Středa 7. prosince 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme nyní hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 581/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1173 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1336 včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je proti, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 40. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 133 pro, 7 proti, 11 se zdrželo.

Děkuji panu společnému zpravodaji a děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády.

Nyní, dámy a pánové, pokud se nepletu, byl vám již rozdán všem na lavici sumář pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z přidané hodnoty. Chystám se tedy požádat společného zpravodaje pana poslance Wagnera, aby přistoupil k řečništi. Pan předseda klubu Ortman se hlásí o slovo. Zdá se, ze nebude třeba spěchat, pane kolego Wagnere.

Poslanec Jaroslav Ortman: Já si také myslím, že nebude třeba spěchat. Prosil bych o 20 minutovou přestávku na klub. Návrh byl rozdán, mezi tím byl organizační výbor a myslím, že je řada věcí, které by se na klubech projednat měly. Proto žádám, aby byla přestávka 20 minut na klub.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Toto jsme zvyklí respektovat. Budeme proto pokračovat v našem jednání po přestávce, kterou tímto vyhlašuji, v 15.50 hodin.

(Schůze přerušena v 15.27 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tisky 11721335.

Konstatuji, že jsme ve fázi, kdy rozprava byla ukončena a kdy na vyžádání Sněmovny byly v písemné formě rozdány pozměňovací návrhy v rozpravě přednesené.

Prosím, aby se svých zpravodajských povinností ujal pan poslanec Jozef Wagner a poslance, kteří mají zájem rozhodnout hlasováním o tom, který návrh bude či nebude přijat, prosím, aby přišli do sněmovní síně, přihlásili se kartami, protože jsem vás všechny odhlásil, abychom mohli pokračovat v projednávání tohoto bodu.

IV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1172 a 1335

Ptám se pana ministra Kočárníka, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže mu uděluji slovo a všechny ostatní prosím o klid a prosím je o to, aby se posadili do svých lavic.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci!

Především bych chtěl vám všem poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Na druhé straně chci vyjádřit trochu své rozčarování nad tím, že je obrovské množství pozměňovacích návrhů, které nezazněly ve výborech, aby mohly být seriózně prodiskutovány, posouzeny a podobně, a jsou předkládány rovnou na plénu. Myslím si, že u daňových zákonů, kde jednotlivé paragrafy jsou vzájemně velmi silně provázány, je to vždycky trochu problém a z tohoto hlediska - jakkoli chápu, že to je svaté právo poslance - raději bych byl, kdyby tyto návrhy byly vždycky projednány ve výborech a posouzeny v rámci tohoto procesu.

V diskusi k pozměňovacím návrhům pan poslanec Wagner potom řekne stanovisko předkladatele při hlasování.

Snad bych zaujal stanovisko k návrhu ještě razantněji snížit základní sazbu. Osobně bych nedoporučoval a nedoporučuji toto řešení, a to zejména z toho důvodu, že to má nenulový dopad do rozpočtu a rozpočet, jak je připraven, v sobě samozřejmě - jako každý rozpočet - obsahuje řadu rizik, takže velmi jednoduché konstatování, že tam je nějaký prostor, nepokládám za seriózní. Nedoporučuji to tedy a domnívám se, že máme jit cestou postupného dostávání se do těch hranic, které budou potřebné v rámci Evropské unie.

U celé řady pozměňovacích návrhů, které byly předneseny, bude moje stanovisko kladné - jsou to legislativně upřesňující návrhy. Za ně děkuji a jsem za ně vděčen.

Na druhé straně u celé řady návrhů bude moje stanovisko záporné, ať už z hlediska toho, že jde vlastně o jisté nedorozumění nebo nepochopení, např. tam, kde jde o zdanění meziproduktu, které je zase nárokem na odpočet, takže přeřazování do nižších sazeb je tam zásadně zbytečné, nebo u některých dalších položek, které byly předneseny.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Kočárníkovi a prosím pana poslance Jozefa Wagnera, aby se ujal své práce společného zpravodaje.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, rozpravy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 558/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, se zúčastnilo 12 poslanců, z toho kolega Šoler dvakrát. Při svém druhém vystoupení svůj pozměňovací návrh stáhnul.

Rád bych ještě upozornil na některé vady textu, který jste dostali. Zejména ne tak pro vás, protože to není pro rozpravu důležité, ale je to důležité pro písemné znění usnesení. V nomenklatuře jsou všude čísla uvedena ve správném pořadí, ale jsou mezi to vkládány čárky, které tam nepatří. Upozorňuji tedy, že bude lépe, když při písemné podobě usnesení bude respektováno písemných návrhů, jak je jednotliví poslanci předložili, podle toho, co přednesli.

Rád bych se ještě vyjádřil k jedné věci, o které zde hovořil pan ministr ve svém závěrečném slově, a to je otázka množství pozměňovacích návrhů a pokusů zasáhnout do podstaty tímto zákonem upravovaných věcí na poslední chvíli. Zcela se shoduji s názorem pana ministra, že u daňových zákonů by naše odpovědnost měla být podstatně vyšší a měli bychom upřednostňovat projednání těchto věcí ve výboru. Zde by mělo mít místo jen to, co bylo ve výboru sice projednáno, ale byly na to rozdílné názory a vlastně docházelo by zde jen k rozhodování. Pokud věc projednáváme takto na poslední chvíli, vyjadřuji tutéž obavu, co pan ministr - že na poslední chvíli nelze mnohé složité souvislosti daňových zákonů uvážit zcela přesně a že může dojít k chybám, které nás budou mrzet. Z této logiky budu přistupovat přísněji k předloženým návrhům a podle toho je doporučovat nebo nedoporučovat.

Vážený pane předsedající, domnívám se, že je zbytečné a že bych zdržoval, kdybych opakoval všechny návrhy, protože sněmovna je má k dispozici písemně. Domnívám se, že by byl možný postu p, abych předkládal návrhy tak, jak jsou předkládány k hlasování, postupně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou-li námitky ze strany poslanců, já souhlasím.

Poslanec Jozef Wagner: Děkuji. První návrh předložil pan poslanec Jiří Maryt. Předložil ho jako návrh komplexní a souhlasí s tím, aby o něm bylo hlasováno jako o celku. Ptám se, pane předsedající, jestli mám návrh číst s ohledem na to, že páni kolegové mají návrh k dispozici písemně. Považoval bych to rovněž za ztrátu času. Domnívám se, že můžeme hlasovat o návrhu pana kolegy Maryta, aniž bude čten.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že je zbytečné návrh číst, nicméně na druhé straně musím konstatovat, že v písemném materiálu, jak ho máme, jsou i určité komentáře, které z textu zákona potom musí vypadnout. Nám se dostal do ruky v podstatě výpis ze stenozáznamu. Nevím, do jaké míry by bylo v pořádku, aby se to dostalo tak, jak to máme uvedeno písemně, do zákona. Myslím si, že by to byla chyba. Pokud se shodneme na tom, že z návrhu pana poslance Maryta vypadnou takové věci, jako je např. "by se potom promítlo" atd., potom z toho zbude jenom podstata, tak souhlasím.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, já se omlouvám, ale mám pocit, že vše, co má do textu jít, je v uvozovkách. Konkrétně i v tomto návrhu. (Hlasy ze sálu: Není to pravda.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je pravdou, že návrhy zde zazněly, že ve stenozáznamu jsou. Předpokládám, že poslanci vědí, o čem budeme hlasovat. A to je důležité. Je s tím shoda? Rozumím-li dobře panu poslanci Wagnerovi, můžeme přistoupit k hlasování o komplexním návrhu pana poslance Jiřího Maryta.

Poslanec Jozef Wagner: Pak už jenom zbývá říci, že navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přistoupíme k hlasování č. 41.

Kdo je pro návrh pana poslance Maryta? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek - pro 56, proti 81, zdrželo se 18. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Druhým v pořadí, kdo předkládal návrhy, byl pan poslanec Kuchař. U jeho návrhu je třeba hlasovat jednotlivě. První budu číst, protože nic jiného nezbývá. Týká se § 2 odst. 4 písm. o), kde navrhuje za stávající text doplnit za čárky další text v tomto znění: "případně pro vnitropodnikovou spotřebu plátce podléhající dani". Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 42.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 150 poslanců, 2 byli proti, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Druhý návrh se týká opět § 2 odst. 4 písm. q), kde navrhuji nahradit text "písemná smlouva o fakturaci" textem "písemná smlouva o úhradě". Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 43.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 156 poslanců, další údaje jsou již vymazány, takže si je budete moci přečíst pak v počítači. Nicméně konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Třetí návrh se týká § 9 odst. 1, kde navrhuji doplnit nové písmeno m) tohoto znění: "při prodeji zboží na předplatné dnem dodání první zásilky". Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 44.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 37 pro, 76 proti, 44 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Čtvrtý návrh se týká § 13 odst. 3, kde za slovo "určená" navrhuji doplnit text "nebo je rovna nule". Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 45. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek 36 pro, 80 proti, 43 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Pátý návrh se týká opět § 14 odst. 12, kde do poslední věty navrhuji vložit před slovo "pořizovací" slovo "maximálně". Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování č. 46. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kuchaře. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 102 poslanců, proti 4, zdrželo se 48. Návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Šestý návrh se týká § 28 odst. 4, kde navrhuji vložit za slova "10% z jejich celkových výnosů" slova "za zdaňovací období". Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 47. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 38 poslanců, proti 77, zdrželo se 41. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: V návrhu sedmém doporučuji v § 45 odst. 5 za § 19, 20, 21 doplnit do textu také § 25. Text by zněl "§ 19, 20, 21, 25". Navrhovatel a zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 48. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 37, proti 80, zdrželo se 40. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Poslední návrh pana poslance Kuchaře je návrhem nad rámec této novely. Týká se zákona č. 321/1993 Sb., v němž § 17 odst. 7, za písmenem b) navrhuje doplnit písmeno c) následujícího znění: "Služby zakoupené od oprávněných osob uvedených v § 28, 29, 31 a 32, které jsou osvobozeny od daňové povinnosti podle § 25 při prodeji již nezdaňuje. Tržby za tyto služby nevchází do jmenovatele krátícího koeficientu podle § 25". Navrhovatel a zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 49. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 36, proti 86, zdrželo se 37. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Jako další předložila svůj návrh paní poslankyně Kolářová. Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování číslo 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 152 poslanců, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Jako čtvrtý v pořadí vystoupil pan poslanec Miroslav Kašpárek a přednesl několik návrhů. Je třeba o nich hlasovat jednotlivě.

V § 2 odst. 1 písmeno c) navrhuji vypustit doplněnou část věty, cituji "a to případě, kdy osoba, která je uskutečňuje, není podnikatelem". Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 51. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 15 poslanců, 85 bylo proti, 58 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Dále v § odstavec 4 písm. m) osobním automobilem silniční motorové vozidlo, které má v technickém průkazu zapsánu kategorii osobní automobil nebo M1. Pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním předpisem. Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 52. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo - pro 153, 1 byl proti, 5 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Dále pan poslanec Kašpárek navrhuje v § 5 odst. 6 - na konec odstavce se připojuje věta: "u majetku pořízeného vlastní činností má osoba právo uplatnit nárok na odpočet z materiálu potřebného na pořízení majetku vlastní činností." Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 53. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Kašpárka? Kdo je proti němu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončeno s výsledkem 42 pro, 84 proti, 35 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: V § 7 odst. 3 navrhované znění: "předmětem daně není bezplatné poskytnutí reklamních a propagačních předmětů opatřených obchodním názvem nebo firemní značkou plátce, jehož jednotková cena pořízení bez daně nepřesahuje 500,- Kč. Je-li cena vyšší, je základem daně cena pořízení převyšující 500,- Kč." Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 54. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Kašpárka? Kdo je proti němu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 37 poslanců, proti 86, 34 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: V § 19 odst. 4 od slova "návrh na odpočet" vypustit celý zbytek odstavce. Navrhovatel a zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 55. Ptám se kdo je pro tento návrh? Kdo je proti němu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 55 skončilo: výsledek pro 120, proti 4, zdrželo se 28. Návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: V § 19 odst. 5, odst. 4 se nevztahuje na nákup osobních automobilů za účelem dalšího prodeje, a to i formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci. Dále, pokud bude osobní automobil využíván provozovatelem automobilové silniční dopravy, taxi-služby a provozovatelem Autoškoly na základě vydané koncese, pokud je uskutečňován plátcem. Navrhovatel a zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 56. Ptám se vás, kdo je pro tento návrh pana poslance Kašpárka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončeno s výsledkem 24 pro, 83 proti, zdrzelo se 49. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: V § 19 odst. 8 navrhujeme doplnit na konci tento text: "pokud byl tento poměr znám v okamžiku, kdy byl uplatněn nárok na odpočet. Pokud tento poměr nebyl v době odpočtu znám nebo se nepředpokládalo využití pro osobní potřebu, je povinností poplatníka vystavit v den odevzdání daňového přiznání doklad o použití, kde základ daně bude totožný s výší odpisů, které nemohly být z důvodů osobního využití uplatněny pro účel daně z příjmů, za zdaňovací období, kterého se daňové přiznání týká." Navrhovatel a zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 57 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Kašpárka? Kdo je proti němu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 16 pro, 84 proti, 58 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Z uvedeného návrhu § 28 vyplývá, že bude zdaněna daní z přidané hodnoty finanční služba leasingových společností. Proto navrhujeme zachovat původní znění zákona č. 588/ 1992 Sb. Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 58 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Kašpárka? Kdo je proti němu? Kdo se zdrzel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 58 skončilo - 32 poslanců bylo pro, 76 bylo proti, 47 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: § 39 a) odst. 2 "dodatečné daňové přiznání je plátce povinen předložit v případě, že opravdu mění svoji daňovou povinnost. Tímto přiznáním lze provést i opravu sazby daně a výši daně podle § 15 a) odst. 1." Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 59. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Kašpárka? Kdo je proti němu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 18 poslanců, proti 83, 53 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Poslední návrh pana poslance Kašpárka je odst. 3 vypustit, ostatní přečíslovat. Navrhovatel i zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 60. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Kašpárka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 10 poslanců, proti 84, zdrželo se 58, návrh nebyl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Pátým v pořadí vystoupil pan poslanec Páv, jehož návrhy se mohou brát jako samostatné s ohledem na to, že všechny tři navrhovatel i zpravodaj doporučují. Ptám se pana předsedajícího, jestli je překážkou, abychom hlasovali, pokud bude pan poslanec Páv souhlasit, o návrhu jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Není-li námitek od jiného poslance. Není námitek. Takže zahajuji hlasování č. 61. Ptám se, kdo souhlasí s návrhy pana poslance Tomáše Páva? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 150 poslanců, jeden proti, 6 se zdrželo hlasování, takže návrh byl přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP