Úterý 6. prosince 1994

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, ale jsem jeden z mála, kdo s tím má jistou zkušenost - myslím, že by bylo pro nás příjemnější, kdyby tato světla nesvítila. Tento problém se nám již vyskytl ve Federálním shromáždění. Být celý den v tomto sále, který je takto osvětlen, je nesmírně obtížné. Myslím, že by nad tím mělo vedení sněmovny uvažovat a učinit nějakou dohodu, aby se zde dalo žít.

Předseda PSP Milan Uhde: Mám zde zprávu od zodpovědného pracovníka, vedoucího organizačního odboru sněmovny, že se již třikrát u pracovníků sdělovacích prostředků domáhal, aby tato světla byla vypnuta, ale zatím toto domáhání nebylo úspěšné. Prosím, aby se v této věci ještě angažoval někdo další. Považuji tuto situaci za zcela bezprecedentní a žádám, aby se někdo ujal vyjednávání s pracovníky televize.

Dalším bodem našeho jednání je

lIl.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony.

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk.1227, odůvodní ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona představuje souhrn dílčích změn některých základních předpisů v sociální oblasti. Vláda navrhuje provést úpravy především v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a dále v menším rozsahu též v zákoně o sociálním zabezpečení a v zákonech upravujících nemocenské pojištění.

Návrh zákona lze obecně charakterizovat jako technický, neboť nepřináší zásadní nové úpravy nebo zásadnější zásahy do stávajícího systému. Hlavními důvody pro novelizaci uvedených zákonů jsou požadavky praxe na zpřesnění stávající právní úpravy a nutnost reagovat na změny navrhované v jiných právních předpisech, zejména daňových.

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení se navrhuje snížit sazbu penále z 0,3% na 0,1%. Tento návrh vychází ze stejné úpravy navrhované pro oblast daní. Dále se stanoví některé případy, že se od penalizace upouští a zavádí se obdobně, jako je tomu v daňových předpisech, institut odstraňování tvrdostí ve formě plného nebo částečného prominutí penále.

Nově se též zavádí placení dlužného pojistného na sociální zabezpečení a penále ve splátkách.

Všechny tyto úpravy sledují zejména to, aby předpisy o pojistném neodůvodněně neohrožovaly hospodářskou situaci plátce pojistného, kteří mají určitý dluh na pojistném s tím, že by stanovovaly příliš tvrdé sankce prostřednictvím penále. Navrhované zmírnění sankcí sleduje v konečném důsledku úhradu základní dlužné částky, tj. dluhu na samotném pojistném, který v žádném případě snížit nebo prominout nelze.

Další významná úprava v oblasti pojistného a sociálního zabezpečení se týká vrácení části pojistného, které zaplatili zaměstnavatelé jako mimořádné pojistné v lednu loňského roku. Smyslem této jednorázové platby pojistného bylo zabezpečit příjmovou stránku státního rozpočtu počátkem roku.1993, neboť nová úprava pojistného zavedená od r. 1993 znamenala placení pozadu oproti do té doby průběžnému placení těch odvodů, které pojistné u zaměstnavatelů nahradilo. Pojistné se navrhuje vrátit jen v určité části, tj. ve výši 55% zaplaceného pojistného, neboť je třeba vzíti v úvahu dopad platby pojistného na výši daně z příjmu. O vrácení části pojistného je třeba písemně požádat do konce března příštího roku příslušnou Správu sociálního zabezpečení. Ostatní navrhované změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení se týkají zpřesnění okruhu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu zaměstnanců a zpřísnění některých ustanovení upravujících způsob placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými.

Pokud jde o zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, navrhuje se především zpřesnit a doplnit ustanovení o místní příslušnosti orgánů sociálního zabezpečení a ve vazbě na změny navrhované vládou v zákoně o správě daní a poplatků se upravuje součinnost orgánů sociálního zabezpečení s orgány spravujícími daně a dalšími orgány; jde zejména o vzájemnou výměnu údajů a informací potřebných pro provádění sociálního zabezpečení a správy daní.

Další navrhované změny v ostatních zákonech vyplývají ze změn v oblasti pojistného na sociální zabezpečení nebo mají legislativně technický charakter.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny, které projednaly vládní návrh zákona, se navrhují některé další úpravy předloženého textu a dále se navrhuje doplnění předpisů o pojistném na zdravotní pojištění. Změny předpisů o zdravotním pojištění se týkají především sjednocení vyměřovacího základu pro placení zdravotního a sociálního pojištění, neboť rozdílné základy by způsobily problémy u plátců pojistného. Se všemi úpravami obsaženými ve společné zprávě doporučuji souhlasit. Sám souhlasím.

Závěrem mi dovolte vás požádat o projednání a schválení celého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi a udílím slovo společné zpravodajce výborů paní poslankyni Haně Lagové, aby odůvodnila předloženou společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 1334.

Poslankyně Hana Lagová: Pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony projednal rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Oba výbory se na připomínkách a pozměňovacích návrzích naprosto shodly. Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s úpravami uvedenými ve společné zprávě.

Pan ministr ve svém vystoupení poukázal zejména na tu významnější úpravu, která vznikla z podnětu poslanců v obou výborech, týkající se ještě doplnění zákona ČNR č. 550/1991 Sb. a 592/1992 Sb. a dalších zákonů týkajících se všeobecného zdravotního pojištění.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji společné zpravodajce výborů paní poslankyni Haně Lagové a otevírám rozpravu. Písemně se do ní přihlásil jako první pan poslanec Pavel Šafařík. Hodlá přednést pozměňovací návrh. Připraví se pan poslanec Jiří Vyvadil, rovněž s pozměňovacím návrhem. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Pavel Šafařík: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést pozměňovací n vrh k této novele. Přečtu nejprve text pozměňovacího návrhu a pak odůvodnění.

V článku l zařadit nový bod.1, který zní "V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec první a připojují se nové odstavce druhý a třetí, které znějí:

(2) Z příjmů uvedených v odstavci 1 se hradí

a) výdaje na důchody (odvolávka na poznámku pod čarou 51)

b) výdaje na nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitou pomoc v mateřství

c) výdaje na státní politiku zaměstnanosti d) výdaje spojené se zabezpečováním příjmů podle odstavce 1 a výdajů podle písm. a) až c)

(3) Přebytky příjmů podle odstavce 1 nad výdaji podle odstavce 2, dosažené ke konci rozpočtového roku, se převádějí na zvláštní účet státního rozpočtu. Jejich použití k jiným účelům než uvedeným v odstavci 2 podléhá souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu. Poznámka pod čarou 51: § 7 písm. a) zákona 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů."

Odůvodnění: navrhovaná úprava taxativně vymezuje použití příjmů na pojistné, nezvyšuje nároky na státní rozpočet ani administrativně nezatěžuje příslušné orgány, provádějící sociální zabezpečení. Oddělená evidence příjmů a výdajů je vedena i v současné době. Nově navrhuji použití případných přebytků příjmů nad příslušnými výdaji v daném rozpočtovém roce pouze k vymezeným výdajům v dalších letech. Případné použití přebytků k jiným účelům by podléhalo souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Můj návrh je v souladu s usnesením 109/1994 z 9. března 1994 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který při projednávání zásad zákona o základním důchodovém připojištění podle tisku 785 říká, že finanční prostředky důchodového pojištění mohou být použity pouze pro výplatu dávek podle tohoto zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Oznamuji, že pan poslanec Bachna má náhradní kartu číslo 12. Nyní se ujme slova pan poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Budu mít jediný pozměňovací návrh. Pan ministr Vodička asi ví, že určitá skupina poslanců podala ústavní stížnost Ústavnímu soudu ve vztahu k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení. Nikdo z nás neví, jak rozhodne Ústavní soud, ale pro případ, že by vyhověl ústavní stížnosti, lze mít za to, že celá struktura zákona bude silně změněna, ne-li disfunkční. Ať pan ministr sám zváží, zda to bude akceptovat nebo ne. Já se domnívám, že lidé, kteří po celý život prostřednictvím daňových odvodových předpisů přispívali na důchod, nemají nejmenší důvod, proč by tak činili nyní. Proto dávám návrh, aby do § 3 byl vložen nový odstavec 4 s tímto textem: Poplatníky pojistného podle odstavce 1 písmeno c) a odstavce 2 nejsou poživatelé starobních důchodů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. V případě, že se již nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra práce a sociálních věcí, zda si přeje pronést závěrečné slovo k rozpravě. Ano, je tomu tak. Pak dám tutéž příležitost společné zpravodajce. Zároveň prosím o zvážení, zda jste schopni předložit k hlasování sněmovny přednesené pozměňovací návrhy, nebo zda na zpracování žádáte určitou časovou lhůtu.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Já myslím, že nebudeme žádat žádnou časovou lhůtu. Přestože oba pozměňovací návrhy byly velmi krátké, naprosto zásadním způsobem by ovlivnily vývoj státního rozpočtu v příštím roce. Není pravdou, že taxativní vymezení výdajů z tohoto systému znamená nulový rozpočtový dopad. Naopak, znamená naprosto zásadní zásah do rozpočtu v příštím roce. Návrh pana poslance Šafaříka musím proto důrazně odmítnout.

Nyní k návrhu pana poslance Vyvadila. Samozřejmě jsme ještě před rozhodnutím Ústavního soudu. Myslím, že bude moudré vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu a pak se beze zbytku tomuto rozhodnutí podřídit. Toto rozhodnutí však zatím ještě není, a proto nedoporučuji přijetí návrhu pana poslance Vyvadila. Podle mého názoru jsou daleko závažnější důvody k tomu, aby každý, kdo má příjem z aktivní činnosti v rámci solidarity, která je základním principem jakéhokoli systému sociálního zabezpečení, v tomto systému z příjmů z aktivní činnosti přispíval do tohoto systému. Z těchto naprosto zásadních důvodů pozměňovací návrh pana poslance Vyvadila nedoporučuji k přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí. Slovo má společná zpravodajka výborů paní poslankyně Hana Lagová. Já ji prosím, aby použila svého práva závěrečného slova, pokud tak chce učinit, a aby připravila a předložila vznesené pozměňovací návrhy k hlasování sněmovny.

Poslankyně Hana Lagová: Pane předsedo, dámy a pánové, není třeba v tomto případě si činit nárok na poslední slovo. Já se hodlám vyjádřit především k pozměňovacím návrhům předneseným tady ve sněmovně. Oba poslanci využili svého práva a předložili návrhy, které sice určitým způsobem vstupují nově do této novely, ale podle jednacího řádu má každý poslanec na takový návrh právo. Pokud jde o obsah obou pozměňovacích návrhů, musím konstatovat, ze oba návrhy osobně podporuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Faktickou poznámku má pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, já se omlouvám, ale protože pan poslanec Šafařík přednesl velice zásadní návrh, já jako předseda výboru bych stál o to, aby se výbor mohl k tomu sejít a dát sněmovně doporučení coby garanční výbor. Proto prosím o půlhodinovou přestávku na jednání výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že pan poslanec Syka podal procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu, aby byla umožněna schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v termínu, kdy to bude možné.

Poslanec Martin Syka: Říkal jsem půl hodiny, ale protože je 18:12 a jednání sněmovny by mělo skončit asi v 18:30, tak zřejmě zítra ráno bychom pokračovali v tomto bodě.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že se zbývajícím časem nemůžeme už nijak hospodárně naložit. Dám hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu, aby se mohl sejít výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, a po skončeném hlasování o tomto procedurálním návrhu se chystám dnešní pracovní část zakončit a vyzvat vás, abyste spolu s námi ostatními pokračovali zítra v 9.00 hodin.

Teď vám oznamuji, že jsem vás odhlásil, a prosím, abyste se znovu přihlásili k přítomnosti. Dám hlasovat o procedurálním návrhu, který podal pan poslanec Syka. Návrh zněl: Přerušit projednávání tohoto bodu do zítřka a umožnit schůzi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na téma předložených pozměňovacích návrhů.

Kdo podporujete tento procedurální návrh, dejte to ve 28. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ještě těsně před vyhlášením výsledků oznamuji, že pan poslanec Lom má náhradní kartu č. 11.

28. hlasování skončilo tak, že ze 120 přítomných bylo 101 pro, 2 proti, 16 se zdrželo, 1 nehlasoval. Procedurálnímu návrhu bylo vyhověno, přerušujeme projednávání tohoto bodu.

Přerušuji jednání 25. schůze. Sejdeme se zítra v 9.00 hodin. Přeji vám dobrý večer.

(Schůze přerušena v 18.14 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP