společné zprávy vypustili část věty od slov "a to v případě". To je ta nejasnost, která vznikla interpretací důvodové zprávy, kdy se nakonec po vysvětlení ukázalo, že tuto větu tam dávat nemusíme, neboť vždy lze vřadit pozemek do příslušného souboru lesních typů.

Druhý návrh zní, abychom v bodě 8 upravili znění § 13 a) odst. 1 takto: "daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období. Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, včetně změny osoby poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. 1. zdaňovacího období přiznat. V těchto případech lze daň přiznat rovnocenně buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. Dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí a poplatník v něm uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Dojde-li pouze ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím způsobem uvedeným v § 5 odst. 1 tohoto zákona nebo ke změně koeficientu stanoveného obcí podle § 6 odst. 4 písm. b) nebo podle § 11 odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 tohoto zákona, poplatník není povinen podat správci daně daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani mu sdělit tyto změny. Bylo-li daňové přiznání podáno v předchozích zdaňovacích obdobích a do 31. ledna běžného zdaňovacího období nebylo podáno daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, vyměří se daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daňové povinnosti, případně upravené změnou průměrné ceny nebo koeficientu." To je vše.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Vzhledem k tomu, ze nevidím další zvednutou ruku s přihláškou do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se pana poslance Mandelíka, případně pana ministra Kočárníka, zda-li potřebují nějaký čas. Myslím, že tato otázka je ryze formální. Než vám dám slovo, pane poslanče Mandelíku, měl bych se zeptat, zda-li nechce pan ministr Kočárník vystoupit se svým závěrečným slovem.

Poslanec Richard Mandelík: Já bych si dovolil ohlásit, že pan ministr oba tyto návrhy podporuje. Oba návrhy s ním byly konzultovány a vzešly z podnětu ministerstva financí. Pokud se pan ministr nechce vyjádřit k něčemu jinému, nezbývá než povolat poslance do sálu k hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Učiníme pokus zavolat poslance do sálu s pomocí gongu. Prosím, aby zazněl. Odhlašuji vás všechny a prosím ty, kteří jsou v tuto chvíli ve sněmovně, aby se znovu zaregistrovali. Všechny poslance, kteří mají zájem účastnit se hlasování o pozměňovacích návrzích a posléze o celém zákonu, srdečně zvu do sněmovny.

Jsme usnášení schopni. Nejsou-li proti tomu nějaké námitky, můžeme přistoupit k hlasování. Slovo má poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Upřesnil bych svůj první návrh tím, že vypouštíme druhou část věty, vypouštíme samozřejmě i poznámku pod čarou. Můžete dát hlasovat podle pořadí přednesených pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přistupujeme k hlasování. Přesto si myslím, že byste svůj první návrh měl zopakovat, protože při velké migraci poslanců by bylo nekorektní, abychom je nutili hlasovat o něčem, co před chvílí neslyšeli.

Poslanec Richard Mandelík: Přečtu celý první návrh, jak by měl znít. V § 5 odst. 2 se na konci připojuje věta, která zní: "základem daně u pozemků hospodářských lesů může být i součin skutečné výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 Kč za jeden metr čtvereční.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 73.

Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Mandelíka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 111 poslanců, nikdo nebyl proti, 8 se zdrzelo. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý byl návrh na novou úpravu § 13 odst. a), tj. 8 bod společné zprávy, odst. 1. Myslím, že je bezpředmětné ho celý číst. Je to technická úprava stávajícího odstavce 1. Uvádím ho v celém novém znění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Mohu zahájit hlasování číslo 74. Už jsem tak učinil.

Ptám se, kdo je pro druhý návrh pana poslance Mandelíka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 115 poslanců, nikdo nebyl proti, 7 poslanců se zdrzelo.

Tím jsme vyčerpali všechny možnosti hlasování o pozměňovacích návrzích.

Můžeme přistoupit k hlasování o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění zákona č. 315/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1214 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1337 a schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování číslo 75. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 120 poslanců, nikdo nebyl proti, 6 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji a můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Je to

VII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

ve znění pozdějších předpisů

Předloženy vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1215, odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova. Ostatní prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám jménem vlády stručnou novelu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani silniční. Tento návrh novely zákona o dani silniční reaguje na zkušenosti, které byly získány při uplatňování silniční daně od doby jeho existence. Z tohoto důvodu obsahuje řadu upřesňujících ustanovení, aby nezakládala možnost různých výkladů.

Výrazná změna se navrhuje ve způsobu placení záloh na daň silniční, které jsou povinni platit poplatníci v průběhu zdaňovacího období. Navrhovaná úprava podstatně zjednodušuje placení záloh a stanoví výši zálohy tak, aby odpovídala změnám ve vozovém parku poplatníků v průběhu roku a nedocházelo tak k úvěrování státního rozpočtu ze strany poplatníků. Je to tedy změna, která je výhodná pro poplatníka.

Dále se navrhuje prodloužení období trvání osvobození i na kalendářní rok 1996, jde-li o vozidla, která splňují nově schválené emisní limity stanovené předpisy Evropské hospodářské komise OSN a jim odpovídajícími direktivami Evropské unie. V souvislosti s tím se navrhuje prodloužit i osvobození vozidel na elektrický pohon.

Chtěl bych říci, že s úpravami vládního návrhu zákona o dani silniční, tak jak jsou uvedeny ve společné zprávě výborů parlamentu, souhlasím s výjimkou návrhu uvedeného v bodě 3. Jde o návrh, který tady byl už několikrát prezentován, a sice je to návrh na snížení daňové sazby o 25% u speciálních vozidel požívaných pro polní práce v zemědělské výrobě. Argumentace by byla stejná, kterou jsem tady použil. Je možnost víceúčelového použiti, faktické využití těch speciálních nákladních vozidel je neprokazatelné a je v zásadě i nekontrolovatelné.

V závěru bych vám rád poděkoval za pozornost, kterou jste věnovali projednání tohoto zákona a chtěl bych vám jej doporučit ke schválení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Jiřímu Vackářovi. Prosím ho, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1338.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedající, pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil společnou zprávu, tisk 1338, k dani silniční.

Chci konstatovat, že tuto novelu projednával rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Celkově výbory navrhly čtyři úpravy a dále tam byla navržena určitá legislativně-technická zpřesnění. Chci konstatovat, že veškeré připomínky výborů byly zařazeny do společné zprávy a vzhledem k tomu, že tato novela vlastně upřesňuje záležitost, nechtěl bych věci dále komentovat. Je pravda jedna, že je tam ten kontroverzní návrh zemědělského výboru. Osobně bych doporučoval, abychom tuto úpravu přijali, ale jinak to pochopitelně rozhodneme hlasováním. To je z mé strany do úvodního vystoupení ke společné zprávě všechno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji Jiřímu Vačkářovi a otevírám rozpravu. Mám dvě písemné přihlášky, je to přihláška pana poslance Františka Kačenky a pana poslance Libora Nováka z Trutnova. Slovo má pan poslanec František Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, není obvyklé, aby poslanec nevládní strany vyjadřoval svou spokojenost s návrhem koalice. Obvykle to nedělám ani já. Dnes si dovolím výjimku, protože se domnívám, že až touto novelou se zákon dostává do podoby srozumitelné nejen pracovníkům finančních orgánů, ale také plátcům.

Můj pozměňovací návrh nemění filozofii zákona, ani ho nijak zásadně nemění, snaží se jen v některých případech platbu zjednodušit těm plátcům, kteří mají potřebné finanční prostředky a chtějí, aby mohli celou částku uhradit jednorázově, a to v termínu první zákonem stanovené splátky. Odpadla by jim tak povinnost čtyřikrát vyplňovat poštovní poukázku, čtyřikrát chodit na poštu nebo na peněžní ústav. Zdůrazňuji, že možnost, nikoli povinnost existuje, není však v zákoně výslovně uvedena. Povinnost placení silniční daně zálohově vyplývá z odstavce 1 a 2 § 10. Sledované úpravy se dosáhne následujícími pozměňovacími návrhy:

Za prvé. V odstavci 1 § 10 se za stávající text doplní věta: "Celkovou výši záloh může plátce zaplatit jednorázově v termínu první splátky."

Druhý pozměňovací návrh - v odstavci č. 2 § 10 se za stávající text doplní věta: "Celkovou výši záloh může plátce zaplatit jednorázově v termínu první splátky." Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP