Čtvrtek 11. listopadu 1993

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu přednášet žádnou interpelaci, jenom se chci otázat: Už od března t. r. se táhnou stále otevřené, tedy nezodpovězené mé tři interpelace, týkající se závažných problémů. Mezi tím se z našich kojenců mohou stát důchodci, strojový park našich autodopravců se změní ve vrakoviště a lékaři budou konat návštěvní službu pěšky, protože jim budou neustále dále odtahována vozidla. Ani ty interpelace, které byly přijaty tímto Parlamentem a příslušnými ministerstvy, ani ty vlastně nepomohly.

V interpelaci první se její první část týkala návštěvy diabetologa v bytě nemocného, těžce zdravotně postiženého pacienta, diabetika. Byla tímto Parlamentem, jak všichni víte, přijata za podpory ministra zdravotnictví, ředitele Všeobecné pojišťovny apod. Dodnes však není možné pacienta navštívit bez povolení obvodního lékaře.

Je to zřejmě otázka technického provedení a zapsání příslušného kódu do sazebníku. Jak tuto interpelaci dotáhnout do konce, skutečně nevím.

Druhá polovina mé interpelace se týkala odtahování vozidel lékařské služby. Zde jsem žádala výjimku ze zákazu stání pro lékaře, kteří vykonávají návštěvní službu u nemocného. Žádala jsem o vyjádření, zda je možno udělit event. na doporučení Ministerstva zdravotnictví nebo České lékařské komory ČR výjimky ze zákazu stání s potvrzením Lékařská služba nebo Lékařská pomoc. Ani v tomto případě jsem se bohužel nedočkala odpovědi.

Druhá má nezodpovězená interpelace se týkala dětské kojenecké výživy - Sunaru. Jak víte, podávala jsem několik návrhů. Lístkový systém byl zavržen, to docela chápu, že je administrativně komplikovaný, náročný. K rodinným přídavkům - jak všichni víte - těch 80 Kč neprošlo. Jinou formou toto není řešeno. Zdůraznila jsem, že dětí do 2 let je v naší České republice 220 tisíc, čili ne tak velký počet, do 1 roku je jich 110 tisíc. Z toho velká část žije pod hranicí nebo těsně okolo hranice sociální potřeby. Skupina osamělých rodičů, neúplných rodin by se měla řešit zvlášť; neřeší se. Žádala jsem tedy, aby se příslušná ministerstva společně zamyslela nad tímto závažným společenským problémem a vyřešila záležitost ve prospěch toho nejcennějšího co máme, čili těch našich nejmenších. Vyřešeno není.

Třetí má interpelace se týkala ČSAD, tedy autodopravců. Jak víte, migrace obyvatelstva za prací spočívá hlavně v dopravě, autobusy se ruší dále. Tři roky už jsou ztracené v obnově strojového parku. Čas nám likviduje systém. Zatím ceny dopravních prostředků stouply od roku 1989-1990 čtyřikrát. Cílem silničních dopravců je vytvořit nikoli monopol, ale síť, kde jsou kanalizace, telekomunikace, prostě služby, které souvisí s vlastnictvím dopravní sítě. Asi 14 dní před zahájením školního roku neznaly ČSAD vůbec cenu jízdného, jakým způsobem bude vykryta dotace na tuto frekvenci. Čím dále tím více odumírá ropný park a tím se prohlubují i finanční dopady na naše obyvatelstvo i na ČSAD - autodopravce. Při setkání autodopravců 2. září v Rudolci s panem ministrem Stráským padaly návrhy, zda účelové dotace na žákovské jízdné převést od 1. 9. 1994 do rodinných přídavků. Řešení by to bylo nejvýhodnější. Padaly různé návrhy, jak posoudit i jiné možnosti. Nevyřešilo se zatím skutečně nic.

Chtěla bych se otázat, zda má smysl podávat interpelace, kde je určena lhůta, když - jak znovu podotýkám - od března nejsme schopni absolutně něco vyřešit. Chtěla bych se ještě optat pana předsedajícího mám zde krátký podnět - jelikož jsem poslední, zda se musím přihlásit nebo zda mohu pokračovat. (Předsedající P. Tollner souhlasí s pokračováním.)

Dále bych si dovolila podat krátký podnět, mám pocit že na pana premiéra, protože nevím, komu to patří. Jedná se o program mezinárodní pomoci vůči České republice, program PHARE. Otázky, které je třeba položit a prosila bych, aby mi byly zodpovězeny, jsou tyto:

1. Jaká částka v US dolarech a na jakou dobu je určena na pomoc České republice.

2. Které projekty jsou do tohoto programu zahrnuty.

3. Kdo všechno se může přihlásit a jak jsou o programu informováni podnikatelé malí a střední, pro které je tato pomoc určena.

4. Které banky budou tuto pomoc poskytovat.

5. Jaký je termín zadání žádosti o pomoc a jaké jsou její podmínky.

6. Program PHARE je určen na nějakou dobu, ptám se jakou.

7. Jakou roli hraje v tomto programu Czek Invest. (Poslankyně Mazalová posléze změnila formu diskuzního příspěvku z podnětu na otázku a žádala o odpověď - viz dále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Mazalové a ptám se, zda si ještě někdo přeje vystoupit s interpelací. Pokud tomu tak není, tento bod končím a mám za projednaný. Hlásí se pan poslanec Payne s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych navrhl ještě rozšíření o jeden krátký bod, a to je změna ve vedení delegace do Rady Evropy. Souvisí to s bodem, který jsme už dnes projednali, to je řešení problému odchodu dr. Janů z řady významných orgánů této sněmovny. Zbývá ještě jeden, který jsme nestačili opomenutím zařadit na program. Prosím o rozšíření programu o bod "Změna ve vedení delegace do Rady Evropy".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je zde procedurální návrh. Budeme o něm hlasovat. S faktickou poznámkou se hlásí paní kolegyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Já se velice omlouvám. Nazvala jsem svůj poslední výstup podnětem a ona je to otázka. Chtěla bych to upravit, je to otázka, žádám na ni odpověď.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za tuto faktickou připomínku. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na doplnění, na změnu pořadu, jak jej vznesl pan poslanec Payne. Bude to hlasování č. 203.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování. Děkuji.

Výsledek 203. hlasování je - 105 hlasů pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování. Zařadili jsme tedy další bod. Prosil bych pana poslance Payna, aby tento bod zdůvodnil.

XXV.

Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

(Poslanec Payne a Honajzer se radí před řečnickým pultem. Sněmovna žádá o pokračování. Hlasy: Co je!)

Hlásí se poslanec Honajzer, uděluji mu slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za krátkou pauzu, než jsem se stačil dostavit k mikrofonu. Dovoluji si jménem klubu ODS navrhnout za vedoucího stálé delegace Ing. Libora Nováka.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, navrhuji, aby vedoucím této delegace byla Marie Stiborová.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je zde další návrh. Hlásí se pan poslanec Payne do rozpravy.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, já jsem chtěl jen odůvodnit, proč ta věc je tak naléhavá. Původně jsme se domnívali, že by stačilo až na příští schůzi sněmovny rozhodnout tuto věc. Vzhledem k tomu, že do Prahy má přijet zanedlouho pan Martinez za Radu Evropy, bylo by vhodné, aby v Parlamentu měl partnera pro jednání. Takže jde o tuto naléhavou záležitost, proto je potřeba to učinit už dnes. Omlouvám se za to zdržení. Druhá věc je, že budeme muset doplnit tu delegaci ještě o někoho, případně změnit poměry členů a náhradníků. To bychom udělali - předpokládám - na lednově schůzi, kde by měly zaznít také zprávy všech stálých delegací o jejich činnosti a výsledcích jejich činnosti. V rámci toho bychom mohli provést ještě dodatečné kosmetické úpravy, které jsou potřeba.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, velice se omlouvám, protože naše schůze spěje ke konci, nicméně návrhy, které zde zazněly, se dotýkají zastoupení našeho klubu v Radě Evropy. Proto bych žádal o 15 minut přerušení schůze, abychom mohli zaujmout stanovisko k těmto návrhům.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Vyhovuji požadavku klubu KDU-ČSL a přerušuji schůzi do 14.45 hodin.

(Jednání přerušeno ve 14.32 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.50 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušené schůzi. Všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Dámy a pánové, zaznamenal jsem dva kandidáty na funkci vedoucího delegace do Rady Evropy. Prvním kandidátem je pan poslanec Libor Novák starší, druhou kandidátkou je paní Marie Stiborová. Dám hlasovat o prvním kandidátovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že nemůžeme hlasovat o prvním kandidátovi, musíte dát hlasovat napřed o prvním protikandidátovi. To je protinávrh. Prvně se hlasuje o protikandidátovi, potom zůstává kandidát. Věřím, že jsem si jednací řád vysvětlil dobře.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: I tak je možno vysvětlit si jednací řád. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Payne.

Poslanec Václav Čundrle: Promiňte, pane předsedo, ne i tak, ale takto.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, chtěl bych jenom upřesnit, že hlasujeme v pořadí tak, jak byly návrhy podány. Alespoň tak to zpravidla činíme.

Kromě toho se domnívám, že usnesení by mělo mít tu podobu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky volí ing. Libora Nováka za vedoucího delegace a stálého delegáta do Rady Evropy. Myslím, že v tomto smyslu má toto usnesení význam.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, mám dotaz na předsedu garančního výboru pana Payna. Domnívám se, že tato otázka je poměrně závažná, protože se jedná o reprezentanta českého parlamentu. Chtěl bych znát stanovisko garančního výboru, zda se touto otázkou zabýval a k jakému názoru dospěl. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Krausovi. Pan poslanec Payne chce odpovědět. Prosím.

Poslanec Jiří Payne: Zahraniční výbor v této věci nedospěl zatím k usnesení. Tato věc byla otevřena na výboru, ale nebylo přijato žádné usnesení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kraus, potom pan poslanec Matulka.

Poslanec Michal Kraus: V tom případě bych doporučil přerušit zasedání sněmovny na zasedání zahraničního výboru, aby jednal a přijal jednoznačné usnesení. Děkuji. Je to procedurální návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde procedurální návrh na přerušení na jednání zahraničního výboru. Dávám o něm hlasovat okamžitě.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Krause, ať zvedne laskavě ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji všem.

Bylo to 204. hlasování s výsledkem 37 pro, 55 proti a 38 se hlasování zdrželo. Tento procedurální návrh nebyl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásil pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, ještě drobnou poznámku k proceduře týkající se pořadí kandidátů. Domnívám se, že zvyklost může panovat ve věcech, o kterých jednací řád nehovoří, ale v daném případě jednací řád hovoří jasně. Je to § 26 odst. 2. Byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Pan poslanec Čundrle dává pozměňovací návrh spočívající v jiném jménu kandidáta.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Jako o prvním pozměňovacím návrhu budeme hlasovat o usnesení v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna volí paní poslankyni Marii Stiborovou vedoucí delegace do Rady Evropy."

Dávám hlasovat o tomto usnesení.

Kdo je pro, ať laskavě zvedne ruku a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 205. hlasování této schůze s výsledkem 45 pro, 65 proti a 24 poslanců se zdrželo hlasování. Tento návrh nebyl přijat.

Budeme tedy hlasovat o druhém návrhu, tedy o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna volí pana poslance Libora Nováka staršího delegátem delegace do Rady Evropy a vedoucím této delegace."

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 206. hlasování této schůze s výsledkem 81 pro, 13 proti a 38 poslanců se zdrželo hlasování.

Blahopřeji panu poslanci Liboru Novákovi ke zvolení a přeji mu mnoho úspěchů v reprezentování našeho sněmu.

Vážené paní kolegyně a vážení páni poslanci, projednali jsme poslední bod 14. schůze. Tím jsme projednali všechny schválené body pořadu. Končím schůzi a děkuji vám za vykonanou práci.

(Schůze ukončena v 15.00 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP