Středa 7. prosince 1994

2. den schůze (7. prosince 1994)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek a ministr práce a sociálních věcí J.Vodička.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, do této chvíle se podepsalo 88 poslanců a poslankyň. Prosím, abyste se zaregistrovali tak, abychom mohli zahájit naše dnešní jednání. Prosím, aby se postupně přihlásili ti, kteří mají náhradní kartu, zatím tak učinil pouze pan kolega Němčík. Prosím do stenozáznamu, má kartu č. 20. Pánové Feifer, Josef Ježek, Svoboda a místopředseda vlády Kalvoda ještě náhradní karty nevrátili.

Dámy a pánové, včera jsme přerušili projednávání třetího bodu po ukončené rozpravě před hlasováním o přednesených pozměňovacích návrzích. O toto přerušení požádal předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Syka.

Prosím pana ministra Vodičku a paní poslankyni Lagovou, aby zaujali místa u stolku. Pan ministr Vodička se hlásí o slovo. V souladu se zákonem mu uděluji slovo.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Pane místopředsedo, dámy a pánové, v souladu s jednacím řádem bych ještě otevřel rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Tím, že pan ministr vystoupil, je znovu otevřena rozprava. Jako první se přihlásil pan předseda příslušného výboru Syka. Prosím, aby se ujal slova. Pan poslanec Přibáň má náhradní kartu č. 19.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, nebudu vystupovat s pozměňovacím návrhem, pouze chci oznámit, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se včera ve večerních hodinách důkladně zabýval oběma pozměňovacími návrhy, které zazněly k tomuto vládnímu návrhu a mohu vám oznámit, že oba dva návrhy výrazně nedoporučil k vašemu schválení. Návrh pana poslance Šafaříka se obávám, že kdybychom schválili, že má daleko hlubší souvislosti, které by se velice negativně odrazily i v samotném rozpočtu. Doporučil bych vám proto, abyste přihlédli k odbornému vyjádření našeho výboru a při hlasování se takto řídili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi, prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova. Pan poslanec Koronthály má kartu č. 18.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, prosím své kolegy o shovívavost, ještě další drobný doplňující návrh a dost důležitý. V čl. 5, bodu 46, § 104 ch) doplnit do odst. 1 další větu tohoto znění: "V oboru své působnosti mohou zcela nebo částečně prominout z důvodů odstranění tvrdosti penále ministerstva - obrany, vnitra a spravedlnosti." Děkuji vám. Děkuji pane předsedající.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štraitovi, kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a ptám se pana ministra, zda se chce vyjádřit k obsahu rozpravy.

Já se omlouvám, jestli se pan poslanec Vyvadil hlásil v době, kdy jsem se rozhlížel, bral bych to jako svou chybu, pokud nebudou námitky, udělil bych mu slovo, tedy berte rozpravu za neuzavřenou. Zvažte prosím, jestli nebudete používat písemných přihlášek. Je to přece jen lepší způsob. Prosím, pane kolego. Dámy a pánové, prosím klid.

Poslanec Jiří Vyvadil: Já bych jen doplnil svůj pozměňovací návrh, který jsem podal a budou provedeny ostatní úpravy v ostatních ustanoveních zákona, to je za prvé. A za druhé, když už bude pan ministr mluvit, mě by zajímala taková otázka, trochu hlubší - on zde včera hovořil, použil slovíčko, které mám velmi rád, pro nás má význam už méně, možná pro jinou stranu, a to je princip solidarity. Já princip solidarity velice vážně vnímám a beru, pouze mě mate v této otázce, protože pojistné na sociální zabezpečení není ničím jiným v této podobě, než další daní. V této podobě není ničím jiným, než další daní, čili princip solidarity nebo nesolidarity tady nesehrává roli, jde pouze o to, aby byly další odvody do státního rozpočtu. Čili tomuto jsem nerozuměl a je to naprostá fikce.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu, doufám, definitivně uzavírám. Nyní se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu pan poslanec Honajzer, prosím, aby se dostavil k řečništi.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zdravotní a sociální výbor zasedal včera do pozdních večerních hodin, nebylo již možno poradit se před hlasováním v klubech, a proto vás žádám o dvacetiminutovou přestávku na jednání klubu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, je dobrým zvykem této žádosti vyhovět, budeme začínat v 9.50 hodin.

(Schůze opět zahájena v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, před přestávkou jsme ukončili znovu otevřenou rozpravu. Uplynul čas vymezený pro přestávku klubů a já se chystám požádat zpravodajku a pana ministra, aby zaujali své místo. Prosím Vás, abyste se ztišili a zaujali svá místa, protože se chystám dotázat pana ministra Vodičky, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k další části rozpravy, která proběhla.

Pan ministr se ujímá slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, poslanci, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana poslance Štraita, který upřesňuje zákon tak, aby možnost odkladu splácení penále měly i ostatní orgány, které vybírají sociální pojištění a vyplácejí sociální dávky. Tento návrh je správný a děkuji za něj.

Dále bych se ještě vyjádřil k zásadnímu pozměňovacímu návrhu, který podal pan poslanec Šafařík a který vlastně vyvolal ještě noční zasedání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a který také vyvolal jednání politických klubů.

Chtěl bych říci, že právě nyní se nacházíme zhruba uprostřed procesu transformace celého systému sociálního zabezpečení v České republice, kdy především určujeme zákony, které bude projednávat Poslanecká sněmovna, určujeme výdajovou stránku celého systému sociálního zabezpečení. Tyto výdaje budou nově definovány novými zákony, jak jsem se zmínil, které budeme projednávat v parlamentu v prvním pololetí příštího roku. Jsem přesvědčen, že je zcela legitimní debata o tom, a povede se debata o tom, jakým způsobem mají tyto nově definované výdaje být v budoucnu financovány, ale teprve potom, až budou tyto výdaje definovány. Dnes, kdy projednáváme jenom dílčí novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení, kdy touto novelou sledujeme především ulehčení pozice malých drobných plátců tohoto pojištění, dáváme jim šanci, aby se dokázali se svými závazky vyrovnat, aby mohli dále ve svých podnikatelských aktivitách pokračovat, tak si myslím, že při projednávání této dílčí novely tento naprosto zásadní zásah do financování nenáleží bez řádného prodiskutování.

Zrovna tak těsně před projednáním zákona o státním rozpočtu na rok 1995, kdy jeho projednání zahájí Poslanecká sněmovna podle programu zítra, jsem přesvědčen, že nemůžeme podpořit pozměňovací návrh, který by zásadním způsobem ovlivnil projednávání státního rozpočtu na příští rok tak, jak tento zákon byl projednán ve všech výborech parlamentu a tak, jak k tomu existuje už přijatá a schválená společná zpráva.

Jsem přesvědčen, že přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Šafaříka by zásadním způsobem ovlivnilo projednání rozpočtu na rok 1995. Proto opakuji, že nepodporuji pozměňovací návrh pana poslance Šafaříka, nepodporuje jej ani výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, který se podrobně tímto pozměňovacím návrhem včera zabýval.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka paní poslankyně Lagová.

Poslankyně Hana Lagová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím si, že už není třeba kolem toho dalších slov. Nechte hlasovat o pozměňovacích návrzích.

První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Šafařík. Doporučuje doplnit zákon takto. V článku 1 zařadit nový bod 1, který zní:

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojují se nové odstavce 2 a 3, které zní takto.

Odst. 2: Z příjmů uvedených v odst. 1 se hradí

a) výdaje na důchody s odkazem pod čarou

b) výdaje na nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitou pomoc v mateřství

c) výdaje na státní politiku zaměstnanosti

d) výdaje spojené se zabezpečováním příjmů podle odst. 1 a výdajů podle písm. a) až c).

Nový odst. 3: Přebytky příjmů podle odst. 1 nad výdaji podle odst. 2 dosažené ke konci rozpočtového roku se převádějí na zvláštní účet státního rozpočtu. Jejich použití k jiným účelům než uvedeným v odst. 2 podléhá souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Nechte prosím hlasovat o návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Dovolil jsem si vás odhlásit. Upozorňuji na to, než zahájíme hlasování. Prosím, abyste se zaregistrovali vy, kteří jste tak ještě neučinili. Děkuji.

Zahajuji hlasování o právě zrekapitulovaném pozměňovacím návrhu. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 29. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 71 proti, 23 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Lagová: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Vyvadil. Doporučuje k § 3 vložit nový odst. 4 v tomto znění:

Poplatníky pojistného podle odst. 1 písm. c) a odst. 2 nejsou poživatelé starobních důchodů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 30. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 74 proti, 28 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Lagová: Třetí pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Štrait, v němž se doporučuje v článku 5. k bodu 46 v § 104 písm. ch) doplnit do odstavce 1 další větu tohoto znění: "V oboru své působnosti mohou zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti penále ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování číslo 31. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 133 pro, 3 proti, 10 se zdrželo hlasování.

Poslankyně Hana Lagová: Pane místopředsedo, to byly všechny pozměňovací návrhy, nechte hlasovat o celkovém návrhu zákona ve znění společné zprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Budeme nyní hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony podle sněmovního tisku 1227 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1334 a včetně schváleného pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 32. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 144 pro, nikdo proti, 10 se zdrželo hlasování.

Děkuji paní společné zpravodajce a panu ministrovi Vodičkovi a konstatuji, že jsme projednali třetí bod našeho programu.

Přistupujeme k dalšímu bodu, kterým je

IV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů

Předložený vládní návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 1172. Odůvodní nám ho místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím. aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci!

Dovolte mi, abych stručně jménem vlády odůvodnil novelu zákona číslo 588 z roku 1992 o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Počínajíc 1. lednem 1993 vstoupila v platnost nová daňová soustava, která přibližuje naše daňové zákonodárství daňovému zákonodárství v Evropské unii. Součástí skupiny zákonů, které se blíží pojetí Evropské unie, je i daň z přidané hodnoty. Máme za sebou téměř dva roky zkušeností s fungováním daně z přidané hodnoty a z těchto zkušeností vychází i návrh novely, který máte před sebou. Vychází dále z toho, že je třeba postupně dále přizpůsobovat tento zákon fungování daně z přidané hodnoty v právu Evropské unie, a to i pokud jde o sazby.

Dovolte mi, abych charakterizoval hlavní změny, které v této novele jsou navrženy.

Především jde o návrh na snížení standardní sazby daně z přidané hodnoty ze sazby 23% na sazbu 22%. Důvodem pro tuto změnu je přiblížit standardní sazbu doporučeným sazbám v rámci Evropské unie, kde by tato standardní sazba se měla pohybovat v rozmezí 15 - 19%.

Dále jde o to, že tento návrh zapadá do celkové koncepce, přijaté vládou, do koncepce postupného snižování daňového zatížení.

Druhým balíkem změn, které jsou v rámci této novely, jsou úpravy, které jsou vyvolány klasifikačními změnami, zejména u služeb, a jsou obsaženy v příloze číslo 2. Jde o to, že od 1. ledna 1994 platí nový klasifikační systém, tzv. standardní klasifikace produkce, a je třeba na tuto změnu reagovat.

Třetí hlavní změna, která je v novele zákona o dani z přidané hodnoty, je to, že se zpřesňují postupy při správě daní, aby se zjednodušila administrativní náročnost této správy jak u správců daně, tak i u daňových poplatníků a aby se předešlo možným daňovým únikům.

Čtvrtou změnou, kterou bych rád zmínil, je návrh na zrušení osvobození, které se dosud týkalo finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci. Důvodem pro tuto změnu je snaha odstranit tuto výjimku a vytvořit rovnoprávné podmínky na trhu a tím i dále sblížit přístup, který je uplatňován v České republice, s přístupy, které jsou v Evropské unii. Tato změna by se však neměla týkat smluv uzavřených do konce roku 1994, u nichž je navrhováno ponechání dosavadního režimu až do jejich ukončení.

Dále bych vás chtěl informovat, že z důvodu zabránění spekulacím a daňovým únikům a na základě celé řady připomínek ze strany správců daně je navrhována úprava zdanění daní z přidané hodnoty ve stavebnictví. Je navrhováno doplnit do zákona přílohu číslo 3, ve které jsou uvedeny některé výrobky, které jsou stavebními nebo montážními pracemi zabudovány jako pevná součást budovy. Jde např. o elektrické přístroje pro vytápění místností, elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody, antény a pod. Jak už jsem se zmínil, cílem tohoto opatření je zabránit spekulativnímu obcházení daňových předpisů.

V novele jsou obsaženy dále i některé legislativně technické zpřesňující návrhy, které by měly přispět ke zjednoznačnění daňové povinnosti a k lepší srozumitelnosti zákona.

Navrhované změny systému daně z přidané hodnoty celkově budou znamenat dopad na snížení příjmů státního rozpočtu v odhadovaném rozsahu zhruba 2 mld. Kč.

Dovolte mi, abych na závěr řekl, že se všemi pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny ve společné zprávě, za předkladatele souhlasím a chtěl bych vás požádat, abyste novelu zákona o dani z přidané hodnoty v předloženém znění schválili.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím pana společného zpravodaje poslance Jozefa Wagnera, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1335.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády a ministře financí, dámy a pánové, nejdříve dovolte, abych splnil povinnost, kterou plním nerad, ale bohužel musím. Stala se technická chyba při zpracování společné zprávy. Vyměňte si proto stranu 8, která vám byla dodatečně rozdána, za původní stranu 8.

Nyní dovolte několik slov, protože vše podstatné, co se v návrhu novely objevuje, komentoval pan ministr financí, takže mi nechal velmi malý prostor pro společnou zprávu.

Ještě před tím bych rád na jednom příkladu dokumentoval, jak se daňové zákony novelizovat nemají. Jistě, daňová problematika se tak či onak v tom či onom zákoně dotýká každého občana, a proto je jistě na místě, že zájem o projednávání těchto věcí je veliký. Na poslední chvíli dostal rozpočtový výbor od jisté auditorské účetní a poradenské firmy další návrhy s vysvětlením, jak návrhy jsou důležité a jak je potřeba, aby se sněmovna s nimi zabývala. Opakuji znova jako při projednávání před rokem, že toto je ten nejhorší postup, jakým bychom mohli řešit daňovou problematiku.

Velmi se omlouvám těm, kteří si dali práci, ale bohužel pozdě s tím, že oslovili rozpočtový výbor s daňovými návrhy, ale pozdě. Mohu udělat jen jediné - nedoporučit, ani nezmínit věcně na jednání této sněmovny - a předat věc ministerstvu financí s tím, že projde-li věc připomínkovým řízením a bude-li uznána za vážnou, je v moci pana ministra patřičným pokračováním věc předložit sněmovně, byť zcela mimořádným způsobem. Ale nedomnívám se, že návrh je tohoto charakteru.

Rád bych se zmínil koncepčně ke dvěma věcem. K jedné věci, kterou zmínil pan ministr, a to je věc snížení sazby o jedno procento a náhrad. Jen bych si dovolil upozornit, že v tomto směru byl výklad pana ministra zřejmě neúplný proto, že v důvodové zprávě v první obecné části je velmi přesně - a řekl bych téměř položkově - vypočteno, kde se ony 4 mld, které se ztrácejí snížením sazby, získávají, byť jen zčásti, zpět.

Druhou věc považuji za podstatnější. Rozpočtový výbor před rokem oslovil předsedu vlády a předseda vlády před rokem odpověděl k problematice harmonizace daňových soustav Evropských společenství a povinnosti České republiky pro tuto harmonizaci něco dopředu dělat. My jsme tehdy oslovili pana premiéra jako rozpočtový výbor s tím, že bychom uvažovali o sloučení sazeb do jedné a že bychom event. chtěli znát postup vlády v této věci. Z odpovědi předsedy vlády jsme se tehdy dověděli: "To posouvá časový horizont případné korekce daňových sazeb nejdříve na počátek roku 1995." Do jisté míry se tato korekce stává skutečností s návrhem na snížení o 1% horní sazby. Ve zdůvodnění ale postrádám - i ve výkladu pana ministra financí - podrobnější zmínění tohoto problému komplexně. Nechci s tím zdržovat, ale domnívám se, že je na místě, abychom alespoň tento problém jako relevantní registrovali.

Nyní dovolte sdělit ke společné zprávě, že s výjimkou návrhu uvedeného na str. 9 byly akceptovány všechny návrhy výborů na schůzi zpravodajů a že byly i všechny návrhy projednány se zástupci ministerstva financí. Tím do jisté míry bylo nahrazeno připomínkové řízení k těmto návrhům. Domnívám se, že není potřeba, abych v úvodním slově citoval podrobnosti. Budu je event. uvádět, bude-li to potřeba plynoucí z rozpravy, event. z předložených pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Jozefu Wagnerovi. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Maryt, připraví se pan poslanec Kuchař.

Poslanec Jiří Maryt: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, v úvodu projednávání prvé novely z daňových zákonů na tomto plénu si dovolím jednu obecnější poznámku, a sice tuto. Stává se již praxí, že parlament projednává těsně před projednáváním státního rozpočtu novely téměř všech daňových zákonů. Podle mého názoru tato praxe není dobrá. Bylo by asi správné, kdyby vláda předkládala novely daňových zákonů dříve, dejme tomu nejpozději na konci prvého pololetí roku běžného tak, aby parlament mohl tyto jednotlivé novely projednat a schválit v září s patřičným předstihem, aby bylo možné všechny dopady těchto novel zakomponovat do návrhu státního rozpočtu.

Bezesporu budou i příští rok další novely těchto zákonů. Je běžnou praxí - a zde to již bylo vzpomenuto - že v podstatě rozpočtový výbor nejen od jednotlivých organizací, které mají zájem na jednotlivých daňových zákonech, ale i od vlády dostává po projednání ve vládě řadu připomínek, které potom přebírají jednotliví poslanci a navrhují je jako své vlastní návrhy do projednání. Myslím si, že parlament by skutečně měl trvat na tom, aby novely daňových zákonů byly projednávány dříve, ne těsně před projednáváním státního rozpočtu.

Za druhé - jsem rád, že se do společné zprávy dostala již tolik zmiňovaná problematika umělých sladidel, zejména sorbitu. Je to věc, která zde již byla diskutována před rokem. Navrhovali jsme to, stále nebylo možné najít klasifikační kód. Jsem skutečně rád, že se to již podařilo a že je to ve společné zprávě zahrnuto v příloze č. 1.

Nyní k mému pozměňovacímu návrhu. Pan ministr ve své předkládací zprávě zdůraznil na prvním místě snížení sazby o 1% na 22%. Domnívám se, že toto je snížení, které je více méně symbolické. Je pravdou, že Evropská unie doporučuje rozmezí 15 až 19%. Vzhledem k tomu, že již bylo avizováno panem premiérem, že bychom rádi podali přihlášku v roce 1996, domnívám se, že by bylo správné, aby postupné snižování bylo symetrické tak, aby skutečně v roce 1996 mohla být u nás - pokud k tomu budou vytvořeny podmínky zavedena sazba na horní doporučované hranici pásma 19%. Proto navrhuji, aby byla snížena sazba ještě o 1%, to znamená na 21%. Důvody k tomuto návrhu: nedomnívám se, že snížení sazby o 2% oproti stávajícímu povede k nějakému snížení cen, ale přinejmenším by to mělo zabránit jejich dalšímu růstu. To znamená, že ve svém důsledku by to mělo působit i protiinflačně.

Dále z hlediska dopadu na státní rozpočet si myslím, že tak, jak je navrhován v oblasti příjmů a výnosů daně z přidané hodnoty, je skutečně tato částka podhodnocena a je tam i patřičná k dispozici rezerva pro toto další snížení.

Technicky tento návrh, znamenalo by to v tisku 1172 k bodu 27, § 16 odst. 1 nahradit číslovku "22% " číslovkou "21%". Následně v § 16 odst. 3 opět nahradit číslovku "22%" číslovkou "21%". Odst. 4, ve druhé a třetí větě, v odst. 6 § 16. U bodu 26 by se to potom promítlo v § 15 odst. 1 písm. a), c), e). Dále v § 15 a) odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a písm. d). U bodu 58, § 43 odst. 8 taktéž nahradit číslovku "22%" číslovkou "21%". K bodu 68 přílohy 2 taktéž nahradit číslovku "22%" číslovkou 21%". Ve společné zprávě 1335 k bodu 26 § 15 odst. 3 nahradit číslovku "22%" číslovkou "21%". Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP