Čtvrtek 20. května 1993

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, omlouvám se, že jsem zde podruhé, ale zazněly zde vzpomínky na minulost a na pana exministra Tichého, na kterého se také pamatuji, ovšem trochu jinak.

Exministr Tichý byl dosazen do křesla tehdejším Hnutím za samosprávnou demokracii, společnost pro Moravu a Slezsko, a tím též odvolán pro naprostou neschopnost. Odvolán byl opět z vůle HSD-SMS. Přes toto odvolání byl vládou ve své funkci, ač naprosto neschopný, držen ještě celé čtyři měsíce. Byla to opět politická závislost, která způsobila v době liberalizace cen miliónové škody bez jakýchkoliv kontrol, daňové úniky, jejichž dopad cítíme ještě dnes. Proto jsme žádali a potřebovali vytvoření naprosto nezávislého kontrolního úřadu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji paní kolegyni Mazalové. Prosím pana kolegu Řezáče, další se nikdo do rozpravy nepřihlásil.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, budou zklamáni ti, kteří by očekávali, že budu někomu doporučovat, aby si sundával brýle, růžové nebo černě klapky. Chci se zaměřit na tento věcný problém a nebudu pokračovat v politickém školení mužstva, kterého jsem už delší dobu v této rozpravě svědkem.

Ten věcný problém je dán naprosto historicky, historií českého státu. Předchůdce Nejvyššího kontrolního úřadu existoval v českém království už od pozdního středověku existuje o tom bohatá odborná literatura. Vždycky, když se v novověku a zejména ve 20. století prosadil demokratický právní řád, a nebo existovala taková naděje, okamžitě se to projevilo úsilím o vytvoření nezávislého kontrolního orgánu. Jednou se jmenoval Nejvyšší kontrolní a účetní dvůr, nebo Nejvyšší kontrolní úřad. Bylo tomu dokonce tak i v době Pražského jara. A byli to samozřejmě normalizátoři typu pánů Biľaka a Jakeše, kterým takový nezávislý kontrolní úřad, nezávislý na exekutivě vadil, a proto byl okamžitě po jeden a půl roce na počátku 70. let zrušen.

Udivuje mě tedy, že před dvěma lety - nebo před rokem a půl, jak správně říká kolega Hofhanzl - vadilo politickým silám, které prosazují demokratický a právní stát, vytvoření Nejvyššího kontrolního úřadu. Musím říci, že dr. Gjurič, kterého si vážím, hovořil naprosto nepřesně o průběhu těchto zasedání a stejně tak i dr. Hofhanzl.

Poslanci Levého bloku, tehdy KSČM, neměli žádný zájem zrušit ministerstvo státní kontroly a těm z vás, kteří zde nebyli v minulém volebním období, doporučuji přečíst si stenografický záznam z příslušné schůze. Ministr státní kontroly dr. Igor Němec si toho byl velice dobře vědom a z tohoto řečniště vyslovil uznání poslancům tohoto levého rohu Dolní sněmovny, neboť zde bylo ústy jeho představitele řečeno, že situace je chaotická a krade se tolik, že bude jedině žádoucí, když dočasně budou existovat dva orgány, které budou provádět kontrolu, jeden na úrovni exekutivy a jeden jako nezávislý kontrolní úřad.

Také nám nikdy nešlo o to, aby se chránili nějací zloději, ať již rozkrádali majetek, který podle známého ústavního zákona měl připadnout lidu, nebo rozkrádali jiný státní nebo municipální majetek, který KSČ nepatřil. Důkazem toho je také návrh poslanců Levého bloku, mezi jehož navrhovatele patřím já, to je konkrétních pět skutkových podstat, mezi nimi celkem přísná trestní sazba za to, kdyby někdo takový majetek chtěl rozkrádat nebo (abych mluvil slovy dnešního trestního zákona) dopustit se trestných činů krádeže, zpronevěry, podvodu a ještě samostatné skutkové podstaty, která je v návrhu navržena.

Hovořil zde kolega dr. Payne. Mám za to, že jeho stanovisko bylo naprosto nepřesné. Za prvé nemáme žádného předsedu nezávislého kontrolního úřadu, ale máme prezidenta. Máme prezidenta podle platné úpravy, podle čl. 97 odst. 2 Ústavy České republiky. Za druhé pro výkon funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu není důležité, zda rozlišuje soukromoprávní a veřejnoprávní právnické osoby. To jednak nemá žádný význam po působnost, jednak je takové vyjádření nesprávné, protože význam má rozlišovat soukromoprávní a veřejnoprávní korporace, nikoliv všechny právnické osoby nebo soukromoprávní a veřejnoprávní metody právní regulace. Lze se o tom dočíst ve vynikající učebnici občanského práva prof. Krčmáře z počátku 20. století nebo v komentáři k obecnému zákoníku občanskému rakouskému z roku 1811 z pera prof. Roučka a prof. Sedláčka, poslední vydání v r. 1937.

Nedělejme si takováto zbytečná školení. Panu prezidentu Hussarovi takové informace nemusí vůbec chybět a za druhé je k výkonu své funkce nepotřebuje.

K vlastnímu věcnému problému. Máme dosavadní právní úpravu, která není dokonalá, ale je lepší než ta, která je nyní navrhována. Z toho, co zde řekl kolega Michal Kraus, vyplývá - pokud jste dávali pozor na jeho vystoupení - že fakticky kritizoval nejen podaný návrh, ale v nepatrné části i stávající platnou úpravu. Kdo tedy zná dosavadní platnou úpravu a návrh, který projednáváme, ten ví, že nekritizoval v části svého vystoupení jen tento návrh. Zlepšení můžeme dosáhnout nepatrnou novelou stávající platné úpravy. To, co se navrhuje, je naprostý nesmysl a řekl to tu za mne zcela správně kolega z pravého rohu sněmovny, poslanec Jiří Karas.

Vraťme se, prosím vás, k vlastním věcným problémům a nedělejme z toho tady další přestřelku s otevíráním a zavíráním klapek.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má pan kolega Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, budu velmi stručný. Mám drobný pozměňovací návrh, který je více méně gramatického charakteru. Prosím, aby v § 13 odst. 4 písm. b) v části věty za středníkem bylo vypuštěno slovo "jeho".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není-li tomu tak, dovolte mi, abych přistoupil k procedurálním návrhům. Jsou čtyři a byl jsem kolegou Vyvadilem vyzván, abych je utřídil. Provedu to.

První byl návrh kolegy Skočovského, který předložil asi procedurální návrh (proto jsem se ptal, jestli je to tak), aby po ukončení rozpravy jednání o tomto návrhu zákona bylo přerušeno, zákon byl zásadně přepracován a běžným způsobem předložen nový návrh parlamentu.

Druhý byl procedurální návrh kolegy Kačenky. Ten navrhl přerušení projednávání tohoto bodu. Navrhl, aby se sešel ústavně právní výbor a vyjádřil se k jednotlivým pozměňovacím návrhům a k dalším připomínkám.

Třetí pozměňovací návrh předložil kolega Vyvadil. Navrhl přerušení projednávání tohoto bodu k jednání poslaneckého klubu s tím, že by rozprava byla ukončena, ale bylo by umožněno zástupcům poslaneckých klubů se před závěrečnou zprávou k zákonu vyjádřit.

Poslanec Jiří Vyvadil: Navrhl jsem, aby rozprava nebyla ukončena.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože jsem nenašel odvahu k tomu, abych stanovil postup vzhledem k tomu, že jsou si návrhy značně podobné a nerad bych někomu dával přednost, použiji jednacího řádu.

První pozměňovací návrh přednesl kolega Kačenka, takže doporučuji, abychom se řídili postupem daným jednacím řádem.

Kdo souhlasí s procedurálním návrhem kolegy Kačenky, abychom přerušili projednávání tohoto bodu s tím, že bychom požádali, aby se sešel ústavně právní výbor a vyjádřil se k jednotlivým pozměňovacím návrhům a jednotlivým připomínkám, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti? 60.

Kdo se zdržel hlasování? 28.

Tento návrh nebyl přijat.

Druhý procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh poslance Skočovského, který navrhl přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než bude zákon zásadně přepracován a běžným způsobem pak předložen parlamentu.

S faktickou poznámkou se hlásí kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, promiňte, já se domnívám, že tento procedurální návrh nemůže být podroben hlasování, neboť nejde o nic jiného než o návrh na zamítnutí zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, jistěže, to je pravda, ale o podobném procedurálním návrhu jsme hlasovali před hodinou.

Poslanec Miloslav Výborný: To byla stejná chyba.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Musím se s tím vypořádat tak, jak říká jednací řád, to znamená, že nemůžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který by porušil jednací řád, to znamená proceduru.

Třetím pozměňovacím procedurálním návrhem je návrh kolegy Vyvadila, který navrhl přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením rozpravy, aby se mohly sejít poslanecké kluby s tím, že pak bude umožněno zástupcům poslaneckých klubů se k tomuto návrhu vyjádřit. Než dám hlasovat, s faktickou poznámkou se hlásí kolega Skočovský. Jen upozorňuji na to, že procedura znamená, že má být ukončena rozprava a teprve pak se jedná o zákonu. Proto to kolega Výborný navrhl.

Poslanec Miloš Skočovský: Žiji v přesvědčení, že procedura zůstává zachována. Já neruším žádný zákon, já chci, aby se zákon přepracoval důsledně a mělo to být projednáno po ukončení rozpravy. Myslím, že na věci se nic nemění a hlasováno má být po ukončení rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, teď jste to přesně řekl, že má být jednáno event. hlasováno po ukončení rozpravy, která nebyla ukončena. Nemohu o tom návrhu nechat hlasovat, máte pravdu.

Prosím, kdo souhlasí s návrhem kolegy Vyvadila, ať zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? 8.

Tento návrh byl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásí kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi z tohoto místa něco říci. Je to spíš dotaz na kolegu Vyvadila. Domníval bych se, že smyslem jeho návrhu je, aby měli po přestávce na jednání klubů zástupci klubů šanci se vyjádřit. Myslím ale, že nám už praxe u minulých návrhů zákonů nemyslím na tomto plénu, ale v posledních měsících ukázala, že toto můžeme přijmout svým hlasováním i po ukončení rozpravy. Už jsme tak několikrát učinili. Byla uzavřena rozprava, to umožňuje zpracovat případně i do písemné podoby návrhy, ale je to spíš dotaz z mé stany. Není to vůbec tendence omezit zástupce klubů v jejich vyjádření potom, jen tendence racionalizovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím kolegu Vyvadila o upřesnění.

Poslanec Jiří Vyvadil: Myslím, že to bylo schváleno, takže o tom nemůžeme vlastně diskutovat. Já jsem navrhoval, že může být zařazen jiný bod, kluby se v polední přestávce poradí a potom může padnout i pozměňovací návrh. V tomto ohledu jsem to takto měl na mysli.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím, že je zbytečné protahovat v této chvíli jednání. Dovolte, abych vám popřál dobrou chuť. Sejdeme se ve 14.00 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.04 hod.)

(Jednání opět zahájeno v 14.13 hod.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, zvu do jednacího sálu všechny, kteří jsou odhodláni pomoci nám při projednávání přerušeného bodu programu a dalších bodů.

Na řadě je pokračování v rozpravě o návrhu poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě.

Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby zaujali svá místa, pan poslanec Mandelík, aby zaujal místo, které přísluší zástupci navrhovatele, paní poslankyně Röschová již zaujala místo společné zpravodajky. Prosím o klid.

Vzhledem k tomu, že nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy, vyzývám všechny, kteří se ještě chtějí rozpravy zúčastnit, aby se přihlásili. Jako první je to pan poslanec Janeček, jako druhý pan poslanec Vyvadil - jestli jsem pozoroval správně - pan poslanec Kuchař, pan poslanec Josef Hájek, dostávám písemnou přihlášku pana poslance Hájka, děkuji.

Takže v tomto pořadí - poslanec Janeček, poslanec Vyvadil, poslanec Hájek Josef - budete přistupovat k řečništi. Slovo má poslanec Janeček, ostatní kolegy a kolegyně prosím, aby se chovali přiměřeně k důležitosti tohoto bodu a vůbec celého programu; prosím o klid. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Josef Janeček: Chtěl bych navrhnout nové znění svého pozměňovacího návrhu, který jsem přednesl jako první. Tento návrh by tedy měl toto znění. § 3 odst. 1 písm. a). Četl bych nové znění písmena a) "hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky, vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob, s výjimkou prostředků, vybíraných obcemi v jejich samostatné působnosti."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janečkovi, slovo má pan poslanec Vyvadil. Připraví se pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, náš klub podpoří návrh zákona za podmínky, že bude přijat pozměňovací návrh, a to následující: V § 50 odst. 1 vypustit slova za slovem "republiky" - "a Nejvyšší kontrolní úřad České republiky", v § 50 odst. 2 vypustit slova "a Nejvyššího kontrolního úřadu Českě republiky". Toť vše.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, slovo má pan poslanec Josef Hájek, jestli správně čtu jeho přihlášku, chystá se přednést stanovisko klubu. S podobným vystoupením se připraví pan poslanec Wagner.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, klub poslanců LB vždy chápal a chápe Nejvyšší kontrolní úřad jako významnou ústavní instituci, která nezávisle a objektivně zaručuje kontrolu nad hospodařením s majetkem a rozpočtem. republiky a tímto způsobem ústavně chrání všechny skupiny daňových poplatníků. Aktivně jsme se podíleli na tvorbě a přijetí stávající právní úpravy i na návrhu na její novelizaci v souladu s nově vzniklým ústavním stavem k 1. 1. 1993 se vznikem samostatné České republiky.

Jsme toho názoru, že kvalita této právní úpravy je dostatečně potvrzena stanovisky takových renomovaných mezinárodních uskupení, jakými jsou EUROSAI a INTEROSAI.

Předložený návrh skupiny poslanců Parlamentu ČR chápeme proto jako zcela účelový mocenskopilitický akt vedený snahou podřídit tuto instituci politickým zájmům stávajícího volebního vítěze. Návrh má tolik zásadních koncepčních, ústavních, věcných i legislativně technických závad, že jeho případné přijetí v jakékoli podobě by oprávněně muselo zpochybnit i poslední zbytky důvěry a občanské veřejnosti o zákonodárné způsobilosti této sněmovny.

Klub poslanců LB se jednoznačně odmítá podílet na této protiústavní činnosti a v souladu s Ústavou ČR podnikne všechny kroky k tomu, aby nejen v České republice, ale i v rámci mezinárodních demokratických uskupeních, jejichž je Česká republika členem, upozornil na uplatňování těchto neústavních a protidemokratických praktik.

Předseda PSP Milan Uhde: To bylo stanovisko klubu Levého bloku. Slovo má pan poslanec Jozef Wagner, který promluví za politický klub České strany sociálně demokratické. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jozef Wagner: Děkuji, vážený pane předsedo, dámy a pánové! Domnívám se, že jsme zcela zřetelně, jasně, jednoznačně konstatovali, co považujeme z předloženého návrhu za tak vadné, za tak nesmírně rozporně se vším, co by měl nebo mohl obsahovat český právní řád. Pokud to, co bylo takto jednoznačně kritizováno, navrženo v pozměňovacích návrzích na vyřazení, bude vyřazeno, jsme ochotni a schopni vážně jednat o politické dohodě.

Žádám, abychom před hlasováním dostali písemně úplný seznam všech pozměňovacích návrhů tak, abychom mohli o těchto pozměňovacích návrzích znovu v poslaneckém klubu jednat a rozhodnout se o dalším postupu. Prosím též, abyste vzali laskavě na vědomí, že zde byla a pořád je jiná možnost, protože rozprava je ještě otevřena - byla zde možnost učinit velmi jednoduchý pokus spojit jednání s návrhem pana poslance Mandelíka a dalších s návrhem, který předložila jiná skupina poslanců, a to tím způsobem, že by celý návrh zde byl přednesen jako návrh pozměňovací. Rozhodli jsme se pro čistotu legislativního procesu takto nekonat, a též v zájmu urychlení této schůze, s vědomím, že za předpokladu, že by dnes projednávaná předloha nebyla úspěšná, je velmi pravděpodobné, že by mohl podobný osud potkat i druhou předlohu. Úmyslem, dámy a pánově, vás v koalici a ani nás v opozici není destabilizovat český stát, ale naopak stabilizovat jej.

Proto ponecháváme, za předpokladu, že dnes nebo v průběhu této schůze nedojde k řešení, otevřenou možnost, aby došlo k politickým dohodám mezi dvěma schůzemi parlamentu a aby základem jednání mohl být pak jiný návrh. Doporučuji, abychom měli příležitost alespoň tak, že dostaneme písemné znění pozměňovacích návrhů velmi rychle a alespoň tak, že čas se nebude ztrácet, že budeme jednat o jiném. Měli bychom příležitost večer po jednání nebo, nebude-li jinak možno, při přerušení alespoň hodinovém, se dohodnout na tom, který z těchto návrhů bude možno či nebude možno podpořit. Domnívám se, že klub poslanců České strany sociálně demokratické učinil příliš velký krok na to, aby nebyl z vaší strany posouzen jako krok vstřícný. Prosím, abyste to vzali na vědomí a snažili se, abychom v naší politické dohodě našli řešení, které tuto sněmovnu a každého z nás osobně nevystaví nikdy v budoucnu riziku, že jsme jednali neústavně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, analogizuji s jedním podobným případem, který nastal u jednoho z daňových zákonů, že byl podán návrh na to, aby poslanci dostali před hlasováním na lavice písemné vyhotovení všech pozměňovacích návrhů. Tento návrh - jestli pan poslanec Wagner nebude mít proti tomu námitku - chápu jako procedurální návrh a dal bych hlasovat o tom, zda sněmovna podporuje návrh nebo požadavek klubu ČSSD na to, aby poslanci dostali písemné vyhotovení všech pozměňovacích návrhů v co nejkratší době poté, kdy bude skončena rozprava. Je to tak možno chápat, pane poslanče? (Ano.)

Ptám se tedy sněmovny, kdo podporuje návrh pana poslance Wagnera a jeho politického klubu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Domnívám se, že je to tak zřetelně jasná většina, že můžeme na chvíli opustit počítání. Je to naprosto jasná většina a prosím pracovníky Kanceláře, aby zabezpečili splnění tohoto požadavku - ještě jednou opakuji, jakmile skončí rozprava, budou v co nejkratší době vyhotovena písemná znění pozměňovacích návrhů a budou dodána poslancům na lavice.

Nyní se hlásí do rozpravy pan poslanec Raška s pozměňovacími návrhy. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Miroslav Raška: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Navrhuji za prvé do § 3 odst. 1 písm. a) za slovo "hospodaření" vložit slova "a nakládání".

Druhý návrh - do § 3 odst. 1 vložit nové písmeno b), které bude znít: "kontrola státního závěrečného účtu České republiky".

Dále nové písmeno c) "kontrola závazků, pohledávek, úvěrů a majetkových práv Českě republiky".

Nové písmeno d) "kontrola dodržování práv a povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících finanční hospodaření, finanční a ekonomické vztahy".

Nové písmeno e) "kontrola výkonu státní správy".

Písmeno c) navrhuji přeznačit na písmeno f), písmeno d) vypustit a písmeno e) přeznačit na písmeno g).

V § 3 odst. 2 navrhuji změnit jeho znění takto: za slova "vykonává úřad" vložit "vlády", za slova "státních orgánů" vložit "právnických osob zřízených zákonem" a slova "a právnických osob" nahradit "a dalších právnických osob, u nichž tak stanoví zákon". To jsou všechny mé návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Raškovi. Jsou ještě další přihlášky do rozpravy? Nevidím žádnou zdviženou ruku a nemám žádnou písemnou přihlášku, a proto rozpravu uzavírám. Připomínám ještě jednou pracovníkům Kanceláře, aby se od této chvíle pracovalo na vyhotovení písemného znění, které mají poslanci dostat na lavice. S technickou poznámkou se hlásí poslanec Skočovský. Má slovo.

Poslanec Miloš Skočovský: (Hovořil z místa.) V okamžiku uzavírání rozpravy by mělo být hlasováno o mém návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Skočovský předložil procedurální návrh, u něhož si vymínil hlasování o něm až po ukončení rozpravy. Navrhuje projednávání zákona přerušit, zákon zásadně přepracovat a běžným způsobem předložit parlamentu nový návrh. Čtu to doslova ze záznamu, který zde pan poslanec Skočovský zanechal na mém pracovním stole.

Než dám hlasovat, je tu technická poznámka pana místopředsedy Vlacha a pana poslance Bendy. Dám oběma příležitost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nejsem si jist, zda o tom již nebylo hlasováno, ale pokud bychom měli o něčem hlasovat, tak jedině o textu před čárkou, tzn., že je to vlastně procedurální návrh přerušit projednávání tohoto zákona, tohoto bodu. Vše ostatní zásadně přepracovat a běžným způsobem předložit k projednávání parlamentu nový návrh. To je věc, která nemůže být předmětem hlasování ve sněmovně.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Pane předsedo, domnívám se, že návrh skutečně není možno odhlasovat. Toto, co říká pan místopředseda Vlach, je pravda. Nemůžeme se usnést zásadním způsobem návrhy přepracovat. To naprosto odporuje jednacímu řádu. Návrh byl předložen, byl řádně projednán ve výborech a dnes je předložen plénu. Pokud je plénum rozhodnuto jej odmítnout, tak ho může odmítnout, ale nevím, kdo by návrh měl přepracovávat. Jednací řád žádný takový institut nezná a o návrhu na přerušení tohoto bodu bylo již hlasováno. Negativní hlasování vylučuje podle mne hlasování o tomto návrhu zcela.

Předseda PSP Milan Uhde: Rovněž se domnívám, že každý poslanec může vztah k tomuto zákonu vyjádřit negativním hlasováním, a že o přerušení se tady hlasovalo dopoledne nejméně jednou, ne-li vícekrát. Nechci pana poslance Skočovského připravovat o možnost, aby se znovu ověřila ve sněmovně vůle podporovat jeho návrh, ale domnívám se, že jsme skutečně všechny příležitosti vyčerpali.

Proto se domnívám, že je nyní na čase přerušit projednávání tohoto bodu, ale ve smyslu návrhu pana poslance Wagnera, tzn. vyčkat chvíle, kdy všichni poslanci dostanou na stůl písemné vyhotovení pozměňovacích návrhů a v tu chvíli se dohodnout na dalších možnostech o jednání v klubech atd.

V tuto chvíli doporučuji, abychom přistoupili k dalšímu bodu, který jsme schválili na program a kterým je

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, sněmovní tisk 229

Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se vám, že vlastně už po rozhodnutí zdržuji, ale byl bych nerad, aby byl pan kolega Skočovský dotčen tím, co jsem já navrhl, ačkoliv jeho návrh byl předložen přede mnou a měl nárok na přednost.

Poprosil bych pana kolegu Skočovského na straně jedné a všechny ostatní na straně druhě, abychom o relevanci návrhu pana poslance Skočovského mohli rozhodnou potě, až si přečteme pozměňovací návrhy. Jestli by s tím pan kolega souhlasil. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Poměrně často jsme zde poučováni o tom, jak porušujeme zákon o jednacím řádu. Jsem pro to, abychom tentokrát zákon dodržovali. O tom, o čem bylo rozhodnuto, nebudeme hlasovat znovu, je to pokus o obstrukci, která by vedla k tomu, že můžeme jenom o jednom návrhu na přerušení projednávání bodu hlasovat 78krát a skončit v neděli večer, až budeme dostatečně unaveni na to, abychom od toho odešli. O tom, co bylo v návrhu pana poslance Skočovského - je mi to líto, už rozhodnuto bylo. O druhé polovině nemůžeme hlasovat. To vysvětloval kolega Benda. O první části rozhodnuto bylo, přijat byl návrh pana poslance Wagnera a já si myslím, že nám teď nezbývá nic jiného než kráčet k dalšímu bodu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP