Čtvrtek 20. května 1993

Poslankyně Anna Röschová: Dalším pozměňovacím návrhem je rovněž do § 3, odst. 1 vložit nové písm. e), které zní: "Kontrola výkonů státní správy". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pátém pozměňovacím návrhu poslance Rašky.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 60.

Tento pozměňovací návrh nebyl rovněž přijat.

Prosím o další návrh.

Poslankyně Anna Röschová: U posledního pozměňovacího návrhu pana poslance Rašky bych si dovolila navrhnout oddělené hlasování, protože navrhuje do § 3, odst. 2 vložit za slovo "úřad" slovo "vlády". Za slova "státních orgánů" slova "právnických osob zřízených zákonem". Podle mého názoru právě toto hlasování by vyloučilo pozměňovací návrh pana poslance Janečka, který byl přijat. Pokud s tím pan poslance Raška souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Raška nesouhlasí. Trvá na tom, aby se hlasovalo o jeho pozměňovacím návrhu.

Poslankyně Anna Röschová: Trváte, pane poslanče, aby se o vašem pozměňovacím návrhu hlasovalo jako o celku? (Ano.)

Předseda PSP Milan Uhde: Paní společná zpravodajko, chcete k tomu ještě něco říci nebo budeme hlasovat hned?

Poslankyně Anna Röschová: Přečtu pozměňovací návrh a budeme hlasovat. Nechci nic říci, děkuji.

Do § 3 odst. 2 vložit za slova "úřad" slovo "vlády", za slova "státních orgánů" slova "právnických osob zřízených zákonem" a za slova "fyzických a právnických osob" vložit slova "u nichž tak stanoví zákon". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí šestého pozměňovacího návrhu pana poslance Rašky, ať zvedne ruku. 81.

Kdo je proti? 73.

Návrh nezískal nadpoloviční většinu a nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které byly vzneseny v rozpravě. Nyní můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou nebo technickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Tomáš Ježek, předseda rozpočtového výboru. Dávám mu slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, musím se přiznat k jednomu svému selhání, neboť když se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana poslance Fejfara, omylem jsem hlasoval pro i pro zdržení. Proto dávám na zvážení, zda by se nemělo hlasovat ještě jednou. (Smích v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že jako každý poctivý důvod je i tento důvod dobrý k tomu, abychom jej uznali a zabývali se jím. Doporučuji, abychom hlasovali o návrhu pana poslance Tomáše Fejfara ještě jednou. Jde o návrh v § 3 odst. 2 připojit slova "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak", včetně odkazu pod čarou, který by zněl: "Zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě ČR." Pan poslanec Benda má faktickou poznámku, poté pan poslanec Macháček. Dám příležitost všem.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že můžeme samozřejmě vyjít z informace, kterou nám sdělil pan poslanec Ježek, ale na jejím základě nelze znovu hlasovat. Mohli bychom to brát jako návrh na revokaci, neboť pan poslanec Ježek možná tuto chybu udělal, ale rozhodně nemůžeme zpochybnit hlasování, které už proběhlo. Hlasování by muselo být zpochybněno v tu chvíli. Bral bych to tedy jako návrh na revokaci, protože se pan poslanec Ježek k tomu přiznal.

Předseda PSP Milan Uhde: Bezpochyby, ani to jinak nejde. Ještě se hlásil pan poslanec Macháček.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedo, chtěl jsem navrhnout totéž, ovšem návrh na revokaci by měl vznést pan poslanec Ježek, ne poslanec Benda.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že omylný je každý člověk. V případě, že budeme hlasovat o revokaci - a o té budeme hlasovat - může každý vyjádřit hlasováním své mínění stran tě věci. Doporučuji upustit od dalších rozprav na toto téma. Pan poslanec Šoler má ještě faktickou poznámku.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážení poslanci, v tom případě doporučuji - protože jsme lidé omylní - hlasovat o všech pozměňovacích návrzích znova. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Domníval jsem se, že některé komické nebo chtěně komické stránky průběhu celého tohoto schvalování už byly hlasováním ukončeny. Vidím ale, že se za tímto zákonem vleče tento osud. Mohu samozřejmě dát hlasovat i o návrhu pana poslance Šolera a udělám to, ale nyní dávám hlasovat o tom, kdo je pro revokaci našeho rozhodnutí stran pozměňovacího návrhu pana poslance Tomáše Fejfara.

Kdo je pro revokaci? 93.

Kdo je proti? 76.

Kdo se zdržel hlasování. 16.

Návrh na revokaci většinou jednoho hlasu prošel.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Fejfara, který jsem před chvíli přečetl. Doufám, že není třeba, abych ho četl znovu.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Fejfara, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? 77.

Kdo se zdržel hlasování. 14.

Návrh byl přijat většinou hlasů poměrem 94: 91.

Je tu návrh pana poslance Šolera, aby sněmovna postupně revokovala hlasování o všech pozměňovacích návrzích a hlasovala o nich znova.

Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku. 42.

Kdo je proti tomuto návrhu? 76.

Tento návrh nebyl přijat.

Nyní doufám není žádná překážka, abychom hlasovali o návrhu jako celku. Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Richarda Mandelíka - (hluk v sále, hlásí se pan poslanec Raška) - pan poslanec se hlásí, promiňte, neviděl jsem vás přes kameru, nebyl to úmysl.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedo, navrhuji, aby výsledek sčítání byl ověřen ověřovateli sněmovny, protože takřka v žádném případě jsme nedošli ke stejnému číslu v součtu hlasů. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, děkuji. Myslím, že je taková situace, kdy je na místě, aby ověřovatelé nastoupili a plnili svůj úkol. Prosím, ujměte se toho všichni. Prosím o klid ve sněmovně!

Mnohokrát jsme takto hlasovali. Ověřovatelé jsou na svých místech.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě, podle sněmovního tisku 128, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 274 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se, skrutátorky a ověřovatelé se dlouho dohadují o výsledku.)

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, nemůžeme se shodnout na počtu hlasů. Bylo by třeba dát hlasovat ještě jednou.

Předseda PSP Milan Uhde: Počítali jsme s tím, že bude třeba hlasovat ještě jednou. Hlásí se pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že předejdeme dalším podobným situacím, budeme-li hlasovat po jménech.

Předseda PSP Milan Uhde: Musím dát hlasovat o procedurálním návrhu. Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane předsedo, i kdybych s tím souhlasil, nemohu souhlasit s tím, abychom přerušili proceduru hlasování a změnili ji uprostřed mezi otázkou pro a otázkou proti. (Hluk v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Já velmi souhlasím s panem místopředsedou Vlachem, je však možné, že by ověřovatelé prohlásili první část hlasování za zmatečnou, pak bychom mohli upustit od zbytku hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že ta část byla zmatečná, proto by měla být opakována. Není podle mého názoru třeba o tom dále diskutovat.

Doporučuji hlasovat o tom, kdo je pro hlasování po jménech, ať zvedne ruku. (Nebyl oznámen počet hlasů.) Můžeme zhodnotit průběh hlasování jako zcela jasnou většinu pro způsob hlasování po jménech.

Doufám, že se už nese seznam, abychom mohli ihned přistoupit k hlasování po jménech.

Prosím o minutu nebo dvě strpení, bude doručen další seznam, aby i ověřovatelé měli jeden. Doporučuji, abychom tuto věc zakončili bez průtahů. Ověřovatelé již mají svůj seznam. Prosím sněmovnu o klid, a to velmi důrazně.

Přistoupíme k hlasování, jak bylo schváleno. Čtu z prezenční listiny poslanců České strany sociálně demokratické:

Poslanec Jan Bláha - proti,

poslanec František Brožík - proti,

poslankyně Petra Buzková - proti,

poslanec Robert Dostál - zdržel se,

poslanec Vlastimil Doubrava - zdržel se,

poslanec Jiří Faifr - nepřítomen,

poslankyně Eva Fischerová - proti,

poslanec Stanislav Gross - proti,

poslanec Václav Grulich - proti,

poslanec Karel Hrdý - proti,

poslanec Pavel Petržílek - zdržel se,

poslanec Pavel Řezníček - proti,

poslanec Vítězslav Sochor - proti,

poslanec Zdeněk Trojan - proti,

poslanec Jozef Wagner - proti,

poslanec Eduard Zeman - proti.

Dále čtu z prezenční listiny Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska:

Poslanec Jaroslav Broulík - proti,

poslankyně Marta Hubová - proti,

poslanec Jan Jegla - proti,

poslanec František Kačenka - proti,

poslanec Jan Kryčer - nepřítomen,

poslanec Jiří Macháček - proti,

poslanec Rudolf Opatřil - proti,

poslanec Miloš Skočovský - proti,

poslanec Dalibor Štambera - proti.

Čtu z prezenční listiny poslanců Křesťanskodemokratické strany:

Poslanec Marek Benda - pro,

poslanec Jiří Haringer - pro,

poslanec Pavel Kolář - pro,

poslanec Vladimír Koronthály.- pro,

poslanec Jan Litomiský - pro,

poslanec Michal Lobkowicz - pro,

poslanec Věnceslav Lukáš - pro,

poslanec Tomáš Svoboda - pro,

poslanec Pavel Tollner - není přítomen,

poslanec Jan Zahradníček - pro.

Čtu z prezenční listiny poslanců Křesťanskodemokratické unie - Československé strany lidové:

Poslanec a ministr Stanislav Bělehrádek - pro,

poslanec Josef Janeček - pro,

poslankyně Ivana Janů - pro,

poslanec Jiří Karas - pro,

poslanec místopředseda Jan Kasal - zdržel se hlasování,

poslanec Josef Krupík - pro,

poslanec Josef Kubiš - pro,

poslanec Karel Mach - pro,

poslanec Ludvík Motyčka - pro,

poslankyně Eva Nováková - zdržela se,

poslanec Josef Pavela - pro,

poslanec Pavel Severa - pro,

poslanec Pavel Šafařík - proti,

poslanec Jiří Uřičář - pro,

poslanec Miloslav Výborný - pro.

Čtu z prezenční listiny poslanců Levého bloku:

Poslanec Ladislav Body - proti,

poslankyně Stanislava Bumbová - proti,

poslanec Miroslav Čapek - nepřítomen,

poslanec Vojtěch Čechák - proti,

poslankyně Květoslava Čelišová - proti,

poslanec Václav Čundrle - proti,

poslanec Václav Exner - proti,

poslanec Václav Frank - proti,

poslanec Antonín Hrazdíra - proti,

poslanec Josef Hurta - proti,

poslanec Jiří Hájek - proti,

poslanec Josef Hájek - proti,

poslanec Martin Chudoba - proti,

poslanec Václav Klučka - proti,

poslanec Vlastislav Kuchař - proti,

poslankyně Hana Lagová - proti,

poslanec Jiří Machalík - proti,

poslanec Josef Mandík - proti,

poslanec Jiří Maryt - proti,

poslanec Dalibor Matulka - proti,

poslanec Jaroslav Matějka - nepřítomen,

poslanec Jan Navrátil - proti,

poslanec Jaroslav Ortman - proti,

poslanec Ladislav Rymeš - proti,

poslanec Vladimír Řezáč - proti,

poslanec Tomáš Sojka - proti,

poslanec Jaroslav Soural - proti,

poslankyně Marie Stiborová - proti,

poslanec Jaroslav Štrait - proti,

poslanec Zdeněk Vorlíček - proti,

poslanec Vratislav Votava - proti,

poslankyně Anna Váchalová - proti,

poslanec Jaroslav Žižka - proti.

Čtu z prezenční listiny poslanců Liberálně sociální unie:

Pan poslanec Jiří Drápela - proti,

poslanec Alfréd Frommer - proti,

poslanec Stanislav Kozák - proti,

poslanec Josef Křížek - proti,

paní poslankyně Hana Orgoníková - proti,

poslanec Vladimír Procházka - proti,

poslanec Miroslav Raška - proti,

poslanec Pavel Seifer - proti,

poslanec Jaroslav Sýkora - proti,

poslanec Tomáš Štěrba - proti,

poslanec František Trnka - není přítomen,

poslanec Jiří Vačkář - proti,

poslanec Jaroslav Vlček - proti,

poslanec Jan Vraný - proti.

Čtu z prezenční listiny poslanců nezařazených poslaneckých klubech:

Poslanec Jiří Bílý - proti,

poslanec Petr Kavan - proti,

poslanec Michal Kraus - proti,

poslankyně Gerta Mazalová - proti,

poslanec Zbyšek Stodůlka - proti.

Čtu z prezenční listiny Klubu svobodných liberálů:

Pan poslanec Pavel Hirš - nepřítomen,

poslanec Pavel Kulička - není přítomen,

poslankyně Eva Matoušková - zdržela se hlasování,

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP