Čtvrtek 11. listopadu 1993

Poslanec Jaroslav Štrait: K osobě dnešního restituenta uvádím:

1. Byl členem Heinleinovy strany, tuto skutečnost neuvádí.

2. Na vlastní žádost se stal občanem Velkoněmecké říše již 16. 7. 1939 a žádost mu byla neobvykle rychle za 14 dnů vyřízena.

3. Sloužil ve Wehrmachtu, což nelze zdůvodňovat tím, že služba byla vynucena. Služba v armádě byla důsledkem přijetí říšskoněmeckého občanství.

4. Po propuštění z branných sil byl zmocněncem ve zbrojním průmyslu tady v Praze.

5. Z příkazu říšských orgánů ukryl koncem války na zámku Hrubý Rohozec archiv města Prahy, ale také Abwehru a francouzské zpravodajské služby, což se uvádí ve značně zkreslené formě.

Mohl bych pokračovat dál, ale považuji to za věc orgánů, které oprávněnost restitucí posuzují. Jen nedostatek času mi brání podobným způsobem dokumentovat jiné nároky bývalých vlastníků, kteří své osudy prokazatelně blízce spojili s Německou říší, což se týká i některých církevních institucí, jako např. Řádu německých rytířů, nyní Německého řádu.

Shrnuji: Žádám vládu, aby žádosti restituentů byly posuzovány velmi pečlivě a komplexně, při dokumentování aby se spolupracovalo s historiky a fakta se neponechávala jen na tvrzení či prohlášení restituentů. Zvláště pak se ptám na stav restituce u JUDr. Karla Desfourse Walderode, bývalého majitele Hrubého Rohozce.

Pane místopředsedo, mám ještě jednu otázku na člena vlády. Obracím se s dotazem na pana ministra zdravotnictví ohledně dovážených zahraničních krevních preparátů, především proto, že informace z Ministerstva zdravotnictví jsou dnes rozporné, konkrétně mezi prohlášením tiskové mluvčí paní Soukupové a experta Ministerstva zdravotnictví pana Petra Turka. Každý hovoří o jiných firmách, které figurují v současném vyšetřování preparátů nakažených virem HIV, které nyní probíhá v Německu.

Chtěl bych slyšet ujištění z úst pana ministra, že nebezpečí je minimalizováno jak v dovozu, tak u tuzemských firem. Je totiž známo, že i u nás dává dnes krev za peníze pestrá paleta dárců. Nemohu souhlasit s tvrzením zmíněného pana Turka, že se provádějí jen vstupní testy na HIV a poté "když už má lék povolení, pozornost se mu věnuje jen namátkově". Podle mého soudu by se pozornost měla věnovat každé dovážené šarži.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má kolega Body, připraví se pan kolega Trojan.

Poslanec Ladislav Body: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podávám podnět na vládu České republiky, konkrétně panu premiéru Klausovi a ministru kultury panu Kabátovi.

Před čtrnácti dny se uskutečnila v Českém Krumlově akce, jejíž obsah a především výsledek je velice negativní. Negativní je nejen z pohledu místních občanů a orgánů, ale především samotných Romů žijících v Českém Krumlově a okolí.

O co šlo. Jedno romské rodinné sdružení po určitých zkušenostech s vládou se prostě rozhodlo, že těsně před podepsáním asociační dohody mezi ES a Českou republikou je vhodná doba k tomu, aby Ministerstvo kultury "pustilo nějakou korunu". A ono pustilo. Maličkost - 250 tis. korun na Miss Roma, akci organizovanou v rámci tohoto rodinného sdružení.

Po vyslovení nesouhlasu s konáním této pofidérní akce v několika městech České republiky si pořadatelé vybrali jako místo konání - jak jsem již uvedl - historické město Český Krumlov, konkrétně reprezentační prostory Krumlovského zámku.

Kolegové a kolegyně, je známo, že vláda České republiky přijala několik usnesení k řešení problematiky Romů v České republice a v jednom z těchto usnesení je možnost pro zástupce romské menšiny působit jako poradce na určitých resortech. Tento poradce je i na Ministerstvu kultury, a je jím známý zpěvák a hudebník pan Antonín Gondolán, který by se měl vyjadřovat i k takovýmto akcím. On se vyjádřil s tím, že nedoporučil poskytnout státní dotaci na tuto pofidérní akci. Stejný názor měli i další pracovníci Úřadu vlády pro národnosti i Ministerstva práce a stejný názor mám já.

Ptám se vás, pane premiére a pane ministře, jestli toto je systémové řešení romského problému, protože já jsem přesvědčen, že nikoliv. Nedávno jsem našel materiál z roku 1987, tedy z doby, kdy Evropa tlačila tehdejší vládu k tomu, aby zajišťovala dodržování lidských práv, mimo jiné i vůči Romům. Tehdy na ÚV KSČ bylo pozváno několik Romů k jednání o těchto problémech. Výstupem tohoto jednání bylo poskytnutí několika milionů korun na kulturní činnost Romů žijících v Československu. V zápětí se pak chlubili na různých mezinárodních zasedáních, jak vláda řeší problém Romů v Československu.

Pane premiére, nechci vás podezírat, že tento způsob zvolila i současná vláda, protože vím, že se vychází z dokumentů přijatých a realizovaných v celé Evropě a že vodítkem při řešení problematiky národnostních menšin je i Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Nicméně vás, pane premiére, žádám, aby se s penězi daňových poplatníků zacházelo rozumně a aby tyto peníze šly do oblastí, kde jsou problémy a kde tyto peníze alespoň částečně pomohou řešit věcné problémy.

Proto vás žádám, stejně jako ministra kultury pana Kabáta, abyste využíval podnětů a připomínek romských poradců i představitelů romských iniciativ a snažil se o koncepční přístup k těmto společenským problémům, protože se může stát, že do konce roku 1993 bude uspořádáno dalších 39 soutěží Miss Roma. Tolik je totiž romských sdružení v České republice. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Trojana, připraví se kolegyně Fischerová.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si přednést interpelaci, která se týká ministrů spravedlnosti a vnitra.

Patřím mezi ty občany naší republiky, kteří se pozastavují nad neobvyklým nárůstem násilí, rasismu, intolerance a xenofobie. Nechci zde hovořit o tom, jaké jsou příčiny těchto jevů, které se v naší společnosti rozmáhají.

Chtěl bych se pouze obrátit na oba zmíněné ministry se žádostí, aby mi podali informaci, jakým způsobem bojují a jaká opatření přijímají proti těmto jevům.

Chtěl bych svou interpelaci doplnit některými údaji z materiálu, které shromáždila dobrovolná občanská organizace a ze které vyplývá, že v současné době na území České republiky působí nejméně 15 fašistických organizací. Uvedu některé jejich názvy: Národní obec fašistická, Národní souručenství, Sudetoněmecká vlastenecká fronta, Huligens, Národně socialistické hnutí Evropy, Bílý arijský odpor atd.

Tyto organizace nejenže zvyšují svou organizovanost, ale vydávají celou řadu časopisů, které zůstávají bez povšimnutí zodpovědných orgánů.

Chtěl bych také uvést, že od roku 1990 bylo zaregistrováno asi 230 násilných činů, které mají charakter pogromů, organizovaných skupinových útoků. Při nich došlo k událostem, kdy zemřelo 15 osob.

Když se podíváme do statistických údajů, ve kterých je sledováno, jaký počet osob je stíhán pro § 198 trestního zákona, tj. hanobení národa, rasy a přesvědčení, vidíme, že počty těchto stíhaných silně klesají. V roce 1987 to bylo 80 osob. V roce 1989 52 osob. V roce 1990 15 osob. V roce 1992 pouze jeden. Podobně vypadá statistika i v jiných trestných činech.

Zdá se mi to téměř neuvěřitelné, že jevy, o kterých jsme informováni a o kterých víme, nejsou vůbec stíhány.

Závěrem mé interpelace bych chtěl formulovat dotaz na ministra spravedlnosti. Jakým způsobem je zajišťováno účinné využívání trestního zákona, a sice § 198, hanobení národa, rasy a přesvědčení; § 198a, podněcování k národní a rasové nenávisti a § 260 a § 261, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů?

Na ministra vnitra České republiky se obracím s dotazem, jaká opatření Ministerstvo vnitra přijalo a hodlá přijmout v oblasti boje proti rasistickým, fašistickým a antisemitským a jiným, především organizovaným formám násilí. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím paní poslankyni Fischerovou. Připraví se kolega Řezníček.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si již potřetí v této sněmovně připomenout, tentokrát formou nové interpelace na pana ministra Piťhu, že vývoj situace v oblasti soukromého školství se bohužel neubírá žádoucím směrem.

Stále častěji se objevují nedostatky ve výuce, ale i nedostatky ve sféře hospodářské. Z dřívějších diskuzí s panem ministrem Piťhou vyplynulo, že pan ministr také vidí. nutnost korekce příslušnou právní normou, nicméně časově limitované řešení pro pana ministra nebylo přijatelné, takže je v nedohlednu.

Pro doplnění informací méně zainteresovaným mi dovolte citovat z rozhovoru náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ivana Pilipa pro Český deník ze dne 25. 11. t. r. (cituji):

"Hlavním principem fungování společnosti má být to, že stát neomezuje trh tam, kde jednoznačně funguje, ale zároveň si dokáže určit oblasti, kde je jeho funkce omezená a jasně definuje pravidla, která pro tuto oblast platí.

Představitelé soukromých škol mají pravdu v tom, že pravidla je nutno skutečně rychle a jasně stanovit.

Nový školský zákon musí zahrnovat úpravu oblasti soukromých škol. Je nutné jednoznačněji, domnívám se, náročněji definovat pravidla pro jejich vznik a další fungování. Stejně tak musí být definován i standard výuky, pravidla financování soukromých škol a jejich následná kontrola.

Všechna tato pravidla musí zákon obsahovat a je nezbytně udělat vše pro to, aby platil již od příštího školního roku. Řada problémů by tím jistě byla odstraněna." (Konec citátu.)

S povděkem kvituji názor pana náměstka Pilipa, a tím více mě překvapuje negativní stanovisko k časové limitaci zákonného řešení neutěšené situace soukromých škol u pana ministra Piťhy.

Obracím se proto opět na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Piťhu se zdvořilým dotazem: Dokdy, vážený pane ministře, předložíte Parlamentu návrh zákona, který bude řešit neutěšenou situaci soukromých škol?

Vážené dámy a pánové, jsem přesvědčena, že předmětný problém již nesnese odkladu. Prosím sněmovnu, aby mě podpořila při projednávání stanoviska pana ministra, které jediné bude snad konečně závazné. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Řezníčka. Připraví se pan kolega Vačkář.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane místopředsedo, dámy a pánové, na svou interpelaci ze dne 13. 9. 1993, sněmovní tisk č. 518, jsem od ministra zemědělství a ministra pro správu a privatizaci národního majetku dostal zcela nedostačující odpovědi.

Jelikož vzhledem ke svým kompetencím se Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ze skutečné odpovědnosti za správu národního majetku i za dohled nad průběhem jeho privatizace zřejmě vymanilo, netrvám na další odpovědi ministra Skalického.

O to více však pokládám za naléhavé, aby ministr zemědělství Josef Lux nejen opravdu odpověděl na otázky položené v předešlé interpelaci, ale navíc uvedl své stanovisko k vývoji, který ve věci privatizace majetku AGP Sokolov nastal od ní.

Jako naléhavou interpelaci na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe proto kladu otázky:

a) zda si je vědom skutečností, které jsem uvedl v důvodové zprávě interpelace ze 13. 9. 1993,

b) zda souhlasí s postupem svých podřízených, jak je tam uveden; pokud je uveden správně a ministr s ním nesouhlasí, zda tento postup patřil k důvodům odvolání z funkcí u některých z nich a zda bude mít odpovídající konkrétní důsledky pro ty, kteří dosud ve funkcích setrvávají,

c) jaká konkrétní opatření hodlá ministr učinit, aby nepokračovala situace, kdy právní jistoty byly a jsou narušovány způsobem hospodaření na státním majetku, včetně postupu při jeho likvidaci, a to za účasti pracovníků Ministerstva zemědělství, aby byly řádně vyšetřeny všechny aspekty tohoto případu včetně politických, aby bylo zabráněno aktivitě vedoucích pracovníků orgánů Ministerstva zemědělství a podniků jím založených směřující v rozporu s mezinárodními závazky republiky i s opakovanými sliby vládních představitelů k převodu majetku do rukou odsunutých sudetských Němců; dále, aby bylo vyšetřeno, zda se zodpovědní pracovníci Ministerstva zemědělství nedopustili zanedbání služebních povinností, popř. trestných činů. Jmenovitě jde o tyto pracovníky: bývalého prvního náměstka ministra zemědělské ing. Tlustého, v souvislosti s formálností práce mezirezortní privatizační komise, jejímž byl předsedou, jak je uvedeno v důvodové zprávě k interpelaci ze 13. 9. 1993; bývalého ředitele odboru privatizace Ministerstva zemědělství a dnes prvního náměstka ministra zemědělství ing. Burdu v souvislosti s formálností práce mezirezortní privatizační komise a písemným slibem nájemci majetku AGP Sokolov, jak je uvedeno v téže důvodové zprávě.

Bývalé ředitele regionálních, později územních odborů ministerstva zemědělství a jejich detašovaných pracovišť Ing. Hrušku a Ing. Hlaváčkovou v souvislosti s jejich jednáním popsaným v uvedené zprávě. Současné ředitele územních odborů ministerstva zemědělství v Sokolově a v Karlových Varech Erika Kříže a Ing. Knoba, v případě Ing. Knoba v souvislosti s jeho zodpovědností za dohled nad aktivitami stávajícího detašovaného pracoviště jeho regionálního odboru i okolnostmi uvedenými v mém vyjádření k odpovědi ministra Luxe na předchozí interpelaci, v případě E. Kříže v souvislosti s těmito okolnostmi. Ředitele Agropodniku Sokolov a pozdějšího likvidátora tohoto podniku Ing. Karla Balíčka v souvislosti s odvoláním žaloby předchozího ředitele Agropodniku Sokolov na nájemce majetku, jak je uvedeno v důvodové zprávě v předchozí interpelaci. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a než předám slovo panu kolegovi Vačkářovi, poprosím o to, abyste se, vážení kolegové, ještě jednou ... (posl. Řezníček: Dovoluji si navrhnout, abyste vynuloval sněmovnu). Což jsem udělal. Poprosím, abyste se zaregistrovali.

Ve smyslu jednacího řádu, protože nejsme sněmovnou usnášeníschopnou, přerušuji schůzi do 14.00 hodin. Děkuji.

(Jednání přerušeno ve 13.42 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, budeme pokračovat přerušeným bodem, který se nazývá "Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády". Byl jsem informován, že jako první po přestávce je přihlášen pan poslanec Vačkář, po něm pan poslanec Bílý. Prosím, pane poslanče, uděluji vám slovo.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych vznesl otázku na pana ministra zemědělství Luxe. Tato věc, na kterou se chci zeptat, se týká tzv. odstupného zaměstnancům státních statků, protože tak, jak všichni víme, toto tzv. odstupné bylo vyplaceno všem pracovníkům včetně Ministerstva vnitra a dalších složek, o kterých bych nerad dále hovořil. Ale nebylo dosud vyplaceno těmto pracovníkům a myslím, že je to chyba. Proto se ptám, dokdy tak bude učiněno. Nebo máme zase u nás občany rovné a některé rovnější? Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vačkářovi, prosím pana poslance Bílého, připraví se pan poslanec Bláha, potom pan poslanec Wagner.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, obracím se s podnětem na komisi pro veřejné a sdělovací prostředky. V našem státě jsme stanovili, že rozhlas a televize jsou veřejnoprávní instituce. Tedy od pojmu veřejné můžeme odvozovat, že by měly sloužit všem občanům bez rozdílu národnosti, světonázorové orientace i politického zaměření.

V poslední době se na mne obrátila celá řada voličů, také členové výboru Moravského národního kongresu, že rozhlasová stanice Radiožurnál se snížila k tomu, že dala ve svém vysílání prostor k bezprecedentnímu rozeštvávání českého a moravského národa. Aby si to poslankyně a poslanci české národnosti dovedli představit, budu modelovat analogickou situaci.

Představte si, vážení poslanci a poslankyně, že se ráno probudíte a při snídani si pustíte v exponovaném čase 7.45 rádio a naladíte si stanici Radiožurnál. Ozve se vám v příspěvku Jiří Pavel Kříž, který vám oznámí, že jako Čech, Čech národností, jste podřád člověka homo sapiens. Vyznačujete se hruškovitou hlavou a jinak se vám lidově říká homouš. Takové příspěvky jdou v našem rozhlase, který je veřejnoprávní institucí. Samozřejmě tato prohlášení zakládají skutkovou podstatu trestného činu, ale mně nejde o nějakého psychicky nevyrovnaného člověka. Jde o to, že tento redaktor zřejmě cítí podporu z různých míst, aby se mohl prezentovat a získat popularitu těmito slovními zvratky.

Proto žádám, aby komise tento případ projednala a zjednala nápravu. Myslím si, že občané moravské národnosti budou brát jako dostatečnou satisfakci, aby ve stejném čase na stejné stanici bylo přečteno redakční prohlášení, v němž bude vyjádřeno, že redakce se distancuje od národního štvaní a projevu českého šovinismu. Váží si dobrého soužití českého a moravského národa v jednom státním celku. A doufá, že moravský národ bude mít v tomto státě odpovídající postavení. Nic víc, nic míň.

Chtěl bych připomenout všem poslancům tohoto českého a moravskoslezského sněmu, aby si uvědomili známý citát z Kollárovy Slávy dcery, který říká: Sám svobody, kdo hoden, svobodu zná vážiti každou. Ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrokem.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Bláhu, připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, paní a páni kolegové, chci přednést interpelaci na pana ministra Rumla ve věci činnosti současného přednosty Okresního úřadu Rakovník ve vztahu k rakovnickému Regionálnímu poradenskému a informačnímu centru.

Obracím se se svou interpelací na přinejmenším podivné chování současného přednosty Okresního úřadu v Rakovníku pana inženýra Jiřího Chalupeckého, a to zejména potud, co se týká jeho postojů jako představitele státní správy k výše uváděnému informačnímu centru, které dnes je reprezentováno společností KOREKA.

Úvodem velice krátce: Již v roce 1992 vznikala na území České republiky tato centra na podporu vzniku a rozvoje malých a středních podniků. Zřízení těchto center se týkalo i usnesení vlády České republiky č. 9 ze dne 8. 1. 1992 - v podstatě program budování sítě těchto poradenských center pro vznik malých a středních podniků soukromého podnikání. Také tehdy v regionu Rakovník-Beroun byla vytvořena Regionální rada pro vytvoření příslušného poradenského centra. Tehdy ji tvořily regionální organizace, jako je okresní úřad, Městský úřad Rakovník, rakovnická pobočka Agrobanky, Komerční banky, firma Procter and Gamble, Svaz pracovníků Rakovník a firma KOREKA. Jsou zápisy z těchto jednání, kde rada udělala jak postup, který předcházel výběru této firmy, i kontakt, který byl navázán. Výběrovým řízením byla tehdy vybrána výše uvedená firma. K tomu jenom poznamenávám - protože zakládání těchto center bylo podporováno taktéž finančně z prostředků programu PHARE, ale to v tuto chvíli neplatí pro rakovnickou firmu, neboť nebyla v této první vlně.

Čili mám za povinnost dbát i podnětů občanů ze svého volebního regionu a tito se na mne již delší dobu obracejí a upozorňují na poněkud podivné chování pana přednosty, který jako představitel státní správy má velice zajímavé kroky, kterými se již stačil "proslavit", např. k postupu vůči místní Policii, Školskému úřadu, ale i v otázce neplatného rozvázání pracovního poměru pracovníka Okresního muzea dr. Somola ředitelem, panem Povolným (to jsem koneckonců dneska uváděl ve své odpovědi na odpověď pana ministra během bodu 19).

Zajímavá ale bezesporu je úloha pana přednosty ve veřejné polemice se shora uvedenou firmou, která probíhá na stránkách okresních novin, kde pan inženýr Chalupecký zřejmě nemá nebo nechce mít přesné informace a podsouvá veřejnosti informaci zkreslenou. Nebudu uvádět citace z těchto článků, budou přílohou písemné interpelace. Ale naskýtá se otázka únosnosti těchto článků, lživých obvinění a matení veřejnosti.

Proto, pane ministře, domnívám se, že situace okolo šéfa rakovnického úřadu a firmy KOREKA již přerostla únosné meze, a proto se ptám:

Za prvé - jak jsou vám známy okolnosti ohledně konkrétně cíleně polemiky přednosty Okresního úřadu v Rakovníku, který je řízen vaším resortem, s firmou KOREKA, jak toto jako ministr vnitra hodnotíte, jak jsou vám známy okolnosti, za kterých došlo k založení regionálního informačního centra v Rakovníku.

Za další - jaký postup zaujme Ministerstvo vnitra v případech, kdy se úředně prokáže, že vedoucí činitel, přednosta, hrubým způsobem snižoval (zejména prokazatelně nepravdivými údaji šířenými veřejně) vážnost třetí osoby, ať již fyzické nebo právnické. A ptám se - je v těchto případech podle vás na místě podání návrhu vládě České republiky na odvolání přednosty?

Za další - je vám známo, že na přednostu Okresního úřadu v Rakovníku je podán podnět trestního stíhání pro trestný čin pomluvy a zneužití pravomoci veřejného činitele, a jestli jsou vám známy i jiné případy občanskoprávních nebo trestněprávních podání třetími osobami na tohoto přednostu, pokud ano, v jaké souvislosti byly podány?

Jako poslanec, jak jsem byl požádán, cítím povinnost položit výše uvedené otázky a při vypracování, jak již jsem uvedl, doporučuji se seznámit i s přílohou písemně podané interpelace, kterou podám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosil bych pana poslance Wagnera, připraví se paní poslankyně Mazalová, která je poslední z přihlášených k interpelacím.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych položil vládě ČR dvě otázky, a to v souladu s § 90 zákona o jednacím řádu sněmovny. První otázka: Ptám se vlády ČR, které instituce ČR mají v držení materiály bývalé Státní bezpečnosti a k jakým účelům je k nim umožněn přístup a jakému okruhu osob? Jak je zajištěna ochrana občanů proti zneužití informací, které Státní bezpečnost o nich zhromažďovala?

Druhá otázka: V tisku bylo publikováno, že v seznamu agentur Státní bezpečnosti, který byl zveřejněn v Necenzurovaných novinách, chybí zhruba 3500 jmen. Kladu otázku, zda bylo vyšetřováno, jak se stalo, že seznam byl takto zkrácen?

Považuji za důležité, aby se oběma otázkami zabývaly kompetentní orgány a kladu otázku nikoli odpovědným vedoucím představitelům těchto orgánů, ale přímo vládě republiky, protože se domnívám, že může z příčin uvedených v obou dvou otázkách dojít k případnému porušení práv občanů ČR. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a prosím paní poslankyni Mazalovou. Nemám žádné další přihlášky k interpelacím.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP