Čtvrtek 20. května 1993

poslanec Vítězslav Valach - zdržel se hlasování,

poslanec Jiří Vyvadil - zdržel se hlasování.

Dále čtu z prezenční listiny poslanců Občanské demokratické aliance:

Poslanec Miroslav Čerbák - pro,

poslanec Viktor Dobal - pro,

poslanec Josef Effenberger - pro,

poslanec Čestmír Hofhanzl - pro,

poslanec René Hába - pro,

poslanec Tomáš Ježek - pro,

poslanec Jan Kalvoda - pro,

poslanec Oldřich Kužílek - pro,

poslanec Karel Ledvinka - pro,

poslankyně Kateřina Lojdová - pro,

poslanec Ivan Mašek - pro,

poslanec Jiří Stadler - pro,

poslanec Radim Špaček - pro,

poslanec Vladimír Šuman - pro.

Čtu z prezenční listiny poslanců Občanské demokratické strany:

Poslanec Petr Bachna - pro,

poslanec Ivan Bečvář - pro,

poslanec Josef Bejček - pro,

poslanec Ladislav Blažek - pro,

poslanec Petr Brodský - pro,

poslanec Vladimír Budinský - pro,

poslanec Eduard Bureš - pro,

poslanec Petr Čermák - pro,

poslanec Jan Černý - pro,

poslanec Josef Červinka - pro,

poslanec Ota Fejfar - pro,

poslanec Tomáš Fejfar - pro,

poslanec Andrej Gjurič - pro,

poslanec Josef Holub - pro,

poslanec Jiří Honajzer - pro,

poslanec Emil Jaroš - pro,

poslanec Josef Ježek - pro,

poslankyně Milada Kadlecová - pro,

poslanec Jaromír Kalus - nepřítomen,

poslanec Jan Klas - pro,

poslanec Petr Koháček - pro,

poslanec Robert Kolář - pro,

poslankyně Milena Kolářová - pro,

poslanec Jan Koucký - pro,

poslanec František Kozel - pro,

poslanec Jan Krámek - pro,

poslanec Václav Krása - pro,

poslanec Petr Lom - pro,

poslanec Richard Mandelík - pro,

poslankyně Hana Marvanová - pro,

poslanec Jaroslav Melichar - pro,

poslanec Václav Nájemník - pro,

poslanec Petr Nečas - pro,

poslanec Jindřich Němčík - pro,

poslanec Luboš Němec - pro,

poslanec Miroslav Novotný - pro,

poslanec Jiří Novák - nepřítomen,

poslanec Libor Novák st. - pro,

poslanec Libor Novák ml. - pro,

poslankyně Jiřina Pavlíková - pro,

poslanec Jiří Payne - pro,

poslanec Tomáš Páv - pro,

poslanec Pavel Pešek - pro,

poslanec Stanislav Pěnička - pro,

poslanec František Pluhař - pro,

poslanec Martin Přibáň - pro,

poslankyně Anna Röschová - pro,

poslanec Luděk Rubáš - pro,

poslanec Jan Stráský - pro,

poslanec Martin Syka - pro,

poslanec Jaromír Šimánek - pro,

poslanec Vlastimil Tlustý - pro,

poslankyně Hana Tomanová - pro,

poslanec Václav Trojan - pro,

poslanec Jan Třebický - pro,

poslanec Milan Uhde - pro,

poslanec Josef Ullmann - pro,

poslanec Oldřich Váca - pro,

poslanec místopředseda Jiří Vlach - je pro,

poslanec Vlastimil Vlček - pro,

poslanec Stanislav Volák - pro,

poslanec Ivan Vrzal - pro,

poslanec Otakar Vychodil - nepřítomen,

poslanec Ondřej Zemina - pro,

poslanec Anton Zima - pro,

poslanec Leopold Zubek - pro.

A konečně čtu z prezenční listiny poslanců Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa:

Poslanec Miroslav Kašpárek - proti,

poslanec Bohuslav Kubát - proti,

poslanec Milan Loukota - proti,

poslanec Ladislav Nedorost - proti,

poslanec Jaroslav Novák - proti,

poslanec Jiří Šoler - proti,

poslanec Jaroslav Unger - proti,

poslanec Josef Valenta - proti,

poslanec Jan Vik - proti,

poslanec Zdeněk Vlček - proti,

poslanec Oldřich Vrcha - proti.

Podle seznamu jsem přečetl všechny poslance. Vynechal jsem někoho, došlo k nějakému omylu? Nedošlo. Je možno hlasování považovat za skončené.

Prosím několikaminutovou přestávku pro ověřovatele, zůstaňte, prosím, na svých místech.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám před sebou výsledek zpracovaný skupinou ověřovatelů.

Pro tento zákon se vyslovilo 98 poslanců, proti 83 a 8 se zdrželo hlasování.

Vyplývá z toho, že tento zákon byl přijat. (Potlesk)

Děkuji panu poslanci Mandelíkovi a paní poslankyni Röschové za práci, kterou odvedli při schvalování tohoto zákona. A nyní stojíme před otázkou. Sněmovna si samozřejmě zaslouží přestávku, ale je tu ještě možnost dokončit hlasováním projednávání zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a pak udělat volby a spojit je s dlouhou přestávkou na večeři a na jednání výboru branně bezpečnostního, který jsme pověřili projednáním určité věci. Kdybyste chtěli s tím souhlasit, byť i tiše tím, že zůstanete na svých místech, domnívám se, že by to bylo rozumné, protože malou přestávkou a potom velkou bychom jednání tříštili.

Jestli je s tím všeobecný souhlas, prosím pana místopředsedu Kalvodu, aby zaujal své místo jako navrhovatel a paní poslankyni Annu Röschovu jako společnou zpravodajku výboru.

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád podle sněmovních tisků 229346

Prosím o klid, budeme pokračovat v jednání. Prosil bych pracovníky televize, aby respektovali skutečnost, že jednáme dál a dělat rozhovory v této pracovní místnosti opravdu není dobře. Je to nevychované, tak bych to pojmenoval. (Potlesk.)

O slovo požádal pan místopředseda vlády Jan Kalvoda. Udílím mu jej. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Děkuji, pane předsedo, a úvodem konstatuji, že jest na vás a na sněmovně, aby posoudili, co konám ve smyslu jednacího řádu. Úmyslem mým je upřesnit svůj návrh, který jsem přednesl jako poslanec s tím, že navrhuji, aby můj návrh k § 205 občanského soudního řádu byl promítnut i do návrhu změny, kterou přednesl pan poslanec Výborný ve formě "... nebo že rozsudek spočívá v nesprávném právním posouzení věci". Je to upřesnění mého návrhu, resp. jeho konsekvence do dalšího návrhu, který pro přehlednost celé věci činím teď.

Pokud považujete, pane předsedo, mé vystoupení za otevření rozpravy, navrhuji, abyste ji eventuálně potom zase uzavřel.

Předseda PSP Milan Uhde: Vidím jednu přihlášku do rozpravy, paní poslankyni Buzkovu a udílím jí slovo.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych využila otevření rozpravy a upřesnila svůj pozměňovací návrh, který jsem přednesla při projednávání zákona. Navrhovala jsem, aby v § 48 odst. 2 za slova "právnické osobě" byla doplněna slova "či podnikateli". Tento návrh bych ráda upřesnila v tom smyslu, aby byl doplněn o slova "či podnikateli, který není právnickou osobou".

Totéž upřesnění bych ráda udělala i v § 79 odst. 1, kde jsem navrhovala tutéž věc.

Ještě dovolte, abych v krátkosti se pokusila ještě jedenkrát zdůvodnit důležitost tohoto pozměňovacího návrhu. Pokud tento pozměňující návrh neprojde, dostaneme se do situace, že podnikatelé budou obesílání podle občanského soudního řádu dvěma způsoby. Ti, kteří jsou zapsáni v obchodní rejstříku, budou obesílání podle jiné části občanského soudního řádu, zatímco ti, co nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, budou obesílání jako fyzické osoby. Myslím, že by v takovém případě mohlo dojít i k zásadním komplikacím při zjišťování, zda podnikatel je či není právnickou osobou a podle jakého režimu má být tedy obeslán.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Buzkové a uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se pana místopředsedy vlády Jana Kalvody, zda si přeje svým slovem k rozpravě vystoupit. Je tomu tak.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Děkuji, pane předsedo, i když vím, že pozornost sněmovny musela nutně opadnout po onom vypětí, které sněmovna zažila. Přece se jen domnívám, že jde o zákon stejně důležitý jako ten, který sněmovnu tak vyčerpal.

Dovolte mi tedy, abych přednesl několik poznámek k návrhům, které odezněly v rozpravě.

Pokud jde o přednesený a teď doplněný či upřesněný návrh paní poslankyně Buzkové, pak je to jistě návrh, o kterém lze diskutovat. Podle mého soudu však lze vystačit v režimu občanského soudního řádu s doručením, které se předvídá jednak pro právnické osoby, jednak pro fyzické osoby, to znamená, že by podnikatel zapsaný do podnikového rejstříku, živnostník, mohl být docela dobře obeslán jako fyzická osoba, kterou už ostatně podle dosavadního režimu občanského soudního řádu je. Neříkám, že jde o nějaký zásadní rozpor mezi předkladatelem a tímto návrhem, ale vyslovil jsem pouze svůj názor.

Pokud jde o návrhy pana poslance Výborného, pak kvituji a akceptuji návrh, který byl vznesen jako první, tj. návrh, jímž se vrací k původnímu vládnímu návrhu.

Pokud jde o druhý návrh pana poslance Výborného, který byl směrován za bod 22 vládního návrhu, v tom smyslu, že konstruoval nový první odstavec ustanovení § 202 občanského soudního řádu, právě před ukončením rozpravy podruhé jsem přednesl návrh, který je závislý na tomto návrhu pana poslance Výborného. Koneckonců lze i s jeho návrhem souhlasit.

Pan poslanec Řezáč navrhl, aby do důkazního režimu občanského soudního řádu, který je ovládán onou zásadou oficiality, zásadou vyšetřovací, aby kromě věcí, které jsou výslovně uvedeny v § 120, ještě přibyly věci, které budu teď parafrázovat a nikoli citovat, to jsou věci spočívající v náhradě škody z poškození zdraví. Ani tady nejde o nějaký zásadní koncepční průlom, koneckonců je to dost dobře možné. Já osobně si nemyslím, že je to nezbytně nutné a že by docházelo k nějaké zvláštní újmě, pokud by ten, který utrpěl škodu na zdraví, nemohl dost dobře fungovat v řízení a hájit svá práva, pak podle jiných ustanovení občanského soudního řádu soud musí tuto situaci reflektovat a ustanovit opatrovníka nebo popřípadě zástupce. Ale není to věc, která by nějakým způsobem zvracela koncepci vládního návrhu novely.

Pokud jde o návrh pana poslance Wagnera, který spočíval ve stanovení zákonné lhůty pro doručení rozsudku počínaje jeho vyhlášením, chtěl bych se pozeptat pana poslance, jestli ta jeho druhá věta, spočívající v 90 dnech po svolení předsedy soudu, znamená dalších 90 dní po uplynutí 30denní lhůty, nebo jestli je to včetně tě lhůty tomu jsem prostě neporozuměl. - (Poslanec Wagner: Dalších 90 dnů.) - Tedy dalších 90 dnů.

Děkuji, je to jistě změna vůči dosavadnímu právnímu stavu, kdy toliko v jednacím řádu soudů byla uvedena pořádková 15 denní lhůta pro doručení rozsudku od jeho vyhlášení, tady by se stala lhůtou, kterou váhám pojmenovat, v každém případě by byla v občanském soudním řádu. Jistě by znamenala nemalý tlak na soudy. Osobně se domnívám, jako člen vlády, který musí být loajální, že nemohu příliš doporučit tento návrh, nicméně tak přesto jako občan tohoto státu činím.

To je tuším vše, co z výrazných pozměňovacích návrhů odeznělo, k dalšímu se vyjadřovat nehodlám a budu s napětím sledovat hlasování o návrhu pana poslance Výborného, doplněného o můj návrh. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi a prosím paní společnou zpravodajku, aby i ona pronesla závěrečné slovo, popřípadě předložila sněmovně pozměňovací návrhy k hlasování.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, já se rovněž jako pan místopředseda vlády domnívám, že tato novela zákona je stejně významná jako zákon, který jsme schválili předtím, nicméně když se podívám po sněmovně, pravděpodobně tento náš názor, pane místopředsedo, tolik poslanců nesdílí.

Vzhledem k tomu, že skutečně již od rána jsem zpravodajem, prosila bych zvláště ty, kteří předkládali pozměňovací návrhy, aby velice pozorně sledovali, abych neudělala nějakou chybu; děkuji vám.

Jako první v rozpravě vystoupila paní poslankyně Buzková. Vystoupila dvakrát a přednesla pozměňovací návrh, který se týká § 48 odst. 2. Za slova "právnické osobě" vložit slova "či podnikateli, který není právnickou osobou". Ponechávám na uvážení sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Buzkové.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 28.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 9 hlasů proti.

Tento pozměňovací návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu, nebyl přijat.

Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Dalším pozměňovacím návrhem paní poslankyně Buzkové byl pozměňovací návrh k § 79 odst. 1. Domnívám se, že paní poslankyně ho stahuje, protože by to asi nemělo význam. Nicméně přesto jsou to podle mne dva odlišné návrhy a měli bychom hlasovat o stažení tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji.

Kdo je pro stažení návrhu paní poslankyně Buzkové, ať zvedne ruku! 99.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

Návrhu bylo vyhověno, byl stažen.

Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Jako druhý vystoupil v rozpravě pan poslanec Výborný, který vznesl 3 pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh směřoval k dosavadnímu bodu 16 společné zprávy, a to vypustit tento bod, to znamená vrátit se k vládnímu návrhu zákona. K tomu jen, abych skutečně se zachovala korektně, asi se pamatujete, že k tomuto bodu vystoupil pan poslanec Vyvadil a měla bych říci, že v tomto směru měl pan poslanec Vyvadil pravdu - ústavně právní výbor skutečně velice dlouze, tuším, že asi hodinu, o tomto bodu jednal a nakonec ne příliš velkým rozdílem hlasů došel k závěru takovému, jaký je ve společné zprávě. Ovšem na druhou stranu zase musím zcela poctivě říci, že se přikláním k názoru pana poslance Výborného.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat po tomto komentáři o prvním pozměňovacím návrhu, který podal pan poslanec Výborný.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 88 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 3 hlasy byly proti.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Další pozměňovací návrh pana poslance Výborného byl tento: Za dosavadní bod 21 společně zprávy vložit nový bod 22, který by zněl: do § 202 by se vložil odstavec 1, stávající odstavce 1 a 2 by se přečíslovaly a odstavec 1 by zněl: "Odvolání není přípustné proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání, ledaže je podáno proto, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153 a), 153 b))." Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Výborného.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 120 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Pozměňovací návrh pana poslance Výborného byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Posledním návrhem pana poslance Výborného, teď bych ho velmi prosila, aby mě sledoval - je za dosavadní bod 16 vložit nový bod 18 a pozměňovací návrh by směřoval k vládnímu návrhu, tj. k § 153 b), kam by se vložil odstavec 5 ve znění: "Pokud žalovaný kromě návrhu na zrušení rozsudku soudu prvého stupně z důvodu podle odst. 4 podal proti rozsudku odvolání a soud prvního stupně návrhu na zrušení svého rozsudku vyhověl, platí, že odvolání bylo vzato zpět."


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP