Úterý 6. prosince 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji předsedovi vlády Václavu Klausovi a oznamuji, že o slovo požádali předsedové dvou klubů - pánové Ortman a Trojan. Já však používám svého práva a vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Poté dostanou oba příležitost, aby promluvili. Pokračujeme v 17.12 hodin.

(Jednání přerušeno v 17.03 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.20 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokračujeme v průběhu 25. schůze. O slovo požádal jako první pan poslanec Jaroslav Ortman. Připraví se pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení tři členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, využívám svého práva jako předseda klubu, podle Jednacího řádu, konkrétně § 19. Chtěl bych se vyslovit k tomu, co zde uvedl pan premiér.

Úvodem chci říci jenom poznámku, že pan premiér se zmýlil, když řekl, že je to poslední schůze Poslanecké sněmovny. Jak víme, pan předseda svolá během několika dnů další schůzi Poslanecké sněmovny. Pan premiér se však zmýlil i podruhé, když řekl, že nemá mnoho příležitostí hovořit ve sněmovně. Podle § 35 jednacího řádu může hovořit kdykoli o to požádá; ostatně jeho projev byl takovýmto příkladem.

Hlavně však Levý blok chápe vystoupení pana premiéra jako jeho osobní pohled na vývoj společnosti, navíc vzhledem k formě projednání neumožňující ani diskusi k věci. K moudrému přístupu v politice přece patří diskuse o hledání alternativ. Místo toho se zde dala přednost přednesení projevu.

V žádném případě nechápeme vystoupení premiéra jako zprávu vlády o plnění jejího vlastního programového prohlášení. Vláda totiž jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje podle čl. 86 Ústavy ve sboru. Vzniká otázka, nakolik je pohled pana premiéra také pohledem celé vlády.

Levý blok bude trvat na povinnosti vlády předložit Poslanecké sněmovně zprávu o plnění svého vlastního programového prohlášení. Jsme přesvědčeni, že kontrolní úlohu Parlamentu České republiky prostě nelze vymazat.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Zdeněk Trojan, připraví se pan poslanec Exner.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych se zde vyslovit ke třem okolnostem.

Za prvé bych chtěl vyslovit své hluboké rozhořčení nad tím, jak pan předseda Poslanecké sněmovny řídí dnešní jednání, tím, že vyhlásil přestávku dříve, než udělil slovo předsedům poslaneckých klubů, kteří se přihlásili a podle § 19 Jednacího řádu na to mají právo; slovo jim nebylo uděleno. Bylo jim uděleno až po přestávce.

K druhé věci. Je to stanovisko poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické k dnešnímu vystoupení pana premiéra Klause. Postup předsedy vlády podpořený vládní většinou Poslanecké sněmovny, který znemožňuje poslancům seriózně se vyjádřit v rozpravě k obsahu zprávy, je nerespektováním klasických zásad parlamentní demokracie, neboť neumožňuje parlamentu účinnou kontrolu vlády. Tímto postupem předsedy vlády České republiky je úloha parlamentu snižována do polohy orgánu, který má vzít pouze na vědomí názory vlády, bez seriózní kritické oponentury. Obsah zprávy tak mohl být zaměřen na skutečnosti, které vládě vyhovují, přičemž byly zamlčeny společensky nepříjemné problémy, které naši občanskou veřejnost znepokojují a jejichž řešení a náprava dosud chybí.

Za třetí. Dovolil bych si předložit procedurální návrh, vědom si důležitosti a závažnosti skutečností uvedených v projevu pana premiéra Klause. Navrhuji, aby do programu schůze byl zařazen bod "Rozprava k vystoupení předsedy vlády České republiky Václava Klause na 25. schůzi Parlamentu České republiky". Navrhuji tento bod zařadit před bod 18. V případě, že dojde k zařazení tohoto bodu do programu navrhuji usnesení, kterým Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby se zúčastnila projednávání bodu "Rozprava k vystoupení premiéra Klause". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má poslanec Václav Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se poznámkou zmínil o tom, že pan premiér ve svém projevu nabádal naší sněmovnu, aby se v ní nekonaly monology. Šlo o to, že opoziční poslanci, v některých případech i další poslanci, vystupují s tematickými náměty tak, aby nebylo možné na ně dobře vystoupit.

Zde jsme viděli naprosto jednoznačně, jak vypadá takový monolog. Koalice v parlamentu znemožnila do této chvíle vést řádnou rozpravu o předneseném projevu předsedy vlády, nehledě na to, že jsme se v parlamentu vyhnuli pojmenování tohoto bodu.

Protestujeme proti takovému postupu v našem parlamentu.

Dále bych chtěl podpořit návrh přednesený panem poslancem Trojanem na zařazení bodu - rozprava k tomuto projevu - ještě na tuto schůzi.

Chtěl bych v té souvislosti požádat sdělovací prostředky, aby, pokud bude tento bod zařazen, věnovaly mu stejnou pozornost jako projevu pana premiéra s tím, aby občané měli možnost se seznámit i s názory těch, kteří k jeho projevu budou vystupovat, ať už jde o podporu projevu, nebo jeho kritiku. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pokud se už nikdo z předsedů klubů nehlásí, a já do této chvíle nemám žádnou přihlášku, ani nevidím žádnou zvednutou ruku, dám hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Zdeněk Trojan.

Navrhl, aby před bod 18. na 25. schůzi byl zařazen nový bod pod názvem "Rozprava k vystoupení předsedy vlády Václava Klause". Ještě před hlasováním vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se nově přihlásili, protože počet přítomných se změnil.

18. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje procedurální návrh pana poslance Zdenka Trojana, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 18. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných bylo 73 pro, 59 proti, 19 se zdrželo. Procedurální návrh nebyl přijat. Hlásí se pan poslanec Seifer, předpokládám, že s faktickou poznámkou.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení páni ministři, dámy a pánové, vzhledem k průběhu dnešního jednání a proto, že na to mám právo, chci navrhnout další bod jednání. Nejdříve bych si dovolil tento bod zdůvodnit.

Já jsem byl nadšen projevem pana premiéra. (Rozruch a smích v sále.) Nevím, proč se smějete, ale já jsem byl nadšen. Byl to kultivovaný, velice dobře napsaný a velice dobře přednesený projev. Já to oceňuji. Sice hovořil o výsledcích komunálních voleb; pokud se nemýlím tam jsou minimálně tři vítězové, jsou to nezávislí, je to KDU-ČSL a dalším třetím vítězem je ODS, takže co tím chtěl říci?

Já konstatuji, že jsou tam tři vítězové - nejméně. Ne, není mezi nimi Strana zelených a já nejsem členem Strany zelených, takže děkuji panu premiérovi za připomínku.

Utěšilo mě, že máme světové primáty ve velké privatizaci. Já chci odůvodnit svůj návrh ještě jednou věcí.

Je mi krásně při pomyšlení, že vláda dává stále více na životní prostředí, že zatímco loni dala 8,1 mld. z rozpočtu, letos dává 7,8 mld. - pan premiér říkal 7,5 mld., já mu přiznám, že ještě o 300 mil. dává vláda víc na životní prostředí ve všech kolonkách. Faktem je, že 1,5 mld. je např. na vodovody (mluvím k věci, pane kolego), což není životní prostředí - vodovody.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, spějte prosím k jádru svého návrhu.

Poslanec Pavel Seifer: Spěji k jádru svého návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Ale spějte rychle. (Smích v sále.)

Poslanec Pavel Seifer: Budu spět, pane předsedo, velice rychle. Já navrhuji, aby vzhledem k úspěšnosti naší vlády bylo zařazeno jako zvláštní bod jednání usnesení, kterým by byl všem členům vlády přiznán doživotní titul jejich neomylnosti. Děkuji. (Smích v sále, neklid v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem viděl jako první přihlášku k faktické poznámce ruku pana poslance Kryčera, pak teprve jsem viděl paní poslankyni Fischerovou. V tomto pořadí prosím, aby promluvili.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedo, pane premiére, já mám faktickou poznámku - krátký návrh usnesení, pokud bychom si ho dovolili dát v průběhu pléna ke zvážení, aby bylo přijato usnesení, že v průběhu plenárního zasedání nebudou podávány alkoholické nápoje v předsálí. (Bouřlivý potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já budu skutečně velmi stručná. Já tak nějak nemohu pochopit tu atmosféru, která tady je. Prosím vás, proč my se bráníme tomu, abychom hovořili. Mně skutečně na tom projevu pana premiéra se řada věcí opravdu líbila, ale byly také věci, které se nelíbily. Já nepochybuji o tom, že i z řad vládní koalice by zaznělo mnoho pozitivního hodnocení, které by pana premiéra velmi potěšilo a zaznělo by i z našich řad. Prosím vás, mně toto skutečně připadá - tato manipulace a tento způsob jednání jako paskvil.

Já jsem jenom jedním z nejposlednějších a nejstarších poslanců. Prosím vás, nezlobte se na mne, ale já tomu nerozumím. Já myslím, že - a teď mluvím skutečně k panu premiérovi - že opravdu volby dopadly tak, jak dopadly, stojíme před realitou a mně to je velmi líto a já mám pocit, že skutečně toto panu premiérovi mezi radou našich občanů skutečně neprospívá a že mu to ubližuje. A mně je to opravdu velice líto.

Předseda PSP Milan Uhde: O slovo dále požádal pan poslanec Zbyšek Stodůlka, já jsem jeho přihlášku k technické poznámce viděl a dám mu příležitost, aby ji proslovil.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Děkuji, bude to velice krátké. Já si dovolím rozšířit návrh kolegy Kryčera, aby podle osvědčených totalitních metod byl doporučen zákaz prodeje alkoholu v celé Praze. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Ullmann. Pane poslanče, zapřísahám vás - ne další vtip.

Poslanec Josef Ullmann: Nikoliv další vtip, skutečně faktická připomínka. K této připomínce mne přiměla slova "paskvil demokracie". Paskvilem demokracie není, když se sněmovna na něčem usnese. Toto je totiž demokracie. Tato sněmovna se usnesla, že jistý bod zařazen nebude a že proběhne jednání tak, jak proběhne. Pokud bychom zvolili jiný přístup, než jak sněmovna rozhodla, pak by to byl paskvil demokracie. Prosím, aby to bylo zváženo.

Předseda PSP Milan Uhde: Já vidím, že se někdo hlásí je to pan poslanec Sochor? Promiňte, špatně jsem viděl, pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Jako obyčejný čičmunda jsem támhle sedával před listopadem 1989 a ani ten Kempný, ani ten Kempný by se neodvážil rozhodnout tak, že by nebyla rozprava k předsedovi totalitní vlády. Pro mne je prostě toto - dnešní den, urážka parlamentního systému. Já děkuji klubu poslanců ODA, která jediná si uvědomuje z koaličních stran, co je parlamentní demokracie. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Nevidím žádnou další přihlášku.

Hlásí se pan předseda vlády Klaus. l jemu samozřejmě udělím slovo jako všem ostatním.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane předsedo, vážená sněmovno, já mám pocit, že by bylo třeba se vrátit do normální situace a excesy ponechat skutečně stranou. Padají zde slova jako zánik demokracie a začátek demokracie. Prosím vás, nechme si to na horší chvíli, až bude potřeba. O věcech, o kterých jsem hovořil ve svém projevu, dnes a denně jednáme v Poslanecké sněmovně. Dobře víte, že jsou odlišné názory na to, jestli máme přijmout tuto debatu jako frontální, fatální střet vládní koalice a opozice v debatě tohoto typu. Nabízíme, že o jedné a druhé, desáté, tisící věci z těchto problémů dnes a denně diskutujeme a budeme diskutovat.

Řekli jsme, že drtivá většina z toho, o čem jsem zde hovořil, bude projednávána v rámci diskuse o státním rozpočtu, budeme diskutovat o tom, jestli 7,8 mld. z rozpočtu na ekologické investice, nebo 9,5 mld. atd. Přislíbil jsem, že v úvodu debaty o státním rozpočtu řeknu ještě obecnější širší text, který v sobě bude mít nejen čísla rozpočtových kapitol, ale ještě něco jiného. Považoval jsem za vhodné, že tím zahájíme rozpravu o státním rozpočtu. Původně jsme netušili, když jsme kývli na tuto myšlenku, že schůze nezačne státním rozpočtem. Poté jsme se domnívali, že se s tímto projevem začne kdykoliv ve čtvrtek, v pátek, v pondělí, v úterý - v průběhu schůze. Mysleli jsme, že by bylo vhodnější, aby mé vystoupení zaznělo na začátku schůze.

Nic více, nic méně, není pravda, že o těchto věcech nechceme diskutovat a vůbec není pravda, že o těchto věcech nediskutujeme. Projev byl pokusem ukázat některým, kteří vytrhávají ze souvislostí jednotlivůstky, tento problém, možná ve větší šíři, než si všichni vůbec uvědomují. Doufám, že tuto šanci to těm, kteří o tom přemýšlejí, poskytlo. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem viděl nejdřív pana poslance Exnera, potom pana poslance Wagnera.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, právě vystoupení pana premiéra - doufám, že bylo myšleno přece jen trochu jinak, než bylo řečeno. Jestli nám pan premiér chtěl sdělit, že budou ještě horší postupy, pokud se týká projednávání otázek v tomto parlamentu, pak si dovoluji už předem s takovými postupy nesouhlasit, protože by rozhodně nebyly správné.

Dále pan premiér dvakrát opakoval, že diskutujeme v parlamentu o těchto otázkách stále, přičemž úvodní věty jeho projevu byly, že nemá možnost dostatečně vystupovat v parlamentu. Vidím vážné rozpory v těchto prohlášeních a je to další důvod k tomu, abychom projednali celý projev.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, naše naléhání na to, aby se o této věci debatovalo, neznamenalo nic jiného než, že si dovolujeme některé věci vidět jinak. A to jiné vidění považujeme za vhodné a rozumné sdělit ve sněmovně, protože se myslíme, že o tom je demokratický parlament. A nemyslíme si, že demokratický parlament je o tom, že v řeči premiéra se mluví, že existuje - ať je to o čemkoliv - jenom jediná cesta, že v řeči premiéra se mluví o tom, že je potřeba klid ku práci. To už jsme slyšeli - jestli si ti starší z vás vzpomínají - na rozhraní let 1969, 1970. Pan Gustav Husák vyzýval zcela stejnými slovy k tomu, abychom pracovali a před vánoci roku šedesátého sedmého jedna dáma, protože je potřeba péct buchty, pravila, že nelze některé věci řešit.

A snad ještě jedna poznámka. Když pan premiér říká, že budeme mít příležitost rozhodnout o nějaké miliardě a půl či o čem věcně v konkrétním bodu jednání, o tom to prosím opět není. To je o tom, že tady měla být debata o komplexní problematice života v této zemi v této době a nikoliv o tom, jestli rozpočtově ta či ona cifra se schválí či neschválí. O tom se bude jednat stejně při rozpočtu.

My jsme si, pane premiére, mysleli, že tento parlament má touhu býti demokratickým a že vaše vláda má touhu navštěvovat demokratický parlament a takovému se zodpovídat. Buďte tak hodný, pane premiére, a utvrďte nás v našem přesvědčení. Bylo by neštěstím, kdybychom se mýlili a bylo to jinak. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se ještě někdo s faktickou poznámkou nebo technickou poznámkou? V případě, že ne, považuji za svou povinnost mít vás k tomu, abychom přistoupili k prvnímu bodu schváleného jednacího pořadu. Jde o

l.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu pořadu jste obdrželi sněmovní tisky č. 1348, 1349, 1350, 1368, 1369, 1370 a 1371. Uvedené sněmovní tisky obsahují návrhy organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějakou připomínku nebo dotaz, v tom případě bych otevřel rozpravu. Není tomu tak, rozpravu končím a doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu zvlášť. Jsou námitky proti takovému způsobu hlasování? Nevidím projev námitek.

Budeme tedy hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1348, který se týká vládního návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění a pojistném na toto pojištění. 19. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 19. hlasování skončilo.

Ze 158 přítomných bylo 95 pro, 21 proti, 30 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1349, který se týká vládního návrhu zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatních zdravotních pojišťovnách.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku ve 20. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 20. hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných bylo 96 pro, 16 proti, 33 se zdrželo, 12 nehlasovalo.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1350, který se týká vládního návrhu zákona o okresních úřadech. 21. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 21. hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných bylo 123 pro, 12 proti, 25 se zdrželo, 17 nehlasovalo. l tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1368, který se týká novely zákona o některých služebních poměrech vojáků, předložené poslancem Janem Krámkem a dalšími. 22. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 22. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 92 pro, 23 proti, 26 se zdrželo, 15 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1369, který se týká novely zákona o služebním poměru příslušníků policie, předložené opět poslancem Janem Krámkem a dalšími. 23. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 23. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 90 pro, 21 proti, 26 se zdrželo, 18 nehlasovalo. Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1370, který se týká novely zákona o vojenské policii, předložené vládou. 24. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 24. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 90 pro, 11 proti, 37 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Poslední hlasování se týká návrhu uvedeného ve sněmovním tisku 1371, který se týká novely zákona o zrušení tabákového monopolu. Návrh předložil poslanec Libor Novák starší. 25. hlasování ukáže, jak se k tomuto návrhu stavíme.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 25. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 96 pro, 8 proti, 35 se zdrželo, 16 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s prvním bodem schváleného pořadu.

Dalším bodem je

lI.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů

k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 1351 a 1352. Protože podle § 75 jednacího řádu Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů hlasuje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. l zde doporučuji hlasovat o každém návrhu zvlášť.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nikdo se nehlásil.) Přistoupíme tedy k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1351, který se týká vládního návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

26. hlasování na této schůzi ukáže, jak se sněmovna staví k tomuto návrhu. Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

26. hlasování skončilo. Ze 151 přítomných bylo 91 pro, 14 proti, 31 se zdrželo, 15 nehlasovalo.

Návrh byl přijat.

Přikročíme k druhému a poslednímu hlasování o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1352, který se týká vládního návrhu zákona o okresních úřadech.

27. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 156 přítomných bylo 104 pro, 11 proti, 26 se hlasování zdrželo a.15 nehlasovalo.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Hlásí se pan poslanec Wagner, dávám mu slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP