Pátek 21. května 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Otovi Fejfarovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Jan Černý, připraví se poslanec Karel Mach.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, měl bych dva pozměňovací návrhy. Jeden by byl k § 2 v odst. 2 na konec tohoto odstavce doplnit tuto větu:

"Na žádost oprávněné osoby může být oprávněné osobě převeden i pozemek lesního půdního fondu s trvalými porosty, a to v ceně přiměřené ceně výměry a kvality původního pozemku. To vše v cenách ke dni 24. 6. 1991."

To by byl první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh by se týkal § 17 tohoto zákona. V § 17 tohoto zákona odst. 1 vypustit písm. e). Zdůvodnění obou dvou těchto pozměňovacích návrhů vyplývá ze skutečnosti, že pro vypořádání nároků vyplývajících z tohoto zákona by mohl Pozemkový fond použít i jako náhradu lesy, lesní pozemky s trvalými porosty a tím by se dostal z nepříjemné situace, kdy i touto novelou na ně převádíme břemena i za jiné povinné osoby jako jsou obce, okresní úřady a byla by tam vytvořena jakási majetková rezerva pro vykrytí všech nákladů. Protože jestliže jsme zákonem 229 slíbili, že zmírníme některé majetkové křivdy, tak bychom měli mít také dostatek majetku na to, abychom křivdy zmírnit dokázali. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Janu Černému. Prosím, aby se slova ujal poslanec Karel Mach, připraví se poslanec Tlustý.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dovolte ještě, abych podal několik pozměňovacích návrhů. Zdůvodním, proč si je dovoluji podat. Myslím, že jste všichni sledovali tento týden ve sněmovně, jak jsme se intenzivně snažili dát dohromady společnou zprávu a všechny návrhy vzešlé jak z původního vládního návrhu, tak z jednání zemědělského výboru, tak orgánů, jako jsou pozemkové úřady, ministerstvo, pozemkový fond apod. a věc zpřesnit tak, aby norma byla kvalitní.

V první řadě bych si dovolil navrhnout změnu § 33 b), jak je uvedeno ve společné zprávě. Je to bod 52 společné zprávy. Tento § 33 b) nahradit novým zněním § 33. Nový § 33 b) by zněl takto: " Nedošlo-li do 30 dnů od vypršení lhůty k převzetí pozemku ve vlastnictví věřitele nebo jiné oprávněné osoby k dohodě o vypořádání pohledávek dlužníka, může se ustavit výbor pro jejich vypořádání (dále jen výbor). Členy výboru jsou věřitelé, u kterých nedošlo od vypršení lhůty k převzetí pozemku ve vlastnictví věřitele nebo jiné oprávněné osoby k vypořádání pohledávek a oprávněné osoby s majetkovými vklady či podíly u dlužníka. Zastoupení obou skupin musí být stejné."

Zdůvodnění: Tento pozměňovací návrh se zabývá způsobem ustavení výboru věřitelů nebo oprávněných osob, které stojí vně subjektu vzniklého transformací zákona č. 42 a mají u něj pohledávky.

Tento pozměňovací návrh se snaží vyřešit tu situaci, aby majetek ze zemědělství vázán na půdu neodcházel, to znamená, aby byl vázán na vztah obhospodařování půdy, čili vydání pozemku.

Myslím, že tím je poněkud odpovězeno na námitku kolegy Čecháka, že se jedná o odvod majetku zemědělství. Myslím, že tento návrh to řeší a je v pořádku.

Dále bych si dovolil navrhnout, protože po vypracování společné zprávy zpravodaji výborů, která byla připravena včera ráno, jsme dali k dispozici text společné zprávy výkonnému výboru Pozemkového fondu České republiky a po jeho pečlivém prostudování jsme dostali dnes ráno připomínky, které se mně zdají logické a odstraňující věcné nedorozumění, které bychom přijetím společné zprávy v předloženém textu učinili.

Budu teď hovořit k bodům společné zprávy tisku 344:

K bodu 20 společné zprávy doplnit: "U staveb ve správě Pozemkového fondu náleží náhrada Pozemkovému fondu." Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že Pozemkový fond České republiky přebírá novelou povinnost poskytnout náhrady za povinné osoby, použije takto získaných prostředků k vypořádání nároků oprávněných osob.

K bodu 24 společné zprávy: vypustit slovo "náhrady" v odst. 1. Zdůvodnění: gramatická oprava textu.

K bodu 26 společné zprávy: úprava a doplnění odst. 4 ke dni 24. 6. 1991 s výjimkou nemovitostí ve správě Pozemkového fondu České republiky. Zdůvodnění: novela v § 17 odst. 3, písm. a) - navržená novela - umožňuje Pozemkovému fondu převádět nemovitosti v jeho správě, ke kterým zaniklo právo hospodaření státním podnikům na oprávněné osoby. Pokud by měly stejné právo povinné osoby, docházelo by ke kolizi povinností při vydávání nemovitostí a ztrátě kontroly. Tento bod, prosím, zajišťuje zabezpečení vydání náhrad u těch organizací, např. státních podniků a statků, kde je nevhodná struktura majetku a v některých případech restituční nároky jsou vyšší než účetní hodnota podniku v těch věcech, např. dle § 14, 16, 20 současného zákona a umožňuje tak zlegalizovat převod nemovitostí jako jiných náhrad na oprávněně osoby z titulu zákona 229.

Dále k bodu 30 společné zprávy: vypustit bod v odst. 1, první větě " nebo stát" s ohledem na to, že okresní úřady byly do textů výslovně zařazeny, a vypustit ve druhé větě " nebo stát" z toho důvodu, že by Pozemkový fond poskytoval státu náhrady z majetku státu.

Doplnit odst. 2: "Náhrada spočívá v poskytnutí nemovitostí ve správě Pozemkového fondu České republiky nebo v poskytnutí hotovosti ve výši stanovené zvláštním předpisem; odkaz 13 b, popř. v cenných papírech, které nemají povahu státních dluhopisů." Zdůvodnění: je nutno stanovit formy náhrad, které Pozemkový fond bude poskytovat, formy náhrad stanovené pro povinné osoby nevyhovují zcela pro Pozemkový fond, který disponuje jiným majetkem.

K bodu 33 společné zprávy: připojit nakonec odstavce slova "způsobem uvedeným v § 18 odst. 2". Zdůvodnění: i zde je nutno výslovně stanovit formu náhrad poskytovaných Pozemkovým fondem.

Dále ještě k bodu 41 společně zprávy: Vypustit v § 22 odst. 6, písm. b) a c), protože Pozemkový fond nemůže disponovat s nemovitostmi jiných vlastníků.

K bodu 42 společné zprávy: Na konec odst. 8 v § 22 připojit slova: "pokud se vlastník s nájemcem nedohodnou jinak". Odůvodnění: bez možnosti odchylné dohody do výše nájemného mezi vlastníkem a nájemcem by mohlo dojít k situaci, že za pevně stanovené nájemné ve výši 1% z ceny pozemku by Pozemkový fond nebyl schopen pozemky pronajmout a zajistit tak jejich využití.

Toto byl soubor zpřesňujících návrhů ke společně zprávě, které se týkaly činnosti Pozemkového fondu České republiky.

Dále po konzultaci s předsedou ústavně právního výboru a jinými členy ÚPV a po pečlivém rozvážení textu,který byl přijat ve společné zprávě, navrhuji tento pozměňovací návrh:

V § 8 odst. 3 - text je tam tento: "V případě, že vlastník pozemku daroval v tísni své pozemky fyzické osobě nebo je bezúplatně převedl v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na budovy, k níž pozemky patřily, a jsou-li tyto pozemky ke dni účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví jiné osoby než uvedené v odst. 3, uhradí osoba, jíž byly pozemky darovány nebo bezúplatně převedeny, nebo i jejich dědic oprávněné osobě cenu, za kterou byly pozemky převedeny na třetí osobu."

Moment, udělal jsem chybu, promiňte, ještě jednou, omlouvám se všem. Ještě tedy jednou § 8 odst. 3.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili, pane poslanče, aby nedošlo k nějakým sporům. Čili berete zpátky?

Poslanec Karel Mach: Ano, to co jsem řekl, tak beru zpět, to bude nový text. Já jsem přeskočil odstavec, tím by mohl vzniknout zmatek. Budu číst nový text.

Nový text k § 8 odst. 3: "V případě, že vlastník pozemku daroval v tísni své pozemky fyzické osobě nebo je bezúplatně převedl v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na budovu, k níž pozemky patřily, a jsou-li tyto pozemky ke dni účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby, jíž byly darovány nebo bezúplatně převedeny, nebo ve vlastnictví osoby této osobě blízké, rozhodne soud na návrh oprávněné osoby:

a) buď o zrušení smlouvy v té části, kterou byly

pozemky darovány nebo bezúplatně převedeny fyzické osobě nebo

b) že vlastník, jež nabyl pozemky tímto způsobem, popř. jeho dědic, uhradí cenu darovaných pozemků; cena pozemku se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni 24. 6. 1991 s tím, že při stanovení ceny se cena pozemku bude posuzovat podle druhu kultury v době darování. Nesouhlasí-li vlastník pozemku s úhradou ceny podle písm. b), rozhodne soud o zrušení smlouvy dle písm. a).

Ustanovení odst. 3 se nepoužije v případě, že pozemky byly vlastníkům darovány nebo bezúplatně převedeny na osoby blízké. V případě, že vlastník pozemku daroval své pozemky fyzické osobě nebo je bezúplatně převedl v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na budovu, k níž pozemky patřily, a jsou-li tyto pozemky ke dni účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby, jíž byly darovány nebo bezúplatně - pardon - k níž pozemky patřily (věta zpátky), a jsou-li tyto pozemky ke dni účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví jiné osoby než osoby uvedené v odst. 3, uhradí osoba, jíž byly pozemky darovány nebo bezúplatně převedeny nebo její dědic oprávněné osobě cenu, za kterou byly pozemky převedeny na třetí osobu. "

To je nový text § 8. To by byly zatím všechny pozměňovací návrhy. Předám samozřejmě tento poslední, neboť jsem společným zpravodajem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Machovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tlustý a připraví se pan poslanec Procházka.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předložím také skupinu pozměňovacích návrhů, které mají naprosto stejnou filozofii jako návrhy kolegy Macha. Jsou to návrhy, které se projevily při projednávání zejména v gesčním výboru, a které do společné zprávy nebyly zařazeny, přestože to jsou návrhy, s kterými vyslovil souhlas předkladatel, a které zapadají do celkového kontextu novely, tj. upřesňují formulace zákona o půdě.

První pozměňovací návrh se týká § 2 odst. 1, kam doporučuji zařadit nový text, který by zněl: "Nájemce není oprávněn dát pronajatou půdu do pronájmu, nestanoví-li nájemní smlouva jinak. Smlouvy o podnájmu uzavřené před 1. 7. 1993 je nájemce povinen uvést do souladu s tímto ustanovením do 31. 8. 1993, jinak tyto smlouvy o podnájmu pozbývají tímto dnem platnost."

Další pozměňovací návrh se týká bodu 20 a bodu 41 společně zprávy a je to doplnění odkazu. V obou těchto ustanoveních bodu 20 a 41 se za slova "o kterou cena stavby" doplňuje odkaz a v odkazu by bylo uvedeno: "Vyhláška č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb."

Další pozměňovací návrh se týká § 8 odst. 1. Tento návrh byl původně ve společné zprávě, ale pro formulační nepřesnost, kde byla špatná koncovka u jednoho slova, byl nakonec na poslední chvíli ze společné zprávy odstraněn, přestože řeší pozitivně případy v odst. 1 § 8. Objasním, oč se jedná.

Podle dosavadní úpravy se nemohou podle § 8 na soudy obracet osoby, pokud jejich původní nemovitost prodala jinému občanovi jiná organizace, než ta, která je původně převzala, zatímco v případech, kdy zůstala nemovitost po převzetí v rukou jediné státní organizace, žádat mohou. Není samozřejmě žádný důvod k odlišování těchto případů, a proto doporučuji nahradit slova "...který ji získal za okolností uvedených v § 6" slovy ".... a na kterou by se vztahovalo právo na vydání podle tohoto zákona".

Dále doporučuji k bodu 23 společné zprávy týkajícímu se § 15 doplnit nový odstavec, který zní: "Je-li vlastníkem trvalých porostů stát, náhrady dle odstavce 5 a 6 se neposkytují." Objasním důvod.

Podle původního režimu zákona o půdě byli povinni vlastníci pozemků při převzetí pozemku nahražovat ceny trvalých porostů. Vládní návrh novely zákona přišel s novým, zcela opačným režimem, při kterém osvobodil vlastníky pozemků od této povinnosti z důvodů, že vlastníky porostů jsou v řadě případů občané a jiné právnické osoby, které by takovým ustanovením byly osvobozeny. Gesční výbor proto navrhl nové znění § 15, které na tyto připomínky reagovalo, a které tento problém odstranilo, ale zašlo dál, neboť vlastně zavedlo povinnost poskytovat náhrady i v případech, kdy vlastníkem těchto porostů je stát, což nebylo záměrem navrhovatelů. A tak tento pozměňovací návrh vlastně vrací znění tohoto § blíže k původnímu návrhu tisku 212.

Další pozměňovací návrh se týká bodu 24 společné zprávy, § 16 odst. 1, kde za slova "stát, finanční" doporučuji zařadit slova "věcech ve vlastnictví státu".

Byla tu již předložena kolegou Machem řada návrhů, která směřuje k zprůchodnění poskytování náhrad a fungování Pozemkového fondu; tento návrh má tentýž smysl, aby Pozemkový fond mohl při poskytování náhrad používat vlastnictví, které spravuje.

Další pozměňovací návrh se týká bodu 25 společné zprávy, kde doporučuje nahradit slova "navrácení peněžité částky ve výši kupní ceny" nahradit slovy "náhrady dle § 14 a 15 ve výši ceny"; odkaz na vyhlášku č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky 316/1990 Sb., "v okamžiku přechodu na stát".

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést znění bodu 25 společné zprávy do souladu s poskytováním náhrad v celém zákonu o půdě, neboť osoby, které si zpět odkoupily nemovitosti, na které měly jinak právo na vydání, by měly mít právo na stejnou výši náhrad jako osoby, které tak neučinily a je nelogické, aby výše náhrady u nich byla limitována jenom výší kupní ceny.

Další pozměňovací návrh se týká bodu 29 společné zprávy a týká se také režimu fungování Pozemkového fondu. V písm. b) § 17, kam je zařazován nový odstavec 3 podle bodu 29 společné zprávy, doporučuji nahradit slova "kupní cenu nejméně ve výši" slovy "za cenových a jiných podmínek platných pro nabyvatele státního majetku převáděného Pozemkovým fondem na fyzické osoby, postupem zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

Důvod je, aby v těchto, v podstatě, dokupech majetku nebyly znevýhodňovány osoby jiným režimem kupní ceny, než je režim při normální privatizaci.

Další pozměňovací návrh se týká bodu 30 společné zprávy. Týká se § 18 a) a opět je to změna, která má pomoci fungování Pozemkového fondu. Slova "být určen právním nástupcem" doporučuji nahradit slovy "převzít závazky povinných osob na poskytnutí náhrad".

Je možné, že tento pozměňovací návrh předložil už kolega Mach; pokud se tak stalo, tak bych ho samozřejmě stáhl.

Další pozměňovací návrh se týká § 22, do kterého doporučuji zařadit nový odstavec 2 následujícího znění: "Dnem schválení návrhu pozemkové úpravy - odkaz na zákon 284/1991 Sb., ve znění zákona 38/1992 Sb., zaniká právo náhradního užívání - odkaz nařízení vlády č. 47/1955 Sb."

Tento pozměňovací návrh má za cíl vyřešit přetrvávající problém, při kterém nezaniklo náhradní užívání a ani při pozemkových úpravách nemají pozemkové úřady možnost vyřešit problém vlastně jakéhosi dvojího vlastnictví, kdy k témuž pozemku má jedna vlastnická práva původní vlastník a k témuž pozemku náhradní uživatel. Smyslem je, aby v pozemkové úpravě mohlo toto dvojí vlastnictví být vyřešeno v rámci jejího provedení.

Další pozměňovací návrh se týká bodu 50 společné zprávy a spočívá v nahražení slov "listu vlastnictví" slovy "v evidenci nemovitostí". Je to čistě formulační úprava; list vlastnictví je termín, který se používá v odborné terminologii méně než v evidenci nemovitostí a ten druhý termín je obecně znám, a proto je doporučována tato záměna.

Další pozměňovací návrh se týká § 33 c) a souvisí s hlavní námitkou, kterou tu uvedl kolega Čechák proti institutu vnitřních dražeb.

Doporučuji, aby do § 33 c) odst. 1 za slova "jsou věřitelé" byla doplněna slova "kteří zajišťují zemědělskou výrobu" , aby nebylo pochyb o tom, že vnitřní dražba je nástrojem, který umožňuje převádět majetek jen do rukou těch, kteří s ním dále budou zajišťovat zemědělskou výrobu.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, které jsem považoval za povinnost na základě průběhu jednání všech výborů dodat ke společné zprávě. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tlustému. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kozel.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegově, včera při projednávání novelizace zákona o Policii a následných zákonech jsme došli v branném a bezpečnostním výboru ke koncenzu, že pozměňovací návrhy, které zde byly předloženy, nezapadají příliš do rámce původní vládní předlohy, a proto jsme se jednomyslně dohodli, že nebudeme projednávat pozměňovací návrhy, jestliže tuto novelizaci zákona projednáme v původním znění. Podotýkám, a opakuji znovu, že jsme se na tom dohodli jednomyslně - jak poslanci vládní koalice, tak i opozice.

Z těchto důvodů navrhuji tento procedurální návrh. Vzhledem k pozměňovacím návrhům, které byly předneseny zejména panem Tlustým a druhým zpravodajem panem Machem, navrhuji přerušit projednávání tohoto bodu ve znění společně zprávy 344, a vrátit se k původnímu vládnímu návrhu zákona (tisk 212) a tento projednat bez jakýchkoli pozměňovacích návrhů. Pokud by toto nebylo přijato, vzhledem k tomu, že jde o zcela novou dikci zákona, navrhuji, pokud by nebyl přijat můj původní návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu až do okamžiku, než bude ke všem pozměňovacím návrhům dosud platným zaujato stanovisko vlády. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, jsem nucen podpořit návrh kolegy Kozáka, také z toho důvodu, že zemědělský výbor "344" také neprojednal. Projednal vládní návrh a u § 25 skončil, odmítl dále projednávat. Myslím si tedy, že ta námitka je opodstatněná. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je tady procedurální návrh pana poslance Kozla, abychom projednávali tento zákon ve smyslu tisku 212, nikoli ve smyslu tisku 344. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, mám dojem, že o tomto návrhu už bylo hlasováno před přerušením tohoto bodu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nicméně je to procedurální návrh, a ten nezmizí tím, že se o něm jednou hlasuje. Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem. Ještě se hlásí pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, myslím, že námitka poslance Černého je zcela relevantní. Toto není procedurální návrh. To je přece věcný návrh, o čem máme jednat. O tomto návrhu bylo rozhodnuto. Jednáme o tisku společné zprávy.

Bylo navrženo, aby se jednalo o tisku původního vládního návrhu. Tento návrh byl zamítnut, tedy podle jednacího řádu jednáme podle tisku společné zprávy. Nevím, o čem se tady teď může hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S kolegou Vlachem jsme si ujasnili, že to byl on, který mě dopoledne na chvilku zastoupil a o tomto návrhu dával hlasovat. Pravdu má pan poslanec Benda. Ještě je tady další faktická poznámka, prosím, pan poslanec Palas.

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, pane předsedající, rozuměl jsem faktické poznámce kolegy Jegly v tom smyslu, že společná zpráva říká, že výbor rozpočtový, ústavně právní a zemědělský projednaly na svých schůzích v dubnu a květnu vládní návrh shora uvedeného vládního zákona. Hospodářský výbor k vládnímu návrhu zákona usnesení nepřijal. Výbory doporučují, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh zákona schválila v tomto znění. Domnívám se, že zemědělský, tedy gesční výbor v podstatě tuto společnou zprávu neprojednal. Resp. zákon v duchu této společné zprávy. Proto i já navrhuji v rámci své faktické poznámky, aby bylo projednávání přerušeno a gesčnímu výboru bylo uloženo, aby projednal celý návrh zákona ve znění společné zprávy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Palasovi. V tuto chvíli je třeba dát hlasovat o druhé části návrhu pana poslance Kozla - tzn. abychom přerušili projednávání tohoto bodu.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kozla, ať zvedne ruku! 72.

Kdo je proti? 85.

Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Trnka s faktickou poznámkou.

Poslanec František Trnka: Vážení přátelé, měl bych jeden návrh. Po listopadu 1989 ti, kteří se hlásí k vládní koalici, myslím, že měli vnitřní závazek budovat lepší a morálnější společnost. Jsem o tom přesvědčen, že si to myslím a že to tak je. Odvolávám se na toto přesvědčení a navrhuji, ať už nechají těchto kliček, průtahů, a tak jak říkal ráno poslanec Kužílek, jednají čestně, přímo.

Podívejte se, od roku 90 vyšlo šest různých zákonů k zemědělství. Za této situace nemůže nikdo, ale opravdu nikdo hospodařit. Ani soukromník, ani družstevník, nikdo.

Dohodněme se, že to přerušíme, že vypracujeme návrh zákona jednoduchého o totálním zrušení družstev a bude to čestné a bude to jednoduché. My proti tomu nejsme, ale prosíme vás, zejména ty velice aktivní, aby předložili návrh, co nového bude fungovat, co se zařadí na místo těch družstev. Zničit organizaci - to je otázka chvíle. Vybudovat něco - to je otázka let. Ubezpečuji vás, že zemědělští poslanci měli mnohem pohnutější život než někteří, kteří se dnes hlásí k vládní koalici. Přesto, že kolega Vraný hospodaří dnes soukromě na 800 hektarech, není proto, aby se takto jednorázově a hrubě zrušily podniky, které tady byly tvořeny 40 let. Možná, kdybychom si společně sedli a zamysleli se nad tím, že se dohodneme. Jde o to, vybudovat něco nového.

Já s tím souhlasím. Moji kolegové s tím také souhlasí. Ale prokrista neberte práci lidem, kteří se tím živí a kteří dnes nedovedou nic jiného. Já vám garantuji, že všechny tyto změny neposilují vaše pozice na vesnici, ale posilují pozice tzv. starých struktur. Proč? Oni totiž jediní dovedou s půdou a dobytkem zacházet. Těm, kteří přišli před 40 lety o půdu, je dnes 65 až 70 let, ti už na to fyzicky nejsou. Jejich děti, pokud se nedostaly po 65. roce do škol a nestaly se předsedy družstev, agronomy apod., dnes jsou lékaři a něčím jiným. Já vás opravdu prosím - uvažujme o tom z těchto hledisek. Není přece těžké si ještě vymyslet 50 připomínek k zákonům. Já vám garantuji, že nikdo z nás se v tom nemůže zorientovat. Až to všechno bude předneseno - připomínek je spousta - bude muset být dvě hodiny přestávka a pak budeme o jednotlivých bodech hlasovat. Co z toho vznikne? Vždyť to není kompaktní. Nebude navazovat jedno na druhé.

Jestli se domníváte, že tento postup je správný, prosím. Vím, že to prohrajeme, my to nemůžeme vyhrát. Ale vy to prohrajete s námi! Děkuji. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP