Středa 7. prosince 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kačenkovi a prosím, aby se slova ujal druhý z přihlášených pan poslanec Libor Novák z Trutnova.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, navrhuji vypustit ze společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny bod 3, to je návrh na snížení sazby daně o 25% u speciálních vozidel používaných pro polní práce v zemědělské výrobě. Jsem toho názoru, že v tomto případě, a právě v tomto případě, se jedná o speciální nákladní vozidla, která jsou použitelná jak pro přepravu nákladů, tak pro polní práce, zejména v sezóně, kdy se tyto práce konají. Navíc si myslím, že faktické rozlišení použití pro ten či onen účel je velmi těžko prokazatelné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Novákovi. Další přihlášky do rozpravy? Pan poslanec Hurta, pan poslanec Křížek.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, váženi kolegové, domnívám se, že tady se navrhuje snížení daně pouze o 25%. čili tato vozidla z těch 25% pravděpodobně budou v zemědělské výrobě používána. Čili neznamená to žádnou rozhodující položku.

V předcházejících daních jsme schválili dodanění lehkých topných olejů, které pro zemědělství představuje 350 miliónů a ani jsme nemrkli okem. Tady se jedná o záležitosti podstatně nižší a děláme z toho vědu. Myslím, že by bylo správné, aby tato vozidla aspoň takto, částečně, byla osvobozena od daně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hurtovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Křížek.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně, chtěl bych reagovat rovněž na návrh pana poslance Libora Nováka, a sice v tom smyslu, že se jedná asi z jeho strany o nepochopení. To jsou skutečně vozidla, jako jsou rozmetadla strojených hnojiv, jako jsou aplikační zařízení na ochranu rostlin, která po dobu minimálně tří až čtyř měsíců skutečně pracují na poli, jezdí po místních komunikacích, čili skutečně nezatěžují veřejné komunikace.

Prosil bych, abyste k tomuto vysvětlení při hlasování přihlédli. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křížkovi. Zdá se, že to byla poslední přihláška do rozpravy, takže rozpravu končím a ptám se, zdali navrhovatel či zpravodaj požadují nějaký čas na zpracování pozměňovacích návrhů. Zdá se, že tomu tak není, takže prosím pana ministra Kočárníka, aby přednesl závěrečnou řeč k tomuto vládnímu návrhu zákona.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Chtěl bych ještě jednou všem paním poslankyním a pánům poslancům poděkovat za pozornost, kterou věnovali novele zákona a chtěl bych se vyjádřit zejména ke dvěma pozměňovacím návrhům, které zde zazněly.

To, co navrhl pan poslanec Kačenka, je nadbytečné, nemusí to být vůbec v zákoně, protože tuto možnost zaplatit to jednorázově plátce má. Jde o to, aby se to nekomplikovalo. Nedoporučuji to, protože možnost existuje v zákoně. Není předepsáno, že se to musí rozkládat na několik splátek.

Pokud jde o inkriminovaná speciální vozidla, chtěl bych říci, že pod pojmem "speciální vozidla" se v souvislosti s výnosem dopravy, na který je odkázána úprava silniční daně, rozumí celá řada vozidel. To nejsou jen vozidla zemědělská. Jsou to nákladní vozidla s výměnnými nástavbami, které se mohou jednoduše změnit tím, že se přehodí korba atd. a umožňuje to různorodé využití těchto vozidel. Speciální vozidla jsou využívána i v jiných oblastech, jako např. ve stavebnictví, při práci v lomech, v železniční dopravě, atd. Celá oblast ze strany berních úřadů je nekontrolovatelná, pokud by tam tato úleva byla. Proto nedoporučuji s tímto návrhem souhlasit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Kočárníkovi prosím, aby se svých povinností ujal společný zpravodaj.

Poslanec Jiří Vačkář: Chtěl bych se vyjádřit k rozpravě. Celkově vystoupili 4 poslanci, z toho 2 předložili pozměňovací návrhy.

Jako první vystoupil pan kolega Kačenka, který navrhl v odst. 1 v § 10 za stávající text doplnit větu:

"Celkovou výši záloh může plátce zaplatit jednorázově v termínu první splátky."

Za druhé navrhl v odst. 2 v § 10 za stávající text doplnit větu:

"Celkovou výši záloh může plátce zaplatit jednorázově v termínu první splátky."

Po vysvětlení od pana místopředsedy vlády a pana ministra financí nedoporučuji jako zpravodaj tuto věc přijmout, protože ze zákona to zcela jednoznačně vyplývá.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Kačenka s faktickou poznámkou.

Poslanec František Kačenka: To já vím, ale problém je v tom, že to nevědí plátci a ti se dotazují zbytečně na finančních úřadech. Je to nadbytečné, ale pro obyčejné lidi je to - myslím srozumitelnější.

Poslanec Jiří Vačkář: Doporučuji tuto věc rozhodnout hlasováním.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě, jinak ani postupovat nemůžeme.

Konstatuji, že jsem vás před chvilkou odhlásil, takže prosím, abyste se znovu pomocí karet přihlásili tak, abychom v hlasování č. 76 mohli rozhodnout o obou návrzích pana poslance Kačenky současně. Zahájil jsem hlasování č. 76.

Ptám se, kdo je pro návrhy pana poslance Kačenky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 31, proti 37, zdrželo se 60. Návrhy nebyly přijaty.

Poslanec Jiří Vačkář: Jako druhý vystoupil s pozměňovacím návrhem pan poslanec Libor Novák a navrhl vypustit bod 3 ze společné zprávy. K této věci bych chtěl říci, ze se to skutečně týká pouze strojů používaných v zemědělské výrobě. Takto je to napsáno v textu. Osobně doporučuji tento bod ve společné zprávě ponechat. Nedoporučuji ho vypustit, ale rozhodneme to hlasováním.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Rozhodneme to hlasováním č. 77. Ptám se, kdo je pro návrh poslance Libora Nováka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro se vyslovilo 64 poslanců, proti 58, zdrželo se 15.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vačkář: Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, doporučuji hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/ 1993 Sb., o dani silniční ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1215 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1338. Budeme o tom hlasovat v hlasování č. 78, které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 137 poslanců, nikdo nebyl proti, zdrželi se 4 poslanci. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru Kočárníkovi, děkuji panu poslanci Vačkářovi a konstatuji, že můžeme přistoupit k dalšímu bodu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dalším bodem je

VIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění

zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb.

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1216, nám odůvodní místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, předložená novela zákona o správních poplatcích je předkládána zejména v důsledku změn, popřípadě vydání nových právních předpisů, kterými jsou jednotlivé oblasti státní správy vymezeny. V návaznosti na změny je navrhováno doplnění nových předmětů a sazeb poplatků v sazebníku a některé dosavadní předměty a sazby poplatků v sazebníku jsou upřesňovány, aby vystihovaly správní řízení prováděná příslušnými správními orgány.

Zákon sám se navrhuje doplnit o správní orgán rejstřík trestů, na který po zrušení prokuratur přechází povinnost vydávat výpisy z trestního rejstříku.

Dále se navrhuje zrušení osvobození od poplatků pro rozpočtové a příspěvkové organizace v jejich hlavní činnosti a obecného osvobození p ro nadace humanitárního a charitativního charakteru.

Tato úprava je navrhována za účelem zajištění stejného přístupu vůči všem subjektům, poplatníkům správních poplatků. Důvodem je i skutečnost, že správní orgány nejsou v praxi s to rozlišit, kdy se u subjektů rozpočtových a příspěvkových jedná o hlavní činnost a kdy o ostatní činnost. Ani nadace nelze přesně pro účely osvobození od poplatků rozlišit, protože humanitární a charitativní charakter subjektu není žádným právním předpisem vymezen. V současných podmínkách není důvod osvobozovat výše jmenované subjekty obecně ode všech správních poplatků.

Navrhuje se proto zavedení jednotného režimu s tím, že rozpočtové a příspěvkové organizace získají na předmětné platby prostředky ze státního rozpočtu.

Nadace a obdobné neziskové instituce budou po schválení zákona o neziskových právnických organizacích řešeny osvobozením jednotlivých úkonů od poplatků, a to přímo v příslušných položkách sazebníku. Nedoporučuji tedy proto v této etapě dělat další významné změny v této oblasti.

Doporučuji vám, abyste předloženou novelu zákona o správních poplatcích schválili. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi Kočárníkovi a dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Petru Brodskému, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1339.

Poslanec Petr Brodský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, společná zpráva - sněmovní tisk 1339, jak bylo uvedeno - zahrnuje až na jeden případ všechny pozměňovací návrhy, které zazněly ve výborech. Projednaly tuto novelu ústavně právní výbor, rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Nelze než souhlasit s tím, co říkal pan ministr. Chtěl bych vás všechny poprosit, nebo chcete-li požádat, zdali bychom si mohli vzít společnou zprávu k ruce, já bych vás chtěl požádat o provedení několika řekněme šotků, technických šotků, které se dostaly do zprávy. - (Místopředseda Ledvinka:...odstranění...) ano, odstranění, samozřejmě. (Veselost). Jedná se o legislativně technické záležitosti.

V položce 27 platného sazebníku a nikoliv v položce 35 písm. f) navrhovaného sazebníku technickým nedopatřením došlo k tomu, že připomínka obsažená v usnesení výboru pro VSRZP - samozřejmě mi všichni pomůžete o co se jedná - byla provedena v položce 27 platného sazebníku a nikoliv v položce 35 písm. f) navrhovaného sazebníku. Ministerstvo financí s touto úpravou souhlasí.

Další legislativně technická úprava: ve společné zprávě na straně 3 v novém bodu 20 sazebníku návětí zní: "20 - v položce 27 písm. e) zní:"

Jako další legislativně technická úprava - současně se z tohoto bodu vypouští text uvedený pod písm. f), t.j. slova "za zrušení úkonů podle písm. b) a c) - 150,- Kč".

A další je v návaznosti na tuto úpravu na straně 3 společné zprávy - vkládají za slova "ostatní body přečíslovat" slova "k bodu 28 sazebníku".

V položce 35 písm. f) na konci se písm. a) nahrazuje písm. b).

Pane předsedající, to jsou zmíněné legislativně technické úpravy. V rámci otevřené rozpravy budu mít dva pozměňovací návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se přihlásili tři kolegové. Jako první kolega Mandík, kterého prosím, aby se ujal slova, připraví se kolega Bachna.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych podal pozměňovací návrh k zákonu č. 368/1992 Sb.

V příloze sazebníku správních poplatků část IV položka 72 doplnit: "od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání veterinárního osvědčení přemisťování včelstev."

Odůvodnění: Položka č. 72 hovoří o vydání veterinárního osvědčení přemisťování zvířat. Každý stát potřebuje včelstva za účelem opylení entomofilních rostlin ať kulturních, anebo planě rostoucích. Z toho důvodu je chov včelstev i u nás státem podporován. Vzhledem k tomu, že nám v posledních třech letech klesá počet včelstev o 50 tisíc ročně, přistoupilo ministerstvo zemědělství k vypsání dotačního titulu "1 f) podpora včelařství". Včelař při splnění podmínek dotačního titulu dostane 100,- Kč dotace na každé včelstvo. V rozporu s tím jsou správní poplatky za přemisťování zvířat. Dám jeden malý příklad: za přemístění 4 včelstev za účelem opylení a splnění dotačních podmínek dostane včelař 400,- Kč dotace a zaplatí za veterinární osvědčení správní poplatek 300,- Kč.

Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás o podporu a schválení tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme pan kolega Bachna, připraví se kolega Recman.

Poslanec Petr Bachna: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vypustit ze společné zprávy bodu k článku 1, bodu 8, je to první bod společné zprávy. Nevím, jak lépe to vyjádřit, nevyjadřuji to příliš jasně, ale první bod společné zprávy, který zní, že v § 9 odst. 1, písm. c) se připojují slova "jde-li o úkony, prováděné orgány obce" a ustanovení pod písm. d) a e) se vypouštějí. Současně se dosavadní písm. f) označuje jako písm. d). - toto je text ze společné zprávy, jehož vypuštění navrhuji.

Důvody jsou dva, z nichž jeden je méně významný, je to důvod formální, a to ten, že vlastně tento návrh byl schválen pouze jedním výborem, a to vyborem ústavně právním, jedním výborem schválen nebyl, ač v něm byl projednáván, a ve dvou výborech vůbec projednáván nebyl.

Druhý důvod je velmi podstatný - je ten, že tento pozměňovací návrh směřuje proti smyslu předkládané novely tak, jak ji zdůvodnil pan ministr Kočárník. Tato novela totiž měla za cíl dosáhnout zrovnoprávnění subjektů, jak bylo vysvětleno panem ministrem, nicméně tento článek, pokud zůstane ve společné zprávě, ponechává zákon v původním znění, čili neplní ten základní účel, pro který byl předkládán.

Prosím vás proto, abyste podpořili návrh na vypuštění citovaného textu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Recmana, nikdo jiný do rozpravy přihlášen není.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, přicházím před vás s pozměňovacím návrhem, který se týká společné zprávy, to znamená tisk 1339, článek l, bod 16 sazebníku - položka 23 c). Je to na straně 2 uprostřed. Můj návrh se týká zvýšení správních poplatků za povolení k provozování výherních přístrojů. Navrhuji částky, které tam jsou - 8000, 12 500 a 25 000 - upravit a zvýšit následujícím způsobem. Částku 8 000 nahradit částkou 16 000, částku 12 500 nahradit částkou 25 000 a částku 25 000 nahradit částkou 50 000.

Jako zdůvodnění svého návrhu bych chtěl využít tyto argumenty. Jednak automaty mají po finanční stránce lukrativní charakter a majitel na nich dosahuje vysokých zisků i - řekl bych - při určité nízké míře nákladů. Podstatně závažnější charakter má však argument, a to je vysoká společenská škodlivost tohoto druhu podnikání, což se projevuje zejména vysokou závislostí hráčů na výherních automatech přecházející až k chorobné závislosti, ztrátě lidské vůle apod. Ve světě je to uznáváno jako lékařská diagnóza typu závislosti např. na alkoholu, drogách apod.

Samozřejmě, že zvýšení správního poplatku neřeší tento problém, pouze ekonomicky ztíží povolování hracích automatů. Chtěl bych, abychom to chápali jako určité posílení regulační funkce množství těchto výherních automatů ve vztahu - jak už jsem uváděl - k vysoké společenské škodlivosti těchto automatů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Brodského, připraví se kolega Procházka.

Poslanec Petr Brodský: Ještě jednou se hlásím v tomto případě do diskuse. Znovu opakuji, že jsem dal v první zpravodajské zprávě návrhy na legislativně technické úpravy, o kterých se domnívám, že není zapotřebí hlasovat.

Nyní bych chtěl požádat sněmovnu o věnování pozornost úpravám, o kterých se domnívám, že by sněmovna měla hlasovat. Oba mé pozměňovací návrhy se týkají společné zprávy.

Na straně 3 ve společné zprávě v novém bodě 21 sazebníku - vydání rozhodnutí o schválení výkonu koncesované živnosti ve vedlejší provozovně - částka 500 Kč - označit jako písmeno h). V tomto smyslu provést též úpravu návěští takto: 21 - v položce 27 se za písmeno f) připojují nová písmena g) a h), která znějí: "g) vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění - 100 Kč; h) vydání rozhodnutí o schválení výkonu koncesované živnosti ve vedlejší provozovně - 500 Kč". Ostatní body přečíslovat.

Dále mám pozměňovací návrh, který se vztahuje na vládní tisk 1216. Vložit za stávající bod 3 nový bod 4, který zní: "V § 6 odst. 3 se slova "položek 23 c)" nahrazují slovy "položek 23 písm. b) a d)". Ostatní body přečíslovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Procházku.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh novely zákona o správních poplatcích, a to v položce č. 84 přílohy sazebníku správních poplatků v části zmocnění, odst. 2. Navrhuji za slovo "koksu" připojit slova "obilovin a sladu". Jedná se o snížení poplatků za udělení vývozních licencí z 0,5% na 0,1%. Podotýkám, že při dovozních licencích je částka stanovená jednorázově bez ohledu na množství ve výši 500 Kč.

Zdůvodnění návrhu: Při vývozu obilovin se velmi těžce hledají nové odbytové možnosti jak na světovém trhu, tak i v rámci Evropské unie. Vývozci musí mnohdy značné prostředky vynaložit na realizaci vývozu. U vývozu sladu je velmi nutné udržet světové trhy a případně je rozšířit na delší časovou řadu. Není proto dosti pochopitelné, když vývozci obtížně zajistí odbytiště v zahraničí pro přebytek potravinářské pšenice, ječmene a sladu, tak za tuto snahu, která ve své podstatě zajišťuje oživení našeho zemědělství a zpracovatelského průmyslu, jsou postihováni poměrně vysokým poplatkem za udělení vývozní licence, a to ve výši 0,5% z ceny objemu vývozu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se kolega Recman.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno, omlouvám se. Zapomněl jsem ještě na jeden pozměňovací návrh, týká se to rovněž společné zprávy - tisk 1339 sazebníku, bodu 16 písm. e) - povolení změny stálého umístění hracího přístroje. Tam je navržena částka 1000 Kč. Já navrhuji zvýšit tento správní poplatek na 5000 Kč. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se zástupce navrhovatele, pana místopředsedy vlády Ivana Kočárníka, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Ano, prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, ještě jednou bych poděkoval opět za pozornost, kterou jste věnovali dalšímu z balíčků daňových, resp. poplatkových zákonů, které byly předloženy sněmovně.

Pokud bych se měl vyjádřit k rozpravě a k jednotlivým pozměňovacím návrhům, chtěl bych především říci, že zcela bezvýhradně podporuji pozměňovací návrh pana poslance Bachny. Jak už jsem uvedl i v úvodním slově, osvobození nadací humanitárního a charitativního charakteru by znamenalo bezdůvodné zvýhodnění oproti jiným institucím, např. občanským sdružením se stejným zaměřením, které nárok na osvobození od poplatků nemají. Samozřejmě, že jako další argument je možné uvést, že uskutečňování poslání nadací není důvod pro osvobození např. od poplatků za provozování výherních hracích automatů. Zde navrhuje pan poslanec Recman zvýšit. l nadace může mít hrací automaty a nemohly by být od toho osvobozeny. Je to prostě chybné, takže návrh pana poslance Bachny - vypustit to ze společné zprávy - souhlasím.

Souhlasím i s návrhem pana poslance Mandíka, který se týká včelstev.

Pokud jde o návrhy pana poslance Recmana, které - řekl bych - řádově zvyšují poplatky za hrací automaty: Zde bych byl velmi opatrný. Poplatky jsou v relaci ke všem ostatním poplatkům. Jednorázový zásah do nich o 200% - v případě změny je to dokonce pětkrát, jak to upřesnil nyní pan poslanec - zcela zásadním způsobem vybočuje z řady.

Snažíme se do poplatků dát něco, že by měly poplatky něco regulovat, zamezit tomu, či onomu. Obávám se, že to není dominantně úloha správních poplatků, a proto bych si dovolil nesouhlasit s tímto návrhem. Tyto věci by se musely řešit něčím jiným, pokud by k tomu byla vůle sněmovny, nikoli však tímto. Nicméně, bojím se, že vždy, když víme, co přesně bude dobré udělat, že máme ambice vyšší, než nám přísluší.

Pokud jde o návrh pana poslance Brodského, který byl vznesen, souhlasím s jeho návrhem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Brodskému.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, v rámci rozpravy k tomuto bodu vystoupilo pět poslanců, z toho pan kolega Recman dvakrát. Domnívám, se že bychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích tak, jak byly uvedeny. Pokud dovolíte, budu tedy pokračovat.

Nejprve vystoupil pan kolega Mandík, který přednesl, snad pro osvěžení, požadavek doplnit sazebník v položce 72 o osvobození týkající se včelstev. Slyšeli jste stanovisko pana ministra, který souhlasí. Já se připojuji. Můžeme začít hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a hned budeme hlasovat.

Zahájil jsem 79. hlasování. Kdo podporuje návrh kolegy Mandíka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro 119, proti nikdo, zdrželo se 7 poslanců.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP