Středa 19. května 1993

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych připojit dvě krátké připomínky k předloženým zákonům. Jde o čl. I odst. 12, kde se navrhuje nový § 14a ve znění: "Termín splatnosti zálohy na pojistné v odst. 1, řádek 2 do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce se posunuje na termín do 8. dne následujícího kalendářního měsíce."

Odůvodnění: podnikatelé jsou diskriminováni oproti zaměstnancům tím, že pojistné na sebe musí platit dopředu, zatímco na zaměstnance se platí zpětně.

Druhý návrh je velice krátký: v čl. I odst. 4 se navrhuje změnit v § 5 odst. 2 částku 486 tis. korun na 120 tis. korun. Odůvodnění: v roce 1992 byl maximální vyměřovací základ nejvýše 10 tis. korun měsíčně, to je 120 tis. korun ročně. V sociálním zabezpečením je nezbytně nutné zavést horní hranici příjmu, z něhož se vypočítává pojistné. Loňský maximální vyměřovací základ byl logický, neboť navazoval na maximální příjem zohlednitelný pro výpočet starobního důchodu. Nebyl proto důvod jej zvyšovat více než čtyřikrát.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Broulíkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Krása.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych podal pozměňující návrh, a to zařadit připomínku výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, která je v nezařazených připomínkách, do společné zprávy v tomto znění:

Za článek V zákona vložit nový článek VI tohoto znění: "Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících."

Odůvodňuji krátce. Tento zákon používají především právní laici, podnikatelé, tento zákon byl několikrát novelizován a domnívám se, že je nutné, aby byl vydán v úplném znění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Krásovi. Ještě se hlásí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Ledvinka, kterému dávám slovo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, nepřednesu žádný pozměňovací návrh, pouze se chci vyjádřit k tomu, co zde bylo předneseno v pozměňovacích návrzích kolegy Vrzala.

Jsem liberálně zaměřený ekonom a předpokládám, že nemohu být nikdy zpronevěřen k tomu, abych bojoval proti liberalismu, to znamená zúžení státního rozpočtu a umožnění v maximální míře podnikání, ale myslím si, že kolega Vrzal zde správně řekl genezi vzniku těchto zákonů. Řekli jsme si ale, že některé věci pojmeme v rámci této novely a některé věci uděláme jako novelu velikou, oddělením daňových povinností od pojištění k 1. lednu. Dále, že se připravíme k tomu, aby tento materiál byl vládou připraven - takový příslib máme - ještě před schválením státního rozpočtu pro příští rok, abychom lépe mohli posoudit dopady, které z kterékoliv změny vznikají. Vím, že je v podstatě jednoduché argumentovat pouhými 72 korunami. To jsem si propočetl, co jste navrhoval. Ano, jedná se pro daňového poplatníka, mimo osob samostatně výdělečně činných, o 72 korun tím, že snížíte tuto sazbu. Já bych byl také proti a vždycky jsem tvrdil, že 29% by bylo ideální, ale co to je práh povinného pojištění, co to je míra zdanění atd. To je velice křehká záležitost a já se domnívám, že by měla být především posouzena exekutivou. Jenom proto jsem vystoupil, abychom si uvědomili tuto skutečnost, neboť já bych teď mohl navrhnout patřičných 29% a bylo by to 73,50 Kč na jednoho daňového poplatníka. Zdá se mi ale, že je to nelogické a že bychom měli respektovat to, na čem jsme se předem dohodli, neboť kdyby to nebylo dohodnuto v tripartitě, kdyby to nebylo dohodnuto s odboráři a nebyl by zachován sociální smír, tak bych byl první, který by s vámi souhlasil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. Vzhledem k tomu, že další přihlášky do rozpravy nejsou, rozpravu končím. Ještě se hlásí pan poslanec Vrzal. Pan ministr Lom vystoupí vzápětí.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokusím se velice krátce reagovat na vystoupení pana místopředsedy Ledvinky. Nejsem si zcela jist přesností tohoto výpočtu - chtěl bych říci, že nehovořím o procentuální sazbě, ale o vyměřovacím základu. Můj pozměňovací návrh se týká pouze osob samostatně výdělečně činných. Čili nemohu říci paušálně kolik ty dopady jsou, protože to závisí na tom, jaký příjem ta osoba má. Čili pro osoby s vysokými příjmy ten dopad bude vyšší - to je první věc a druhá věc je, že jsem si vědom, že to bylo dohodnuto v tripartitě a že proběhla spousta dalších jednání. Přesto se ale domnívám, že parlament je parlament, tedy partita je tripartita a že každý má v této společnosti určitou úlohu, ale myslím, že konečné rozhodnutí je právě na parlamentu, aby posoudil, která výše daňového zatížení je pro podnikatele únosná.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrzalovi a prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví Petr Lom.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, ujímám se slova snad trochu předčasně, protože mně přísluší hovořit k pojištění zdravotnímu. Ale vzhledem k tomu, že jeden z důvodů, proč jsme přikročili k této novele, je sjednotit rysy zdravotního a sociálního pojištění, je nutno říci již teď na začátku určité slovo k některým rozhodným momentům, které budou zde v této síni diskutovány.

Slyšeli jsme návrh kolegy Vrzala na snížení procentního základu z 35 na 30%. Myslím, že ve všech poslaneckých klubech se dlouhou řadu týdnů diskutuje tato otázka - jsme v zajetí magie čísel, z nichž některá jsou přesvědčivá, některá zpochybňována a jsou uváděny nejrůznější statistiky. Domnívám se, že zde nejde o zásadní změny v celém systému a filozofii pojištění, zejména zdravotního, které nás teprve čekají. Zde jde jenom o drobné úpravy, které v případě snížení vyměřovacího základu z 35 na 30% mají již jen prestižní charakter. Domnívám se, že úkolem této sněmovny je hájit rovnoměrně zájmy všech skupin obyvatel, tedy i podnikatelů i sociálně potřebných i nemocných.

Jestliže jsme zde vyslechli dlouhou řadu čísel, dovolte, abych jenom řekl, že nejrozhodnější ukazatel je čistý příjem, který se může měnit podle výše procentního základu vyměřovacího osob samostatně výdělečně činných z 35 na 30% jen velmi málo. U příjmů 100 tis. korun, který podnikatel má po odpočtu nákladů, je u 35%ního vyměřovacího základu plus po zaplacení daní s celkovým daňovým zatížením čistý příjem 76 a při 30%ním základu je 78, což je rozdíl 2 tis. ročně.

Totéž je u příjmu 1 mil., kdy čistý příjem 35% je 576 a u 30% 591 korun.

Rozdíl čistého příjmu je 14 tisíc, u ročního výdělku 1 milión po odpočtu nákladů, tj. 1,4 %. Zdá se, že je to málo, ale pro systém zdravotního pojištění to znamená přes 600 miliónů ročně mínus.

Děláme analýzy zadluženosti nemocnic, děláme analýzy finančního systému, který selhává při hrazení zdravotní péče. Navrhujeme kontrolní opatření, navrhujeme brzdící mechanismus, ale díra v rozpočtu přes 600 miliónů ročně, tu hned tak neodstraníme. Domnívám se, že teď není čas a není vhodná doba, abychom prezentovali ucelený zákon tak, jak byl prezentován v roce-1924 zákon 221, který se připravoval 4 roky.

Prosím, ponechme vládní návrh v platnosti a vyčkejme jeho působení s tím, že jsme si vědomi toho, že oba zákony budeme přepracovávat, budeme novelizovat, ale bojím se příliš radikálních kroků, bojím se toho, že bychom mohli na druhé straně ubrat trochu víc, než by celý systém mohl unést.

Proto jsem pro zachování vládního návrhu vyměřovacího zákona, u osob samostatně výdělečně činných 35%. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lomovi. Soudím z jeho závěrečných vět, že v tuto chvíli vystoupil jako poslanec. Hlásí se paní poslankyně Lagová.

Poslankyně Hana Lagová: Vážení kolegové, během dopoledního jednání tady několikrát padly výzvy, aby se jednotliví diskutující vyjadřovali z hlediska svého případného osobního zájmu. V té souvislosti bych chtěla poprosit pana poslance Vrzala, aby to ještě učinil. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Lagové. Pan poslanec Vrzal se přihlásil do rozpravy, takže mu uděluji slovo.

Poslanec Ivan Vrzal: Já samozřejmě odpovím na výzvu paní poslankyně Lagové. Musím říci, že jsem podnikal, s podnikáním jsem skončil v roce 1991 a v současné době už nepodnikám, přestože ještě na začátku poslanecké činnosti jsem přiznání podala. Čili na této věci v současné době nemám žádný osobní zájem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Prosím pan poslanec Čerbák.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jen krátce se vyjádřím k návrhu Vrzala. Jeho návrhy jsou mi velmi blízké a stejně jako on se domnívám, že hranice sociální solidarity v oblasti důchodového pojištění má své hranice. Může být poměrně značně nízká. Takže, domnívám se, že jeho návrhy jsou správné, ale položené na stůl ve špatném čase. Totiž v dnešní době nejde o solidaritu bohatých s chudými, jak říkal kolega Vrzal, ale jde o solidaritu současně výdělečně činných se současnými důchodci. V této zemi máme 2,5 miliónů důchodců, kterým vyplácíme zhruba 3 milióny důchodu, a pokud se nemýlím, obnáší to asi 1/3 státního rozpočtu. To je důvod, proč nelze upustit od této sociální solidarity. Proto se vřele přimlouvám za vládní návrh. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čerbákovi. Rozpravu nemohu skončit, protože pan poslanec Budinský se ještě včas zvednutím ruky do rozpravy přihlásil.

Poslanec Vladimír Budinský: Skutečně se omlouvám, jsa vyzván spíš panem ministrem financí. Ve společné zprávě v čl. II v bodu 4 dáváme územně finančním orgánům povinnost sdělit orgánům sociálního zabezpečení, pokud jde o výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů, vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení - tak pan poslanec Vrzal tam dává pozměňovací návrh a k tomu by bylo nutno dát, že součástí daňového přiznání - budu volně formulovat - je souhlas daňového poplatníka se zasláním těchto údajů pojišťovně, protože se sdělením těchto údajů by měl podle našeho názoru daňový poplatník souhlasit a měl by vědět o tom, že tento jeden konkrétní údaj, tzn. výše jeho příjmu, bude zaslán sociální pojišťovně. Doufám, že toto mé vystoupení mi umožní ještě před hlasováním upřesnit to tak, aby nebyla otevřena rozprava.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Budinskému. Slovo má pan poslanec Bejček.

Poslanec Josef Bejček: Pane předsedající, pane ministře, vážení kolegové, dovolte, abych vyjádřil názor k pozměňovacímu návrhu pana poslance Budinského. Ve společně zprávě se tam dávaly právě tyto pasáže z toho důvodu, aby finanční úřad pro Ústav sociálního zabezpečení dal hodnověrné a ověřené podklady. Pokud by daňový poplatník nesouhlasil s tím, aby finanční úřad tyto podklady dal, nikdo v této republice nemá právo, aby ho zkontroloval, nebo by musel Úřad sociálního zabezpečení znovu vytvářet zvláštní kontrolní orgán, a myslím, že toto není v našich silách, v našich ekonomických podmínkách zrovna vhodné. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bejčkovi. Hlásí se pan ministr Kočárník, má slovo.

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je to asi 2 hodiny, co sněmovna diskutovala na téma mlčenlivost ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení a ve vztahu k ostatním. Tímto ustanovením prolamujeme zásadu mlčenlivosti v zákoně o správě daní. Jde o nepřímou novelu této mlčenlivosti.

Já jsem pro to, ať je nějakým rozumným způsobem na žádost sociálního zabezpečení potvrzena finančním úřadem výše příjmů, která je rozhodná pro platbu sociálního pojištění, ale ať je to na základě výslovného zmocnění daňovým poplatníkem k porušení této mlčenlivosti. Orgány sociálního zabezpečení mají daleko větší otevřenost ve vztahu k orgánům soudním a jiným, než mají orgány finanční, proto je zde nebezpečí jistého zneužití těchto údajů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Ivanu Kočárníkovi. Hlásí se pan poslanec Vyvadil, má slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Mám k tomu jen praktickou otázku. Mám pocit, že je to skutečně důležitá věc. Dotýká se obou zákonů, nejen toho projednávaného, ale i toho následného. Sám bych podal procedurální návrh, protože také mám určité pochybnosti, do jaké míry tam je i souladnost obou právních norem, aby se k tomu vyjádřil ústavně právní výbor v tom ohledu, aby za prvé nedošlo ke zbytečnému prodlení, pokud to není nezbytné.

Za druhé, aby tam byla souladnost u obou návrhů zákonů. To je můj procedurální návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že tento návrh pana poslance Vyvadila je třeba registrovat. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Petr Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Jen bych rád upozornil, že ústavně právní výbor není legislativní odbor Parlamentu České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že o návrhu pana poslance Vyvadila lze hlasovat po skončení rozpravy. Souhlasíte-li. Pan poslanec Martin Syka s faktickou poznámkou.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, dámy a pánové, v souvislosti s návrhem pana poslance Vyvadila bych doporučoval, než bychom hlasovali, uvažovat o tom, že bychom jednání přerušili u tohoto zákona, potom bychom projednali zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a v těže fázi bychom přerušili tak, aby ústavně právní výbor - pokud rozhodne sněmovna, že by se měl vyjádřit k těmto problémům - mohl zhodnotit a dát do souladu tento problém v obou dvou zákonech.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasíte tedy s tím, že by byla uzavřena rozprava? Souhlasíte. Pan poslanec Vyvadil je proti tomu?

Poslanec Jiří Vyvadil: (Hovoří z místa nesrozumitelné.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Syka říkal přerušit projednávání tohoto bodu. Prosím, pan poslanec Němčík - zpravodaj.

Poslanec Jindřich Němčík: Jako společný zpravodaj budu žádat o přerušení na zpracování připomínek, čili v tom ohledu navazující návrh kolegy Syky na projednávání zdravotního pojištění je v plném souladu a mezitím se může provést rozprava k zákonu o zdravotním pojištění. Mezitím se může ústavně právní výbor vyjádřit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím tomu dobře. Návrh pana poslance Vyvadila se od návrhu pana poslance Syky liší tím, že pan poslanec Vyvadil by byl pro to, aby byla přerušena rozprava k tomu, aby se sešel ústavně právní výbor.

Poslanec Jiří Vyvadil: (Hovořil z místa.) Tam není nesoulad.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Není nesoulad, takže pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Dávám

hlasovat o procedurálním návrhu, aby záležitostí, kterou shrnul ve svém pozměňovacím návrhu pan poslanec Budinský, se zabýval ústavně právní výbor.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 7.

Kdo se zdržel hlasování? 60.

Tento návrh byl přijat.

Nyní ve smyslu návrhu pana poslance Martina Syky dávám návrh na to, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a začali projednávat bod nový. Nejsou-li námitky, odpusťte mi, prosím, hlasování. Obvykle vyhovujeme návrhu společného zpravodaje a navrhovatele týkající se vytvoření časového prostoru pro zpracování připomínek. Tento bod je tedy pro tuto chvíli přerušen. Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

IX.

Vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů (sněmovní tisk 257)

Vláda České republiky pověřila ministra zdravotnictví Petra Loma, aby návrh odůvodnil. Prosím ho, aby se této povinnosti ujal.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci, dámy a pánově, po novele zákona o sociálním zabezpečení si dovoluji předložit vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů.

Všeobecné zdravotní pojištění v České republice je založeno na zákonu České národní rady 550/1991 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992. Je to pojišťovenský systém obligatorní, povinný pro všechny občany České republiky. Je tedy založen na jiném principu než zákon 221/1924, který platil do 50. let a týkal se jen zaměstnanců. V návaznosti na změnu celého daňového systému nabyl účinnosti k 1. lednu 1993 zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, který uzákonil povinnosti pojistného za každého občana České republiky. Aplikace obou zákonů v praxi přinesla některé problémy, které vyplývají nejen ze zavedení zcela nového systému zdravotního pojištění, ale souvisí i s aplikací některých mezinárodních úmluv a dále s rozdělením ČSFR. Řada obtíží vyplynula i z nejednotné úpravy pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zejména pokud jde o vyměřovací základy pro oba druhy pojištění u zaměstnaných osob.

Současně se objevila i kritika ze strany osob samostatně výdělečně činných poukazující na neúměrné odvodové zatížení. Účelem navrhované novely zákona o všeobecném zdravotním pojištění a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je tedy provést úpravu pojistného u osob samostatně výdělečně činných, sjednotit některá ustanovení zákonů se zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a provést zpřesnění některých legislativních ustanovení způsobujících obtíže při aplikaci. Ty si pak vyžádají novelu zákona č. 20 o péči o zdraví ve znění pozdějších úprav a zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Úpravy můžeme rozdělit do několika tematických okruhů.

Za prvé je to úprava pojistného u osob samostatně výdělečně činných. Snižuje se minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného u osob samostatně výdělečně činných a u osob s vlastními příjmy, a to ze 45% na 35% dosaženého příjmu po odpočtu výdajů a nákladů. Důvodem je zmírnit nárůst odvodového zatížení oproti roku 1992.

Současně se ruší minimální vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných, pokud tuto činnost vykonávají vedle svého zaměstnání, které je hlavním zdrojem jejich příjmu, a platba pojistného bude tedy vypočítána na základě skutečně dosaženého příjmu. Upravuje se rovněž výše maximálního vyměřovacího základu shodně se zákonem sociálním na 486 tis. korun ročně oproti stávajícím 540 tis. korun ročně. Zálohy na pojistné neplatí osoby samostatně výdělečně činné za kalendářní měsíc, když po celý měsíc trvaly stanovené kvalifikované důvody. Těmi jsou pracovní neschopnost nebo například karanténa. Touto úpravou se přizpůsobuje placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými úpravě, která je platná pro zaměstnance.

Na základě žádosti se dále umožňuje osobě samostatně výdělečně činné a osobě s vlastními příjmy snížit výši zálohy na pojistně, když příjem takové osoby v průběhu tří kalendářních měsíců je podstatně nižší, než byl průměrný měsíční příjem v předcházejícím roce.

Dalším okruhem je úprava pojistného zaměstnanců. V souladu se zákonem o pojistném na sociální zabezpečení se navrhuje úprava vyměřovacího základu zaměstnanců, pokud jde o různě příjmy, které se do vyměřovacího základu nezapočítávají.

Je to např. odstupné nebo tzv. věrnostní odměny, odměna za vynálezy či naturální požitky. Dále se zpřesňuje výše minimálního vyměřovacího základu, úprava vyměřovacího základu při poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmu, neomluvené nepřítomnosti v práci a při výkonu veřejné funkce nebo práce pro jiného zaměstnavatele. Výslovně se zavádí povinnost zaměstnanci, v některých případech i zaměstnavateli, doplatit pojistné, pokud vyměřovací základ zaměstnance je nižší než minimální vyměřovací základ.

Tato úprava vychází z principu, že podle tohoto zákona je každý pojištěnec s výjimkou osob, za které je plátcem stát, a s výjimkou některých sociálních událostí, jako např. nemoc nebo karanténa, povinen zaplatit pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu.

Konečně jsou zde úpravy, které vyplývají z mezinárodních úmluv a rozpadu federativního státu.

V návaznosti na ratifikované úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 102 a č. 130 je nezbytné provést změny v osobním rozsahu zdravotního pojištění, a to tak, že všem osobám, které mají na území České republiky trvalý pobyt, je nezbytné zajistit zdravotní péči, jakož i přístup do systému všeobecného zdravotního pojištění stejně jako našim občanům.

Navrhovaná změna odstraňuje rozpor našeho zákonodárství s ratifikovanou mezinárodní úmluvou. Jedná se tedy o pojištění těch cizích státních příslušníků, kteří nemají pracovní nebo obdobný poměr, ale mají trvalé bydliště na území České republiky.

Aplikací tohoto ustanovení je vyřešen politicky závažný problém občanů Slovenské republiky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.

Pokud se týká ostatních úprav, jedná se o řadu legislativních opatření, které např. zpřesňují okruh osob spadajících do rámce pracovního poměru, zpřesňují výčet osob, za které je plátcem stát, umožňují osobám dlouhodobě pobývajícím v cizině neplatit pojistné, zakotvují právo zdravotním pojišťovnám na náhrady škody, zvyšují penále z dosavadního jednoho promile dlužné části na tři promile a upravují další problémy.

Pokud jde o návrhy novel dalších zákonů, jde o další dílčí novelizaci zákona č. 20 o péči o zdraví lidu, která se týká tří ustanovení tohoto zákona. Smyslem novely je jednak zakotvit tak, jako se tomu stalo v obecně poloze v návrhu zákona o vodách, že přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních stolních vod jsou ve vlastnictví státu, neboť obecná úprava provedená zákonem o vodách se na přírodní léčivé zdroje ani na zdroje minerálních vod nevztahuje. Otázka vlastnictví těchto zdrojů státem byla do přijetí nové Ústavy České republiky zakotvena v ústavě. Při tvorbě ústavy bylo na vládní úrovni rozhodnuto převést toto ustanovení do jiného zákona.

Dále navrhovaná novela upravuje řadu dalších drobnějších ustanovení. Z legislativního hlediska je nesporným retardujícím prvkem ustanovení v zákoně č. 550 o potřebné péči. Tento termín je bezbřehý, zavádějící a omezuje úpravu systému zdravotního pojištění. Bude předmětem poslaneckého návrhu.

Dámy a pánové, ekonomické dopady jsou pro jednotlivé úpravy vyčísleny a není bez zajímavosti, že např. samostatné snížení vyměřovacího základu u osob samostatně výdělečně činných ze 45% na 35% znamená již dopad o 460 mil. ročně v neprospěch zdravotního pojištění.

Dámy a pánové, návrh novely byl velmi obšírně a pečlivě projednán na úrovni vlády i ve výborech a připomínky k němu vyústily do společné zprávy, která je konstruktivním doplněním novely a k jejímuž znění nemám jako předkladatel žádných námitek.

Dámy a pánové, doporučuji vám, abyste vládní návrh novel zákona schválili ve znění společné zprávy. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za odůvodnění vládního návrhu a prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, přistupujeme v plénu Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu novely zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách dalších zákonů. Věcnou problematikou tohoto vládního návrhu se podrobně zabýval předkladatel ministr zdravotnictví, věcnou problematikou se velice pečlivě zabývaly všechny výbory Poslanecké sněmovny, které včetně mandátového a imunitního výboru projednaly tento vládní návrh zákona a všechny výbory vyslovily souhlas s navrženou novelou.

Ve společné zprávě je zařazeno dvacet šest pozměňovacích návrhů, které vzešly z jednání výborů, deset pozměňovacích návrhů na schůzce zpravodajů přijato nebylo. Domnívám se, že tato novela, o které bylo už mnoho řečeno, je potřebná. Odhlédnu-li od změn, které se týkají snížení vyměřovacích základů u osob samostatně výdělečně činných a podobných problémů, vidím zde pozitivní jev, že tato novela řeší mnoho problémů v oblasti zdravotního pojištění tak, jak se projevily v průběhu pěti měsíců tohoto roku. Nicméně se domnívám, že to není definitivní řešení problematiky všeobecného zdravotního pojištění. Domnívám se, že budeme muset přikročit v průběhu tohoto roku k určitým systémovým změnám ve zdravotním pojištění tak, jak opět nyní tuto potřebu reflektujeme.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby po rozpravě a po přijetí případných pozměňovacích návrhů ve smyslu společné zprávy vládní návrh této novely schválila. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP