Úterý 9. listopadu 1993

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si upřesnit některé paragrafy trestního zákona některými pozměňovacími návrhy.

Především k bodu 26, to je § 57 trestního zákona, s ohledem na stoupající kriminalitu, kterou páchají na našem území občané cizího státu, je třeba, aby tito byli z České republiky vždy vyhoštěni.

Proto by v tomto ustanovení měl soud povinně uložit trest vyhoštění za spáchání úmyslného trestného činu. Navrhuji proto formulaci "soud může uložit pachateli" změnit na formulaci "soud uloží pachateli".

K bodu 44., tj. § 118 A trestního zákoníku. Zde je sázková hra přiblížena k loterii, což není pravda. Sázková hra nemá s loterií nic společného, a proto by správné znění tohoto trestného činu mělo znít: "neoprávněné provozování loterie či sázkové hry".

Podobně by měl být formulován odst. 1 - "kdo neoprávněně provozuje loterii či sázkovou hru".

K § 155 trestního zákoníku. U tohoto paragrafu není navrhována novelizace, avšak je jí zapotřebí. Jsou dosti časté případy, kdy policisté při zákroku tvrdí, že byli fyzicky napadeni. Většinou tato tvrzení jsou účelová ve snaze co nejvíce ublížit osobě, proti které zakročují. Za násilí se pak v tomto smyslu považuje i tzv. strčení do policisty, shození čepice. Je proto třeba, aby skutková podstata tohoto trestného činu byla naplněna jen v případě použití hrubého násilí, tedy takového násilí, které vylučuje neúmyslnost zavinění. Navrhuji proto před slovo "násilí" vložit slovo "hrubého".

K bodu 64, což je § 171 A trestního zákoníku. S ohledem na množící se četnost útoků a organizovanost skupin, převádějících osoby přes hranice, je uvedená trestní sazba nepřiměřeně nízká. Navrhuji proto zvýšit trestní sazbu v horní hranici na 5 let. Je to odst. 2. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Pavel Hirš ukončil svůj příspěvek. Zvu k řečništi paní poslankyni Evu Matouškovou. Připraví se pan poslanec Vladimír Koronthály.

Poslankyně Eva Matoušková: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, zvýšená kriminalita je bezesporu varující jev a je nepochybně spojena i s uvolněním tuhého centralistického režimu. Bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku je základní úlohou každého státu a podle plnění této úlohy je stát občany posuzován.

Nyní naše sněmovna projednává komplex novel trestních zákonů. Klub Liberální strany národně sociální nepovažuje předkládané výše trestů za dostatečné z hlediska funkčnosti odstrašujícího efektu. Pokud nebudou přijaty pozměňující návrhy na zvýšení trestů, rozhodli jsme se doporučit ministru spravedlnosti opětovně zvážit celou situaci a předložit co nejdříve novelu, ve které by byly horní sazby trestů zvýšeny o 100%.

Doporučujeme rovněž zvážit možnost zavedení institutu doživotního trestu v těch případech, kdy je tento trest vzhledem k jeho společenské nebezpečnosti a závažnosti nezbytně nutný.

Klub Liberální strany národně sociální s uspokojením konstatuje, že příslušná novela uzákoňuje pracovní povinnost při výkonu trestu. Návrh našeho poslaneckého klubu bude s panem ministrem v nejbližší době projednán. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Evě Matouškové. Slovo má pan poslanec Vladimír Koronthály. Připraví se pan poslanec Čundrle.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nebudu zbytečně zdržovat, času není tolik, kolik bychom si přáli, budu tedy velmi stručný.

Dovolím si přednést jeden pozměňovací návrh, a to ke čtvrtému odstavci. V odstavci 4 se na konec připojuje věta tohoto znění: v § 13 se vypouští slovo "přímo". Jedná se o nutnou obranu v případě, že někdo podle stávajícího znění odvrací přímo hrozící nebo trvající útok.

Zdůvodnění: za prvě - je-li hrozba přímá, tak jak bývá soudy chápáno to, co se myslí přímou hrozbou, je to hrozba taková, že zpravidla bývá už na účinnou obranu pozdě. Všichni víme, že útočník je vždy ve výhodě už vzhledem k momentu překvapení atd. Napadený bývá velmi hendikepován. Dá se uvažovat o tom, že je to určité riziko toho, kdo si co jak vyloží, ale buďme upřímní - nemá toto riziko být spíše na straně útočníka než na straně napadeného? Je-li mi vyhrožováno, není to moje vina, zpravidla je to vina toho, kdo vyhrožuje. Z toho důvodu se domnívám, že tady je potřeba dát našim soudům jasnou indicii, že není právem člověka jen tak někomu opravdu něčím hrozit.

Je samozřejmé, že může dojít ke sporným případům, ale domnívám se, že od toho samozřejmě jsou soudy a jsou dostatečně kvalifikovány k tomu, aby poznaly, kdy útok byl opravdu útokem a kdy hrozba byla opravdu hrozbou. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Slovo má pan poslanec Václav Čundrle. Připraví se pan poslanec Vladimír Řezáč, který je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, § 89 odst. 14 navrhované zvýšení hranic škod - je pokusem o umělé snižování kriminality. Toto opatření nechrání občany, ale poskytuje vyšší ochranu pachatelům drobné majetkové trestné činnosti. Posunutím minimální hranice výše škody pouze uvolní další vlnu drobné majetkově trestné činnosti, která zpravidla směřuje proti majetku občanů. Navrhuji proto ponechat v platnosti stávající právní úpravu.

K § 175, odst. 1 trestního zákona. Vzhledem k současné situaci v trestním řízení a ke skutečnosti, že řada svědků vědomě lže u soudu i u vyšetřovatele, navrhuji zvýšení trestní sazby na 2 - 8 let stejně jako u trestného činu podle § 174 trestního zákona. Současná situace je neudržitelná a nelze dosáhnout brzké změny jiným způsobem než pohrůžkou přímé sankce.

V navrhované novele trestního zákona postrádám proklamovaná ustanovení o ochraně ekonomiky a o postihu závažné hospodářské trestné činnosti. Není vůbec řešena otázka odběru zboží a vědomého neplacení faktur. Tato problematika, která v praxi znamená vytváření druhotné platební neschopnosti ve výši řádově několika desítek miliard korun, není v novele vůbec řešena. Současná úprava možnosti postihu podle § 127 popřípadě 250 trestního zákona se jeví jako nedokonalá a nevystihuje všechny případy nezákonného jednání pachatelů z hlediska trestní odpovědnosti. Novela vůbec neřeší snad nejzávažnější problematiku nezákonností a machinací vládních úředníků a jmenovaných likvidátorů v souvislosti s privatizováním podniků. Současná právní úprava neumožňuje řádné prošetření a řádný postih zjištěných případů. Není ani řešena proklamovaná otázka praní špinavých peněz, spolupráce se skupinami organizovaného zločinu, ani povinnost prokazování legálnosti nabytého majetku. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Čundrlemu. Slovo má poslanec Vladimír Řezáč, připraví se poslanec Jan Krámek.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, mám tři pozměňující návrhy k novele trestního zákona, a to dva k obecné části trestního zákona a jeden ke zvláštní části.

První pozměňovací návrh se týká celkem kardinální otázky, bodu 15 znění § 29, odst. 1 trestního zákona, kde se novela zabývá novou úpravou, která by měla být možná při uložení doživotního trestu odnětí svobody. Návrh je takový, že uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že podmíněné propuštění z jeho výkonu je vyloučeno. Při projednávání této novely v branném a bezpečnostním výboru jsem vznesl vážné pochybnosti o takovém návrhu, neboť je podle mého názoru nehumánní a vlastně z odsouzeného se dělá zvíře zahnané do kouta, kterého se společnost zřekla, a které nemá sebemenší možnost nápravy. Takový člověk nemá žádnou motivaci pro to, aby se ve výkonu trestu snažil chovat dobře. Mohlo by ho to naopak motivovat k tomu, aby event. páchal vážné a mimořádně závažné trestné činy i ve výkonu trestu.

Jde o řešení kardinální otázky vztahu odplaty a nápravy v každé trestní sankci. Navíc - jak mi sdělil dr. Král, známý odborník v trestním právu, který byl přítomen při projednávání této novely - vyloučení možnosti podmíněného propuštění je v rozporu s mezinárodní konvencí, kterou jsme vázáni.

Navrhuji takové znění, které zajistí ochranu společnosti lépe a přitom nebude takovýmto způsobem nehumánní. Můj návrh zní: "Uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění nezapočítává."

Mám tím tedy na mysli, že pachatel, odsouzený k doživotnímu trestu odnětí svobody, pokud bude zařazen k nejpřísnějšímu režimu ve věznici se zvýšenou ostrahou podle § 39 A, odst. 1, písmeno d) - a pokud se nebude chovat tak, aby nebyl přeřazen do věznice s mírnějším režimem, alespoň tedy s režimem s ostrahou prostou, potom nebude mít vůbec naději nikdy se dostat k těm 20 letům, po kterých by mohl žádat podmíněného propuštění. Příklad: tedy pokud by byl přeřazen do mírnějšího režimu až po 10 letech, mohl by podat žádost o podmíněné propuštění až po 30 letech.

Tento návrh je především v souladu s citovanou konvencí a zajišťuje dostatečnou ochranu společnosti před nebezpečnými pachateli. I před tím, aby nepáchali závažné trestné činy ve výkonu trestu.

Můj druhý návrh se týká § 89 odst. 3, trestního zákona, to jest bodu 37 novely. Navrhuji vypustit toto ustanovení, které definuje pojem "pokračování v trestném činu ", a to proto, že náš trestní zákon už si 32 let poradil s tímto pojmem, poradila si s ním juris prudence, právní věda i soudní judikatura, je to tedy problém vyložený. Navíc ho stejně nelze důsledně respektovat v procesním právu, neboť v trestním řádu je každé pokračování v trestném činu rozděleno okamžikem vznesení obvinění a je tomu tak i v novele trestního řádu, kterou se rovněž budeme zabývat.

Navíc je zřejmé, že nelze vyloučit v případně rekodifikaci trestního práva že vůbec opustíme tuto koncepci a můžeme přejít na americký systém sčítací nebo na systém asperační a potom by zanášení pojmů pokračování přímo do hmotného trestního práva nebylo podle mne vhodné.

Třetí můj návrh se týká jediného paragrafu ve zvláštní části trestního zákona, a to § 102 trestního zákona hanobení republiky. K této otázce proběhla zajímavá diskuse v ústavně právním výboru, který převahou jednoho hlasu navrhl vypustit celé ustanovení, v branně bezpečnostním neprošel ani kompromisní návrh, který se pokusím zopakovat.

Mám za to, že v každé klasicky zavedené demokracii musí být chráněna hlava státu proti hanobení, což je respektováno v § 103 trestního zákona. Zřejmě je možné takovou ochranu připustit i pro soud ochrany ústavnosti, tedy pro Ústavní soud. Není však obvyklé v klasické demokracii, např. ve Velké Británii, že by mohl být někdo postihován za hanobení vlády nebo parlamentu, kdyby například řekl na jejich adresu něco velice ostrého např. v Hyde Parku nebo někde jinde. Domnívám se, že současná situace je taková, že parlament je místem, kde dochází ke střetávání zájmů sociálních skupin, stejně tak i stanoviska vůči vládě mohou být rozdílná a neměla by to být záležitost trestní odpovědnosti.

Navrhuji proto, aby v § 102 byla vypuštěna slova "její parlament, vládu" a zůstane tam "kdo veřejně hanobí Českou republiku nebo Ústavní soud, bude potrestán...".

To jsou moje tři návrhy. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vladimíru Řezáčovi. Slovo má pan poslanec Jan Krámek. Ještě než promluví, chci upozornit, že se po skončení dnešního zasedání sejde zde ve sněmovně mandátový a imunitní výbor. Vzkazuje to paní předsedkyně, poslankyně Röschová. Slovo má pan poslanec Krámek.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji nové znění § 203, a to v tomto znění: odst. 1 - "Týrání zvířat, uskutečňované zvláště krutým způsobem nebo mající za následek jeho smrt, trvalé poškození zdraví nebo snížení životní schopnosti, se trestá odnětím svobody na dobu od 6 měsíců do 2 let."

Článek 2: "Pokud pachatel týrání zvířat znovu opakuje, je trestán odnětím svobody od 12 měsíců do 3 let." Krátké zdůvodnění.

Na základě vyjádření řady organizací ochránců přírody, ochránců zvířat se ukazuje, že dosavadní funkčnost zákona není příliš účinná. Ne vždy - objektivně musím říci - se jedná o legislativní záležitost, ale z toho důvodu, že za minulá desetiletí v této oblasti se společnost, a hlavně režim o tyto věci nestaral. Mnohokrát se zde ve sněmovně hovořilo o tom, že je třeba začínat ve školách, u mladých. Zatím se v této oblasti mnoho neudělalo, i když v letošním roce byl přijat zákon na ochranu zvířat a proti týrání, ale domnívám se, že v této době, kdy i děti školou povinné se chovají k živým tvorům takovým způsobem, že následně se potom pravděpodobně chovají i v dospělém věku k lidem, je věc nesmírně důležitá. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Krámek ukončil svůj návrh, slovo má pan poslanec Vladimír Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesl jako pozměňovací návrh součást usnesení branného a bezpečnostního výboru k bodu 95 týkající se § 249, odst. 1a odst. 2.

Jde o součást ustanovení, kde se mluví o tom, že kdo protiprávně obsadí nebo užívá byt nebo nebytový prostor jiného - a teď jde o tu další část věty - přesto že byl v posledním roce pro přestupek téže povahy postižen nebo pro takový čin odsouzen, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta nebo peněžitým trestem.

Náš výbor doporučil tuto podmínku postižení za přestupek v tom "posledním roce" vypustit, a to z několika důvodů.

Jedním z důvodů je, že se jedná o záležitost, která je velice svízelná pro všechny místa, kde jsou ti nepřizpůsobiví obyvatelé, kteří se toho dopouštějí opakovaně. Druhý důvod spočívá v tom, že je tam podmínka "v posledním roce". Pokud nebude můj návrh, spočívající v tom, aby v obou odstavcích byl vypuštěn text "přesto že byl.... až po odsouzen" - jak máte před sebou v nezahrnutých připomínkách, tak aby alespoň bylo vypuštěno "v posledním roce".

Třetí důvod spočívá v tom, že přestupky nejsou evidovány souhrnně v celé republice. To znamená, že pokud se pachatel dopustí trestného činu v jednom, druhém, třetím nebo čtvrtém městě, nebude mu možno dokázat - při špatné evidenci pohybu obyvatel - to, že byl již za to přestupkově postižen. To všechno mne vede k tomu, abych navrhl sněmovně přijmout usnesení našeho výboru tak, jak bylo předneseno a jak máte v nezařazených připomínkách společné zprávy.

Samozřejmě, toho se týká i třetí část, to jest vypustit písmena c) a d) k článku II, § 50, odst. 1, předložené novely.

Dovolte mi, abych navrhl přerušit toto jednání před ukončením rozpravy, protože tady zaznělo tolik závažných návrhů, že není možné, abychom o nich jednali předtím, než je budeme mít písemně před sebou.

Doporučil bych sněmovně, aby požádala ústavně právní výbor, aby se k této věci sešel a vyjádřil k tomu pro sněmovnu stanovisko. Děkuji vám za pozornost. Pokud se vám zdálo, že jsem křičel, snažil jsem se dnes záměrně, abych alespoň trochu zvýšil pravděpodobnost, že vůbec budu někde slyšen.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Uhodila hodina půl sedmá, kdy jsme slíbili ukončit dnešní jednání.

Byl bych rád, aby nezapadly návrhy, které přednesl pan poslanec Šuman. V tuto chvíli nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Doporučuji, aby se sněmovna smířila s tím, že nebudu končit rozpravu, že jen přeruším dnešní jednání. Chci dát ještě slovo panu poslanci Výbornému k technické poznámce.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, především soudím, že by bylo korektní ještě před přerušením schůze dát hlasovat o návrhu poslance Šumana, aby k již předneseným pozměňovacím návrhům zaujal stanovisko ústavně právní výbor. K tomu si ovšem jako společný zpravodaj a současně jako předseda tohoto výboru dovolím drobnou poznámku. S charakterem těch pozměňovacích návrhů, netvrdím, že přímo s těmito pozměňovacími návrhy, ale s jejich charakterem, např. návrhy na razantní zvyšování sazby, návrhy na zavádění trestu smrti v rámci této novely trestního zákona, těmito záležitostmi se ústavně právní výbor zabýval po dobu tří

dnů, kdy navrhovanou novelu projednával, takže se domnívám, že naše stanovisko by asi neodrazilo nic více než usnesení, které už jsme přijali. Doufám, že jako zpravodaj budu moci toto stanovisko i sdělit. Přesto je nutno o návrhu poslance Šumana dát hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Pan poslanec Šuman má slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Za této okolnosti svůj návrh stahuji. Žádám, abychom před pokračováním rozpravy dostali předložené návrhy písemně tak, abychom o nich mohli jednat zodpovědně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Uzavírám tedy dnešní jednání. Upozorňuji, že rozprava není uzavřena a že vznášíme požadavek na pracovníky Kanceláře, aby pomohli připravit znění dosavadních podaných pozměňovacích návrhů v písemné podobě na lavice všem poslancům.

Dnešní jednání je přerušeno. Pokračujeme zítra v 9.00 hodin. Přeji vám dobrý večer.

(Schůze přerušena v 18.35 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP